Porezi i doprinosi

Porezi

 • Poreski obveznik jeste svaki poreski dužnik koji je obavezan da plati porez, odnosno bilo koje sporedno poresko davanje.
 • Poreski identifikacioni broj (PIB) - U cilju identifikacije poreskih obveznika, Poreska uprava dodeljuje fizičkim licima, preduzetnicima, pravnim licima i stalnim poslovnim jedinicama nerezidentnog pravnog lica Poreski identifikacioni broj (PIB).
 • Poreska prijava - Obaveza svakog fizičkog i pravnog lica je da podnosi poreske prijave, u skladu sa zakonima, dostavlja Poreskoj upravi traženu dokumentaciju i podatke, u cilju blagovremenog i pravilnog plaćanja poreza, a pravo Poreske uprave da zahteva ispunjenje ovih obaveza.
 • Poreske olakšice za zapošljavanje - U cilju obezbeđivanja uslova za zapošljavanje novih radnika, usvojene su izmene i dopune Zakona o porezu na dohodak građana, u okviru kojih se uvode poreske olakšice koje treba da podstaknu legalno zapošljavanje, odnosno poboljšanje položaja lica koja rade, ali nisu prijavljena na obavezno socijalno osiguranje. Nove olakšice biće u primeni od 1. jula 2014. godine do 30. juna 2016. godine, što znači da su oročene na period od dve godine.
 • Porez na dodatu vrednost (PDV) - Porez na dodatu vrednost je porez na promet koji se naplaćuje u svakoj fazi prometa. PDV se obračunava na isporuke dobara i pružanje usluga, u svim fazama proizvodnje i prometa dobara i usluga, kao i na uvoz dobara, a obaveza je jednaka razlici između dugovanog (ulaznog) PDV i prethodnog (izlaznog) PDV, osim ako Zakonom o porezu na dodatu vrednost nije drukčije propisano.
 • Porez na prihode od samostalne delatnosti - Cilj svake poslovne delatnosti je ostvarivanje dobiti. Ono što je za DOO porez na dobit, to je za preduzetničku radnju porez na prihod od samostalne delatnosti. Pošto se prihodi od samostalne delatnosti smatraju prihodima fizičkih lica tako ovu materiju obrađuje Zakon o porezu na dohodak građana.
 • Porez na dobit pravnih lica - Poreski obveznik poreza na dobit pravnih lica je privredno društvo, odnosno preduzeće, odnosno drugo pravno lice koje je osnovano radi obavljanja delatnosti u cilju sticanja dobiti kao i zadruge koje ostvaruju prihode prodajom proizvoda na tržištu ili vršenjem usluga uz naknadu. Osnovica poreza na dobit pravnih lice je oporeziva dobit. Stopa poreza na dobit pravnih lica je proporcionalna i jednoobrazna i iznosi 15%.
 • Paušalno oporezivanje - Preduzetnik koji u odnosu na okolnosti nije u stanju da vodi poslovne knjige, osim poslovne knjige o ostvarenom prometu, odnosno, ako mu vođenje knjiga otežava obavljanje delatnosti, ima pravo da podnese zahtev da porez na prihode od samostalne delatnosti plaća na paušalno utvrđen prihod od strane poreske uprave.
 • Akcize - Akcize su specijalni, dodatni i visoki porezi na promet kojima se obično oporezuje potrošnja uglavnom monopolskih proizvoda koji nemaju alternativu i imaju izuzetno visoku tražnju i masovnu potrošnju. Obaveza po osnovu akcize nastaje kada su akcizni proizvodi proizvedeni i uvezeni u Republiku Srbiju.
 • Kapitalni dobitak/gubitak - Kapitalni dobitak predstavlja razliku između prodajne cene imovine i njene nabavne cene, usklađene prema odredbama Zakona o porezu na dobit pravnih lica. Ako je razlika negativna, u pitanju je kapitalni gubitak.

 

Doprinosi

 • Subvencije i oslobađanje plaćanja doprinosa kod zapošljavanja - Poslodavci koji žele da zaposle lica koja pripadaju posebnim kategorijama nezaposlenih imaju pravo na oslobađanje od plaćanja doprinosa na obavezno socijalno osiguranje, koji se plaćaju na osnovicu, odnosno na teret sredstava poslodavca, odnosno imaju tzv. olakšice kod plaćanja doprinosa.
 • Centralni registar obaveznog socijalnog osiguranja - Jedinstvene prijave na obavezno socijalno osiguranje u elektronskom obliku se podnose na portalu Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja.
 • Socijalno osiguranje - Prema Zakonu o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, ustanovljen je sistem socijalnog osiguranja koji se zasniva na četiri osnovna načela: načelo obaveznosti, načelo različitosti izvora finansiranja, načelo proporcionalnosti i načelo namenskog korišćenja sredstava.
 • Penzijsko i invalidsko osiguranje - Penzijskim i invalidskim osiguranjem su utvrđena prava na određena davanja za zakonom utvrđene rizike: pravo na starosnu penziju, pravo na invalidsku penziju, pravo na porodičnu penziju, pravo na naknadu pogrebnih troškova, pravo na novčanu naknadu za telesno oštećenje i pravo na novčanu naknadu za pomoć i negu drugog lica.
 • Stope doprinisa za penzijsko i invalidsko osiguranje i fiskalni podsticaji - U cilju optimizacije transfera sredstava iz budžeta, izvršena je izmena visine stope doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje i predviđeni su fiskalni podsticaj koji treba da podstakne legalno zapošljavanje, odnosno poboljšanje položaja lica koja rade, ali nisu prijavljena na obavezno socijalno osiguranje.

Porezi

Doprinosi