Јавни конкурси

Развојна агенција Србије (у даљем тексту: Агенција) оглашава

 

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ЗАСНИВАЊЕ РАДНОГ ОДНОСА НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ У РАЗВОЈНОЈ АГЕНЦИЈИ СРБИЈЕ

 

I Назив и седиште Агенције: Развојна агенција Србије, Кнеза Милоша број 12, Београд

II Радна места којa се попуњавају:

  1. Радно место: ВИШИ САВЕТНИК ЗА AFTERCARE у Сектору за стратешка улагања, Одељењу за aftercarе – једно лице.

Кључне дужности позиције: предлаже и израђује план aftercаre посета у складу са смерницама и инструкцијама директора Сектора и руководиоца Одељења; одржава комуникацију са министарствима и другим надлежним институцијама и органима у циљу размене информација значајних за пословање улагача у Републици Србији; води интервјуе током aftercаre посета; стара се о потпуном и благовременом извештавању са aftercаre посета.

Задаци: саставља периодичне извештаје везано за закључке са aftercаre посета; извештава руководиоца Одељења о иницираним и спроведеним follow up активностима; обавља и  друге послове по налогу директора, извршног директора, директора Сектора и руководиоца Одељења.

Посебни услови које кандидат мора да испуњава: високо образовање на основним академским студијама у обиму од 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским судијама, специјалистичким струковним студијама; најмање 5 година радног искуства у струци; радно искуство на пословима привлачења инвестиција и улагања и/или пословима сродним пословима радног места ВИШЕГ САВЕТНИКА ЗА AFTERCARE; знање енглеског језика, знање рада на рачунару, положен државни стручни испит.

Напомена: Кандидат који нема положен државни стручни испит, дужан је да га положи у року од 6 месеци од заснивања радног односа.

  1. Радно место: ВИШИ САРАДНИК ЗА ПОДРШКУ РАЗВОЈА МСП у Сектору за подршку МСП, Одељењу за подршку МСП – једно лице.

Кључне дужности позиције: учествује у активностима на спровођењу дијагностике пословних перформанси постојећих и потенцијалних добављача; учествује у активностима на спровођењу дијагностике извозних способности корисника програма подршке за промоцију извоза; учествује у активностима припреме и спровођења програма подршке за улазак у ланце добављача мултинационалних компанија; учествује у активностима на идентификацији и пружању подршке за успостављање пословне сарадње између мултинационалних компанија и корисника програма подршке за улазак у ланце добављача; учествује у активностима припреме и спровођења програма подршке за промоцију извоза; учествује у активностима мониторинга корисника програма за подршку сектору МСП; сарађује са другим институцијама и организацијама везано за пројекте подршке развоју МСП.

Задаци: ажурира базу података о свим корисницима финансијских средстава додељених по програмима из делокруга Одељења; ажурира безу података локалних добављача; прикупља и систематизује податаке везано за резултате и ефекте програма развоја МСП; прикупља податке неопходне за вођење базе локалних добављача; учествује у активностима у изради извештаја о раду Одељења; обавља и  друге послове из делокруга Одељења по налогу директора, извршног директора, директора Сектора и руководиоца Одељења;

Посебни услови које кандидат мора да испуњава: високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским судијама, специјалистичким струковним студијама или образовање на основним студијама у трајању од три године обима 180 ЕСПБ бодова; најмање 3 године радног искуства у струци, од чега најмање 2 године на истим или сродним пословима; средњи ниво знања енглеског jeзикa, познавање рaда на рачунару (МS Office), положен државни стручни испит.

Заједнички општи услови за све кандидате су следећи: да кандидат има држављанство Републике Србије, да је кандидат пунолетан, да кандидат није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.

III Врста радног односа: Радни однос на неодређено време.

IV Пробни рад: Пробни рад у трајању од 6 месеци.

V Докази које кандидат прилаже уз Образац пријаве: фотокопију дипломе или уверења којом се потврђује стручна спрема, биографију (CV), фотокопијe доказа о радном искуству у струци (потврде, решења и други акти из којих се види на којим пословима, у ком периоду и са којом стручном спремом је стечено радно искуство).

VI Контакт адреса на којој се могу добити обавештења о јавном конкурсу:

Стеван Шапић, виши правни сарадник, Одељење за заједничке правне и опште послове  Сектор за заједничке послове, телефон: 011 3398 506. 

VII Начин и рок за подношење пријава: Пријава на јавни конкурс врши се на Обрасцу пријаве који је доступан на интернет  страници Агенције www.ras.gov.rs или у штампаној верзији на Писарници Агенције.

Истек рока за подношење пријава је 15 дана од дана оглашавања јавног конкурса у дневном листу „Дневник“, односно 03.07.2023. године.

VIII Адреса на којој се подноси Образац пријаве са приложеним доказима: Писарница Развојне агенције Србије, Кнеза Милоша број 12, III спрат (канцеларија број 301), са назнаком: ,,Пријава на јавни конкурс за заснивање радног односа на неодређено време за радно место: (навести назив радног места).

IX Начин и рок у коме се кандидати обавештавају о томе када почиње изборни поступак: Кандидати чије су пријаве благовремене, потпуне, разумљиве и који испуњавају услове предвиђене огласом о јавном конкурсу, биће обаваштени о времену почетка изборног поступка најкасније у року од 30 дана од дана објављивања огласа о јавном конкурсу, путем телефона и/или имејл адресе наведених у Обрасцу пријаве.

Провера знања и вештина обавиће се у просторијама Агенције, на адреси Кнеза Милоша број 12, Београд.

X Знања и вештине који ће се вредновати у изборном поступку и начин њихове провере:

1. Знања које ће конкурсна комисија проверавати код кандидата који учествују у изборном поступку за попуњавање радног места виши саветник за aftercare у Сектору за стратешка улагања, Одељењу за aftercare, су следећа: познавање Закона о јавним агенцијама, познавање Закона о улагањима, познавање Закона о контроли државне помоћи, познавање Уредбе о правилима за доделу државне помоћи, познавање Закона о општем управном поступку, познавање делокруга рада Агенције, знање енглеског језика.

2. Знања које ће конкурсна комисија проверавати код кандидата који учествују у изборном поступку за попуњавање радног места виши сарадник за подршку развоја МСП у Сектору за подршку МСП, Одељењу за подршку МСП, су следећа: познавање Закона о јавним агенцијама, познавање Закона о улагањима, Закона о регионалном развоју, познавање Закона о контроли државне помоћи, познавање Уредбе о правилима за доделу државне помоћи, познавање Закона о општем управном поступку, познавање Стратегије индустријске политике Републике Србије од 2021. до 2030. године, познавање Стратегије паметне специјализације у Републици Србији од 2020. до 2027. године, познавање делокруга рада Агенције, знање енглеског језика.

Наведене законе, стратегије и уредбу кандидати могу пронаћи на интернет страници Агенције www.ras.gov.rs.

3. Провера знања код кандидата који учествују у изборном поступку за попуњавање радних места за која се расписује јавни конкурс вршиће се путем писменог теста и усменим путем, док ће се знање енглеског језика проверавати симулацијом конкретног задатка и усменим путем.

4. Вештине које ће конкурсна комисија проверавати код кандидата који учествују у изборном поступку за попуњавање радних места за која се расписује јавни конкурс, су следеће: вештина рада на рачунару – провера ће се вршити практичним радом на рачунару, вештина комуникације – провера ће се вршити усменим путем,  организационе способности – провера ће се вршити усменим путем.

XI Делови изборног поступка: Изборни поступак за заснивање радног односа спровешће се у више делова.

XII Мерила за рангирање кандидата за попуњавање радних места за које се расписује јавни конкурс: Приликом сваке провере знања односно вештина кандидати добијају 1, 2 или 3 бода.

XIII Начин и рок обавештавања кандидата о избору за пријем у радни однос: Конкурсна комисија доноси одлуку о избору кандидата који је са најбољим резултатом испунио мерила за избор и доставља је свим кандидатима који су се пријавили на јавни конкурс, у року од 15 дана од дана доношења исте.

 

Напомене: Неблаговремене, непотпуне, неразумљиве и пријаве кандидата  који не испуњавају услове јавног конкурса, конкурсна комисија одбацује решењем које доставља тим кандидатима.

 

Јавни конкурс спроводи конкурсна комисија коју образује директор Агенције решењем.

Овај конкурс се објављује на интернет страници Агенције и у дневном листу „Дневник“.

Сви изрази, појмови, именице и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.

 

Пратећа документација:

Текст Јавног конкурса

Образац пријаве - Виши саветник за aftercare

Образац пријаве - Виши сарадник за подршку развоја МСП