Kako da započnete svoj biznis?

Pre nego što započnete svoj biznis

Put od kreiranja neke ideje do konačne relizacije uspešnog biznisa je veoma dug i naporan, ispunjen nedoumicama, izazovima i brojnim zamkama. Iako se taj proces ne odvija po nekom ustaljenom naučnom modelu ipak je moguće utvrditi nekoliko ključnih faza:  

 

 • Motivacija
 • Kreiranje ideja - kako doći do dobre poslovne ideje
 • Vrednovanje ideja i utvrđivanje opravdanosti ulaska u određeni biznis – za koga i šta proizvodi
 • Indentifikacija neophodnih resursa
 • Priprema za ulazak u posao kroz direktno pregovaranje (izbor poslovnih partnera, pribavljanje dozvola, registracija preduzeća i sl)
 • Finalne pripreme i ulazak u posao kroz uspostavljanje jasnih veza sa potrošačima i dobavljačima

 

Jedinstvena kombinacija ljudi (preduzetnički tim), poslovne prilike i resursa predstavlja najvažniji faktor za uspeh poslovnog poduhvata. Ključni faktor uspeha preduzetničkog poduhvata svakako je čovek, odnosno preduzetnik i tim ljudi koji ga okružuju. Osnovna karakteristika poslovne prilike je njena tržišna opravdanost, odnosno postojanje dovoljno velikog tržišta, zainteresovanog za kupovinu određenog proizvoda i usluge. Jedno od najčešćih pogrešnih shvatanja među budućim preduzetnicima je da prvo treba imati sve resurse „na broju“, pogotovo novac, kao preduslov uspešnog poduhvata, međutim dobre poslovne prilike, po pravilu, dođu do novca, ali pre svega je neophodno istražiti tržište i konkurenciju, jer svako tržište je vrlo složeno i čine ga različiti tipovi potrošača.  

Biznis plan

Standardni sadržaj biznis plana obično obuhvata: rezime (direktno odražava suštinu preduzetničkog poduhvata), menadžment i oganizacija, poizvod/usluga (predstaviti konkurentske prednosti), marketing plan (sadrži podatke koji se odnose na kupce, konkurenciju i granu kojoj biznis pripada), startegija konkurentnosti (uključuje cenovnu strategiju, tržišno pozicioniranje i plan promotivnih aktivnosti), plan izvođenja i operativni plan, finasijski plan, plan rasta i razvoja (novi proizvodi ili usluge, novi tržišni segmenti), kao i određene priloge (rezultati istraživanja, katalozi, reklamni materijal, cenovnici i dr).  

Korak po korak za pokretanje biznisa

Korak 1: Agencija za privredne registre

Korak 2: Izrada pečata

Korak 3: Otvoriti račun kod poslovne banke

Korak 4: Otvaranje kartice poreskog obveznika  

Pravna forma i veličina

Česta je dilema kod budućih preduzetnika za koju pravnu formu biznisa da se opredele: preduzetnik ili privredno društvo.

Privredno društvo je pravno lice koje obavlja delatnost u cilju sticanja dobiti. Osnivaju se osnivačkim aktom koji ima formu odluke ako društvo osniva jedno lice ili ugovora o osnivanju ako društvo osniva više lica. Može biti ortačko društvo, komanditno društvo, društvo s ograničenom odgovornošću i akcionarsko društvo.

Preduzetnik je poslovno sposobno fizičko lice koje obavlja delatnost u cilju ostvarivanja prihoda, kao i fizičko lice upisano u poseban registar, koje obavlja delatnost slobodne profesije, uređenu posebnim propisom ako je tim propisom to određeno. Registruje se na neodređeno ili određeno vreme. Odgovara celokupnom imovinom i u tu imovinu ulazi i imovina koju stiče u vezi sa obavljanjem delatnosti.

Pravna lica razvrstavaju se na mikro, mala, srednja i velika, u zavisnosti od prosečnog broja zaposlenih, poslovnog prihoda i prosečne vrednosti poslovne imovine utvrđenih na dan sastavljanja redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja u poslovnoj godini.  

Registracija

Registracija preduzetnika i privrednih društava vrši se u Agenciji za privredne registre (APR). Procedura registracije privrednog subjekta vrlo je jednostavna. Budući vlasnik pre registracije mora da se odluči za pravnu formu, donese odluku o poslovnom imenu i o pretežnoj delatnosti. Sa registracijom osnivanja istovremeno se dobija i registarski/matični broj, poreski identifikacioni broj (PIB) i broj osiguranika zdravstvenog osiguranja koji izdaje RZZO.  

Poslovno ime

Poslovno ime obavezno sadrži naziv, pravnu formu i mesto u kome je sedište društva. Naziv je karakteristični deo poslovnog imena po kome se to društvo razlikuje od drugih društava. Poslovno ime može da sadrži i opis predmeta poslovanja društva. U poslovanju, pored poslovnog imena, može da koristi i skraćeno poslovno ime, pod istim uslovima pod kojima koristi poslovno ime. Skraćeno poslovno ime obavezno sadrži naziv i pravnu formu i registruje se u skladu sa zakonom o registraciji.  

Sedište

Sedište je mesto na teritoriji Republike Srbije iz koga se upravlja poslovanjem društva i koje je kao takvo određeno osnivačkim aktom ili odlukom skupštine.  

Poslovni prostor

Prostor u kome se obavlja delatnost mora da ispunjava propisane uslove. Kod određenih delatnosti treba pribaviti saglasnosti pre početka rada i u tom slučaju potrebno je pribaviti akt nadležnog organa o utvrđivanju ispunjenosti propisanih uslova u pogledu bezbednosti i zaštite zdravlja na radu, zaštite životne okoline, sanitarno-higijenskih i zdravstvenih uslova i opremljenosti, kao i drugih propisanih uslova. Delatnosti za čije obavljanje nije potreban poseban prostor predviđene su Pravilnikom o određivanju delatnosti za čije obavljanje nije potreban poseban prostor. Delatnosti za čije obavljanje nije potreban poseban prostor jesu delatnosti koje se mogu obavljati kod naručioca posla ili od mesta do mesta (postavljanje, opravka, montaža i slično).  

 • Pre nego što započnete svoj biznis
 • Biznis plan
 • Korak po korak za pokretanje biznisa
 • Pravna forma i veličina
 • Registracija
 • Poslovno ime
 • Otvaranje računa u banci
 • Uslovi za registraciju i obavljanje pojedinih delatnosti
 • Sedište
 • Poslovni prostor