Poslovanje sa inostranstvom

Spoljnotrgovinsko poslovanje je spoljnotrgovinski promet robe i usluga i obavljanje privrednih delatnosti stranog lica u Republici Srbiji i domaćeg lica u drugoj državi ili carinskoj teritoriji.  

Carinska tarifa je sistematizovana podela roba koje se mogu naći u carinskom postupku. Svrstavanje po Carinskoj tarifi podrazumeva odrediti poziciju u koju se svrstava roba. Određivanjem pozicije koja se zove tarifni stav određuje se carina, režim uvoza ili izvoza, i druge carinske dažbine.

Harmonizovani sistem je univerzalni klasifikacioni sistem koji se koristi pri pravljenju carinskih tarifa.  

Carinska tarifa Srbije i harmonizovani sistem - Krajem svake godine Vlada donosi Uredbu o usklađivanju nomenklature carinske tarife za sledeću godinu. Nomenklatura Carinske tarife Srbije se svake godine usklađuje sa Kombinovanom nomenklaturom EU, koja se koristi za svrstavanje proizvoda u Carinskoj tarifi, a menjaju se i stope carina koje se primenjuju u skladu sa zaključenim sporazumima o slobodnoj trgovini koje se primenjuju na uskladjenu nomenklaturu.  

Carinske procedure - Svi postupci (procedure) koji su odvijaju ili su vezani za carinu, a odnose se na robu, mogu se podeliti u nekoliko kategorija:

 1. Stavljanje robe u slobodan promet (uvoz)
 2. Izvoz
 3. Tranzit (spoljni i unutrašnji)
 4. Carinsko skladištenje
 5. Aktivno oplemenjivanje
 6. Pasivno oplemenjivanje
 7. Prerada pod carinskom kontrolom

 

Dozvole za uvoz i izvoz robe - Dozvola je isprava koja se, na zahtev podnosioca, izdaje za uvoz, izvoz ili tranzit pojedine robe. Ministarstvo, odnosno drugi nadležni organ, u skladu sa propisima, odlučuje o zahtevu za izdavanje dozvole.  

Uverenja koja prate robu pri izvozu i uvozu - Pri izvozu robe potrebno je pribaviti odgovarajuću dokumentaciju. Neophodno je angažovati špeditera koji će izvozno ocariniti robu za vaš račun i obavestiti vas koja su sve dokumenta potrebna za izvoz konkretne robe. Neka dokumenata su obavezna kod svakog izvoznog posla: trgovačka dokumenta, transportna dokumenta, dokumenta o osiguranju robe i carinska dokumenta.  

Incoterms - Incoterms su pravila Međunarodne trgovinske komore (ICC, Pariz) za korišćenje termina u unutrašnjoj i međunarodnoj trgovini. Pozivanje na pravilo Incoterms u kupoprodajnom ugovoru jasno definiše odgovarajuće obaveze ugovornih strana i smanjuje rizik nastajanja pravnih komplikacija. Najnovija verzija Incoterms 2010 stupila je na snagu 1. januara 2011. godine.  

Deklarisanje robe - Deklaracija je carinska isprava koja prolazi kroz nekoliko faza i menja svoja svojstva i značaj. U momentu podnošenja ona je samo zahtev. Nakon izvršenog pregleda, i overavanja od strane carinarnice, deklaracija postaje javna isprava.  

Carinska vrednost robe utvrđuje se radi primene Carinske tarife, odnosno naplate uvoznih dažbina, kao i netarifnih mera utvrđenih posebnim propisima kojima se uređuje trgovina robom.  

Poreklo robe - Razlikuju se dve vrste porekla proizvoda: nepreferencijalno i preferencijalno.    Nepreferencijalno poreklo prvenstveno određuju geografsko poreklo robe (made in), tj. robi daje status nacionalnog proizvoda – ukazuje na zemlju gde je roba proizvedena i robi ne donosi nikakav povlašćeni status. Preferencijalno poreklo se koristi u primeni povlastica odobrenih nekoj zemlji tj. u bescarinskom prometu ili razmeni sa umanjenim carinama i dokazuje samo u slučaju primene te povlastice.  

Vraćanje i povraćaj robe - U zahtevu koji se podnosi carinarnici za vraćanje uvezene robe u inostranstvo ne moraju se navoditi razlozi. Zahtev se podnosi u pisanoj formi carinarnici pod čijim se nadzorom roba nalazi. Ako je za robu plaćena carina i druge uvozne dažbine, carinarnica je dužna po vraćanju robe u inostranstvo vrati podnosiocu zahteva uplaćenu carinu i dažbine.  

Transport opasne robe - Evropski sporazum o međunarodnom transportu opasnih roba (skraćenica ADR, iz Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route) reguliše prevoz opasnih materija. ADR roba je definisana u devet klasa: Klasa 1. Eksplozivne supstance, Klasa 2. Gasovi pod pritiskom, u tečnom stanju ili rastvoreni pod pritiskom, Klasa 3. Zapaljive tečnosti, Klasa 4. Zapaljive čvrste materije, Klasa 5. Oksidirajuće supstance, Klasa 6. Otrovne (toksične) i infektivne supstance, Klasa 7. Radioaktivne supstance, Klasa 8. Korozivne supstance, Klasa 9. Mešovite opasne supstance.  

 

 • Spoljnotrgovinsko poslovanje
 • Carinske tarife i haromizovani sistem
 • Carinska tarifa Srbije i harmonizovani sistem
 • Carinske procedure
 • Dozvole za uvoz i izvoz robe
 • Uverenja koja prate robu pri izvozu i uvozu
 • Incoterms
 • Deklarisanje robe
 • Carinska vrednost robe
 • Poreklo robe
 • Vraćanje i povraćaj robe
 • Transport opasne robe
 • Spoljnotrgovinsko poslovanje sa EU
 • CEFTA
 • EFTA
 • Sporazum o slobodnoj trgovini sa Ruskom Federacijom
 • Sporazum o slobodnoj trgovini sa Republikom Kazahstan
 • Sporazum o slobodnoj trgovini sa Republikom Belorusijom
 • Sporazum o slobodnoj trgovini sa Republikom Turskom