Zatvoreni programi / konkursi

KREIRAJ ŽIVOT - Javni poziv za učešće u programu podrške početnicima za započinjanje posla - Start Up

Razvojna agencija Srbije je 06.03.2017. godine objavila Javni poziv za učešće u Programu podrške početnicima za započinjanje posla – START UP (u daljem tekstu: Program). Ovaj Program realizuje Razvojna agencija Srbije (u daljem tekstu: RAS) u saradnji sa regionalnim razvojnim agencijama (u daljem tekstu: RRA).

 

Program je namenjen fizičkim licima i privrednim subjektima koji u trenutku podnošenja prijave ne posluju duže od dve godine, u cilju podrške samozapošljavanju i unapređenju poslovanja privrednih subjekata početnika, a koji će se baviti proizvodnjom, preradom i uslužnim delatnostima. Program se sprovodi na teritoriji Republike Srbije.

 

Opšti cilj Programa je da kroz podršku otvaranju novih mikro, malih i srednjih privrednih društava (u daljem tekstu: MMSP) i preduzetničkih radnji, kao i podsticanje otvaranja novih radnih mesta, omogući unapređenje efikasnosti i institucionalne podrške njihovom poslovanju i razvoju.

Paket podrške obuhvata: realizaciju besplatnih obuka, dodelu bespovratnih sredstava i besplatnu uslugu mentoringa za Odabrane korisnike.

 

Uslovi za učešće u programu 

 

Program se realizuje u dve faze i to:

• I faza Programa – Obuke i

• II faza Programa – Bespovratna sredstva i mentoring.

Uslovi koji moraju biti kumulativno ispunjeni za:

 

I fazu Programa - Obuke:

za fizička lica:

 

• da imaju državljanstvo Republike Srbije;

• da u prethodnih 12 meseci nisu imali registrovanu delatnost ili imali učešće veće od 50% u vlasničkoj strukturi nekog privrednog subjekta;

• da nisu osuđivani prema podacima iz kaznene evidencije.

 

MMSP i preduzetnici:

• da su u većinskom domaćem privatnom vlasništvu i da su registrovani u APR;

• da su izmirili sve javne prihode (poreze i doprinose);

• da nisu osuđivani za privredni prestup, niti im je pravosnažnom odlukom izrečena zaštitna mera zabrane obavljanja delatnosti (MMSP);

• da im nije izrečena mera zabrane obavljanja delatnosti proverom kroz prekršajnu evidenciju (Preduzetnici);

• da nije registrovan postupak likvidacije ili stečaja, niti da je privredni subjekt prestao da postoji usled sudske ili odluke drugog organa sa obavezujućom snagom.

 

II fazu Programa - Bespovratna sredstva i mentoring:

• da su završili obuke predviđene Programom;

• da su izradili biznis plan;

• da su obezbedili sopstveno učešće – minimalno 30% sredstava od ukupnog iznosa opravdanih troškova investicije za proizvodne delatnosti i delatnosti prerade, odnosno minimum 50% za uslužne delatnosti.

Uslov za dodelu bespovratnih sredstava i mentoringa za fizička lica jeste registracija privrednog društva, odnosno preduzetničke radnje u Agenciji za privredne registre.

Osnivač privrednog subjekta je u obavezi da u roku od 12 meseci od datuma potpisivanja ugovora sa RAS zasnuje radni odnos na neodređeno vreme u tom privrednom subjektu, a ukoliko postoji više osnivača, potrebno je da bar jedan od osnivača ispunjava ovaj uslov:

 

Svi Odabrani korisnici imaće obavezu da:

- posluju minimum dve godine od trenutka potpisivanja ugovora sa RAS, i u tom periodu im nije dozvoljeno otuđenje osnovnih sredstava i smanjenje broja zaposlenih navedenih u poslovnom (biznis) planu.

 

Svi Odabrani korisnici koji se bave uslužnim delatnostima imaće obavezu da:

- zaposle još dva lica u roku od 12 meseci od datuma potpisivanja ugovora sa RAS, koji će biti angažovani ugovorom o radu, pri čemu su u obavezi da posluju minimum dve godine od trenutka potpisivanja ugovora sa RAS, i u tom periodu im nije dozvoljeno otuđenje osnovnih sredstava i smanjenje broja zaposlenih.

Podnosioci prijava su u obavezi da biznis planom razrade poslovnu ideju koju su kandidovali u I fazi Programa. U slučaju da podnosilac prijave tokom obuka i konsultativnog procesa odluči da promeni poslovnu ideju, potrebno je da uputi zahtev za promenu poslovne ideje sa obrazloženjem na razmatranje Komisiji.

Aktivnosti nabavke osnovnih sredstava, kao i materijala i sirovina, koje će se finansirati sredstvima Programa, ne smeju biti započete niti realizovane pre potpisivanja ugovora sa RAS.

 

Broj prijava po podnosiocu i druge napomene

Podnosilac prijave može podneti samo jednu prijavu za učešće u Programu.

RAS neće zaključiti ugovor sa Podnosiocem prijave ukoliko se tokom procesa prijavljivanja, ocene, selekcije ili ugovaranja utvrdi da je Podnosilac prijave:

- u sukobu interesa;

- dao lažne informacija ili nije dao sve potrebne informacije koje je RAS tražila, a koje predstavljaju uslov za učešće na Javnom pozivu;

- Odabrani korisnik Programa podrške početnicima za započinjanje posla iz 2016. godine.

 

Namena bespovratnih sredstava 

 

Prihvatljive projektne aktivnosti

• nabavka osnovnih sredstava;

• adaptacija i/ili rekonstrukcija poslovnog prostora;

• nabavka materijala i sirovina u visini do 20% neto vrednosti projekta.

 

Projektne aktivnosti koje se neće finansirati

Sredstva po ovom programu se ne mogu koristiti za:

• organizovanje igara na sreću, lutrija i sličnih delatnosti;

• proizvodnju i promet bilo kog proizvoda ili aktivnosti koje se prema domaćim propisima ili međunarodnim    konvencijama i sporazumima, smatraju zabranjenim;

• promet nafte i naftnih derivata;

• primarnu poljoprivrednu proizvodnju;

• bilo koji oblik trgovačke i ugostiteljske delatnosti;

• aktivnosti povezane sa političkim partijama.

 

Trajanje projekta

 

Krajnji rok za realizaciju svih aktivnosti i plaćanja u vezi sa obavljenim aktivnostima od strane Odabranog korisnika i dostavu dokumentacije koja se podnosi nakon završetka projektnih aktivnosti je šest meseci od datuma potpisivanja ugovora sa RAS.

 

Troškovi projekta 

 

Opravdani troškovi:

Opravdani troškovi su troškovi koji su stvarno nastali od strane Odabranog korisnika, pod uslovom:

 

 • da su nastali tokom realizacije projekta;
 • da su navedeni u planiranom budžetu projekta;
 • da su neophodni za implementaciju aktivnosti projekta;
 • da su merljivi i da se evidentiraju prema važećim računovodstvenim standardima;
 • da su razumni i u skladu sa zahtevima finansijskog upravljanja, posebno u pogledu ekonomičnosti i efikasnosti;
 • da se navedeni troškovi ne pokrivaju iz nekih drugih izvora finansiranja (ne sme doći do duplog finansiranja).

 

Programom se finansiraju troškovi nabavke osnovnih sredstava, adaptacije i/ili rekonstrukcije poslovnog prostora, materijala i sirovina koji su predmet Ugovora, a koji se realizuju nakon potpisivanja Ugovora sa RAS.

Pod osnovnim sredstvima u smislu ovog programa podrazumevaju se: objekti (u skladu sa namenom projekta), postrojenja, mašine i oprema, a koja se kao opravdani troškovi ulaganja priznaju ako ih koristi isključivo Odabrani korisnik, a mogu biti:

 

• ulaganja u nabavku mašina i opreme (u trenutku objavljivanja Javnog poziva oprema ne sme biti starija od 5 godina od godine proizvodnje i mora biti kupljena od registrovanog privrednog subjekta);

• stavljanje u funkciju radnog prostora i/ili procesa rada (što podrazumeva adaptaciju i/ili rekonstrukciju proizvodnog/radnog prostora od strane registrovanog privrednog subjekta).

Sopstveno učešće može biti u novcu, objektima, postrojenjima, mašinama i opremi, koja se priznaju ukoliko su u vlasništvu Odabranog korisnika. Odabrani korisnici moraju da obezbede i sredstva u visini PDV iskazanog po profakturi, odnosno iznos PDV može biti predstavljen kao deo sopstvenog učešća Odabranog korisnika.

U slučaju nabavke proizvodne opreme iz inostranstva, neto vrednost iskazana u stranoj valuti na profakturi/predračunu/predugovoru, preračunava se prema srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan podnošenja prijave za dodelu bespovratnih sredstava. Sve eventualne kasnije nastale kursne razlike u slučaju nabavke opreme iz inostranstva snosi potencijalni korisnik.

 

Neprihvatljivi troškovi

 

Bespovratna sredstva se ne mogu koristiti za:

 • zaostale obaveze po osnovu taksi i poreza, zajmova i rata za otplatu kredita;
 • troškove garancija, polisa osiguranja, kamata, troškove bankarskog poslovanja, kursnih razlika;
 • kazne, finansijske kazne i troškove sudskog postupka;
 • troškove koji su u vezi sa nabavkom opreme kao što su: carinski i administrativni troškovi, troškovi transporta, špedicije, skladištenja i manipulacije, montaže i instaliranja opreme, obuke i dr.;
 • troškove prinudne naplate;
 • PDV.

 

Finansijska sredstva 

 

Ukupna raspoloživa sredstva za realizaciju Programa iznose 120.000.000,00 dinara.

 

Iznos bespovratnih finansijskih sredstava

Sredstva se dodeljuju u iznosu do 1.000.000 dinara bez PDV, što predstavlja do 70% ukupne neto vrednosti opravdanih troškova projekta za proizvodne delatnosti i delatnosti prerade, odnosno do 50% za uslužne delatnosti.

Odabrani korisnik je u obavezi da obezbedi sopstveno učešće od minimum 30% od ukupne neto vrednosti opravdanih troškova projekta za proizvodne delatnosti i delatnosti prerade, odnosno minimum 50% za uslužne delatnosti.

 

Potrebna dokumentacija za konkurisanje

 

Dokumentacija koja se obavezno dostavlja prilikom podnošenja prijave za učešće u Programu je:

 

1. U prvoj fazi Programa - obuke:

za fizička lica:

• Obrazac 1 – Prijava (popunjena i potpisana prijava sa opisom poslovne ideje);

• Obrazac 2 - Izjava o prihvatanju uslova Javnog poziva (potpisana);

• Obrazac 3 – Izjava (potpisana izjava da u prethodnih 12 meseci nisu imali registrovanu delatnost ili imali učešće veće od 50% u vlasničkoj strukturi nekog privrednog subjekta);

• Uverenje o državljanstvu (ne starije od 6 meseci od datuma objavljivanja Javnog poziva, original ili fotokopija);

• Očitana lična karta;

• Uverenje da nije osuđivan/a prema podacima iz kaznene evidencije koje ne sme biti izdato pre datuma objavljivanja Javnog poziva (izdaje Ministarstvo unutrašnjih poslova, original ili fotokopija);

• Opciono: Preporuke ili pismo o namerama budućih partnera za saradnju.

 

za MMSP i preduzetnike:

• Obrazac 1 - Prijava (popunjena, potpisana i overena sa opisom poslovne ideje)

• Obrazac 2 - Izjava o prihvatanju uslova Javnog poziva (potpisana i overena);

• Obrazac 3 - Izjava o dodeljenoj državnoj pomoći male vrednosti (de minimis državna pomoć)

• Uverenje nadležne poreske uprave da su izmireni svi javni prihodi (porezi i doprinosi) koje ne sme biti izdato pre datuma objavljivanja Javnog poziva (original ili fotokopija);

• Uverenje da nije osuđivano za privredne prestupe, niti mu je pravosnažnom odlukom izrečena zaštitna mera zabrane obavljanja delatnosti koje ne sme biti izdato pre datuma objavljivanja Javnog poziva (izdaje Privredni sud za MMSP, original ili fotokopija);

• Uverenje da nije izrečena mera zabrane obavljanja delatnosti proverom kroz prekršajnu evidenciju koje ne sme biti izdato pre datuma objavljivanja Javnog poziva (izdaje Prekršajni sud za preduzetnike, original ili fotokopija);

• Opciono: Preporuke ili pismo o namerama budućih partnera za saradnju.

 

2. U drugoj fazi Programa - bespovratna sredstva i mentoring:

• Obrazac 4 - Prijava za dodelu bespovratnih sredstava;

• Obrazac 5 - Biznis plan;

• Profaktura/predugovor/ponuda sa specifikacijom osnovnih sredstava i/ili materijala i/ili sirovina za koja se podnosi prijava, ne starija od datuma objavljivanja Javnog poziva;

• Dokaz o obezbeđenom sopstvenom učešću (npr. ugovori, fakture, izvod sa računa i slično).

 

Fotokopija Rešenja o registraciji delatnosti za sve Odabrane korisnike – fizička lica dostavlja se pre potpisivanja ugovora sa RAS.

Nakon potpisivanja Ugovora odabrani korisnici dostavljaju:

• Zahtev za isplatu odobrenih sredstava;

• overenu i potpisanu blanko solo menicu, menično ovlašćenje i kopiju zahteva za registraciju menice,

• fotokopiju kartona deponovanih potpisa,

• kao i dodatnu dokumentaciju, u zavisnosti od namene bespovratnih sredstava.

 

RAS zadržava pravo da, ukoliko je potrebno, zatraži dodatnu dokumentaciju od korisnika, ali samo za kompletne zahteve.

 

Način prijavljivanja i rok za podnošenje prijava

 

Javni poziv je otvoren 60 dana od dana objavljivanja i to do 05.05.2017.

 

Više informacija o uslovima učešća po ovom javnom pozivu možete naći u Uputstvu za sprovođenje Programa podrške početnicima za započinjanje posla –START UP Sva prateća dokumentacija nalazi se u štampanom obliku i elektronskom u RRA

Za sve dodatne informacije možete se obratiti RRA ili RAS na elektronsku adresu startup@ras.gov.rs

Nepotpune prijave se neće razmatrati. Prijave dostavljene direktno na adresu RAS će biti diskvalifikovane.

 

Prijave za I fazu Programa sa potrebnom dokumentacijom u dva primerka (original i fotokopija) dostaviti poštom ili lično na adresu najbliže RRA. Spisak Regionalnih razvojnih agencija možete pogledati OVDE. 

 

Prijave za II fazu Programa dostavljaju se na adresu RRA. Podnosioci prijava su u obavezi da biznis plan sa pratećom dokumentacijom za II fazu Programa predaju u roku od 15 dana od poslednjeg dana obuke ili će se smatrati da su odustali od daljeg učešća u Programu.

 

RAS će pisanim putem obavestiti sve učesnike II faze Programa o rezultatima selekcije, u roku od 20 dana od dana donošenja konačne odluke.

DownloadRang lista za dodelu bespovratnih sredstava - Start up

Prateća dokumentacija:

Uputstvo

Fizicka lica Obrazac 1 - Prijava za I fazu

Fizicka lica Obrazac 2 -Izjava podnosioca prijave o prihvatanju uslova jp

Fizicka lica Obrazac 3 -Izjava za I fazu

Fizicka lica Obrazac 4 - Prijava za dodelu bespovratnih sredstava II faza

Fizicka lica Obrazac 5 Radna sveska - Biznis plan.docx

MMSPP Obrazac 1 - Prijava za I fazu MMSP i preduzetnici

MMSPP Obrazac 2 - Izjava o prihvatanju uslova Јavnog poziva

MMSPP Obrazac 3- Izjava o dodeljenoj drzavnoj pomoci

MMSPP Obrazac 4 - Prijava za dodelu bespovratnih sredstava II faza

MMSPP Obrazac 5 Radna sveska - Biznis plan