Zatvoreni programi / konkursi

KREIRAJ ŽIVOT - Javni poziv za učešće u programu podrške inovativnim MMSPP

 

Razvojna agencija Srbije je 06.03.2017. objavila Javni poziv za učešće u Programu podrške inovativnim mikro, malim i srednjim preduzećima i preduzetnicima (u daljem tekstu: Programa). Cilj Programa je unapređenje kulture investiranja mikro, malih i srednjih preduzeća i preduzetnika u inovacije radi povećanja konkurentnosti. Program realizuje Razvojna agencija Srbije (u daljem tekstu: RAS) u saradnji sa regionalnim razvojnim agencijama (u daljem tekstu: RRA).

 

Uslovi za učešće u programu 

Pravo na učešće u Programu i korišćenje bespovratnih sredstava imaju mikro, mala i srednja privredna društva i preduzetnici (koji vode prosto ili dvojno knjigovodstvo) koji kumulativno ispunjavaju sledeće opšte uslove:

• da je pretežna delatnost Podnosioca prijave proizvodnja ili prerada;

• da su u većinskom domaćem privatnom vlasništvu;

• da su registrovani u APR  Republike Srbije pre 1. januara 2015. godine;

• da nad njima nije pokrenut stečajni postupak ili postupak likvidacije;

• da su pozitivno poslovali u 2016. godini;

• da su izmirili obaveze po osnovu poreza i doprinosa;

• da im u prethodne dve godine nije izrečena pravosnažna mera zabrane obavljanja delatnosti;

• da za iste projektne aktivnosti za koje konkurišu u tekućoj godini, nisu koristili podsticajna sredstva koja potiču iz budžeta Republike Srbije, budžeta Autonomne pokrajine Vojvodina i budžeta JLS;

• da nisu u teškoćama prema definiciji sadržanoj u Uredbi o pravilima za dodelu državne pomoći.

 

Namena bespovratnih sredstava 

Kroz Program će se podržati sledeće aktivnosti:

• poboljšanje postojećih i razvoj novih tehnoloških procesa;

• poboljšanje postojećih i razvoj novih proizvoda;

• unapređenje postojećeg procesa proizvodnje;

• otkup prava na domaći patent/mali patent i patentnu dokumentaciju.

 

Podnosilac prijave može podneti samo jednu prijavu, u okviru koje može konkurisati za  jednu projektnu aktivnost.

 

Programom se mogu finansirati i projektne aktivnosti koje su započete (ugovor sa Isporučiocem zaključen u tekućoj godini), a nisu realizovane i plaćene do trenutka objavljivanja Javnog poziva.

 

Pod neprihvatljivim projektima u smislu ovog programa podrazumevaju se:

• projekti u vezi sa: duvanskom industrijom, organizacijom igara na sreću, proizvodnjom i prodajom oružja i vojne opreme, trgovinom, finansijskim sektorom i primarnom poljoprivrednom proizvodnjom;

• projekti koji spadaju pod opšte aktivnosti nadležnih državnih institucija ili službi državne uprave, uključujući i lokalne samouprave;

• infrastrukturni projekti;

• projekti ograničeni na donacije u dobrotvorne svrhe;

• projekti koji se već finansiraju od sredstava državne pomoći;

• projekti povezani sa političkim partijama, strankama, organizacijama.

 

Iznos bespovratnih sredstava 

Raspoloživa sredstva se odobravaju kao sufinansiranje u visini do 50% opravdanih troškova projektne aktivnosti bez PDV, a u maksimalnom iznosu do 1.000.000,00 dinara.

Ukupan budžet Programa iznosi 30.000.000,00 dinara.

 

Krajnji rok za završetak ugovorenih aktivnosti i realizaciju plaćanja u okviru odobrenog projekta je 9 meseci od dana potpisivanja ugovora sa RAS.

 

Opravdani troškovi su troškovi koji su stvarno nastali od strane Odabranog korisnika,  pod uslovom:

1) da su nastali tokom realizacije projekta;

2) da su navedeni u ponudi/predugovoru/ugovoru Isporučioca;

3) da su neophodni za implementaciju aktivnosti projekta;

4) da su merljivi i da se evidentiraju, a prema važećim računovodstvenim standardima;

5) da su razumni u skladu sa zahtevima finansijskog upravljanja, posebno u pogledu ekonomičnosti i efikasnosti;

6) da se navedeni troškovi ne pokrivaju iz nekih drugih izvora finansiranja (ne sme doći do duplog finansiranja).

 

Pod opravdanim troškovima u okviru podržanih aktivnosti podrazumevaju se sledeći troškovi kao rezultat za sledeće aktivnosti:

• Za poboljšanje postojećih i razvoj novih tehnoloških procesa priznaju se troškovi:

- izrade tehničko/tehnološke dokumentacije;

- izrade dokumentacije tehničkog rešenja;

- izrade studije izvodljivosti uvođenja novog tehnološkog procesa.

• Za poboljšanje postojećih i razvoj novih proizvoda priznaju se troškovi:

- izrade tehničke dokumentacije za proizvod;

- izrade prototipa proizvoda;

- testiranja/ispitivanja prototipa proizvoda.

Za izradu prototipa i testiranje/ispitivanje mogu se priznati i troškovi materijala i troškovi korišćenja opreme koji ne mogu da budu viši od 30% vrednosti aktivnosti iz ponude/predugovora/ugovora.

Navedeni troškovi moraju biti predstavljeni u sledećem obliku:

- troškovi radne snage – cena ekspert sata i broj potrebnih sati;

- troškovi materijala – jedinična cena materijala i količina potrebnog materijala;

- troškovi korišćenja opreme – cena korišćenja opreme po danu i broj potrebnih dana.

 

• Za unapređenje postojećeg procesa proizvodnje priznaju se troškovi:

- izrade konstruktivne dokumentacije specijalizovanih alata, pribora i sredstava  za rad;

- izrade novih metodologija organizacije poslovanja koje omogućavaju kontinuirano poboljšanje proizvodnih procesa.

• Za otkup prava na domaći patent/mali patent i patentnu dokumentaciju priznaju se troškovi:

- otkupa prava intelektualne svojine.

 

Bespovratna sredstva se ne mogu koristiti za:

1) zaostale obaveze po osnovu taksi i poreza, zajmova i rata za otplatu kredita;

2) troškove garancija, polisa osiguranja, kamata, troškova bankarskog poslovanja, kursnih razlika;

3) kazne, finansijske kazne i troškovi sudskog postupka;

4) carinske troškove;

5) troškove prinudne naplate;

6) PDV;

7) otkup prava na patent čiji je nosilac prava ujedno i član društva ili preduzetnik, odnosno zakonski zastupnik privrednog subjekta.

 

Potrebna dokumentacija za konkurisanje 

1. Prijava projekta - Obrazac 1 (popunjena, potpisana i overena Prijava);

2. Izjava Podnosioca prijave o prihvatanju uslova za dodelu sredstava - Obrazac 2 (potpisana i overena);

3. Izjava o dodeljenoj državnoj pomoći male vrednosti (de minimis državna pomoć) - Obrazac 3 (potpisana i overena);

4. Kontrolna lista – Obrazac 5;

5. Uverenje nadležne poreske uprave da je Podnosilac prijave izmirio sve javne prihode (poreze i doprinose) do datuma objavljivanja Javnog poziva (uverenje ne sme biti izdato pre datuma objavljivanja Javnog poziva) - original ili overena kopija od strane nadležnog organa overe;

6. Finansijska dokumentacija:

6.1. za MMSPP koja vode poslovne knjige po sistemu dvojnog knjigovodstva: Bilans stanja, bilans uspeha i statistički izveštaj za 2016. godinu – Kopija Potvrde o registraciji redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja za 2016. godinu izdata od APR. Ukoliko Podnosilac prijave nije dobio Potvrdu o registraciji redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja za 2016. godinu dostaviti bilans stanja, bilans uspeha i statistički izveštaj za 2016. godinu, potpisane i overene od strane lica odgovornog za sastavljanje finansijskog izveštaja i pismenu izjavu zakonskog zastupnika pravnog lica/preduzetnika o verodostojnosti i istovetnosti primerku koji je dostavljen APR na konačnu obradu;

6.2. za preduzetnike koji vode poslovne knjige po sistemu prostog knjigovodstva: Bilans uspeha za 2015. i 2016. godinu, M-4K  za 2015 i 2016. godinu i Izjavu o prosečnom broju zaposlenih za 2015 i 2016. godinu  - Obrazac 4.

Ukoliko je Podnosilac prijave u jednoj od godina za koju se podnosi finansijska dokumentacija vodio poslovne knjige po sistemu prostog knjigovodstva, a u drugoj po sistemu dvojnog knjigovodstva, potrebno je dostaviti dokumentaciju pod rednim brojem 6.1. i 6.2. a u skladu sa načinom vođenja poslovnih knjiga u toj godini.

7. Ponuda/predugovor/ugovor Isporučioca za predloženu aktivnost, overena i potpisana od strane Isporučioca, koja sadrži jasno definisan predmet i obim aktivnosti, rok realizacije i cenu usluga izraženu u dinarima i prikazanim PDV;

8. Ukoliko se u okviru projektne aktivnosti „Poboljšanje postojećih i razvoj novih tehnoloških procesa“, konkuriše za poboljšanje postojećih tehnoloških procesa, uz prijavu priložiti i dokument kojim se opisuje prethodno stanje istog;

9. Ukoliko se u okviru projektne aktivnosti „Poboljšanje postojećih i razvoj novih proizvoda“, konkuriše za poboljšanje postojećih proizvoda, uz prijavu priložiti i opis tehničkih karakteristika i fotografiju postojećeg proizvoda;

10. Ukoliko se konkuriše za aktivnost „Unapređenje postojećeg procesa proizvodnje“, uz prijavu priložiti i opis tehničkih karakteristika i dokument kojim se opisuje prethodno stanje istog;

11. Ukoliko se konkuriše za aktivnost „Otkup prava na domaći patent/mali patent i patentnu dokumentaciju“, uz prijavu dostaviti odgovarajući dokument kojim se dokazuje da je patent/mali patent registrovan;

12. Ukoliko se kao Isporučilac angažuje konsultantska kuća, potrebno je dostaviti i referenc listu i  radnu biografiju lica angažovanog za realizacuju projekta.

 

RAS zadržava pravo da, ukoliko je potrebno, zatraži dodatnu dokumentaciju od Podnosioca prijave, ali samo za kompletne podnete prijave.

 

Način prijavljivanja i rok za podnošenje prijava

 

Prijave sa svim pratećim obrascima i dokumentacijom se podnose lično ili preporučenom poštom Regionalnim razvojnim agencijama sa naznakom: Prijava na javni poziv za učešće po Programu podrške inovativnim MMSPP u 2017. godini.

Spisak Regionalnih razvojnih agencija sa kontaktima možete pogledati OVDE.

 

Javni poziv će trajati 60 dana od dana objavljivanja i to do 05.05.2017. godine.

 

Javni poziv, Uputstvo i drugi prateći obrasci dostupni su i u štampanom obliku u RRA.

 

Za detaljnije informacije možete se obratiti RAS elektronskim putem na: inovativnost@ras.gov.rs.

 

 

Prateća dokumentacija:

Uputstvo

Obrazac 1 - Prijava projekta

Obrazac 2 - Izjava podnosioca prijave o prihvatanju uslova za dodelu sredstava

Obrazac 3 - Izjava o dodeljenoj drzavnoj pomoci male vrednosti

Obrazac 4 -Prosečan broj zaposlenih u 2015 i 2016.g. za prosto knjigovodstvo

Obrazac 5 - Kontrolna lista

Obrazac 6 - Zahtev za refundaciju

Obrazac 7 - Završni izveštaj o realizaciji projektne aktivnosti