Švajcarski рrogram podrške za promociju izvoza - SIPPO

OBAVEŠTENjE

O REALIZACIJI PROGRAMA PODRŠKE ZA MMSPP – KORISNIKE SELEKTOVANE U OKVIRU ŠVAJCARSKOG PROGRAMA PODRŠKE ZA PROMOCIJU IZVOZA – SIPPO, u 2020. godini

 

Razvojna agencija Srbije objavljuje Obaveštenje u skladu sa Godišnjim programom rada Razvojne agencije Srbije za 2020. godinu i Memorandumom o razumevanju zaključenim sa Swisscontact – agencijom koja realizuje Švajcarski program za promociju izvoza SIPPO u ime Švajcarskog sekretarijata za ekonomske odnose SECO. Razvojna agencija Srbije (dalje: RAS) učestvuje u realizaciji programa kao strateški partner, dok su partneri u implementaciji programa Privredna komora Srbije (dalje: PKS) i Klaster modne i odevne industrije (dalje: FACTS). Švajcarski program za promociju izvoza - SIPPO (Swiss Import Promotion Programme) u osnovi promoviše društvenu odgovornost, ekološku zaštitu i održivu trgovinu.

Opšti cilj Programa je unapređenje ekonomskog rasta kroz podsticanje i kreiranje mogućnosti za otvaranje novih radnih mesta putem promocije izvoza, kao i integracija u tokove svetske trgovine kroz umrežavanje, povezivanje i jačanje kapaciteta izvoznika iz ciljanih sektora i to: prerada prirodnih sastojaka, tehničko drvo i proizvodnja tekstila sa dodatom vrednošću. 

Obaveštenje je namenjeno MMSPP – korisnicima selektovanim u okviru Švajcarskog programa podrške za promociju izvoza - SIPPO, a koji posluju u okviru ciljanih sektora. Prijave se podnose za sufinansiranje sledećih projektnih aktivnosti:

 

 1. Studijsko putovanje za istraživanje ciljanog sajma;
 2. Nastup na međunarodnim sajmovima u inostranstvu;
 3. Unapređenje sajamskog nastupa angažovanjem stručnjaka.

 

Napomena

Za prihvatljive projektne aktivnost Podnosilac prijave može da konkuriše samo za:

 • studijska putovanja i sajmove koji su selektovani u okviru Švajcarskog programa za promociju izvoza -SIPPO.

 

USLOVI ZA UČEŠĆE U PROGRAMU

 1. da je pretežna delatnost Podnosioca prijave usmerena na:
  • preradu prirodnih sastojaka (lekovito bilje, začini, eterična ulja, pečurke i sl.);
  • tehničko drvo (proizvodnja poluproizvoda i finalnih proizvoda);
  • proizvodnju tekstila sa dodatom vrednošću (robne marke, kolekcije i CM/CMT/OEM poslovi);
 2. da je Podnosilac prijave u većinskom privatnom vlasništvu;
 3. da je Podnosilac prijave u trenutku podnošenja prijave, registrovan u APR-u Republike Srbije najkasnije do 1. januara 2018. godine (u Registru privrednih društava ili preduzetnika);
 4. da je Podnosilac prijave pozitivno poslovao u prethodnoj godini;
 5. da Podnosilac prijave ima izmirene obaveze po osnovu poreza i doprinosa;
 6. da Podnosiocu prijave u poslednje dve godine nije izrečena mera zabrane obavljanja delatnosti;
 7. da Podnosilac prijave nije u teškoćama prema definiciji sadržanoj u Uredbi o pravilima za dodelu državne pomoći;

 

Programom će se sufinansirati projektne aktivnosti koje se realizuju od 1.1.2020. godine.

Podnosilac prijave može podneti samo jednu Prijavu projekta za učešće u Programu.

 

Sredstva se ne mogu koristiti za:

 

1. Aktivnosti koje su usmerene ka svim ostalim sektorima osim navedenih u Opštim uslovima Uputstva za realizaciju programa i to: prerada prirodnih sastojaka, tehničko drvo i proizvodnja tekstila sa dodatom vrednošću;

2. Projekte koji se tiču samo ili uglavnom individualnih stipendija za studije i obuke, kao i individualna sponzorstva za učešće na radionicama;

3. Projekte usmerene na donacije u dobrotvorne svrhe.

 

IZNOS BESPOVRATNIH SREDSTAVA

 

Raspoloživa sredstva se odobravaju pojedinačno Korisnicima, kao sufinansiranje u visini do 50% od ukupnih opravdanih troškova bez PDV, po principu refundacije.

Maksimalan iznos odobrenih sredstava je do 800.000,00 dinara.

Ukupan iznos raspoloživih bespovratnih sredstava je 7.709.480,00  dinara.

Krajnji rok za završetak svih ugovorenih aktivnosti i realizaciju plaćanja u okviru odobrenog projekta je 07. decembar 2020. godine.

 

Opravdani troškovi projekta su:

 

 1. Troškovi studijskog putovanja za istraživanje ciljanog sajma i to:
  • Troškovi smeštaja učesnika studijskog putovanja;
  • Troškovi prevoza učesnika studijskog putovanja.
    
 2. Troškovi nastupa na međunarodnim sajmovima u inostranstvu i to:
  • Troškovi zakupa izlagačkog prostora;
  • Troškovi iznajmljivanja ili izrade i postavljanja štanda;
  • Obavezni administrativni troškovi propisani od strane sajma (upisnina i slično);
  • Operativni troškovi za vreme trajanja sajma (priključak struje i vode, utrošak struje i vode, internet i sl.)
    
 3. Unapređenje sajamskog nastupa angažovanjem stručnjaka
  • Angažovanje stručnog lica u cilju unapređenja sajamskog nastupa (dizajneri za kolekcije, eksperti za marketing, eksperti za razvoj proizvoda, eksperti za analizu datog tržišta)

 

 

POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA KONKURISANjE

 

Dokumentacija koja se obavezno dostavlja prilikom podnošenja Prijave za učešće u Programu:

1. Obrazac 1 – Prijava projekta (popunjena, potpisana i overena od strane Podnosioca prijave);

2. Obrazac 2 –Budžet projekta;

3. Obrazac 3 –Izjava Podnosioca prijave;

4. Uverenje nadležne poreske uprave da je Podnosilac prijave izmirio sve javne prihode (poreze i doprinose), koje ne sme biti starije od 30 dana od datuma podnošenja prijave;

5. Finansijska dokumentacija: Bilans stanja, bilans uspeha i statistički izveštaj za 2019. godinu – Kopija Potvrde o registraciji redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja izdata od APR. Ukoliko Podnosilac prijave nije dobio Potvrdu o registraciji redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja za 2019. godinu, dostaviti bilans stanja, bilans uspeha i statistički izveštaj za 2019. godinu, potpisane i overene od strane lica odgovornog za sastavljanje finansijskog izveštaja i pisanu izjavu zakonskog zastupnika Podnosioca prijave o verodostojnosti i istovetnosti primerku koji je dostavljen APR na konačnu obradu;

6. Dokumentacija koja se dostavlja za projektnu aktivnost - Studijsko putovanje za istraživanje ciljanog sajma:

 • Pozivno pismo organizatora studijskog putovanja,
 • Plan/agenda studijske posete;

7. Dokumentacija koja se dostavlja za projektnu aktivnost - Nastup na međunarodnim sajmovima u inostranstvu:

 • Osnovne informacije o sajmu pribavljene od organizatora sajma ili sa zvaničnog sajta sajma,
 • blanko prijavu i cenovnik sajamskog nastupa;

8. Dokumentacija koja se dostavlja za projektnu aktivnost - Unapređenja sajamskog nastupa angažovanjem stručnjaka:

 • Predračun/ponuda od strane eksperta koji će biti angažovan.

 

RAS zadržava pravo da vrši dodatnu proveru dostavljene dokumentacije i ukoliko je potrebno, zatraži dodatnu dokumentaciju od Podnosioca prijave, ali samo za formalno ispravne prijave.

 

NAČIN PRIJAVLjIVANjA I ROK ZA PODNOŠENjE PRIJAVA

Prijave sa svim pratećim obrascima i dokumentacijom se podnose lično ili preporučenom poštom u RAS, Beograd, Kneza Miloša 12, Kancelarija 301, sa naznakom: Prijava za učešće u Programu podrške za MMSPP - korisnike selektovane u okviru Švajcarskog programa za promociju izvoza – SIPPO u 2020. godini.

Uputstvo za sprovođenje Programa i svi prateći obrasci dostupni su na sajtu RAS: www.ras.gov.rs , a za sve dodatne informacije možete se obratiti RAS elektronskim putem na adresu: ras-sippo@ras.gov.rs .

Prijave za učešće u Programu se mogu podnositi do utroška sredstava ili najkasnije do 1. novembra 2020. godine. 

 

 

USLUGA MENTORINGA

 

Svi korisnici Programa dobiće najmanje 25 sati besplatne mentoring usluge, koja će biti realizovana nakon donošenja odluke po podnetim prijavama za učešće u Programu i potpisivanja ugovora između RAS i Korisnika Programa. Krajnji rok za implementaciju usluge mentoringa korisnicima je 1. decembar 2020. godine.

Mentoring je sveobuhvatan proces podrške privrednim subjektima koji se nalaze u presudnom trenutku za razvoj ili opstanak. Predstavlja zajednički rad mentora i privrednog subjekta u cilju prevazilaženja trenutne situacije i nalaženja najpovoljnijih rešenja za buduće poslovanje.

Proces mentoringa odvija se po metodologiji RAS, razvijenoj u saradnji sa Japanskom agencijom za međunarodnu saradnju (JICA).

 

Mentoring čini skup sledećih usluga:

 • Dijagnostikovanje kako bi se razumela trenutna situacija u privrednom subjektu;
 • Pomoć prilikom pripremanja razvojnih aktivnosti/planova/projekata kako bi se dostigli ciljevi privrednog subjekta.
 • Savetovanje i koordinacija za pristupanje fondovima, novim tehnologijama, konsultantskim uslugama i drugo kako bi se podstakao razvoj i unapređenje poslovanja;
 • Pomoć za pripremanje kreditnih aplikacija za banke i programe podrške za MMSPP;
 • Pomoć pri implementaciji razvojnih aktivnosti/planova/projekata;
 • Pomoć u pronalaženju poslovnih partnera
 • Pomoć pri pronalaženju potrebnih informacija;
 • Kaizen;
 • Konsalting;
 • Savetovanje/koučing;
 • Obuka;
 • Upućivanje na  odgovarajuće specijalizovane konsultante.

 

 

 

Prateća dokumentacija:

Obaveštenje

Uputstvo

Uputstvo (scan)

Obrazac 1 - Prijava projekta

Obrazac 2 - Budžet i narativ budžeta

Obrazac 3 - Izjava podnosioca prijave

Obrazac 4 - Zahtev za plaćanje

Obrazac 5 - završni izveštaj 

Obrazac 6 - kontrolna lista