Javni konkursi

Razvojna agencija Srbije (u daljem tekstu: Agencija) oglašava

 

JAVNI KONKURS ZA ZASNIVANjE RADNOG ODNOSA NA NEODREĐENO VREME

U RAZVOJNOJ AGENCIJI SRBIJE

 

I Naziv i sedište Agencije: Razvojna agencija Srbije, Kneza Miloša broj 12, Beograd

II Radna mesta koja se popunjavaju:

1. Radno mesto: VIŠI SAVETNIK ZA AFTERCARE u Sektoru za strateška ulaganja, Odeljenju za aftercare – jedno lice.

Ključne dužnosti pozicije: predlaže i izrađuje plan aftercare poseta u skladu sa smernicama i instrukcijama direktora Sektora i rukovodioca Odeljenja; održava komunikaciju sa ministarstvima i drugim nadležnim institucijama i organima u cilju razmene informacija značajnih za poslovanje ulagača u Republici Srbiji; vodi intervjue tokom aftercare poseta; stara se o potpunom i blagovremenom izveštavanju sa aftercare poseta.

Zadaci: sastavlja periodične izveštaje vezano za zaključke sa aftercare poseta; izveštava rukovodioca Odeljenja o iniciranim i sprovedenim follow up aktivnostima; obavlja i  druge poslove po nalogu direktora, izvršnog direktora, direktora Sektora i rukovodioca Odeljenja.

Posebni uslovi koje kandidat mora da ispunjava: visoko obrazovanje na osnovnim akademskim studijama u obimu od 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim sudijama, specijalističkim strukovnim studijama; najmanje 5 godina radnog iskustva u struci; radno iskustvo na poslovima privlačenja investicija i ulaganja i/ili poslovima srodnim poslovima radnog mesta VIŠEG SAVETNIKA ZA AFTERCARE; znanje engleskog jezika, znanje rada na računaru, položen državni stručni ispit.

Napomena: Kandidat koji nema položen državni stručni ispit, dužan je da ga položi u roku od 6 meseci od zasnivanja radnog odnosa.

2. Radno mesto: VIŠI SARADNIK ZA PODRŠKU RAZVOJA MSP u Sektoru za podršku MSP, Odeljenju za podršku MSP – jedno lice.

Ključne dužnosti pozicije: učestvuje u aktivnostima na sprovođenju dijagnostike poslovnih performansi postojećih i potencijalnih dobavljača; učestvuje u aktivnostima na sprovođenju dijagnostike izvoznih sposobnosti korisnika programa podrške za promociju izvoza; učestvuje u aktivnostima pripreme i sprovođenja programa podrške za ulazak u lance dobavljača multinacionalnih kompanija; učestvuje u aktivnostima na identifikaciji i pružanju podrške za uspostavljanje poslovne saradnje između multinacionalnih kompanija i korisnika programa podrške za ulazak u lance dobavljača; učestvuje u aktivnostima pripreme i sprovođenja programa podrške za promociju izvoza; učestvuje u aktivnostima monitoringa korisnika programa za podršku sektoru MSP; sarađuje sa drugim institucijama i organizacijama vezano za projekte podrške razvoju MSP.

Zadaci: ažurira bazu podataka o svim korisnicima finansijskih sredstava dodeljenih po programima iz delokruga Odeljenja; ažurira bezu podataka lokalnih dobavljača; prikuplja i sistematizuje podatake vezano za rezultate i efekte programa razvoja MSP; prikuplja podatke neophodne za vođenje baze lokalnih dobavljača; učestvuje u aktivnostima u izradi izveštaja o radu Odeljenja; obavlja i  druge poslove iz delokruga Odeljenja po nalogu direktora, izvršnog direktora, direktora Sektora i rukovodioca Odeljenja;

Posebni uslovi koje kandidat mora da ispunjava: visoko obrazovanje na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim sudijama, specijalističkim strukovnim studijama ili obrazovanje na osnovnim studijama u trajanju od tri godine obima 180 ESPB bodova; najmanje 3 godine radnog iskustva u struci, od čega najmanje 2 godine na istim ili srodnim poslovima; srednji nivo znanja engleskog jezika, poznavanje rada na računaru (MS Office), položen državni stručni ispit.

Zajednički opšti uslovi za sve kandidate su sledeći: da kandidat ima državljanstvo Republike Srbije, da je kandidat punoletan, da kandidat nije osuđivan na kaznu zatvora od najmanje šest meseci.

III Vrsta radnog odnosa: Radni odnos na neodređeno vreme.

IV Probni rad: Probni rad u trajanju od 6 meseci.

V Dokazi koje kandidat prilaže uz Obrazac prijave: fotokopiju diplome ili uverenja kojom se potvrđuje stručna sprema, biografiju (CV), fotokopije dokaza o radnom iskustvu u struci (potvrde, rešenja i drugi akti iz kojih se vidi na kojim poslovima, u kom periodu i sa kojom stručnom spremom je stečeno radno iskustvo).

VI Kontakt adresa na kojoj se mogu dobiti obaveštenja o javnom konkursu:

Stevan Šapić, viši pravni saradnik, Odeljenje za zajedničke pravne i opšte poslove  Sektor za zajedničke poslove, telefon: 011 3398 506.

VII Način i rok za podnošenje prijava: Prijava na javni konkurs vrši se na Obrascu prijave koji je dostupan na internet  stranici Agencije www.ras.gov.rs ili u štampanoj verziji na Pisarnici Agencije.

Istek roka za podnošenje prijava je 15 dana od dana oglašavanja javnog konkursa u dnevnom listu „Dnevnik“, odnosno 03.07.2023. godine.

VIII Adresa na kojoj se podnosi Obrazac prijave sa priloženim dokazima: Pisarnica Razvojne agencije Srbije, Kneza Miloša broj 12, III sprat (kancelarija broj 301), sa naznakom: ,,Prijava na javni konkurs za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vreme za radno mesto: (navesti naziv radnog mesta).

IX Način i rok u kome se kandidati obaveštavaju o tome kada počinje izborni postupak: Kandidati čije su prijave blagovremene, potpune, razumljive i koji ispunjavaju uslove predviđene oglasom o javnom konkursu, biće obavašteni o vremenu početka izbornog postupka najkasnije u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa o javnom konkursu, putem telefona i/ili imejl adrese navedenih u Obrascu prijave.

Provera znanja i veština obaviće se u prostorijama Agencije, na adresi Kneza Miloša broj 12, Beograd.

X Znanja i veštine koji će se vrednovati u izbornom postupku i način njihove provere:

1. Znanja koje će konkursna komisija proveravati kod kandidata koji učestvuju u izbornom postupku za popunjavanje radnog mesta viši savetnik za aftercare u Sektoru za strateška ulaganja, Odeljenju za aftercare, su sledeća: poznavanje Zakona o javnim agencijama, poznavanje Zakona o ulaganjima, poznavanje Zakona o kontroli državne pomoći, poznavanje Uredbe o pravilima za dodelu državne pomoći, poznavanje Zakona o opštem upravnom postupku, poznavanje delokruga rada Agencije, znanje engleskog jezika.

2. Znanja koje će konkursna komisija proveravati kod kandidata koji učestvuju u izbornom postupku za popunjavanje radnog mesta viši saradnik za podršku razvoja MSP u Sektoru za podršku MSP, Odeljenju za podršku MSP, su sledeća: poznavanje Zakona o javnim agencijama, poznavanje Zakona o ulaganjima, Zakona o regionalnom razvoju, poznavanje Zakona o kontroli državne pomoći, poznavanje Uredbe o pravilima za dodelu državne pomoći, poznavanje Zakona o opštem upravnom postupku, poznavanje Strategije industrijske politike Republike Srbije od 2021. do 2030. godine, poznavanje Strategije pametne specijalizacije u Republici Srbiji od 2020. do 2027. godine, poznavanje delokruga rada Agencije, znanje engleskog jezika.

Navedene zakone, strategije i uredbu kandidati mogu pronaći na internet stranici Agencije www.ras.gov.rs.

3. Provera znanja kod kandidata koji učestvuju u izbornom postupku za popunjavanje radnih mesta za koja se raspisuje javni konkurs vršiće se putem pismenog testa i usmenim putem, dok će se znanje engleskog jezika proveravati simulacijom konkretnog zadatka i usmenim putem.

4. Veštine koje će konkursna komisija proveravati kod kandidata koji učestvuju u izbornom postupku za popunjavanje radnih mesta za koja se raspisuje javni konkurs, su sledeće: veština rada na računaru – provera će se vršiti praktičnim radom na računaru, veština komunikacije – provera će se vršiti usmenim putem,  organizacione sposobnosti – provera će se vršiti usmenim putem.

XI Delovi izbornog postupka: Izborni postupak za zasnivanje radnog odnosa sprovešće se u više delova.

XII Merila za rangiranje kandidata za popunjavanje radnih mesta za koje se raspisuje javni konkurs: Prilikom svake provere znanja odnosno veština kandidati dobijaju 1, 2 ili 3 boda.

XIII Način i rok obaveštavanja kandidata o izboru za prijem u radni odnos: Konkursna komisija donosi odluku o izboru kandidata koji je sa najboljim rezultatom ispunio merila za izbor i dostavlja je svim kandidatima koji su se prijavili na javni konkurs, u roku od 15 dana od dana donošenja iste.

 

Napomene: Neblagovremene, nepotpune, nerazumljive i prijave kandidata  koji ne ispunjavaju uslove javnog konkursa, konkursna komisija odbacuje rešenjem koje dostavlja tim kandidatima.

 

Javni konkurs sprovodi konkursna komisija koju obrazuje direktor Agencije rešenjem.

Ovaj konkurs se objavljuje na internet stranici Agencije i u dnevnom listu „Dnevnik“.

Svi izrazi, pojmovi, imenice i glagoli u ovom oglasu koji su upotrebljeni u muškom gramatičkom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola.

 

Prateća dokumentacija:

Tekst Javnog konkursa

Obrazac prijave - Viši savetnik za aftercare

Obrazac prijave - Viši saradnik za podršku razvoja MSP