Швајцарски програм подршке за промоцију извоза - SIPPO

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ПОДРШКЕ ЗА ММСПП – КОРИСНИКЕ СЕЛЕКТОВАНЕ У ОКВИРУ ШВАЈЦAРСКОГ ПРОГРАМА ПОДРШКЕ ЗА ПРОМОЦИЈУ ИЗВОЗА – SIPPO, у 2020. години

 

Развојна агенција Србије објављује Обавештење у складу са Годишњим програмом рада Развојне агенције Србије за 2020. годину и Меморандумом о разумевању закљученим са Swisscontact – агенцијом која реализује Швајцарски програм за промоцију извоза SIPPO у име Швајцарског секретаријата за економске односе SECO. Развојна агенција Србије (даље: РАС) учествује у реализацији програма као стратешки партнер, док су партнери у имплементацији програма Привредна комора Србије (даље: ПКС) и Кластер модне и одевне индустрије (даље: FACTS). Швајцарски програм за промоцију извоза - SIPPO (Swiss Import Promotion Programme) у основи промовише друштвену одговорност, еколошку заштиту и одрживу трговину.

Општи циљ Програма је унапређење економског раста кроз подстицање и креирање могућности за отварање нових радних места путем промоције извоза, као и интеграција у токове светске трговине кроз умрежавање, повезивање и јачање капацитета извозника из циљаних сектора и то: прерада природних састојака, техничко дрво и производња текстила са додатом вредношћу. 

Обавештење је намењено ММСПП – корисницима селектованим у оквиру Швајцарског програма подршке за промоцију извоза - SIPPO, а који послују у оквиру циљаних сектора. Пријаве се подносе за суфинансирање следећих пројектних активности:

 

 1. Студијско путовање за истраживање циљаног сајма;
 2. Наступ на међународним сајмовима у иностранству;
 3. Унапређење сајамског наступа ангажовањем стручњака.

 

За прихватљиве пројектне активност Подносилац пријаве може да конкурише само за:

 • студијска путовања и сајмове који су селектовани у оквиру Швајцарског програма за промоцију извоза -SIPPO.

 

УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПРОГРАМУ

 

 1. да је претежна делатност Подносиоца пријаве усмерена на:
 • прераду природних састојака (лековито биље, зачини, етерична уља, печурке и сл.);
 • техничко дрво (производња полупроизвода и финалних производа);
 • производњу текстила са додатом вредношћу (робне марке, колекције и CM/CMT/OEM послови);
 1. да је Подносилац пријаве у већинском приватном власништву;
 2. да је Подносилац пријаве у тренутку подношења пријаве, регистрован у АПР-у Републике Србије најкасније до 1. јануара 2018. године (у Регистру привредних друштава или предузетника);
 3. да је Подносилац пријаве позитивно пословао у претходној години;
 4. да Подносилац пријаве има измирене обавезе по основу пореза и доприноса;
 5. да Подносиоцу пријаве у последње две године није изречена мера забране обављања делатности;
 6. да Подносилац пријаве није у тешкоћама према дефиницији садржаној у Уредби о правилима за доделу државне помоћи;

 

Програмом ће се суфинансирати пројектне активности које се реализују од 1.1.2020. године.

Подносилац пријаве може поднети само једну Пријаву пројекта за учешће у Програму.

 

Средства се не могу користити за:

 

 1. Активности које су усмерене ка свим осталим секторима осим наведених у Општим условима Упутства за реализацију програма и то: прерада природних састојака, техничко дрво и производња текстила са додатом вредношћу;
 2. Пројекте који се тичу само или углавном индивидуалних стипендија за студије и обуке, као и индивидуална спонзорства за учешће на радионицама;
 3. Пројекте усмерене на донације у добротворне сврхе. 

 

ИЗНОС БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА

Расположива средства се одобравају појединачно Корисницима, као суфинансирање у висини до 50% од укупних оправданих трошкова без ПДВ, по принципу рефундације.

Максималан износ одобрених средстава је до 800.000,00 динара.

Укупан износ расположивих бесповратних средстава је 7.709.480,00  динара.

Крајњи рок за завршетак свих уговорених активности и реализацију плаћања у оквиру одобреног пројекта је 07. децембар 2020. године.

 

Оправдани трошкови пројекта су:

 

 1. Трошкови студијског путовања за истраживање циљаног сајма и то:
 • Трошкови смештаја учесника студијског путовања;
 • Трошкови превоза учесника студијског путовања.

 

 1. Трошкови наступа на међународним сајмовима у иностранству и то:
 • Трошкови закупа излагачког простора;
 • Трошкови изнајмљивања или израде и постављања штанда;
 • Обавезни административни трошкови прописани од стране сајма (уписнина и слично);
 • Оперативни трошкови за време трајања сајма (прикључак струје и воде, утрошак струје и воде, интернет и сл.)

 

 1. Унапређење сајамског наступа ангажовањем стручњака
 • Ангажовање стручног лица у циљу унапређења сајамског наступа (дизајнери за колекције, експерти за маркетинг, експерти за развој производа, експерти за анализу датог тржишта)

 

 

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА КОНКУРИСАЊЕ

Документација која се обавезно доставља приликом подношења Пријаве за учешће у Програму:

 1. Образац 1 – Пријава пројекта (попуњена, потписана и оверена од стране Подносиоца пријаве);
 2. Образац 2 –Буџет пројекта;
 3. Образац 3 –Изјава Подносиоца пријаве;
 4. Уверење надлежне пореске управе да је Подносилац пријаве измирио све јавне приходе (порезе и доприносе), које не сме бити старије од 30 дана од датума подношења пријаве;
 5. Финансијска документација: Биланс стања, биланс успеха и статистички извештај за 2019. годину – Копија Потврде о регистрацији редовног годишњег финансијског извештаја издата од АПР. Уколико Подносилац пријаве није добио Потврду о регистрацији редовног годишњег финансијског извештаја за 2019. годину, доставити биланс стања, биланс успеха и статистички извештај за 2019. годину, потписане и оверене од стране лица одговорног за састављање финансијског извештаја и писану изјаву законског заступника Подносиоца пријаве о веродостојности и истоветности примерку који је достављен АПР на коначну обраду;
 6. Документација која се доставља за пројектну активност - Студијско путовање за истраживање циљаног сајма:
 • Позивно писмо организатора студијског путовања,
 • План/агенда студијске посете;
 1. Документација која се доставља за пројектну активност - Наступ на међународним сајмовима у иностранству:
 • Основне информације о сајму прибављене од организатора сајма или са званичног сајта сајма,
 • бланко пријаву и ценовник сајамског наступа;
 1. Документација која се доставља за пројектну активност - Унапређења сајамског наступа ангажовањем стручњака:
 • Предрачун/понуда од стране експерта који ће бити ангажован.

 

РАС задржава право да врши додатну проверу достављене документације и уколико је потребно, затражи додатну документацију од Подносиоца пријаве, али само за формално исправне пријаве.

 

НАЧИН ПРИЈАВЉИВАЊА И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА

Пријаве са свим пратећим обрасцима и документацијом се подносе лично или препорученом поштом у РАС, Београд, Кнеза Милоша 12, Канцеларија 301, са назнаком: Пријава за учешће у Програму подршке за ММСПП - кориснике селектоване у оквиру Швајцарског програма за промоцију извоза – SIPPO у 2020. години.

Упутство за спровођење Програма и сви пратећи обрасци доступни су на сајту РАС: www.ras.gov.rs, а за све додатне информације можете се обратити РАС електронским путем на адресу: ras-sippo@ras.gov.rs .

Пријаве за учешће у Програму се могу подносити до утрошка средстава или најкасније до 1. новембра 2020. године.  

 

 

УСЛУГА МЕНТОРИНГА

 

Сви корисници Програма добиће најмање 25 сати бесплатне менторинг услуге, која ће бити реализована након доношења одлуке по поднетим пријавама за учешће у Програму и потписивања уговора између РАС и Корисника Програма. Крајњи рок за имплементацију услуге менторинга корисницима је 1. децембар 2020. године.

Менторинг је свеобухватан процес подршке привредним субјектима који се налазе у пресудном тренутку за развој или опстанак. Представља заједнички рад ментора и привредног субјекта у циљу превазилажења тренутне ситуације и налажења најповољнијих решења за будуће пословање.

Процес менторинга одвија се по методологији РАС, развијеној у сарадњи са Јапанском агенцијом за међународну сарадњу (JICA).

 

Менторинг чини скуп следећих услуга:

 • Дијагностиковање како би се разумела тренутна ситуација у привредном субјекту;
 • Помоћ приликом припремања развојних активности/планова/пројеката како би се достигли циљеви привредног субјекта.
 • Саветовање и координација за приступање фондовима, новим технологијама, консултантским услугама и друго како би се подстакао развој и унапређење пословања;
 • Помоћ за припремање кредитних апликација за банке и програме подршке за ММСПП;
 • Помоћ при имплементацији развојних активности/планова/пројеката;
 • Помоћ у проналажењу пословних партнера
 • Помоћ при проналажењу потребних информација;
 • Каизен;
 • Консалтинг;
 • Саветовање/коучинг;
 • Обука;
 • Упућивање на  одговарајуће специјализоване консултанте.

 

 

Пратећа документација:

Обавештење

Упутство

Упутство (скен)

Образац 1 - Пријава пројекта

Образац 2 - Буџет и наратив буџета

Образац 3 - Изјава подносиоца пријаве

Образац 4 - Захтев за плаћање 

Образац 5 - Завршни извештај 

Образац 6 - Контролна листа