Програм подршке развоју пословних инкубатора

 

У циљу подстицања развоја пословне инфраструктуре као једног од стубова регионалног развоја, дефинисан је сет активности чији је циљ креирање повољније климе за оснивање и рад пословних инкубатора, као један од видова подстицаја развоја предузетнишва.  

Програм је проистекао на основу анализе стања пословних инкубатора, препознатог проблема њихове неодрживости без институционалне подршке, као и модела европске и светске праксе према коме се пословни инкубатори стимулишу и подржавају на националном нивоу из националних програма, као и од стране оснивача (углавном локалне самоуправе), перманентно до степена самосталности и самоодрживости.

 

Програм се састоји од следећих активности:

 1. Припрема Приручника за оснивање и развој пословних инкубатора;
 2. Програм подршке развоју пословних инкубатора;
 3. Организација Дана пословних инкубатора;
 4. Јачање људских капацитета пословних инкубатора;
 5. Каталога пословних инкубатора.

 

О пословним инкубаторима

Пословни инкубатори су један од инструмената подршке при формирању нових и одрживих предузећа. Пружају непосредну подршку почетницима у пословању, у периоду када су најосетљивији и најподложнији неуспеху. Примарна улога и циљ пословних инкубатора је да кроз сет услуга подстичу креирање успешних предузећа са тежњом да иста при напуштању инкубатора буду финансијски ликвидна и самоодржива. На локалном и регионалном нивоу, пословни инкубатори су инструмент за подстицај раста нивоа запослености, трансфера технологије и иновација.  

Врсте услуга које инкубатор пружа, могу се поделити на:

 1. а) Најам пословног простора (производног, канцеларијског или истраживачког простора, сходно врсти инкубатора) по повољнијим условима од тржишних;
 2. б) Заједничке услуге: коришћење заједничких просторија, канцеларијска опрема и остала инфраструктура инкубатора (сале за састанке, конференцијске сале, рецепција, чувари, пратеће особље и опрема);
 3. в) Пословно саветодавне услуге (планирање, менаџмент, маркетинг) и административне услуге (правна, рачуноводствена и слично), консалтинг (специјализовани или општи), менторинг (од стране успешних и искусних пословних људи);
 4. г) Умрежавање и подстицај на сарадњу између предузетника унутар инкубатора, као и умрежавање са спољним партнерима;
 5. д) Организација тренинга и обука (сходно потребама клијената типа: пословно планирање, маркетинг, људски ресурси, продаја, увоз и извоз и сл).

Пријем и избор клијената (станара) инкубатора врши се путем јавног позива (конкурса). На основу унапред дефинисаних критеријума, комисија за пријем нових станара прегледа документацију и доноси одлуку о пријему нових корисника инкубатора.  

Фазе пословне инкубације: преинкубациони, инкубациони и постинкубациони период.  

Инкубациони период се разликује од инкубатора до инкубатора и обично траје између три и пет година. Овакав вид ограничења дужине могућег боравка корисника услуга у пословном инкубатору у функцији је њиховог потпуног и што бржег осамостаљивања и остављања простора за нове кориснике услуга инкубатора.  

Врсте инкубатора

Пословни инкубатори могу да имају неке заједничке карактеристике, али општи модел пословног инкубатора не постоји у пракси. Сваки пословни инкубатор носи регионалне карактеристике, као одговор на специфичне потребе и захтеве потенцијалних предузетника у одређеном региону. Пословни инкубатори се могу груписати на много начина, али у Републици Србији су до сада идентификоване следеће врсте инкубатора и то:  

 1. Производни инкубатори
 2. Услужни инкубатори
 3. Мешовити инкубатори (производни и услужни)
 4. Социјални инкубатори (помажу угроженим категоријама покретање пословања)
 5. Пословно-технолошки инкубатори (ПТИ)
 6. Агроиндустријски инкубатори
 7. Дизајн инкубатор

Посебан вид инкубатора је научно-технолошки парк који се оснива у циљу повезивања науке и привреде у служби стварања иновација и подизања укупне конкурентности привреде. Научно-технолошки паркови су повезани са универзитетом (обично техничким и технолошким факултетима неког универзитета), привредним друштвима и јединицама локалне самоуправе, при чему они могу бити истовремено и оснивачи и корисници услуга као чланови.  

Последњих година су актуелне и такозване „виртуелне” услуге инкубатора које подразумевају пружање пословних услуга без услуга физичке инкубације.

 

Висе информација о Дану пословних инкубатора