Затворени позиви / конкурси

Програм подршке малим предузећима за набавку опреме у 2018. години

Обавештење

На седници Владе Републике Србије усвојена је Уредбу о изменама Уредбе о утврђивању Програма подршке малим предузећима за набавку опреме у 2018. години, којом су додатно опредељена средства у износу од 299.972.436,00 динара, у циљу наставка реализације Програма подршке малим предузећима за набавку опреме у 2018. години.

Наставак рада Комисије за доделу бесповратних средстава планиран је након потписивања анекса уговора са партнерима по Програму подршке малим предузећима за набавку опреме у 2018. години. 

С обзиром на износ расположивих средстава Комисија за доделу бесповратних средстава ће разматрати  искључиво захтеве привредних субјеката који су се закључно са 12. јуном 2018. године пријавили по Јавном позиву код банке или лизинг компаније.

Министарство привреде ће благовремено дати обавештење о даљем току програма.

 

Министарство привреде обавештава све заинтересоване да je пријем нових захтева по основу Јавног позива за доделу бесповратних средстава у оквиру Програма подршке малим предузећима за набавку опреме  обустављен од 12.јуна 2018. године,  до даљег.

Пријем нових захтева се обуставља, како би се сагледала расположивост бесповратних средстава, будући да је Комисија за доделу бесповратних средстава примила велики број захтева.

Министарство привреде ће благовремено дати обавештење о даљем току програма.

Програм подршке малим предузећима за набавку опреме у 2018. години (у даљем тексту: Програм) спроводи Министарство привреде (у даљем тексту: Министарство) у сарадњи са Развојном агенцијом Србије (у даљем тексту: Развојна агенција) и одабраним пословним банкама и лизинг компанијом:

1. БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО, Београд

2. CRÉDIT AGRICOLE БАНКА СРБИЈА, А.Д. Нови Сад

3. ХАЛКБАНК, Београд

4. EUROBANK АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО, Београд

5. PROCREDIT БАНКА А.Д. Београд


1.RAIFFEISEN LEASING ДОО Београд

Укупнo расположива средства за реализацију Програма износе 556.322.062,70 динара.

      Општи циљ Програма јесте јесте јачање конкурентности привредних субјеката, унапређење њиховог пословања и интернационализације, као и креирање нових радних места кроз инвестиције у набавку производне опреме и опреме директно укључене у процес производње размењивих добара (у даљем тексту: производне опреме) и то:

1) нове производне опреме и/или машина;

2) транспортно-манипулативних средстава укључених у процес производње и унутрашњег транспорта

3) нових делова, специјализованих алата за машине или других капиталних добара .

            Средства за реализацију Програма се не могу користити за:

1) порез на додату вредност (у даљем тексту: ПДВ);

2) покривање трошкова који су у вези са набавком опреме као што су: царински и административни трошкови, трошкови транспорта, шпедиције, складиштења и манипулације, монтаже и инсталирања опреме, обуке и др.;

3) покривање трошкова који су у вези са одобравањем и спровођењем банкарског кредита, односно финансијског лизинга, као што су трошкови: обраде захтева, камате, трошак кредитног бироа за корисника, уписа залоге у Агенцији за привредне регистре (у даљем тексту: АПР), осигурања покретности, курсних разликa и сл.;

4) рефундацију средстава за већ набављену (авансирану, плаћену или испоручену) опрему;

5) зајмове и рате за отплату кредита, као и за репрограм кредитa;

6) остале трошкове који нису у складу са наменом Програма.

 

Корисници бесповратних средстава

 Право да се пријаве на конкурс за доделу бесповратних средстава имају:

1. правна лица, регистрована у АПР као привредна друштва или задруге, која су разврстана на микро или мала правна лица у складу са Законом о рачуноводству („Службени гласник РС”, број 62/13) према финансијским извештајима за 2016. годину, као и

2) предузетници регистровани у АПР.

 

Услови учешћа у Програму

Услови које морају да испуне подносиоци пријаве за доделу бесповратних средстава:

1) Да су поднели једној од банака или лизинг компанија укључених у реализацију овог програма:

- попуњен захтев за доделу бесповратних средстава са потребном документацијом којом доказују услове из овог одељка;

- профактуру/предрачун/предуговор/понуду не старију од дана објављивања јавног позива;

- слику опреме са профактуре;

2) да су уписани у регистар АПР најкасније 31. децембра 2016. године;

3) да нису разврстани као средње или велико правно лице у складу са Законом о рачуноводству према финансијским извештајима за 2016. годину;

4) да над њима није покренут стечајни поступак или поступак ликвидације;

5) да су измирили доспеле обавезе јавних прихода;

6) да им у року од две године пре подношења пријаве није изречена правоснажна мера забране обављања делатности;

7) да власници и одговорна лица нису осуђивани за кривична дела против привреде у периоду од пет година;

8) да су у већинском приватном власништву;

9)да нису у групи повезаних лица у којој су неки од чланова велика или средња правна лица;

10) сврха и намена инвестирања у производну опрему су у складу са природом делатности субјекта;

11) да су привредна друштва, задруге и предузетници, према евиденцији Централног регистра обавезног социјалног осигурања о броју радника на дан 30. децембра 2017. године имали најмање једног запосленог  на неодређено време, односно да је предузетник као оснивач био обвезник доприноса по основу обављања самосталне делатности или по било којој другој основи;

12) да не обављају делатности у следећим секторима:

 1. примарна пољопривредна производња. Примарна пољопривредна производња, између осталог, у смислу овог програма, обухвата гајење биљних култура и домаћих животиња и остале намене у непосредној вези са гајењем биљака и животиња, као и чување и складиштење  (није искључена набавка опреме за обављање делатности  паковања, сортирања, прераде и замрзавања нпр. хладњаче или сушаре);
 2. извођење грађевинских радова (производња грађевинских производа је дозвољена);
 3. саобраћај и транспорт;
 4. производња дуванских производа;
 5. било који облик трговинске, туристичке или угоститељске делатности, изузев пекара са индустријском производњом и продајом, и услуга кетеринга;
 6. штампање и умножавање аудио и видео записа, изузев штампарских услуга;
 7. услужне делатности (укључујући између осталог и консултантске, маркетиншке, рачуноводствене и услуге истраживања тржишта као и остале услуге информационе технологије, производње и емитовања дигиталног садржаја);
 8. организовање игара на срећу, лутрија и сличних делатности;
 9. производња и продаја оружја и војне опреме;
 10. производња и промет нафте и нафтних деривата;
 11. производња челика и синтетичких влакана и вађење угља;
 12. производња и промет било ког производа или активности, које се према домаћим прописима или међународним конвенцијама и споразумима, сматрају забрањеним.

Средства по овом програму не могу се користити ни за пројекте привредних субјеката у другим делатностима, ако не доприносе остваривању специфичних циљева Програма.

13) да нису у тешкоћама  према следећој дефиницији:

Привредни субјект у тешкоћама је привредни субјект који није способан да сопственим средствима, средствима својих власника/акционара или поверилаца или средствима из других извора на тржишту спречи губитке и који би, без интервенције државе, краткорочно или средњорочно, угрозили његов опстанак;

Привредни субјект је у тешкоћама:

– ако је одговорност за његове дугове ограничена, а изгубио је више од половине основног капитала, од чега је у последњих 12 месеци изгубио више од четвртине основног капитала;

– ако најмање једно лице неограничено одговора за његове дугове, а у финансијским извештајима приказано је да је његов капитал смањен за више од половине, од чега је у последњих 12 месеци изгубљено више од четвртине капитала;

– ако испуњава услове за отварање стечајног поступка;

Привредни субјект је у тешкоћама и ако није испуњен ниједан услов из става 1. ове тачке, ако постоје очигледни показатељи који указују на то да је у тешкоћама, као што су: раст губитака, смањење укупног прихода, раст залиха, вишак капацитета, смањење новчаних токова, раст дуга, пораст трошкова камата и пад или нулта нето вредност имовине. У највећим тешкоћама је привредни субјект који је неспособан за плаћање (инсолвентан) или над којим је отворен стечајни поступак;

Привредни субјект који је основан пре мање од три године не сматра се привредним субјектом у тешкоћама, изузев ако је реч о малом или средњем привредном субјекту који испуњава услове за отварање стечајног поступка;

14) да у текућој фискалној години и у претходне две године (у 2016, 2017. и 2018. години) нису примили државну помоћ чија би висина заједно са траженим средствима прекорачила износ од 23 милиона динара.

     При провери кредитне способности привредног субјекта, пословне банке и лизинг компаније ће се водити критеријумима које користе у својим  редовним кредитним, односно операцијама у вези са финансијским лизингом. Привредни субјекти ће се уговорно обавезати да предметну опрему неће отуђити најмање 24 месеца по склапању уговора о додели бесповратних средстава, уговора о кредиту, односно уговора о финансијском лизингу.

            Привредни субјекти могу отплатити средства кредита, односно финансијског лизинга превремено у односу на рок који је дефинисан у уговору са банком, односно лизинг компанијом, с тим да уколико превремену отплату изврше у току прве трећине трајања уговора о кредиту, односно финансијском  лизингу, дужни су да врате целокупан износ одобрених бесповратних средстава.

 

Финансијски оквир

 Привредни субјекти који задовоље услове Програма и којима банке, односно лизинг компаније укључене у реализацију Програма, условно одобре кредит односно финансирање могу остварити право на суфинансирање до 25% нето вредности набавке производне опреме. Привредни субјекат је у обавези да обезбеди учешће у висини 5% нето вредности производне опреме, док ће се преосталих 70% нето вредности производне опреме обезбедити из кредита пословних банака или финансијског лизинга лизинг компаније укључених у спровођење овог Програма.

У случају да су укупни нето трошкови набавке опреме виши од 20.000.000,00 динара, корисник може да финансира разлику већим сопственим учешћем или да за овај износ увећа кредитни захтев код банке, или захтев за финансијски лизинг код лизинг компаније.

            Износ одобрене бесповратне помоћи у висини до 25% од нето вредности производне опреме не може бити мањи од 500.000,00 динара, нити већи од 5.000.000,00 динара.

 

Начин пријављивања и рок за подношење пријава

Прецизно и тачно попуњена пријава и пратећа документација у два примерка (оригинал и оверена фотокопија), у складу са Програмом, предају се приликом подношења захтева за кредит, односно финансијски лизинг, у једној од експозитура/филијала следећих пословних банака и лизинг компаније:

 

1. БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО, Београд

2. CRÉDIT AGRICOLE БАНКА СРБИЈА, А.Д. Нови Сад

3. ХАЛКБАНК, Београд

4. EUROBANK АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО, Београд.

5. PROCREDIT БАНКА А.Д. Београд


1. RAIFFEISEN LEASING ДОО Београд

У наведеним пословним банкама и лизинг компанији се могу добити и све информације неопходне за учешће у Програму. 

 

Потребна документација:

 1. пријавни образац – Образац број 1;
 2. потписана писана изјава о прихватању услова за доделу средстава - Образац број 2;
 3. профактура или предуговор (копија);
 4. слика опреме са профактуре/предрачуна/предуговора;
 5. оригинал или оверена копија потврде надлежне филијале Пореске управе да је подносилац захтева измирио све доспеле обавезе јавних прихода;
 6. оригинал или оверена копија потврде надлежног суда да привредном субјекту у последње две године није изречена правоснажна мера забране обављања делатности;
 7. оригинал или оверена фотокопија потврде да власници и/или одговорна лица привредног субјекта нису осуђивана за кривична дела против привреде.

             

            Јавни позив је отворен док се расположива средства не утроше. Привредни субјекти могу поднети само један захтев за доделу бесповратних средстава за набавку опреме код једне банке или лизинг компаније.

 

Непотпуне пријаве неће се разматрати. Пријаве достављене на писарницу Министарства ће бити дисквалификоване.

 

            На интернет странама Министарства: www.privreda.gov.rs, и Развојне агенције:  www.ras.gov.rs. може се преузети неопходна конкурсна документација: Образац број 1, Образац број 2, као и Програм подршке малим предузећима за набавку опреме у 2018. години, Информација о начину спровођења Програма, и Информација о условима изабраних банака и лизинг компанија, у којима су ближе дефинисани сви битни елементи и правила за учешће у овом Јавном позиву.

 

Пратећа документација:

Информација о начину спровођења Програма 2018

Информација о условима изабраних банака и лк

Уредба,програм,опрема 2018

Образац бр.1 за привредне субјекте-опрема 2018

Образац бр.2 за привредне субјекте 2018

Образац бр.3 за банке и лизинг компаније 2018