ОБАВЕШТЕЊЕ – ПРОГРАМ ПОДРШКЕ ПОЧЕТНИЦИМА ЗА ЗАПОЧИЊАЊЕ ПОСЛА-START UP 2017

Поштовани кандидати,

Обавештавамо вас да је у току израда Уговора за кандидате који су се пријавили као физичка лица, а који су доставили решење о регистрацији из АПР у предвиђеном року.

Уз Уговоре сви кандидати добиће Одлуку и обавештење са документацијом коју је потребно доставити, да би предмет био комплетан:

  • Четири примерка Уговора, потписаних и печатираних;
  • Предрачун, понуду или уговор о реализацији активности за коју су Вам одобрена средства;
  • Уколико су средства одобрена за адаптацију неопходна је доставити слике објекта, власнички лист или уговор о закупу;
  • Захтев за исплату одобрених средстава - Образац 1 (прилог);
  • Оверену и потписану бланко соло меницу за добро извршење посла, без жираната (узимате у банци);
  • Оверено и потписано менично овлашћење (прилог);
  • Фокотопија захтева корисника за регистрацију бланко соло менице у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије, оверена од стране пословне банке код које корисник има отворен пословни рачун;
  • Фотокопија картона депонованих потписа Корисника за пословни рачун;
  • Попуњен буџет – Образац 2 са приказом сопственог учешћа и учешћа РАС кроз одобрена средства (прилог).

За све додатне информације, можете се обратити колегама из регионалних развојних агенција, где сте имали обуке и предали бизнис план.

За евентуалне приговоре и молбе, обратите се Развојној агенцији Србије писаним путем, на адресу Кнеза Милоша 12, Београд.

СЕКТОР ЗА ПОДРШКУ МСП

 РАЗВОЈНА АГЕНЦИЈА СРБИЈЕ

Пратећа документација:

Образац - Буџет START UP 2017

Менично овлашћење

Образац 1 - Захтав за исплату- start up