Podsticaji za investiranje

Uredba o uslovima i načinu privlačenja direktnih investicija

I UVODNE ODREDBE

Predmet uređivanja

Član 1

Ovom uredbom bliže se uređuju kriterijumi, uslovi i način privlačenja direktnih investicija, vođenje evidencije o odobrenim podsticajima, kao i druga pitanja od značaja za privlačenje direktnih investicija.

Pojmovi

Član 2

Izrazi upotrebljeni u ovoj uredbi imaju sledeća značenja:

1) direktne investicije jesu ulaganja u materijalna i nematerijalna sredstva privrednih društava, u skladu sa ovom uredbom, u cilju započinjanja obavljanja nove poslovne delatnosti, proširenja postojećih kapaciteta ili proširenja proizvodnje na nove proizvode i proizvodne procese, kao i pribavljanje imovine direktno povezane sa privrednim društvom koje je prestalo sa radom ili bi prestalo sa radom, ako ne bi bilo kupljeno od trećeg lica po tržišnim uslovima, a kojima se obezbeđuju nova zapošljavanja. Sticanje udela ili akcija u privrednom društvu ne smatra se direktnom investicijom u smislu ove uredbe;

2) investicioni projekat jeste projekat čijom se realizacijom ostvaruje direktna investicija, a koji je opisan u biznis planu koji se podnosi uz prijavu za dodelu sredstava podsticaja i koji obavezno sadrži detaljan opis elemenata direktne investicije, kao i elemenata za stručnu analizu investicionog projekta, u skladu sa ovom uredbom;

3) investitor jeste domaće ili strano privredno društvo koje podnosi prijavu za dodelu sredstava podsticaja radi realizacije investicionog projekta;

4) korisnik sredstava podsticaja jeste privredno društvo sa sedištem u Republici Srbiji. U slučaju kada investitor osniva korisnika sredstava kojem se dodeljuju sredstva podsticaja kao privredno društvo, to društvo je direktno ili indirektno zavisno privredno društvo investitora;

5) mali privredni subjekt jeste privredni subjekt koji ima manje od 50 zaposlenih i godišnji promet ili ukupan godišnji bilans stanja koji ne prelazi 10 miliona evra, u skladu sa propisom kojim se uređuje državna pomoć (u daljem tekstu: malo privredno društvo);

6) srednji privredni subjekt jeste privredni subjekt koji ima od 50 do 250 zaposlenih i godišnji promet koji ne prelazi 50 miliona evra ili ukupni godišnji bilans stanja koji ne prelazi 43 miliona evra u skladu sa propisom kojim se uređuje državna pomoć (u daljem tekstu: srednje privredno društvo);

7) veliki privredni subjekt jeste privredni subjekt koji ima preko 250 zaposlenih i ukupan godišnji bilans stanja preko 43 miliona evra u skladu sa propisom kojim se uređuje državna pomoć (u daljem tekstu: veliko privredno društvo);

8) banjskim i klimatskim mestom se podrazumeva područje banje na kome postoji i koristi se jedan ili više prirodnih lekovitih faktora (koji obuhvataju termalne i mineralne vode, vazduh, gas i lekovito blato - peloid) čija su lekovita svojstva naučno ispitana i dokazana u skladu sa Zakonom o banjama i koje ispunjava uslove u pogledu uređenosti i opremljenosti za njihovo korišćenje u skladu sa Zakonom o banjama, kao i klimatsko područje koje zahvaljujući povoljnim klimatskim uslovima ima izražene posebne karakteristike vazduha sa posebno blagotvornim efektom na zdravlje ljudi, a čiji je spisak dat u Prilogu 1, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo;

9) ulaganja u materijalna sredstva jesu ulaganja u zemljište, zgrade, proizvodne pogone, mašine i opremu, u skladu sa propisima kojima se uređuje državna pomoć, a koja se priznaju kao opravdani troškovi ulaganja, ako ih koristi isključivo korisnik sredstava podsticaja (greenfield ili brownfield investicije);

10) ulaganja u nematerijalna sredstva jesu ulaganja u patente i licence u skladu sa propisima kojima se uređuje državna pomoć, a koja se kao opravdani troškovi ulaganja priznaju, ako se na njih obračunava amortizacija, koristi ih isključivo korisnik sredstava podsticaja, vode u bilansima stanja korisnika sredstava podsticaja najmanje pet godina, odnosno tri godine za mala i srednja privredna društva i kupljena pod tržišnim uslovima od trećih lica;

11) novi zaposleni povezani sa investicionim projektom predstavljaju neto povećanje broja domaćih državljana zaposlenih na neodređeno vreme sa punim radnim vremenom kod korisnika sredstava u periodu realizacije investicionog projekta, u poređenju sa najvećim brojem lica zaposlenih na određeno i neodređeno vreme tokom 12 meseci pre dana podnošenja prijave za dodelu sredstava podsticaja;

12) jedinstveni investicioni projekat jeste svaka direktna investicija koju realizuje korisnik sredstava podsticaja ili sa njim povezano privredno društvo, u periodu od tri godine od dana početka realizacije prethodnog investicionog projekta za koji su dodeljena sredstva podsticaja, a u skladu sa prethodno zaključenim ugovorom o dodeli sredstava podsticaja na teritoriji iste ili susedne jedinice lokalne samouprave;

13) stepen razvijenosti jedinice lokalne samouprave u kojoj se realizuje investicioni projekat, odnosno razvrstavanje jedinica lokalne samouprave prema stepenu razvijenosti, jeste stepen utvrđen propisima kojima se uređuje jedinstvena lista razvijenosti jedinica lokalne samouprave važećim na dan podnošenja prijave za dodelu sredstava podsticaja;

14) period realizacije investicionog projekta jeste period određen ugovorom o dodeli sredstava podsticaja, u skladu sa ovom uredbom;

15) period garantovanog ulaganja i zaposlenosti jeste period od tri, odnosno pet godina nakon realizacije investicionog projekta, tokom koga je korisnik sredstava podsticaja u obavezi da ne smanjuje vrednost osnovnih sredstava dostignutu realizacijom investicionog projekta, kao i dostignuti broj zaposlenih i tokom koga je u obavezi da, u skladu sa ugovorom o dodeli sredstava podsticaja, svakom zaposlenom redovno isplaćuje ugovorenu zaradu;

16) ugovorena zarada predstavlja osnovnu zaradu utvrđenu najmanje u visini minimalne zarade u skladu sa propisima kojima se uređuju radni odnosi, a sadrži i sve ostale elemente zarade (uvećanje zarade, radni učinak, nagrada, bonusi i dr.) i druga primanja koja imaju karakter zarade (topli obrok, regres i dr.), tako da ugovorena zarada zaposlenog iznosi najmanje 120% tako utvrđene minimalne zarade;

17) oprema koja se uvozi po osnovu uloga stranog ulagača jeste oprema koja nije starija od tri godine, a koju strani ulagač uvozi i kao svoj ulog investira u privredno društvo. Oprema koju veliko privredno društvo uvozi po osnovu uloga stranog ulagača, a koji je korisnik sredstava po ugovoru o dodeli sredstava podsticaja, mora biti nova;

18) usluge međunarodne trgovine koje mogu biti predmet dodele sredstava podsticaja, u skladu sa ovom uredbom, jesu usluge koje se pružaju putem informaciono-komunikacionih tehnologija prevashodno korisnicima van teritorije Republike Srbije (razvojno-proizvodni centri, istraživačko-razvojni centri, objedinjeno i/ili ustupljeno obavljanje administrativnih procesa, skladištenje i obrada podataka, korisnički centri - u daljem tekstu: usluge međunarodne trgovine).

 

Opravdani troškovi

Član 3

Opravdani troškovi jesu:

1) ulaganja u materijalna i nematerijalna sredstva počev od dana podnošenja prijave za dodelu sredstava podsticaja do dana isteka roka za realizaciju investicionog projekta, u skladu sa ugovorom o dodeli sredstava podsticaja (u daljem tekstu: opravdani troškovi ulaganja) ili

2) bruto zarade za nove zaposlene u dvogodišnjem periodu nakon dostizanja pune zaposlenosti kod korisnika sredstava podsticaja (u daljem tekstu: opravdani troškovi bruto zarada).

Kao opravdani troškovi ulaganja uzimaju se u obzir i troškovi zakupa poslovnih prostorija u kojima se realizuje investicioni projekat u periodu realizacije, pod uslovom da period zakupa od dana isteka roka za realizaciju investicionog projekta nije kraći od pet godina za velika privredna društva, odnosno od tri godine za mala i srednja privredna društva.

Troškovi koji se odnose na sticanje imovine koja je pod zakupom, osim zemljišta i zgrada, uzimaju se u obzir samo ako zakup ima oblik finansijskog lizinga i sadrži obavezu kupovine imovine na kraju perioda zakupa, koji se mora završiti do isteka perioda garantovanog ulaganja i zaposlenosti.

U slučaju kupovine imovine privrednog društva koje je prestalo sa radom, ili bi prestalo sa radom ako ne bi bilo kupljeno, opravdani troškovi su troškovi kupovine imovine od strane trećeg lica po tržišnim uslovima.

Opravdani troškovi ulaganja u nematerijalna sredstva za velika privredna društva mogu se priznati u visini do 50% ukupne vrednosti opravdanih troškova ulaganja, a za mala i srednja privredna društva u visini do 100% opravdanih troškova ulaganja.

Troškovi koji se odnose na nabavku putničkih vozila i transportnih sredstava ne smatraju se opravdanim troškovima ulaganja.

Imovina koju privredno društvo stiče po osnovu ulaganja nakon podnošenja prijave za dodelu sredstava podsticaja, osim zemljišta i zgrada, mora da bude nova.

Ograničenje iz stava 7. ovog člana ne odnosi se na malo i srednje privredno društvo, niti na slučaj kupovine imovine privrednog društva iz člana 2. stav 1. tačka 1) ove uredbe.

Opravdani troškovi bruto zarada iz stava 1. tačka 2) ovog člana predstavljaju ukupan iznos koji korisnik sredstava podsticaja stvarno plaća za rad zaposlenog i obuhvataju bruto zaradu odnosno zaradu koja sadrži poreze i doprinose za obavezno socijalno osiguranje koji se plaćaju iz zarade, kao i doprinose koji se plaćaju na zaradu.

Ukoliko se investicioni projekat odnosi na sektor usluga hotelskog smeštaja na teritoriji jedinice lokalne samouprave na kojoj postoji banjsko i klimatsko mesto (u daljem tekstu: usluge hotelskog smeštaja), troškovi koji se odnose na kupovinu zgrada ne smatraju se opravdanim troškovima ulaganja.

 

II VISINA SREDSTAVA PODSTICAJA I PRAVO NA UČEŠĆE U POSTUPKU DODELE SREDSTAVA PODSTICAJA

Izvori i namena sredstava za privlačenje direktnih investicija

Član 4

Sredstva podsticaja za privlačenje direktnih investicija za realizaciju ove uredbe se obezbeđuju u budžetu Republike Srbije (u daljem tekstu: sredstva).

Sredstva se mogu koristiti za finansiranje investicionih projekata u proizvodnom sektoru, sektoru usluga međunarodne trgovine i sektoru usluga hotelskog smeštaja, u skladu sa ovom uredbom.

Sredstva se ne mogu koristiti za finansiranje investicionih projekata u sektoru saobraćaja, razvoja softvera osim ako nisu u funkciji unapređenja proizvoda, proizvodnog procesa ili pružanja usluga međunarodne trgovine, ugostiteljstva, igara na sreću, trgovine, proizvodnje sintetičkih vlakana, uglja i čelika, rudarstva, duvana i duvanskih prerađevina, oružja i municije, brodogradnje pomorskih trgovačkih plovila na sopstveni pogon preko 100 bruto registrovanih tona, aerodroma, logističkih centara, komunalnom sektoru i sektoru energetike, širokopojasne mreže, ribarstva i akvakulture.

Sredstva koja se dodeljuju za ulaganja od posebnog značaja mogu se koristiti i za finansiranje potreba investitora koji vrši ulaganje od posebnog značaja ili zajedničkog privrednog društva, kao što su infrastrukturna i druga ulaganja neophodna za obavljanje predmetne delatnosti i realizaciju investicionog projekta, a koja naročito obuhvataju pribavljanje zemljišta i drugih nepokretnosti, infrastrukturno opremanje zemljišta, kao i sanaciju eventualnih ekoloških šteta nanetih u periodu koji prethodi ulaganju od posebnog značaja na lokaciji na kojoj se sprovodi predmetno ulaganje, a u skladu sa pravilima za dodelu državne pomoći za pojedinačno ulaganje od posebnog značaja.

 

Pravo na učestvovanje u postupku dodele sredstava

Član 5

Pravo na učestvovanje u postupku dodele sredstava imaju investitori koji prijave investicione projekte u sektorima za koje se u skladu sa članom 4. stav 2. ove uredbe mogu dodeliti sredstva, a koji se pre početka realizacije investicionog projekta prijave za dodelu sredstava na način i pod uslovima predviđenim ovom uredbom.

Korisnik sredstava je dužan da za realizaciju investicionog projekta obezbedi učešće od najmanje 25% opravdanih troškova iz sopstvenih sredstava ili iz drugih izvora koji ne sadrže državnu pomoć.

Velikom privrednom društvu sredstva se ne mogu dodeliti pre nego što se uvidom u dokumentaciju ne utvrdi da dodela sredstava ima delotvoran podsticajni efekat, odnosno da utiče na:

1) znatno povećanje veličine projekta, ili

2) znatno povećanje ukupnog iznosa sredstava koje korisnik sredstava ulaže u projekat, ili

3) znatno povećanje brzine realizacije projekta, ili

4) realizaciju projekta, koji bez dodele sredstava ne bi mogao da bude ostvaren.

 

Izuzimanje od prava na dodelu sredstava

Član 6

Od prava na dodelu sredstava izuzimaju se sledeći investitori i korisnici sredstava:

1) privredna društva u teškoćama, u smislu propisa kojima se uređuju pravila za dodelu državne pomoći;

2) koji imaju dospele, a neizmirene obaveze po osnovu poreza u Republici Srbiji;

3) privredna društva kod kojih je broj zaposlenih smanjen za 10% i više tokom 12 meseci pre podnošenja prijave za dodelu sredstava u odnosu na prosečan broj zaposlenih u navedenom periodu;

4) u kojima Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave ima učešće u vlasništvu;

5) koji su u obavezi povraćaja nedozvoljene državne pomoći;

6) kojima je bio raskinut ugovor o dodeli sredstava podsticaja, osim u slučaju sporazumnog raskida ugovora.

 

Privredna društva kojima se mogu dodeliti sredstva

Član 7

Sredstva se mogu dodeliti privrednom društvu koje ispunjava kriterijume i uslove utvrđene ovom uredbom, a:

1) koje je registrovano u Agenciji za privredne registre;

2) koje je podnelo prijavu za dodelu sredstava i biznis plan za investicioni projekat za koji se mogu dodeliti sredstva u skladu sa ovom uredbom;

3) nad kojim nije pokrenut prethodni stečajni postupak, reorganizacija, stečaj ili likvidacija, u skladu sa propisima kojima se uređuju stečaj i likvidacija;

4) koje nije osuđivano za krivično delo protiv privrede;

5) koje je izmirilo sve obaveze po osnovu poreza u Republici Srbiji;

6) kome nisu dodeljena sredstva za iste namene;

7) koje nije u teškoćama u skladu sa propisima kojima se uređuju pravila za kontrolu i dodelu državne pomoći;

8) koje nije u obavezi povraćaja nedozvoljene državne pomoći.

Maksimalni dozvoljeni iznosi sredstava

Član 8

Maksimalni dozvoljeni iznosi sredstava određuju se u skladu sa propisima kojima se uređuju pravila za dodelu državne pomoći i kriterijumima iz ove uredbe.

Maksimalan dozvoljeni iznos sredstava za velika privredna društva može se utvrditi najviše do 50% opravdanih troškova za realizaciju investicionog projekta.

Maksimalan dozvoljeni iznos sredstava za srednje privredno društvo može se utvrditi najviše do 60% opravdanih troškova, a za mala privredna društva najviše do 70% opravdanih troškova za realizaciju investicionog projekta.

Prilikom određivanja visine sredstava koja mogu biti dodeljena, uzima se u obzir kumulacija sa prethodno odobrenom državnom pomoći, u skladu sa propisima kojima se uređuju pravila za dodelu državne pomoći.

Maksimalan dozvoljeni iznos sredstava koji može biti dodeljen za ulaganja veća od 50 miliona evra ne može biti veći od 25% opravdanih troškova ulaganja, a za ulaganja koja prelaze iznos od 100 miliona evra taj procenat ne može biti veći od 17% opravdanih troškova ulaganja i utvrđuje se na sledeći način:

1) za deo opravdanih troškova ulaganja koji prelazi iznos od 50 miliona evra - do 25% tih troškova,

2) za deo opravdanih troškova ulaganja koji prelazi iznos od 100 miliona evra - do 17% tih troškova.

Za direktnu investiciju koja se smatra jedinstvenim investicionim projektom maksimalan dozvoljeni iznos sredstava koji se može dodeliti korisniku sredstava ili sa njim povezanim subjektom, utvrđuje se do procenta iz stava 5. tač. 1) i 2) ovog člana.

 

III DOZVOLJENOST DODELE I USLOVI ZA DODELU SREDSTAVA

Investicioni projekti za koje se mogu dodeliti sredstva, a koji se odnose na ulaganja od posebnog značaja, ulaganja kojima se realizuju investicioni projekti kod kojih se vrši zapošljavanje više od 100 novih zaposlenih, ulaganja u sektoru poljoprivrede i ulaganja u sektoru usluga hotelskog smeštaja

Član 9

Sredstva se mogu dodeliti za:

1) investicione projekte u proizvodnom sektoru kod kojih opravdani troškovi ulaganja u materijalna i nematerijalna sredstva iznose najmanje 500.000 evra i kojima se obezbeđuje zapošljavanje više od 100 novih zaposlenih na neodređeno vreme povezanih sa investicionim projektom;

2) investicione projekte u sektoru usluga međunarodne trgovine kod kojih opravdani troškovi ulaganja u materijalna i nematerijalna sredstva iznose najmanje 150.000 evra i kojim se obezbeđuje zapošljavanje više od 100 novih zaposlenih na neodređeno vreme povezanih sa investicionim projektom;

3) investicione projekte u sektoru poljoprivrede kod kojih opravdani troškovi ulaganja u materijalna i nematerijalna sredstva iznose najmanje 2.000.000 evra i kojima se obezbeđuje zapošljavanje najmanje 25 novih zaposlenih na neodređeno vreme povezanih sa investicionim projektom;

4) investicione projekte u sektoru usluga hotelskog smeštaja čija je minimalna vrednost 2.000.000 evra i kojima se obezbeđuje zapošljavanje najmanje 70 novih zaposlenih na neodređeno vreme povezanih sa investicionim projektom.

 

Investicioni projekti za koje se mogu dodeliti sredstva, a kod kojih se vrši zapošljavanje do 100 novih zaposlenih

Član 10

Sredstva se mogu dodeliti za:

1) investicione projekte u proizvodnom sektoru kod kojih opravdani troškovi ulaganja u materijalna i nematerijalna sredstva iznose najmanje 100.000 evra i kojima se obezbeđuje zapošljavanje najmanje 10 novih zaposlenih na neodređeno vreme odnosno otvaranje najmanje 10 novih radnih mesta povezanih sa investicionim projektom u jedinicama lokalne samouprave koje su prema stepenu razvijenosti razvrstane u devastirana područja;

2) investicione projekte u proizvodnom sektoru kod kojih opravdani troškovi ulaganja u materijalna i nematerijalna sredstva iznose najmanje 200.000 evra i kojima se obezbeđuje zapošljavanje najmanje 20 novih zaposlenih na neodređeno vreme odnosno otvaranje najmanje 20 novih radnih mesta povezanih sa investicionim projektom u jedinicama lokalne samouprave koje su prema stepenu razvijenosti razvrstane u četvrtu grupu;

3) investicione projekte u proizvodnom sektoru kod kojih opravdani troškovi ulaganja u materijalna i nematerijalna sredstva iznose najmanje 300.000 evra i kojima se obezbeđuje zapošljavanje najmanje 30 novih zaposlenih na neodređeno vreme odnosno otvaranje najmanje 30 novih radnih mesta povezanih sa investicionim projektom u jedinicama lokalne samouprave koje su prema stepenu razvijenosti razvrstane u treću grupu;

4) investicione projekte u proizvodnom sektoru kod kojih opravdani troškovi ulaganja u materijalna i nematerijalna sredstva iznose najmanje 400.000 evra i kojima se obezbeđuje zapošljavanje najmanje 40 novih zaposlenih na neodređeno vreme odnosno otvaranje najmanje 40 novih radnih mesta povezanih sa investicionim projektom u jedinicama lokalne samouprave koje su prema stepenu razvijenosti razvrstane u drugu grupu;

5) investicione projekte u proizvodnom sektoru kod kojih opravdani troškovi ulaganja u materijalna i nematerijalna sredstva iznose najmanje 500.000 evra i kojima se obezbeđuje zapošljavanje najmanje 50 novih zaposlenih na neodređeno vreme odnosno otvaranje najmanje 50 novih radnih mesta povezanih sa investicionim projektom u jedinicama lokalne samouprave koje su prema stepenu razvijenosti razvrstane u prvu grupu;

6) investicione projekte u sektoru usluga koje mogu biti predmet međunarodne trgovine čija je minimalna vrednost 150.000 evra i kojim se obezbeđuje zapošljavanje najmanje 15 novih zaposlenih na neodređeno vreme odnosno otvaranje najmanje 15 novih radnih mesta povezanih sa investicionim projektom.

 

Uslovi za dodelu sredstava

Član 11

Sredstva mogu biti dodeljena pod sledećim uslovima:

1) da se direktna investicija održi na istoj lokaciji u jedinici lokalne samouprave u periodu od najmanje pet godina nakon realizacije investicionog projekta za velika privredna društva, ili najmanje tri godine za mala i srednja privredna društva i

2) da se dostignuti broj zaposlenih kod korisnika sredstava nakon realizacije investicionog projekta ne smanjuje u periodu od pet godina za velika privredna društva ili tri godine za mala i srednja privredna društva.

Korisnik sredstava, nakon dostizanja pune zaposlenosti, u skladu sa ugovorom o dodeli sredstava iz člana 38. ove uredbe, dužan je da svakom novom zaposlenom redovno isplaćuje ugovorenu zaradu iz člana 2. stav 1. tačka 16) ove uredbe.

Rok za realizaciju investicionog projekta

Član 12

Rok za realizaciju investicionog projekta i zapošljavanje novih zaposlenih povezanih sa investicionim projektom je do tri godine od dana podnošenja prijave za dodelu sredstava, a koji se nakon zaključenja ugovora o dodeli sredstava podsticaja može produžiti najviše do pet godina, računajući od dana podnošenja prijave za dodelu sredstava, a po obrazloženom zahtevu korisnika sredstava, ukoliko Savet za ekonomski razvoj (u daljem tekstu: Savet) oceni da su okolnosti koje su dovele do potrebe za produženjem roka objektivne i da je produženje roka opravdano i svrsishodno, odnosno da se time na najefikasniji način postižu ciljevi ulaganja i privrednog razvoja.

Za ulaganja od posebnog značaja, rok za realizaciju investicionog projekta i zapošljavanje novih zaposlenih povezanih sa investicionim projektom je do deset godina od dana podnošenja prijave za dodelu sredstava.

U slučaju produženja roka iz stava 1. ovog člana, rok važenja bankarske garancije produžava se srazmerno produženju roka za realizaciju investicionog projekta.

 

Kriterijumi za stručnu analizu investicionih projekata koji se odnose na ulaganja od posebnog značaja i ulaganja kojima se realizuju investicioni projekti kod kojih se vrši zapošljavanje više od 100 novih zaposlenih

Član 13

Kriterijumi za stručnu analizu investicionog projekta su:

1) reference investitora (prepoznatljivost na tržištu, reference klijenata, dosadašnja iskustva i uspešnost u realizaciji investicionih projekata i sl.);

2) procenat nezaposlenih lica čije kvalifikacije odgovaraju delatnosti investitora, odnosno korisnika sredstava u ukupnom broju lica na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje na teritoriji jedinice lokalne samouprave u kojoj se ulaže;

3) broj, odnosno procenat visokokvalifikovanih lica koji se zapošljavaju realizacijom investicionog projekta;

4) visina i vrsta investicije (greenfield ili brownfield investicije), odnosno stepen angažovanja građevinske industrije u realizaciji investicionog projekta;

5) tehnološki nivo delatnosti koja je predmet ulaganja, u skladu sa klasifikacijom Evrostata;

6) prethodna saradnja sa dobavljačima i planirani udeo domaćih dobavljača;

7) efekti investicije na zaposlene (obuke zaposlenih i prosečna visina zarada);

8) prethodni i planirani obim međunarodnog i ukupnog prometa (pre i nakon investicionog projekta);

9) finansijsko-tržišna ocena investicionog projekta (izvori finansiranja, likvidnost, profitabilnost, održivost i period povraćaja investicije i dr.).

Podatke iz stava 1. tačka 2) ovog člana Nacionalna služba za zapošljavanje dostavlja Razvojnoj agenciji Srbije (u daljem tekstu: Agencija) na njen zahtev.

 

Kriterijumi za stručnu analizu investicionih projekata koji se odnose na ulaganja kojima se realizuju investicioni projekti kod kojih se vrši zapošljavanje do 100 novih zaposlenih

Član 14

Kriterijumi za stručnu analizu investicionog projekta kojima se zapošljava do 100 novih zaposlenih su:

1) iskustvo u obavljanju delatnosti;

2) ocena povrata investicije;

3) tehnološki nivo delatnosti - prilagođena EUROSTAT metodologija;

4) procenat visokoobrazovanog kadra;

5) opšti racio likvidnosti;

6) poslovni rezultat;

7) pokazatelj zaduženosti.

Investicionom projektu se po svakom od kriterijuma iz stava 1. ovog člana dodeljuje propisani broj bodova, tako da ukupan zbir svih bodova iznosi 8.

 

Član 15

Investicionom projektu dodeljuje se odgovarajući broj bodova prema pripadnosti delatnosti koja je predmet projekta pretežnoj delatnosti investitora na sledeći način, i to:

1) ako se investicioni projekat sprovodi u vezi sa obavljanjem delatnosti koja pripada istoj oblasti delatnosti dodeljuje se 1 bod;

2) ako se investicioni projekat sprovodi u vezi sa obavljanjem delatnosti koja pripada istom sektoru delatnosti dodeljuje se 0,5 bodova;

3) ako se investicioni projekat sprovodi u vezi sa obavljanjem delatnosti koja ne pripada istom sektoru delatnosti dodeljuje se 0 bodova.

 

Član 16

Investicionom projektu se dodeljuje odgovarajući broj bodova na osnovu ocene uspešnosti investicionog projekta koja se utvrđuje na sledeći način:

1) ukoliko je neto sadašnja vrednost (NSV) investicionog projekta pozitivna i ako je interna stopa rentabilnosti (ISR) veća od diskontne stope u periodu garantovanog ulaganja i zaposlenosti, investitoru se dodeljuje 1 bod;

2) ako je neto sadašnja vrednost (NSV) investicionog projekta negativna i ako je interna stopa rentabilnosti (ISR) manja od diskontne stope u periodu garantovanog ulaganja i zaposlenosti, broj bodova iznosi 0.

Član 17

Ocena tehnološkog nivoa delatnosti investicionog projekta vrši se primenom EUROSTAT metodologije na sledeći način:

a) investicionom projektu koji pripada visokom tehnološkom nivou delatnosti prema EUROSTAT metodologiji, dodeljuje se 1,5 bod;

b) investicionom projektu koji pripada srednje visokom tehnološkom nivou delatnosti prema EUROSTAT metodologiji, dodeljuje se 1 bod;

v) investicionom projektu koji pripada srednje niskom tehnološkom nivou delatnosti prema EUROSTAT metodologiji, dodeljuje se 0,5 bodova;

g) investicionom projektu koji pripada niskom tehnološkom nivou delatnosti prema EUROSTAT metodologiji, dodeljuje se 0 bodova.

 

Član 18

Investicionom projektu dodeljuje se odgovarajući broj bodova prema procentu planiranog zapošljavanja novih zaposlenih sa visokom stručnom spremom na sledeći način:

1) investicionom projektu kod koga je planirano zapošljavanje više od 10% novih zaposlenih sa visokom stručnom spremom dodeljuje se 1,5 bod;

2) investicionom projektu kod koga je planirano zapošljavanje između 5% i 10% novih zaposlenih sa visokom stručnom spremom dodeljuje se 1 bod;

3) investicionom projektu kod koga je planirano zapošljavanje između 2% i 5% novih zaposlenih sa visokom stručnom spremom dodeljuje se 0,5 bodova;

4) investicionom projektu kod koga je planirano zapošljavanje manje od 2% novih zaposlenih sa visokom stručnom spremom dodeljuje se 0 bodova.

 

Član 19

Investicionom projektu dodeljuje se odgovarajući broj bodova prema oceni opšteg racia likvidnosti dosadašnjeg poslovanja investitora, na osnovu dostavljenih finansijskih izveštaja za poslednje dve godine pre podnošenja prijave:

1) ako je opšti racio likvidnosti veći 1,5 investicionom projektu dodeljuje se 1 bod;

2) ako je opšti racio likvidnosti između 1 i 1,5 investicionom projektu dodeljuje se 0,5 bodova;

3) ako je opšti racio likvidnosti manji od 1 investicionom projektu dodeljuje se 0 bodova.

 

Član 20

Investicionom projektu dodeljuje se odgovarajući broj bodova prema poslovnom rezultatu investitora utvrđenom prema finansijskim izveštajima za dve poslovne godine pre podnošenja prijave na sledeći način:

1) ako je investitor ostvario poslovni dobitak prema navedenim finansijskim izveštajima, investicionom projektu dodeljuje se 1 bod;

2) ako je investitor ostvario poslovni dobitak za jednu godinu prema navedenim finansijskim izveštajima investicionom projektu dodeljuje se 0,5 bodova;

3) ako investitor nije ostvario poslovni dobitak prema navedenim finansijskim izveštajima, investicionom projektu dodeljuje se 0 bodova.

 

Član 21

Investicionom projektu dodeljuje se odgovarajući broj bodova prema oceni pokazatelja zaduženosti investitora utvrđenom prema finansijskim izveštajima za dve poslovne godine pre podnošenja prijave na sledeći način:

1) ako je pokazatelj zaduženosti investitora manji od 50% odnosa ukupnih obaveza prema ukupnoj imovini, investicionom projektu se dodeljuje 1 bod;

2) ako je pokazatelj zaduženosti investitora manji od 70% odnosa ukupnih obaveza prema ukupnoj imovini, investicionom projektu se dodeljuje 0,5 bod;

3) ako je pokazatelj zaduženosti investitora veći 70% odnosa ukupnih obaveza prema ukupnoj imovini, investicionom projektu se dodeljuje 0 bodova.

 

IV VRSTA I VISINA SREDSTAVA KOJA SE MOGU DODELITI

Podsticaji za opravdane troškove bruto zarada za nova radna mesta povezana sa investicionim projektom

Član 22

Korisniku sredstava koji otvori nova radna mesta povezana sa investicionim projektom u jedinici lokalne samouprave koja je razvrstana u prvu grupu razvrstavanja jedinica lokalne samouprave prema stepenu razvijenosti, odobravaju se sredstva u visini od 20% opravdanih troškova bruto zarada iz člana 3. ove uredbe, a u maksimalnom iznosu od 3.000 evra u dinarskoj protivvrednosti po novootvorenom radnom mestu.

Korisniku sredstava koji otvori nova radna mesta povezana sa investicionim projektom u jedinici lokalne samouprave koja je razvrstana u drugu grupu razvrstavanja jedinica lokalne samouprave prema stepenu razvijenosti, odobravaju se sredstva u visini od 25% opravdanih troškova bruto zarada iz člana 3. ove uredbe, a u maksimalnom iznosu od 4.000 evra u dinarskoj protivvrednosti po novootvorenom radnom mestu.

Korisniku sredstava koji otvori nova radna mesta povezana sa investicionim projektom u jedinici lokalne samouprave koja je razvrstana u treću grupu razvrstavanja jedinica lokalne samouprave prema stepenu razvijenosti, odobravaju se sredstva u visini od 30% opravdanih troškova bruto zarada iz člana 3. ove uredbe, a u maksimalnom iznosu od 5.000 evra u dinarskoj protivvrednosti po novootvorenom radnom mestu.

Korisniku sredstava koji otvori nova radna mesta povezana sa investicionim projektom u jedinici lokalne samouprave koja je razvrstana u četvrtu grupu razvrstavanja jedinica lokalne samouprave prema stepenu razvijenosti, odobravaju se sredstva u visini od 35% opravdanih troškova bruto zarada iz člana 3. ove uredbe, a u maksimalnom iznosu od 6.000 evra u dinarskoj protivvrednosti po novootvorenom radnom mestu.

Korisniku sredstava koji otvori nova radna mesta povezana sa investicionim projektom u jedinici lokalne samouprave koja prema stepenu razvijenosti jeste devastirano područje, odobravaju se sredstva u visini od 40% opravdanih troškova bruto zarada iz člana 3. ove uredbe, a u maksimalnom iznosu od 7.000 evra u dinarskoj protivvrednosti po novootvorenom radnom mestu.

Ukupan iznos sredstava koja se mogu dodeliti u skladu sa ovom uredbom i drugih podsticaja određuje se u apsolutnom iznosu, pri čemu ne sme da pređe gornju granicu do koje je dozvoljeno dodeliti ukupan iznos državne pomoći u skladu sa propisima kojima se uređuju pravila za dodelu državne pomoći.

 

Podsticaji za opravdane troškove ulaganja u osnovna sredstva

Član 23

Korisniku sredstava koji realizuje investicioni projekat u jedinici lokalne samouprave koja je razvrstana u prvu grupu razvrstavanja jedinica lokalne samouprave prema stepenu razvijenosti, može se odobriti povećanje iznosa sredstava iz člana 22. ove uredbe u visini do 10% iznosa opravdanih troškova ulaganja u osnovna sredstva.

Korisniku sredstava koji realizuje investicioni projekat u jedinici lokalne samouprave koja je razvrstana u drugu grupu razvrstavanja jedinica lokalne samouprave prema stepenu razvijenosti, može se odobriti povećanje iznosa bespovratnih sredstava iz člana 22. ove uredbe u visini do 15% iznosa opravdanih troškova ulaganja u osnovna sredstva.

Korisniku sredstava koji realizuje investicioni projekat u jedinici lokalne samouprave koja je razvrstana u treću grupu razvrstavanja jedinica lokalne samouprave prema stepenu razvijenosti, može se odobriti povećanje iznosa bespovratnih sredstava iz člana 22. ove uredbe u visini do 20% iznosa opravdanih troškova ulaganja u osnovna sredstva.

Korisniku sredstava koji realizuje investicioni projekat u jedinici lokalne samouprave koja je razvrstana u četvrtu grupu razvrstavanja jedinica lokalne samouprave prema stepenu razvijenosti, može se odobriti povećanje iznosa bespovratnih sredstava iz člana 22. ove uredbe u visini do 25% iznosa opravdanih troškova ulaganja u osnovna sredstva.

Korisniku sredstava koji realizuje investicioni projekat u jedinici lokalne samouprave koja prema stepenu razvijenosti jeste devastirano područje prema stepenu razvijenosti može se odobriti povećanje iznosa bespovratnih sredstava iz člana 22. ove uredbe u visini do 30% iznosa opravdanih troškova ulaganja u osnovna sredstva.

Korisniku sredstava koji realizuje investicioni projekat iz člana 9. stav 1. tačka 4) ove uredbe može se odobriti povećanje iznosa bespovratnih sredstava iz člana 22. ove uredbe u visini do 20% opravdanih troškova za ulaganja u osnovna sredstva u iznosu do 10.000.000 evra.

Korisniku sredstava koji realizuje investicioni projekat iz člana 9. stav 1. tačka 4) ove uredbe može se odobriti povećanje iznosa bespovratnih sredstava iz člana 22. ove uredbe u visini do 10% opravdanih troškova za ulaganja u osnovna sredstva u iznosu od 10.000.000 do 20.000.000 evra

Ukupan iznos sredstava koja se mogu dodeliti u skladu sa ovom uredbom i drugih podsticaja određuje se u apsolutnom iznosu, pri čemu ne sme da pređe gornju granicu do koje je dozvoljeno dodeliti ukupan iznos državne pomoći u skladu sa propisima kojima se uređuju pravila za dodelu državne pomoći, izuzev ograničenja utvrđenog članom 28. stav 3. ove uredbe.

 

Dodatni podsticaji za radno intenzivne investicione projekte

Član 24

Radno intenzivni investicioni projekat je investicioni projekat kojim se otvara najmanje 200 novih radnih mesta povezanih sa investicionim projektom, u roku predviđenom za realizaciju investicionog projekta.

Korisniku sredstava koji realizuje radno intenzivni investicioni projekat može se odobriti povećanje iznosa bespovratnih sredstava iz člana 22. ove uredbe za 10% od iznosa opravdanih troškova bruto zarada iz člana 3. ove uredbe za svako povećanje broja novih radnih mesta povezanih sa investicionim projektom preko 200 novih radnih mesta povezanih sa investicionim projektom.

Korisniku sredstava koji realizuje radno intenzivni investicioni projekat može se odobriti povećanje iznosa bespovratnih sredstava iz člana 22. ove uredbe za 15% od iznosa opravdanih troškova bruto zarada iz člana 3. ove uredbe za svako povećanje broja novih radnih mesta povezanih sa investicionim projektom preko 500 novih radnih mesta povezanih sa investicionim projektom.

Korisniku sredstava koji realizuje radno intenzivni investicioni projekat može se odobriti povećanje iznosa bespovratnih sredstava iz člana 22. ove uredbe za 20% od iznosa opravdanih troškova bruto zarada iz člana 3. ove uredbe za svako povećanje broja novih radnih mesta povezanih sa investicionim projektom preko 1000 novih radnih mesta povezanih sa investicionim projektom.

Ukupan iznos sredstava koja se mogu dodeliti u skladu sa ovom uredbom i drugih podsticaja određuje se u apsolutnom iznosu, pri čemu ne sme da pređe gornju granicu do koje je dozvoljeno dodeliti ukupan iznos državne pomoći u skladu sa propisima kojima se uređuju pravila za dodelu državne pomoći.

Član 25

Korisniku sredstava kome se odobravaju sredstva po osnovu priznavanja opravdanih troškova iz člana 23. ove uredbe, a koji se odnose na projekte kojima se zapošljava do 100 novih zaposlenih, visina podsticaja se uvećava prema oceni tehnološkog nivoa delatnosti investicionog projekta na sledeći način:

a) investicionom projektu koji pripada visokom tehnološkom nivou delatnosti prema EUROSTAT metodologiji, odobrava se 100% iznosa punog povećanja sredstava iz člana 23. ove uredbe;

b) investicionom projektu koji pripada srednje visokom tehnološkom nivou delatnosti prema EUROSTAT metodologiji, odobrava se 75% iznosa punog povećanja sredstava iz člana 23. ove uredbe;

v) investicionom projektu koji pripada srednje niskom tehnološkom nivou delatnosti prema EUROSTAT metodologiji, odobrava se 50% iznosa punog povećanja sredstava iz člana 23. ove uredbe;

g) investicionom projektu koji pripada niskom tehnološkom nivou delatnosti prema EUROSTAT metodologiji, odobrava se 25% iznosa punog povećanja sredstava iz člana 23. ove uredbe.

 

Član 26

Korisniku sredstava kome je na osnovu stručne analize investicionog projekta prema kriterijumima iz člana 14. ove uredbe dodeljeno najmanje 7 bodova, odobrava se povećanje iznosa sredstava podsticaja po osnovu priznavanja opravdanih troškova iz člana 23. ove uredbe za 10%.

 

V ULAGANJA OD POSEBNOG ZNAČAJA

Pojam ulaganja od posebnog značaja za Republiku Srbiju

Član 27

Ulaganje od posebnog značaja je:

1) ulaganje čijom realizacijom se bitno utiče na dalji razvoj privrede Republike Srbije, koje doprinosi unapređenju konkurentnosti privrede i Republike Srbije kao investicione lokacije i čijom realizacijom se podstiče ravnomeran regionalni razvoj u odnosu na predmet ulaganja i teritorijalnu koncentraciju određenih privrednih grana i privrednih delatnosti, a kojim se u osnovna sredstva korisnika sredstava ulaže najmanje pet miliona evra ili otvara više od 500 novih radnih mesta povezanih sa investicionim projektom ako se ulaganje realizuje u jedinici lokalne samouprave koja se razvrstava u prvu ili drugu grupu prema stepenu razvijenosti, ili kojim se u osnovna sredstva korisnika ulaže više od dva miliona evra ili se otvara više od 100 novih radnih mesta povezanih sa investicionim projektom, ako se ulaganje realizuje u jedinici lokalne samouprave koja se razvrstava u treću ili četvrtu grupu prema stepenu razvijenosti, odnosno u devastirano područje;

2) koje se realizuje na teritoriji jedne ili više jedinica lokalne samouprave i podstiče realizaciju razvojnih prioriteta jedne ili više jedinica lokalne samouprave u funkciji povećanja njihove konkurentnosti. Odluku kojom se utvrđuje razvojni prioritet jedinice lokalne samouprave donosi skupština ili veće jedinice lokalne samouprave, a ako se ulaganje realizuje na teritoriji više jedinica lokalne samouprave odlukom koju donose nadležni organi tih jedinica lokalne samouprave utvrđuje se zajednički razvojni prioritet uz prethodno pribavljeno mišljenje Agencije;

3) ulaganje na osnovu usvojenih bilateralnih sporazuma;

4) ulaganje na osnovu sporazuma o prekograničnoj saradnji.

Kriterijumi za analizu i iznos sredstava

Član 28

Na ulaganja od posebnog značaja primenjuju se kriterijumi za stručnu analizu investicionih projekata iz člana 13. ove uredbe.

Za ulaganja od posebnog značaja sredstva se dodeljuju na osnovu opravdanih troškova bruto zarada za nova radna mesta povezana sa investicionim projektom ili opravdanih troškova ulaganja u osnovna sredstva ili kombinacijom ove dve metode obračuna opravdanih troškova, pod uslovom da tako izračunati iznos sredstava ne prelazi najpovoljniji iznos koji proizilazi iz primene jednog ili drugog metoda obračuna.

Izuzetno od stava 2. ovog člana, za ulaganja od posebnog značaja iz člana 9. stav 1. tačka 4) ove uredbe ukupno izračunati iznos sredstava podsticaja ne sme premašiti 20% opravdanih troškova ulaganja u osnovna sredstva.

Iznos sredstava za ulaganja od posebnog značaja ne sme premašiti gornju granicu do koje je dozvoljeno dodeliti državnu pomoć u skladu sa članom 8. ove uredbe i pravilima za dodelu državne pomoći.

VI POSTUPAK DODELE SREDSTAVA

Javni poziv

Član 29

Dodela sredstava u vezi ulaganja kojima se realizuju investicioni projekti kod kojih se vrši zapošljavanje do 100 novih zaposlenih sprovodi se putem javnog poziva za dodelu sredstava.

Ministarstvo nadležno za poslove privrede (u daljem tekstu: Ministarstvo) na svojoj internet stranici objavljuje javni poziv.

Tekst javnog poziva objavljuje se i na internet stranici Agencije.

Javni poziv naročito sadrži:

1) naziv i sedište organa koji objavljuje javni poziv;

2) naziv i sedište organa kome se dostavljaju prijave za dodelu sredstava;

3) kriterijume za dodelu sredstava;

4) trajanje javnog poziva;

5) adresu na kojoj se mogu dobiti obaveštenja u vezi sa učestvovanjem u postupku dodele sredstava i podatke o licu za kontakt;

6) druge informacije od značaja i interesa za investitore i korisnike sredstava.

Odluka o dodeli sredstava za ulaganja od posebnog značaja, projekte kojima se zapošljava više od 100 novih zaposlenih ili ulaganje u sektoru usluga hotelskog smeštaja donosi se bez javnog poziva.

 

Pismo o namerama i obaveštenje o mogućem nivou podsticaja

Član 30

Investitor koji namerava da realizuje ulaganje od posebnog značaja, projekat kojim se zapošljava više od 100 novih zaposlenih ili ulaganje u sektoru usluga hotelskog smeštaja može dostaviti Agenciji Pismo o namerama o realizaciji investicionog projekta.

Pismo o namerama sadrži naročito podatke o investitoru, delatnosti, prethodnim investicionim aktivnostima, planiranoj visini ulaganja u osnovna sredstva, broju novih zaposlenih odnosno radnih mesta povezanih sa investicionim projektom, planiranim troškovima bruto zarada za nova radna mesta povezanim sa investicionim projektom u dvogodišnjem periodu nakon dostizanja pune zaposlenosti, kao i podatke iz člana 13. ove uredbe, osim podataka iz stava 1. tač. 2) i 5) tog člana.

Ako Pismo o namerama ne sadrži elemente iz stava 2. ovog člana, Agencija će da zatraži od investitora da ga dopuni, a može od investitora da zahteva i dodatne informacije, u skladu sa ovom uredbom.

Na osnovu podataka iz Pisma o namerama, Agencija dostavlja investitoru obaveštenje o mogućem nivou podsticaja, ostavljajući mu rok od 30 dana da se izjasni.

Ako Agencija utvrdi da se radi o investicionom projektu iz člana 27. stav 1. tač. 1), 3) ili 4) ove uredbe, uz dostavljanje investitoru obaveštenja iz stava 4. ovog člana Agencija obaveštava Ministarstvo i Savet o postojanju projekta od posebnog značaja.

Obaveštenje o mogućem nivou podsticaja je pravno neobavezujuće i sadrži informaciju da o dodeli i visini sredstava odlučuje Savet nakon utvrđivanja svih uslova za dodelu sredstava u skladu sa ovom uredbom.

Prijava za dodelu sredstava i stručna analiza

Član 31

Nakon prijema obaveštenja iz člana 30. stav 4. ove uredbe, investitor koji namerava da realizuje ulaganje od posebnog značaja, ulaganje u sektoru usluga hotelskog smeštaja, projekat kojim se zapošljava više od 100 novih zaposlenih, odnosno projekat kojim se zapošljava do 100 novih zaposlenih podnosi Agenciji prijavu za dodelu sredstava na propisanom obrascu, na srpskom jeziku (u daljem tekstu: Prijava za dodelu sredstava) radi utvrđivanja ispunjenosti uslova za dodelu sredstava.

Na osnovu Prijave za dodelu sredstava Agencija vrši stručnu analizu investicionog projekta primenom kriterijuma iz člana 13, odnosno člana 14. ove uredbe.

Kod ulaganja od posebnog značaja i projekata kojima se zapošljava više od 100 novih zaposlenih Agencija obaveštava investitora o visini podsticaja koje će predložiti Savetu i dostavlja mu nacrt ugovora o dodeli sredstava podsticaja.

Stručna analiza investicionog projekta sadrži analizu mogućeg iznosa sredstava.

 

Obrazac Prijave za dodelu sredstava

Član 32

Obrasce prijava za dodelu sredstava podsticaja po ovoj uredbi propisuje ministar nadležan za poslove privrede (u daljem tekstu: ministar).

Uz Prijavu za dodelu sredstava podnosi se:

1) biznis plan za investicioni projekat za čiju realizaciju se dodeljuju sredstva;

2) original ili overena fotokopija registrovanih finansijskih izveštaja investitora za prethodne dve godine poslovanja, sa revizorskim izveštajem (ukoliko postoji zakonska obaveza vršenja revizije) ukoliko nisu javno objavljeni, a strano pravno lice podnosi original ili overenu fotokopiju finansijskih izveštaja sa revizorskim izveštajem (ukoliko postoji zakonska obaveza vršenja revizije) i overeni prevod na srpski jezik ili izjavu investitora da nije obavezan da pribavlja izveštaj ovlašćenog revizora;

3) original ili overena fotokopija izvoda iz odgovarajućeg registra države u kojoj strani investitor ima sedište, ne stariji od tri meseca, overen od strane nadležnog organa, kao i overeni prevod izvoda na srpski jezik;

4) uverenje da protiv investitora i korisnika sredstava nije pokrenut prethodni stečajni postupak, reorganizacija ili stečaj;

5) dokaz o izmirenju obaveza po osnovu poreza u Republici Srbiji, a za strane investitore koji nisu poslovali u Republici Srbiji potpisanu izjavu da investitor nije poslovao u Republici Srbiji i da nema poreski identifikacioni broj dodeljen u skladu sa propisima kojima se uređuje poreski postupak i poreska administracija;

6) izvod iz Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja kojim se utvrđuje broj zaposlenih u svakom mesecu i vrsta radnog angažovanja kod korisnika sredstava u periodu od 12 meseci koji prethodi danu podnošenja Prijave za dodelu sredstava;

7) uverenje da odgovorno lice investitora i korisnika sredstava nije pravosnažno osuđivano za krivična dela protiv privrede;

8) uverenje da investitor i korisnik sredstava nisu osuđivani za krivično delo izvršeno protiv privrede.

Ako Agencija iz dostavljene dokumentacije ne može da utvrdi bitne činjenice za odlučivanje može tražiti i podnošenje druge dokumentacije, odnosno druge dokaze relevantne za odlučivanje o podnetoj Prijavi za dodelu sredstava ukoliko to smatra celishodnim.

Dokumenta koja podnosi strano privredno društvo moraju biti overena u skladu sa propisima države u kojoj su izdata i prevedena na srpski jezik od ovlašćenog prevodioca.

Danom podnošenja Prijave za dodelu sredstava smatra se dan prijema Prijave za dodelu sredstava u Agenciji.

 

Utvrđivanje ispunjenosti formalnih uslova za dodelu sredstava

Član 33

Agencija utvrđuje ispunjenost formalnih uslova za dodelu sredstava.

Agencija odbacuje neblagovremene Prijave za dodelu sredstava.

Ako Prijava za dodelu sredstava nije podneta u skladu sa članom 32. ove uredbe, Agencija odbacuje ovu prijavu kao nepotpunu i dostavlja je podnosiocu prijave uz obrazloženje, u roku od 30 dana od dana prijema.

Ako Prijava za dodelu sredstava ne ispunjava uslove iz člana 4. ove uredbe ili ispunjava uslove iz člana 6. ove uredbe Agencija odbija ovu prijavu i dostavlja je podnosiocu prijave uz obrazloženje, u roku od 30 dana od dana prijema.

Ako investicionom projektu kojim se zapošljava do 100 novih zaposlenih prilikom stručne analize nije dodeljen minimum od 2 boda prema kriterijumima propisanim članom 14. stav 1. tač. 5)-7) ove uredbe Agencija odbija Prijavu za dodelu sredstava i dostavlja je podnosiocu prijave uz obrazloženje u roku od 30 dana od dana prijema.

Prigovor na odluku Agencije iz st. 2, 3, 4. i 5. ovog člana može se podneti Ministarstvu u roku od osam dana od dana prijema odluke Agencije.

Ministarstvo odlučuje o prigovoru iz stava 6. ovog člana i dostavlja odgovor podnosiocu Prijave u roku od 30 dana od dana prijema prigovora.

Prijave koje su blagovremene, potpune i dozvoljene Agencija dostavlja Savetu najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema.

 

Odlučivanje Saveta

Član 34

Agencija dostavlja Savetu Prijavu za dodelu sredstava, obaveštenje i izjašnjenje iz člana 30. stav 4. ove uredbe, zajedno sa stručnom analizom investicionog projekta, predlogom visine podsticaja i nacrtom ugovora o dodeli sredstava podsticaja, a u slučaju ulaganja od posebnog značaja iz člana 27. stav 1. tačka 2) ove uredbe, Agencija dostavlja i odluku skupštine, odnosno veća jedinice lokalne samouprave.

Dostavljanje odluke Saveta i Nacrta ugovora

Član 35

Nakon što Savet donese odluku kojom se dodeljuju sredstva, Agencija dostavlja Ministarstvu odluku Saveta i nacrt ugovora o dodeli sredstava podsticaja.

Ministarstvo dostavlja odluku Saveta i tekst nacrta ugovora o dodeli sredstava podsticaja Vladi radi davanja prethodne saglasnosti.

 

Odnos Agencije i Saveta

Član 36

Agencija obavlja administrativno-tehničke i stručne poslove za Savet, predlaže predsedniku Saveta sazivanje sednice Saveta, priprema materijale za razmatranje i odlučivanje na sednicama Saveta, daje potrebne informacije o statusu investicionih projekata, priprema zapisnike sa sednica i postupa po odlukama Saveta.

Agencija priprema tekst nacrta ugovora o dodeli sredstava.

 

Odlučivanje o dodeli sredstava i drugim predlozima mera

Član 37

Odluka Saveta kojom se dodeljuju sredstva sadrži podatke o investicionom projektu i njegovim bitnim elementima, o investitoru, i korisniku sredstava i o visini dodeljenih sredstava.

Odluka Saveta kojom se ne odobrava dodela sredstava sadrži razloge zbog kojih sredstva nisu dodeljena.

Savet odlučuje i o predlozima mera kojima se na najefikasniji način postižu ciljevi ulaganja i privrednog razvoja, a koje podrazumevaju izmenu načina realizacije investicionog projekta po zaključenim ugovorima o dodeli sredstava podsticaja, izmenu rokova, smanjenje iznosa dodeljenih sredstava srazmerno priznavanju delimičnog ispunjenja ugovornih obaveza, a po obrazloženom predlogu korisnika sredstava, uključujući i predloge koje se odnose na izmenu, dopunu ili raskid ugovora o dodeli sredstava podsticaja.

Predlog mera iz stava 3. ovog člana priprema Ministarstvo na osnovu izveštaja iz čl. 41. i 42. ove uredbe i preko Agencije dostavlja Savetu.

Ministarstvo, po odluci Saveta koja je doneta u skladu sa stavom 1. ovog člana, priprema tekst aneksa ugovora o dodeli sredstava podsticaja ili raskid ugovora. U slučaju priznavanja delimičnog ispunjenja ugovornih obaveza, aneks ugovora o dodeli sredstava podsticaja sadrži i umanjenje iznosa dodeljenih, a neisplaćenih sredstava utvrđenih ugovorom o dodeli sredstava podsticaja, odnosno obavezu korisnika sredstava da vrati deo isplaćenih dodeljenih sredstava.

O odlukama Saveta, Agencija sačinjava zapisnik koji dostavlja članovima Saveta i Ministarstvu.

Tokom perioda garantovanog ulaganja i zaposlenosti, odnosno po isteku tog perioda, ako je korisnik sredstava ispunio veći deo obaveza iz ugovora o dodeli sredstava podsticaja i ako je to u interesu Republike Srbije, a postižu se ciljevi ulaganja i privrednog razvoja, Savet može, po obrazloženom predlogu korisnika sredstava da odluči da se sa korisnikom sredstava zaključi ugovor o međusobnom regulisanju prava i obaveza, odnosno poravnanje.

Na postupak u vezi sa odlukom Saveta iz stava 7. ovog člana shodno se primenjuje odredba stava 4. ovog člana.

Korisnik je dužan da u momentu potpisivanja aneksa ugovora o dodeli sredstava podsticaja, ugovora o međusobnom regulisanju prava i obaveza, odnosno zaključenja poravnanja, dostavi izmene i dopune biznis plana.

 

VII UGOVOR I NAČIN ISPLATE SREDSTAVA

Ugovor o dodeli sredstava podsticaja

Član 38

Međusobna prava i obaveze Ministarstva i korisnika sredstava uređuju se ugovorom o dodeli sredstava podsticaja (u daljem tekstu: Ugovor) koji zaključuju Ministarstvo i korisnik sredstava.

Tekst nacrta Ugovora Ministarstvo dostavlja Komisiji za kontrolu državne pomoći, odnosno Vladi radi davanja prethodne saglasnosti.

Ugovor sadrži: predmet, visinu i dinamiku ulaganja i broj novih radnih mesta povezanih sa investicionim projektom sa dinamikom zapošljavanja, planirane troškove bruto zarada za nova radna mesta povezana sa investicionim projektom u dvogodišnjem periodu nakon dostizanja pune zaposlenosti, obavezu isplate ugovorene zarade, rok za realizaciju investicionog projekta, iznos dodeljenih sredstava, dinamiku isplate dodeljenih sredstava, kao i informacije o sredstvima obezbeđenja, obavezi izveštavanja, kontroli izvršenja ugovornih obaveza, raskidu Ugovora, višoj sili, zaštiti životne sredine i bezbednosti i zdravlju na radu, rešavanju sporova i druga pitanja od značaja za realizaciju Ugovora.

Sastavni deo Ugovora je deo biznis plana koji se odnosi na visinu, strukturu i dinamiku ulaganja, plan i dinamiku zapošljavanja i projektovane bruto zarade i planirani udeo domaćih dobavljača u osnovnoj sirovini.

Ministarstvo može da raskine Ugovor u svakoj fazi izvršenja, ako utvrdi da korisnik sredstava ne ispunjava uslove utvrđene Ugovorom i ako je Savet doneo odluku o raskidu. Ako postoje opravdani razlozi Ministarstvo može i pre sednice Saveta da raskine Ugovor i naplati sredstva obezbeđenja, o čemu obaveštava Savet na prvoj narednoj sednici Saveta.

 

Isplata dodeljenih sredstava

Član 39

Isplata dodeljenih sredstava vrši se na osnovu podnetog zahteva (u daljem tekstu: Zahtev za isplatu) koji korisnik sredstava dostavlja Ministarstvu, u skladu sa Ugovorom.

Dodeljena sredstva isplaćuju se u ratama, u skladu sa Ugovorom i raspoloživim budžetskim sredstvima.

Iznos rate utvrđuje se u procentualnom iznosu u odnosu na ukupan iznos dodeljenih sredstava, i to na sledeći način:

1) u iznosu koji je proporcionalan procentu izvršenog ulaganja u osnovna sredstva u svakoj godini realizacije investicionog projekta, u odnosu na ukupna ulaganja u osnovna sredstva definisana investicionim projektom, ili

2) u iznosu koji je proporcionalan procentu novozaposlenih u svakoj godini realizacije investicionog projekta u odnosu na ukupan broj novozaposlenih definisanih investicionim projektom, ili

3) kombinacijom prethodna dva načina.

Uz Zahtev za isplatu sredstava podnosi se:

1) izveštaj ovlašćenog revizora koji poseduje osiguranje od profesionalne odgovornosti i eventualni dodatni dokazi o ispunjenosti uslova za isplatu rate i

2) bankarska garancija koja garantuje povraćaj isplaćenih sredstava.

Na zahtev Ministarstva, odnosno Agencije, Centralni registar obaveznog socijalnog osiguranja dostavlja izveštaje o broju novozaposlenih i vrsti radnog angažovanja kod korisnika sredstava na dan dostavljanja zahteva za isplatu svake pojedinačne rate dodeljenih sredstava, najkasnije u roku od pet dana od dana prijema zahteva.

Uz Zahtev za isplatu prve rate, pored dokumenata iz stava 4. ovog člana, podnose se i dve potpisane blanko solo menice sa potpisanim meničnim ovlašćenjem u cilju naplate zakonske zatezne kamate ili bankarska garancija koja pokriva i iznos moguće zakonske zatezne kamate.

Za isplatu poslednje rate, korisnik sredstava je dužan da dostavi bankarsku garanciju koja glasi na ukupan iznos dodeljenih sredstava sa rokom važenja tri godine i šest meseci od dana podnošenja Zahteva za isplatu za mala i srednja privredna društva, odnosno sa rokom važenja pet godina i šest meseci od dana podnošenja Zahteva za isplatu za velika privredna društva.

Ministarstvo utvrđuje osnovanost i urednost Zahteva za isplatu, u skladu sa dokumentacijom koju podnese korisnik sredstava.

 

Sredstva obezbeđenja

Član 40

Korisnik sredstava je dužan da priloži bankarsku garanciju izdatu od poslovne banke koja je registrovana na teritoriji Republike Srbije, bezuslovnu i plativu na prvi poziv u korist Republike Srbije.

Isplaćena sredstva moraju biti obezbeđena bankarskom garancijom, u skladu sa Ugovorom.

Pored bankarske garancije, korisnik sredstava dužan je da priloži dve registrovane i potpisane blanko solo menice sa potpisanim meničnim ovlašćenjem u cilju naplate zakonske zatezne kamate, u skladu sa zakonom koji utvrđuje visinu stope zakonske kamate, a u slučaju neispunjenja ugovornih obaveza.

Korisnik sredstava nije dužan da priloži blanko solo menice iz stava 3. ovog člana ako dostavi bankarsku garanciju koja pokriva i iznos moguće zakonske zatezne kamate.

U slučaju iz stava 4. ovog člana korisnik sredstava je dužan da, pri isplati svake rate dostavi, pored bankarske garancije koja garantuje iznos te rate i bankarsku garanciju koja pokriva i iznos moguće zakonske zatezne kamate.

Zakonska zatezna kamata obračunava se za period od dana isplate svake pojedinačne rate do dana povraćaja ukupnog iznosa isplaćenih sredstava.

U slučaju neispunjenja ugovornih obaveza ili delimičnog ispunjenja ugovornih obaveza Ministarstvo može da, po osnovu izdatih bankarskih garancija i blanko solo menica, naplati sredstva do visine iznosa isplaćenih sredstava i propisane zakonske zatezne kamate.

 

VIII KONTROLA IZVRŠENJA UGOVORNIH OBAVEZA

Izveštaji koje podnosi korisnik sredstava

Član 41

Korisnik sredstava dužan je da Ministarstvo izveštava o realizaciji investicionog projekta za koji su dodeljena sredstava.

Izveštaj iz stava 1. ovog člana podnosi se:

1) u roku od 60 dana od dana podnošenja urednog Zahteva za isplatu poslednje rate, odnosno od dana završetka investicionog projekta, i

2) u roku od 60 dana od dana isteka perioda garantovanog ulaganja i zaposlenosti.

Izveštaj o realizaciji investicionog projekta sadrži:

1) izveštaj nezavisnog ovlašćenog revizora o reviziji projekta koji sadrži proveru usaglašenosti sa svim odredbama Ugovora;

2) podatke o broju zaposlenih na osnovu izveštaja Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja;

3) izveštaj nezavisnog ovlašćenog revizora koji poseduje osiguranje od profesionalne odgovornosti o visini isplaćenih zarada, poreza i doprinosa za sve zaposlene u skladu sa Ugovorom;

4) izveštaj nezavisnog procenitelja o sadašnjoj vrednosti unete upotrebljavane opreme.

Korisnik sredstava je dužan da omogući nezavisnom ovlašćenom revizoru vršenje kontrole ispunjenja obaveze ulaganja (visina i struktura ulaganja u toku realizacije projekta), obaveze zapošljavanja i održanja Ugovorom utvrđenog broja zaposlenih (u toku realizacije i u toku perioda garantovanog ulaganja i zaposlenosti), troškova zarada predviđenih investicionim projektom, kao i ispunjenja drugih ugovornih obaveza i, u tu svrhu, da omogući uvid u dokumentaciju korisnika sredstava.

Izveštaj nezavisnog ovlašćenog revizora sadrži zaključak sa pozitivnim, odnosno negativnim mišljenjem, a u slučaju davanja mišljenja sa rezervom, odnosno uzdržavanja od izražavanja mišljenja, dužan je da u zaključku obrazloži u čemu se sastoje rezerve, odnosno da navede činjenice i razloge zbog kojih se uzdržao od davanja mišljenja.

Reviziju investicionog projekta koji predstavlja ulaganje od posebnog značaja može da obavlja društvo za reviziju koje u radnom odnosu sa punim radnim vremenom ima zaposlena najmanje četiri licencirana ovlašćena revizora.

Ako iz izveštaja nezavisnog ovlašćenog revizora proizilazi da korisnik sredstava nije izvršio sve ugovorne obaveze u periodu realizacije projekta, odnosno u periodu garantovanog ulaganja i zaposlenosti (negativno mišljenje, mišljenje sa rezervom, uzdržavanje od izražavanja mišljenja), Ministarstvo će dostaviti pisano obaveštenje korisniku sredstava o obavezi otklanjanja utvrđenih nedostataka. U toku, odnosno nakon perioda realizacije projekta, u slučaju potpunog ispunjenja obaveze ulaganja u pogledu Ugovorom utvrđene ukupne visine investicije i delimičnog odstupanja u vezi sa strukturom ulaganja, korisnik sredstava dužan je da Ministarstvu dostavi usklađeni biznis plan pre podnošenja Zahteva za isplatu, odnosno izveštaja o realizaciji projekta.

Ako u roku od 30 dana nakon prijema obaveštenja iz stava 7. ovog člana korisnik sredstava ne otkloni nedostatak, Ministarstvo može da raskine Ugovor i da zahteva povraćaj dodeljenih sredstava isplaćenih korisniku sredstava, uvećan za iznos pripadajuće zakonske zatezne kamate, ili da po odluci Saveta iz člana 37. ove uredbe predloži korisniku sredstava zaključenje aneksa Ugovora.

 

Kontrola i praćenje izvršenja ugovornih obaveza

Član 42

Na zahtev Ministarstva, Centralni registar obaveznog socijalnog osiguranja dostavlja izveštaje o broju novozaposlenih i vrsti radnog angažovanja kod korisnika sredstava na dan dostavljanja zahteva za isplatu svake pojedinačne rate dodeljenih sredstava, najkasnije u roku od pet dana od dana prijema zahteva.

Na zahtev Ministarstva, Centralni registar obaveznog socijalnog osiguranja dostavlja Ministarstvu i izveštaje o broju zaposlenih i vrsti radnog angažovanja zaposlenih kod korisnika sredstava u toku perioda realizacije projekta, kao i u toku perioda garantovanog ulaganja i zaposlenosti.

Ministarstvo dostavlja Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja spisak korisnika sredstava po Ugovorima.

Centralni registar obaveznog socijalnog osiguranja dužan je da na kraju svakog tromesečja Ministarstvu dostavlja izveštaje o broju zaposlenih i vrsti radnog angažovanja kod korisnika sredstava, prema spisku iz stava 3. ovog člana.

Ministarstvo vrši kontrolu ispunjenja obaveza korisnika sredstava iz člana 11. stav 2. ove uredbe, a na osnovu izveštaja ovlašćenog nezavisnog revizora.

Ministarstvo može u svakom trenutku u toku realizacije investicionog projekta da izvrši kontrolu visine, dinamike i strukture ulaganja predviđene investicionim projektom, odnosno Ugovorom, u cilju kontrole ispunjenja ugovornih obaveza korisnika sredstava.

Ministarstvo sprovodi kontrolu i nakon isteka roka za realizaciju investicionog projekta u skladu sa članom 11. stav 1. tačka 1) ove uredbe i Ugovorom.

Kopije izveštaja i podataka iz st. 1, 2, 4, 5, 6. i 7. ovog člana Ministarstvo dostavlja Agenciji.

Agencija na osnovu izveštaja i podataka iz stava 8. ovog člana prati dinamiku realizacije investicionog projekta u toku realizacije investicionog projekta.

Ako se utvrdi da je u cilju daljeg postupanja u odnosu na predmetni investicioni projekat potrebna odluka Saveta, Ministarstvo priprema izveštaj i predlog mera i dostavlja ga Savetu preko Agencije.

Izveštaj iz stava 10. ovog člana sadrži podatke i informacije o svim elementima investicionog projekta, a obavezno sadrži:

1) rezime izveštaja nezavisnog revizora o reviziji investicionog projekta koji sadrži proveru usaglašenosti sa svim odredbama Ugovora;

2) informacije o visini ulaganja korisnika sredstava u odnosu na elemente ulaganja navedene u Prijavi, Ugovoru, odnosno investicionom projektu;

3) informacije o dinamici zapošljavanja novih zaposlenih na neodređeno vreme kod korisnika sredstava;

4) pregled blokada po tekućim računima korisnika sredstava, ako ih je bilo;

5) informacije o problemima sa kojima se investitor, odnosno korisnik sredstava susreće u toku realizacije investicionog projekta;

6) druge informacije od značaja za očuvanje finansijskih, razvojnih i bilateralno-ekonomskih interesa Republike Srbije koji mogu biti ugroženi postupanjem korisnika sredstava.

Ministarstvo dostavlja Agenciji za privredne registre spisak korisnika sredstava po Ugovorima.

U slučaju registracije promena kod korisnika sredstava, Agencija za privredne registre dužna je da bez odlaganja obavesti Ministarstvo.

Kontrola visine ulaganja u osnovna sredstva iz stava 6. ovog člana vrši se u skladu sa Prilogom 2 o načinu i postupku kontrole visine ulaganja, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

 

X PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Prestanak važenja uredbe

Član 43

Kontrola izvršenja ugovornih obaveza po zaključenim ugovorima o dodeli sredstava podsticaja, kao i odlučivanje po izvršenim kontrolama, vrši se shodno odredbama ove uredbe.

Postupci za dodelu sredstava podsticaja započeti do dana stupanja na snagu ove uredbe okončaće se u skladu Uredbom o uslovima i načinu privlačenja direktnih investicija ("Službeni glasnik RS", broj 110/ 16) i Uredbom o uslovima i načinu privlačenja direktnih investicija ("Službeni glasnik RS", broj 18/18).

Po zahtevima za refundaciju troškova uloženih u infrastrukturu koji su podneti do dana stupanja na snagu Uredbe o uslovima i načinu privlačenja direktnih investicija ("Službeni glasnik RS", broj 28/15) i zaključenim ugovorima o refundiranju sredstava uloženih u infrastrukturu, rešavaće se na način i po postupku utvrđenom u Uredbi o uslovima i načinu privlačenja direktnih investicija ("Službeni glasnik RS", br. 55/14 i 65/14).

Danom stupanja na snagu ove uredbe prestaje da važi Uredba o uslovima i načinu privlačenja direktnih investicija ("Službeni glasnik RS", broj 18/18).

 

Stupanje na snagu

Član 44

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Prilog 1

 

BANJSKA I KLIMATSKA MESTA

1.

"PALANAČKI KISELJAK" - Smederevska Palanka

2.

"KANJIŽA" - Kanjiža

3.

"JOŠANIČKA BANJA" - Raška

4.

"BANJA" - Aranđelovac

5.

"SOKOBANJA" - Sokobanja

6.

"VRNJAČKA BANJA" - Vrnjačka Banja

7.

"BRESTOVAČKA BANJA" - Bor

8.

"VRDNIK" - Vrdnik

9.

"NIŠKA BANJA" - Niš

10.

"PRIBOJSKA BANJA" - Priboj

11.

"RUSANDA" - Melenci

12.

"PALIĆ" - Subotica

13.

VAZDUŠNA BANJA IVANJICA - Ivanjica

14.

"BANJA LJIG" - Ljig

15.

"BANJA KOVILJAČA" - Loznica

16.

"VRANJSKA BANJA" - Vranje

17.

"SELTERS BANJA" - Mladenovac

18.

"NOVOPAZARSKA BANJA" - Novi Pazar

19.

VAZDUŠNA BANJA ZLATAR - Nova Varoš

20.

"BUJANOVAČKA BANJA" - Bujanovac

21.

"SIJARINSKA BANJA" - Medveđa

22.

"GORNJA TREPČA" - Čačak

23.

"OVČAR BANJA" - Čačak

24.

"BANJA BEČEJ" - Bečej

25.

"MATARUŠKA BANJA" - Kraljevo

26.

"BANJA VRUJCI" - Mionica

27.

"GAMZIGRADSKA BANJA" - Zaječar

28.

KLIMATSKO MESTO PLANINA DIVČIBARE - Valjevo

29.

KLIMATSKO MESTO PLANINA ZLATIBOR - Čajetina

30.

KLIMATSKO MESTO PLANINA RUDNIK - Gornji Milanovac

 

Prilog 2

 

NAČIN I POSTUPAK KONTROLE VISINE ULAGANJA

1. IZVEŠTAJ O IZVRŠENOM ULAGANJU PREDVIĐENOG U BIZNIS PLANU 

1.1. Na osnovu nalaza izvršene kontrole, a na osnovu dokumentacije iz tačke 2. ovog priloga, organ ili lice koji vrši kontrolu sačinjava izveštaj o izvršenom ulaganju predviđenog biznis planom (u daljem tekstu: Izveštaj o ulaganju). 

1.2. Izveštaj o ulaganju (visina i struktura ulaganja) sadrži:

1) uvodni deo: osnovni podaci o korisniku sredstava i Ugovoru, kao i aneksu/aneksima Ugovora, ako postoje, naziv korisnika sredstava, matični broj, poreski identifikacioni broj, broj ugovora, predmet ugovora, visinu i dinamiku ulaganja i rok izvršenja investicionog projekta, Prijavu za dodelu sredstava podsticaja, revizorski izveštaj/e, izveštaj/e ovlašćenog procenitelja koji su korišćeni u postupku kontrole, a može da sadrži i druge podatke, 

2) dostavljenu dokumentaciju, kao i eventualno naknadno dostavljenu dokumentaciju na osnovu koje je izvršena kontrola visine ulaganja, u skladu sa tačkom 2. ovog priloga, 

3) podatke o dokumentaciji koja nije dostavljena na zahtev nezavisnog ovlašćenog revizora koji vrši kontrolu, ako je bilo takve dokumentacije, 

4) nalaz o visini ulaganja, na osnovu analize dokumentacije koja je predmet kontrole visine ulaganja, u skladu sa tačkom 2. ovog priloga. 

2. DOKUMENTACIJA NA OSNOVU KOJE SE VRŠI KONTROLA VISINE ULAGANJA 

Kontrola visine ulaganja predviđenog investicionim projektom, u zavisnosti od predmeta investiranja, vrši se na osnovu sledeće dokumentacije: 

a) za dokazivanje da imovinu stečenu direktnom investicijom koristi isključivo korisnik sredstava: 

1) izjava odgovornog lica korisnika sredstava da imovinu stečenu direktnom investicijom koristi isključivo korisnik sredstava, 

2) dokaz da je imovina evidentirana u poslovnim knjigama korisnika sredstava. 

b) za dokazivanje trajanja zakupa: ugovor o zakupu. 

v) za materijalna sredstva: 

A) Za zemljište: 

1) sticanje uz naknadu (ugovor o kupoprodaji, dokaz o plaćanju, izvod iz katastra, odnosno zemljišnih knjiga), dokaz o evidenciji u poslovnim knjigama korisnika sredstava, 

2) sticanje bez naknade (pravni osnov za sticanje bez naknade - ugovor, dokaz o evidenciji u poslovnim knjigama korisnika sredstava), 

3) zakup zemljišta (ugovor o zakupu, dokaz o evidenciji u poslovnim knjigama korisnika sredstava). 

B) Za zgrade i proizvodne pogone: 

- Za greenfield investicije: 

1) građevinska dozvola ako je predviđena za konkretnu vrstu građevinskih radova, 

2) upotrebna dozvola za objekte, odnosno grupu objekata za koje je izdata građevinska dozvola, 

3) dokaz da je objekat upisan u list nepokretnosti kao vlasništvo korisnika sredstava, 

4) zapisnik o prijemu izvršenih radova (zapisnik komisije za tehnički prijem radova), 

5) dokaz o evidenciji u poslovnim knjigama korisnika sredstava. 

- Za brownfield investicije: 

Koje ne obuhvataju rekonstrukciju postojećih objekata: 

1) ugovor o kupoprodaji za objekat, odnosno vlasnički list ili upotrebna dozvola za objekat, odnosno ugovor o zakupu objekta, 

2) dokaz o evidenciji u poslovnim knjigama korisnika sredstava. 

Koje podrazumevaju rekonstrukciju/adaptaciju postojećih objekata: 

1) dozvola za rekonstrukciju/adaptaciju, 

2) upotrebna dozvola, 

3) uredno sačinjene i overene privremene situacije i okončana situacija sa dokazima o plaćanju, 

4) zapisnik o prijemu izvršenih radova (zapisnik komisije za tehnički prijem radova), 

5) dokaz o evidenciji u poslovnim knjigama korisnika sredstava. 

V) Postrojenja, mašine, oprema: 

- Nova oprema: 

1) fakture dobavljača prema korisniku, odnosno investitoru; carinska dokumentacija ako se radi o uvezenoj opremi, 

2) dokaz da je korisnik sredstava postao vlasnik sredstva, 

3) dokaz o evidenciji u poslovnim knjigama korisnika sredstava. 

- Upotrebljavana oprema: 

1) fakture dobavljača prema korisniku, odnosno investitoru; carinska dokumentacija ako se radi o uvezenoj opremi i dokazi o plaćanju dobavljaču, 

2) ako se unosi sopstveno sredstvo - dokaz o vlasništvu, ugovor o unosu opreme na ime izvršenja obaveze iz ugovora, 

3) procena sadašnje vrednosti unetih sredstava od strane ovlašćenog procenitelja (sudskog veštaka), 

4) dokaz da je korisnik sredstava postao vlasnik sredstva, 

5) dokaz o evidenciji u poslovnim knjigama korisnika sredstava. 

G) Za nematerijalna sredstva: 

1) pravni osnov za sticanje, 

2) fakture dobavljača, 

3) dokaz da je nematerijalno sredstvo evidentirano u poslovnim knjigama korisnika sredstava, 

4) izjava odgovornog lica korisnika sredstava da nematerijalna sredstva koristi isključivo korisnik sredstava. 

D) Usluge koje mogu biti predmet međunarodne trgovine: 

1) ugovor o kupoprodaji za objekat, odnosno vlasnički list ili upotrebna dozvola za objekat, ugovor o zakupu.