Konkurs za nagradu ŠAMPIONI LOKALNOG RAZVOJA 2018/19

Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj (NALED) i Radio-televizija Srbije (RTS) uz institucionalno pokroviteljstvo Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave i u partnerstvu sa Razvojnom agencijom Srbije, pokreću drugi konkurs za izbor najboljih praksi u radu lokalne samouprave i nagradu Šampioni lokalnog razvoja 2018/19.

Na konkursu će biti izabrano ukupno 10 opština i gradova – pet šampiona i pet vicešampiona, koji su reformama lokalne administracije i primenom novih modela i pristupa u radu značajno unapredili kvalitet života u lokalnoj zajednici i nivo usluga prema građanima, privukli nove investicije, uspostavili partnerski odnos i saradnju sa postojećom privredom, podstakli preduzetništvo i razvoj lokalne ekonomije.

Nagradu Šampioni lokalnog razvoja NALED i RTS su ustanovili 2013. godine sa ciljem da prepoznaju i promovišu primere najbolje prakse u radu lokalnih samouprava na koje druge opštine i gradovi u Srbiji mogu da se ugledaju.

Opštine i gradovi se nadmeću u pet kategorija – privlačenje investicija, podrška privredi, servis građana, efikasna uprava, promocija turizma i kulture.

Konkurs je otvoren od 28. maja do 12. juna 2018. Šampioni i vicešampioni lokalnog razvoja za 2018/19. biće proglašeni na svečanosti krajem juna u prisustvu resornog ministra, istaknutih lidera državnih i međunarodnih institucija, privrede, lokalnih samouprava i medija, a najbolja rešenja će biti dodatno promovisana na nacionalnom nivou u saradnji sa Radio-televizijom Srbije. Pobedničke lokalne samouprave imaju ekskluzivno pravo da u naredne dve godine u promotivne svrhe koriste elektronski bedž (na internet prezentaciji, u potpisu e-maila, na promotivnim materijalima), kao i da na zgradi opštine/grada istaknu promotivnu tablu „Šampioni lokalnog razvoja 2018/19“ odnosno „Vicešampioni lokalnog razvoja 2018/19“.

USLOVI KONKURSA

Pravo učešća na konkursu imaju sve lokalne samouprave u Srbiji. Gradovi i opštine mogu da konkurišu za nagradu u najviše dve od pet takmičarskih kategorija (jedna prijava po kategoriji), podnošenjem prijava na predviđenom obrascu i prateće dokumentacije. Obrazac za prijavu može se preuzeti iz priloga ili na internet stranici NALED-a: www.naled.rs.

Prijave i prateću dokumentaciju treba dostaviti elektronskim putem na sampioni@naled.rs ili poštom na adresu NALED-a (Makedonska 30/VII, Beograd) sa naznakom Šampioni lokalnog razvoja, najkasnije do 12. juna 2018. Samo kompletne i blagovremeno podnete prijave biće uzete u razmatranje (poslate poštom zaključno sa 12. junom). Veličina mejla ne treba da prelazi 10MB. Prijava će se smatrati kompletnom ako sadrži formular sa osnovnim podacima o opštini i opisom rešenja koje lokalna samouprava kandiduje, kao i dodatnu dokumentaciju koja dokazuje ispunjenost kriterijuma za ocenjivanje.

TAKMIČARSKE KATEGORIJE

Opštine i gradovi treba da kandiduju konkretna i primenljiva rešenja i dokumentuju ostvarene rezultate u sledećih pet takmičarskih kategorija:

1. Privlačenje investicija

Sistemska rešenja ili primeri uspešne prakse u privlačenju stranih investicija – primeri:

 - Uspostavljen sistemski proces privlačenja investitora kroz aktivnosti kancelarije za lokalni ekonomski razvoj

 - Targetiranje investitora i sprovođenje kampanja za ciljanu promociju investicija, razvijen vebsajt i promotivni materijali prilagođeni potrebama potencijalnih investitora

 - Targetiran pristup u kreiranju ponude za investitore, formiranje industrijskih zona i slobodnih zona, naučno-tehnoloških parkova

-  Sistemski pristup revitalizaciji braunfilda u svrhu privlačenja investicija

-  Realizacija investicija kroz javno-privatna partnerstva

2. Podrška privredi

Rešenja koja su podstakla razvoj lokalne privrede i preduzetništva - primeri:

-  Uspostavljanje funkcionalnog Privrednog saveta i sistema rešavanja problema lokalne privrede

-  Zajednički projekti s lokalnom privredom u cilju unapređenja uslova za poslovanje i kvaliteta života

-  Podrška privredi u rešavanju administrativnih procedura, pronalaženju radne snage i strateških partnera, apliciranju za sredstva

-  Programi obuke radne snage i usklađivanje obrazovnih profila sa potrebama privrede

-  Olakšice i podsticaji za postojeću privredu i preduzetništvo, biznis inkubatori, zone unapređenog poslovanja (BID), zajednička promocija

-  Programi podrške zapošljavanju i samozapošljavanju

-  Transparentan i podsticajan sistem lokalnih taksi i naknada

3. Servis građana

Rešenja koja su unapredila kvalitet života u lokalnoj zajednici i nivo usluga ka građanima – primeri:

-  Formiran uslužni centar ili drugi vidovi direktne i dvosmerne komunikacije sa građanima

-  Savremene komunalne usluge

-  Savremena rešenja u zdravstvu i obrazovanju

-  Renoviranje delova grada, uređenje parkova, trgova i javnih površina

-  Programi podrške mladima i ranjivim grupama

-  Uključivanje građana u proces donošenja odluka od značaja za funkcionisanje LS

4. Efikasna uprava

Rešenja koja su doprinela unapređenju efikasnosti rada lokalne administracije, boljoj internoj komunikaciji, smanjenju suvišne birokratije – primeri:

-  Uvođenje elektronskih servisa pomoću kojih građani i privreda mogu u potpunosti ili najvećoj meri da obave administrativne procedure

-  Ubrzanje postojećih „papirnih“ procedura

-  Razvijeni interni sistem komunikacije i upravljanja/menadžmenta – unutar opštinske / gradske administracije i sa javnim preduzećima

-  Profesionalizacija rada službenika i službi, primeri optimalnog angažovanja javnih službenika

-  Međuopštinska saradnja na zajedničkim projektima

-  Efikasan sistem komunikacije i saradnje sa mesnim zajednicama u cilju ravnomernog zadovoljenja potreba svih građana

5. Promocija turizma i kulture

Rešenja koja su na poseban način istakla turističke i kulturne potencijale i osobenosti lokalne samouprave, obezbedile veće interesovanje turista za njihovu sredine i kroz razvoj programa u domenu turizma i kulture pomogle ekonomskom osnaživanju lokalnog stanovništva – primeri:

-  Definisanje jedinstvene turističke ponude i promocija grada/opštine kao turističke i kulturne destinacije, revitalizacija turističkih lokacija od posebnog značaja, zvanredni uspesi u privlačenju turista

-  Formiranje i organizacija rada centara za kulturu

-  Savremen pristup u promociji i razvoju turizma i kulture (razvoj aplikacija, promo video snimaka, promocija na društvenim mrežama...)

-  Podrška očuvanju starih zanata, tradicionalnih tehnika i turističkih lokacija

-  Podrška lokalnim udruženjima i programi ekonomskog osnaživanja žena i mladih na selu

-  Organizovanje radionica, izložbi, obuka i programa, nagradnih konkursa u cilju očuvanja kulturne baštine, promocije očuvanja kulture kod dece i mladih

-  Kulturne manifestacije koje su doprinele afirmisanju LS

-  Jedinstveni turistički proizvod i brend

-  Međuopštinska saradnja i uvezivanje sadržaja u cilju obogaćivanja turističkih ponuda (planinski turizam, banjski turizam..)

*Napomena: lokalne samouprave mogu da kandiduju rešenja po sopstvenom izboru i ne moraju da se ograničavaju na gore navedene primere koji su dati samo kao ilustracija.

KRITERIJUMI OCENJIVANJA

Žiri će ocenjivati predložena rešenja na osnovu pet unapred zadatih kriterijuma na skali od 1 (najniža ocena) do 5 (najviša ocena). Maksimalan broj poena koji jedna opština može da osvoji iznosi 25.

  1. Primenljivost rešenja - da li predloženo rešenje može da se primeni u drugim lokalnim samoupravama?
  2. Merljivost rezultata i efekti - kako merite rezultate i kakvi su konkretni efekti sprovedenog rešenja?
  3. Domet rešenja - na koliko ljudi / privrednih subjekata utiče predloženo rešenje i na koji način?
  4. Odnos troškova i benefita - da li benefiti od uvođenja rešenja prevazilaze troškove?
  5. Inovativnost - koliko je rešenje originalno, da li uvodi sasvim novu praksu u rad lokalnih samouprava?

Odluku o deset najboljih rešenja doneće stručni žiri, najkasnije do 20. juna 2018.