Statut agencije

STATUT

RAZVOJNE AGENCIJE SRBIJE

("Sl. glasnik RS", br. 39/2016, 78/2016 - ispr. i 95/2016)

I OSNOVNE ODREDBE

Član 1

Razvojna agencija Srbije (u daljem tekstu: Agencija) osnovana je Zakonom o ulaganjima ("Službeni glasnik RS", broj 89/15), radi obavljanja razvojnih, stručnih i operativnih poslova podsticanja i realizacije direktnih ulaganja, promocije i povećanja izvoza, razvoja i unapređenja konkurentnosti privrednih subjekata, ugleda i razvoja Republike Srbije u oblasti privrede i regionalnog razvoja.

Član 2

Agencija ima status pravnog lica sa pravima, obavezama i odgovornostima utvrđenim zakonom i ovim statutom.

Član 3

Naziv Agencije je: Razvojna agencija Srbije.

Skraćeni naziv Agencije je: RAS.

U poslovnoj komunikaciji sa inostranstvom Agencija koristi i engleski prevod svog naziva koji glasi: Serbian Development Agency.

Sedište Agencije je u Beogradu, Kneza Miloša 12.

Član 4

Agencija može imati organizacione jedinice van svog sedišta.

Organizacione jedinice nemaju status pravnog lica.

Član 5

Agencija ima pečat i štambilj.

Pečat Agencije je kružnog oblika, prečnika 32 mm, u čijoj je sredini mali grb Republike Srbije i sadrži tekst: "Razvojna agencija Srbije - Beograd".

Štambilj Agencije je pravougaonog oblika i sadrži tekst: "Razvojna agencija Srbije" i rubrike za upis datuma prijema podneska i delovodni broj pod kojim će se podnesak zavesti.

Tekst pečata i štambilja se ispisuje na srpskom jeziku ćiriličnim pismom.

Član 6

Direktor Agencije posebnim aktom utvrđuje način upotrebe i čuvanja pečata i štambilja Agencije.

Član 7

Agencija ima zaštitni znak koji koristi u poslovanju sa trećim licima.

Sadržina i izgled zaštitnog znaka biće određeni posebnom odlukom Upravnog odbora. 

 

 

II POSLOVI AGENCIJE

Član 8

Agencija obavlja sledeće poslove:

1) sarađuje sa državnim organima i organizacijama i nosiocima javno pravnih ovlašćenja, organima teritorijalne autonomije i lokalne samouprave, radi obezbeđivanja uslova za primenu Zakona i drugih propisa kojima se uređuju pitanja od značaja za unapređenje privrednog razvoja i ulaganja;

2) prati primenu Zakona i predlaže odgovarajuće mere;

3) učestvuje u pripremi i sprovodi programe i projekte privrednog i regionalnog razvoja;

4) vrši analize i obezbeđuje podatke i informacije za potrebe unapređenja politike privrednog i regionalnog razvoja;

5) vrši akreditaciju regionalnih razvojnih agencija;

6) obavlja stručne i administrativno-operativne poslove u vezi sa projektima privlačenja direktnih investicija i ulaganja i prati njihovu realizaciju u skladu sa zakonom i propisima;

7) sprovodi programe i projekte sa ciljem unapređenja izvoznih aktivnosti privrednih subjekata;

8) sprovodi programe i projekte sa ciljem unapređenja položaja, aktivnosti i konkurentnosti malih i srednjih privrednih subjekata i preduzetnika;

9) vodi Centralizovani informacioni sistem za poslovnu inteligenciju koji objedinjuje relevantne podatke organa vlasti, od značaja za izradu analiza i studija u oblasti privrednog i regionalnog razvoja;

10) vodi evidenciju ulagača od posebnog značaja i ulagača od regionalnog značaja;

11) predlaže, koordinira i sprovodi aktivnosti strateškog marketinga privrednih potencijala i ugleda Republike Srbije;

12) pruža stručnu i savetodavnu podršku privrednim društvima i preduzetnicima;

13) priprema i realizuje programe edukacije instruktora i konsultanata za potrebe razvoja privrednih društava i preduzetništva;

14) izvršava i koordinira sprovođenje šeme i individualne državne pomoći za podsticanje direktnih investicija;

15) obezbeđuje uslove za pristup i realizaciju projekata koji se finansiraju iz međunarodne razvojne pomoći;

16) prati i analizira uslove ulaganja i privredne uslove na pojedinačnim tržištima i u pojedinačnim sektorima i daje predloge za njihovo unapređenje;

17) ostvaruje saradnju u oblasti ulaganja i prikuplja informacije o stanju ulaganja u drugim državama;

18) vodi posebne evidencije u skladu sa Zakonom;

19) vodi postupak protiv funkcionera u kome se odlučuje da li postoji povreda Zakona o čemu donosi odluku;

20) predlaže davanje državne pomoći, u skladu sa Zakonom i propisima o kontroli državne pomoći;

21) organizuje i vršu izdavačku delatnost u skladu sa svojim delokrugom;

22) obavlja i druge poslove, u skladu sa zakonom i ovim statutom.

Poslove pod tač. 5, 9, 10. i 18. ovog člana Agencija obavlja kao poverene poslove. 

 

Član 9

Agencija može predložiti ministarstvu nadležnom za poslove privrede da u postupku nadzora nad radom organa vlasti, u skladu sa propisima kojima se uređuje državna uprava sprovođenje mere preuzimanja poverenih poslova, ako bi neizvršenje posla od strane organa vlasti moglo da izazove štetne posledice po privredu.

Predlog mera iz stava 1. ovog člana Agencija objavljuje na svojoj internet strani. 

 

III IZVORI FINANSIRANJA

Član 10

Sredstva za osnivanje Agencije obezbeđuju se iz:

1) budžeta Republike Srbije;

2) drugih izvora finansiranja u skladu sa zakonom.

Sredstva za rad Agencije obezbeđuju se iz:

1) prihoda koje Agencija ostvari obavljanjem poslova iz svoje nadležnosti;

2) budžeta Republike Srbije;

3) drugih izvora finansiranja.

IV ORGANI AGENCIJE I NJIHOV DELOKRUG

Član 11

Organi Agencije su Upravni odbor i direktor Agencije.

Upravni odbor

Član 12

Upravni odbor Agencije:

1) usvaja statut Agencije;

2) usvaja godišnji program rada, finansijski plan i izveštaj o radu Agencije;

3) donosi opšte akte Agencije osim pravilnika kojim se uređuje unutrašnja organizacija i sistematizacija radnih mesta u Agenciji;

4) usmerava rad direktora Agencije i izdaje mu uputstva za rad;

5) nadzire poslovanje Agencije;

6) na predlog direktora Agencije, odlučuje o zahtevima koji su, u skladu sa propisima, Agenciji podneti radi davanja saglasnosti;

7) donosi poslovnik o radu Agencije;

8) obavlja druge poslove u skladu sa zakonom.

Na godišnji program rada, finansijski plan, finansijski izveštaj i izveštaj o radu Agencije iz stava 1. tačka 2. ovog člana, Vlada daje saglasnost.

Član 13

Upravni odbor ima pet članova, od kojih tri člana iz reda državnih službenika ili iz reda državnih službenika na položaju u ministarstvu, a dva člana iz reda poslovne zajednice.

Članove Upravnog odbora imenuje i razrešava Vlada na predlog ministra nadležnog za poslove privrede. 

Članovi Upravnog odbora se imenuju na period od pet godina, sa mogućnošću ponovnog izbora.

Članovi Upravnog odbora za svoj rad primaju naknadu. 

 

Direktor

Član 14

Direktor Agencije:

1) zastupa i predstavlja Agenciju;

2) organizuje i rukovodi radom i poslovanjem Agencije;

3) odgovara za zakonitost rada, kao i za stručni rad i korišćenje sredstava Agencije;

4) zaključuje ugovore iz delokruga rada Agencije;

5) donosi akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Agenciji;

6) odgovoran je za obavljanje administrativnih i stručno-tehničkih poslova za potrebe Saveta za ekonomski razvoj;

7) odlučuje o pravima i obavezama zaposlenih;

8) vrši i druge poslove utvrđene zakonom i ovim statutom.

Član 15

Direktor zastupa i predstavlja Agenciju i rukovodi njenim radom.

Direktor Agencije imenuje se i razrešava u skladu sa zakonom i ovim statutom.

Direktora imenuje i razrešava Vlada, na predlog ministra nadležnog za poslove privrede, posle sprovedenog javnog konkursa, na period od pet godina, i može biti ponovo imenovan.

Javni konkurs za izbor direktora sprovodi ministarstvo nadležno za poslove privrede.

Član 16

Za direktora može biti imenovano lice koje:

1) ispunjava uslove za prijem u radni odnos u državni organ;

2) je stručnjak u jednoj ili više oblasti iz delokruga Agencije;

3) ima stečeno visoko obrazovanje na studijama drugog stepena (master akademske studije, specijalističke akademske studije, specijalističke strukovne, odnosno osnovne studije u trajanju od najmanje četiri godine);

4) najmanje pet godina radnog iskustva na poslovima iz jedne ili više oblasti iz delokruga Agencije.

Ministar nadležan za poslove privrede može odrediti kriterijume i merila u pogledu stručne osposobljenosti i radnog iskustva koje moraju ispunjavati kandidati za direktora Agencije.

Član 17

Direktoru prestaje dužnost pre isteka perioda na koji je imenovan podnošenjem ostavke ili razrešenjem, u skladu sa zakonom.

Član 18

Direktor podnosi ostavku Vladi u pisanom obliku i ista mora biti obrazložena.

Član 19 

Ako direktoru dužnost prestane pre vremena na koje je imenovan, Vlada bez javnog konkursa imenuje vršioca dužnosti direktora na predlog Upravnog odbora, najduže na šest meseci, u skladu sa zakonom. 

V ZASTUPANJE AGENCIJE

Član 20

Agenciju zastupa direktor.

U slučaju odsutnosti ili sprečenosti direktora, Agenciju zastupa izvršni direktor.

Direktor može ovlastiti zaposlenog ili drugo lice da u određenim poslovima ili postupcima pred sudom ili drugim organima predstavlja ili zastupa Agenciju, u skladu sa datim ovlašćenjima.

Agenciju potpisuje direktor, izvršni direktor ili lice koje ovlasti direktor.

VI UNUTRAŠNJA ORGANIZACIJA

Član 21

Agencija obavlja poslove iz svog delokruga u okviru organizacionih celina koje su definisane aktom o organizaciji i sistematizaciji poslova u Agenciji.

Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji poslova utvrđuje se unutrašnja organizacija, vrste poslova, vrsta i stepen stručne spreme i posebni uslovi za rad na tim poslovima, kao i način obavljanja delatnosti Agencije.

Član 22

Na prava, obaveze i odgovornosti zaposlenih u Agenciji i direktora primenjuju se opšti propisi kojima se uređuju radni odnosi, opšti akti Agencije i ugovor o radu.

Član 23

Za obavljanje pojedinih stručnih poslova iz svoje nadležnosti Agencija može angažovati druga pravna ili fizička, domaća ili strana lica.

Kad Agencija poverava obavljanje pojedinih stručnih poslova iz svoje nadležnosti licima iz stava 1. ovog člana, njihova međusobna prava i obaveze uređuju se ugovorom.

VII EVIDENCIJE

Član 24

Agencija, u skladu sa Zakonom, vodi:

1. evidenciju projektnih timova za podršku ulaganjima;

2. evidenciju investicionih programa;

3. evidenciju o sprovedenim kontrolama izvršenja realizacije ulaganja.

Sadržinu i način vođenja evidencije bliže uređuje ministar nadležan za poslove privrede.

VIII JAVNOST RADA

Član 25

Rad Agencije je javan.

Javnost rada ostvaruje se blagovremenim davanjem informacija sredstvima javnog informisanja, javnošću rada Upravnog odbora Agencije, objavljivanjem opštih akata i programa rada Agencije, kao i podnošenjem izveštaja o radu Agencije. 

 

IX POSLOVNA TAJNA

Član 26

Poslovnu tajnu predstavljaju isprave i podaci čije bi dostavljanje i saopštavanje neovlašćenom licu proizvelo štetne posledice za zakonito, blagovremeno i valjano izvršavanje poslova Agencije ili bi štetilo ugledu i interesima lica sa kojima Agencija sarađuje u obavljanju poslova iz svoje nadležnosti, u smislu propisa o čuvanju poslovne tajne i propisa o tržištu kapitala.

Član 27

Lica u Agenciji koja raspolažu informacijama koje predstavljaju poslovnu tajnu ne smeju iste da upotrebe radi sticanja imovinske koristi ili drugih pogodnosti za sebe i treća lica, ili da na takav način nanesu štetu institucijama ili privrednim društvima na koje se odnose i imaju obavezu njihovog čuvanja.

Licima iz stava 1. ovog člana smatraju se lica koja su u obavljanju svojih radnih dužnosti ili funkcija saznala za informacije koje predstavljaju poslovnu tajnu.

Član 28

Poslovnom tajnom ne smatra se podatak kojim se prikriva izvršenje krivičnog dela, prekoračenje ovlašćenja ili zloupotreba službenog položaja ili izvršenje drugog nezakonitog akta ili postupanja.

Način postupanja sa poslovnom tajnom

Član 29

Lica iz člana 27. stav 2, su dužna da podatke određene kao poslovna tajna, čuvaju kao tajne, odnosno ne smeju ih učiniti dostupnim trećim licima, osim u slučajevima propisanim zakonom.

Obaveza čuvanja tajne iz stava 1. ovog člana ne prestaje ni nakon prestanka radnog odnosa, odnosno funkcije, osim u slučajevima propisanim zakonom.

X SUKOB INTERESA I ZABRANA KONKURENCIJE

Član 30

Direktor Agencije ima status funkcionera u smislu zakona kojim se uređuje sukob interesa pri vršenju javnih funkcija.

Direktor Agencije i zaposleni u Agenciji ne mogu da zasnuju radni odnos, odnosno poslovnu saradnju sa pravnim licem, preduzetnikom ili međunarodnom organizacijom koja obavlja delatnosti u vezi sa funkcijom koju je direktor, odnosno zaposleni vršio u Agenciji, u roku od dve godine po prestanku radnog odnosa direktora i zaposlenih u Agenciji, osim po dobijenoj saglasnosti Agencije za zaposlene, odnosno saglasnosti Agencije za borbu protiv korupcije za direktora.

XI ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

Član 31

Delatnost Agencije vrši se na način na koji se ne ugrožava životna sredina.

XII PRESTANAK AGENCIJE

Član 32

Agencija može prestati odlukom Vlade ili pravosnažnom sudskom odlukom kojom se utvrđuje ništavost njenog upisa u sudski registar.

XIII IZMENE I DOPUNE STATUTA

Član 33

Izmene i dopune ovog statuta vrše se u postupku i na način koji je propisan za njegovo donošenje.

XIV STUPANJE NA SNAGU STATUTA

Član 34

Ovaj statut se objavljuje u "Službenom glasniku Republike Srbije", a stupa na snagu danom usvajanja.

 

Samostalni član Izmena
Statuta Razvojne agencije Srbije

("Sl. glasnik RS", br. 95/2016)

Član 3

Ove izmene Statuta se objavljuju u "Službenom glasniku Republike Srbije", a stupaju na snagu osmog dana od dana usvajanja.