VESTI

Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava za Meru jačanja regionalne konkurentnosti za podršku ARRA za sufinansiranje učešća u projektima od značaja za regionalni i lokalni razvoj

Jul 18, 2016

 

Ministarstvo privrede raspisalo je Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava za Meru jačanja regionalne konkurentnosti za podršku akreditovanim regionalnim razvojnim agencijama za sufinansiranje učešća u projektima od značaja za regionalni i lokalni razvoj.

Mera jačanja regionalne konkurentnosti za podršku akreditovanim regionalnim razvojnim agencijama za sufinansiranje učešća u projektima od značaja za regionalni i lokalni razvoj za koju se raspisuje ovaj javni poziv, predviđena je Programom podsticanja ravnomernog regionalnog razvoja u 2016. godini koji sprovodi Ministarstvo privrede u saradnji sa Razvojnom agencijom Srbije.

Pravo na korišćenje bespovratnih sredstava imaju akreditovane regionalne razvojne agencije (ARRA).

Namena bespovratnih sredstava

Bespovratna sredstva su namenjena za sufinansiranje učešća ARRA u realizaciji projekata od značaja za regionalni i lokalni razvoj, koji su ARRA odobreni na javnom konkursu kod domaćeg ili međunarodnog donatora.

Projekti od značaja za regionalni razvoj koji su predmet sufinansiranja od strane Ministarstva su:

1) razvoj i unapređenje poslovne infrastrukture (industrijske zone, industrijsko-tehnološki parkovi, poslovne zone, poslovni inkubatori i klasteri);

2) projekti koji doprinose stvaranju povoljnih uslova za poslovanje, otvaranje malih i srednjih pravnih subjekata, povećanje zaposlenosti, inovativnosti i konkurentnosti, poboljšanje poslovne i investicione klime;

3) uspostavljanje i/ili unapređenje međuopštinske saradnje;

4) projekti javno-privatnog partnerstva;

5) urbano-ruralni projekti;

6) poboljšanje opštinskih usluga kroz unapređenje servisnih centara za građane i privredu.

 

Za realizaciju Mere jačanja regionalne konkurentnosti za podršku akreditovanim regionalnim razvojnim agencijama za sufinansiranje učešća u projektima od značaja za regionalni i lokalni razvoj predviđena su sredstva u visini od 30.000.000,00 dinara.

Ministarstvo će sufinansirati do 50% finansijskog učešća koje su obezbedile ARRA, i to samo za opravdane troškove, bez poreza na dodatu vrednost.Kod projekata sa učešćem više partnera koji zajednički učestvuju u kofinansiranju projekta, pravo na sufinansiranje ostvaruju svi partneri srazmerno učešću.

Sufinansiraće se sledeći opravdani troškovi: troškovi ljudskih resursa, radovi, troškovi projekta: troškovi prevoda, troškovi izrade studija, istraživanja, troškovi izrade projektno-tehničke dokumentacije, troškovi izrade publikacija, troškovi za povećanje vidljivosti projekta, troškovi evaluacija.

Troškovi ljudskih resursa ne mogu da budu viši od 20% ukupnog iznosa sredstava koja ARRA traži od Ministarstva.

Sredstva za realizaciju mere se ne mogu koristiti za: zaostale obaveze po osnovu taksi i poreza, zajmove i rate za otplatu kredita; troškove garancija, polise osiguranja, kamate, troškove bankarskog poslovanja, kursne razlike, carinske i administrativne troškove, kreditiranje trećih lica i kupovinu opreme.

Kriterijumi i postupak odabira projekata i zaključivanje ugovora

Kontrolu formalne ispravnosti, pregledanje i ocenjivanje prijava obavlja Komisija za ocenjivanje i odabir projekata (u daljem tekstu: Komisija), koju rešenjem obrazuje ministar nadležan za poslove regionalnog razvoja.

Postupak ocenjivanja i odabir projekata sprovodi po sledećim kriterijumima: finansijski i operativni kapacitet, usklađenost sa strateškim dokumentima i održivost.

Komisija će razmatrati samo prijave koje su blagovremeno podnete i kompletne.

Komisija sačinjava predlog liste prihvaćenih prijava i istu dostavlja ministru nadležnom za poslove regionalnog razvoja.

Nakon donošenja odluka o dodeli bespovratnih sredstava od strane ministra nadležnog za poslove regionalnog razvoja, Ministarstvo će odluke dostaviti Razvojnoj agenciji koja će pismeno, u roku od osam dana od dana prijema odluka, preporučenom poštom, obavestiti sve učesnike o rezultatima javnog poziva i izabrane podnosioce prijava pozove da pristupe potpisivanju ugovora sa Razvojnom agencijom o korišćenju bespovratnih sredstava koji pored ostalih odredbi, mora da sadrži i odredbu o obavezi korisnika da ukoliko sredstva budžeta ne iskoristi namenski, ta sredstva mora da vrati u skladu sa ugovorom, kao i obavezu korisnika da sve aktivnosti realizuje do 30. juna 2017. godine.

Prijave se mogu podnositi do 1. oktobra 2016. godine, odnosno dok se ne utroše raspoloživa sredstva.

Tačno popunjen prijavni formular i prateća dokumentacija u skladu sa javnim pozivom za podnosioce zahteva predaje se u dva primerka na pisarnici Ministarstva ili dostavlja preporučenom poštom, na adresu:

Ministarstvo privrede

Sektor za investicije u infrastrukturne projekte

Kneza Miloša 20

11000 Beograd

Jedan primerak dokumentacije mora biti original ili kopiran i overen od strane nadležnog državnog organa, dok drugi primerak može biti samo kopiran.

Prijave se predaju u zatvorenoj koverti sa naznakom „Prijava za Javni poziv - Mera jačanja regionalne konkurentnosti”, sa punom adresom pošiljaoca na poleđini koverte.

Više informacija o samom pozivu kao i načinu prijavljivanja možete dobiti od Ministarstva privreda na telefone: 011/333-4189, 011/333-4174 i 011/333-4165.

 

Prateća dokumentacija

Javni poziv

Kriterijumi za ocenjivanje

Obrazac prijave