ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ПРОГРАМУ ПОДРШКЕ ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА ЗА УЛАЗАК У ЛАНЦЕ ДОБАВЉАЧА МУЛТИНАЦИОНАЛНИХ КОМПАНИЈА У 2021. ГОДИНИ

ОБАВЕШТЕЊЕ

УСЛЕД ТЕХНИЧКИХ ПРОБЛЕМА ПОРТАЛА ЗА ПРИЈАВУ ЗА УЧЕШЋЕ У ПРОГРАМУ ПРОДУЖЕН ЈЕ РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА ДО ПОНЕДЕЉКА, 29.11.2021.ГОДИНЕ

 

ОБАВЕШТЕЊЕ 

Развојна агенција Србије (РАС) обавештава да је рок за пријаву за учешће у Програму подршке привредним друштвима за улазак у ланце добављача мултинационалних компанија продужен за 30 дана, односно да је рок за пријаву 25.11.2021. године. 
Такође, укупан предвиђени буџет за реализацију Јавног позива увећан је на 374.000.000,00 РСД.
 

 

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ПРОГРАМУ ПОДРШКЕ ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА ЗА УЛАЗАК У ЛАНЦЕ ДОБАВЉАЧА МУЛТИНАЦИОНАЛНИХ КОМПАНИЈА У 2021. ГОДИНИ

 

Развојна агенција Србије (у даљем тексту: Агенција) кроз спровођење вишегодишњег Програма подршке привредним друштвима за улазак у ланце добављача мултинационалних компанија (у даљем тексту: Програм) има за циљ подршку привредним друштвима у производним делатностима да кроз унапређење својих пословних перформанси испуне услове да постану добављачи мултинационалних компанија (у даљем тексту: МНК).

 

УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПРОГРАМУ

Право на учешће у Програму и коришћење бесповратних средстава има Подносилац пријаве који кумулативно испуњава следеће опште  и  посебне  услове:

 

Општи услови:

 1. да је Подносилац пријаве регистрован у АПР, односно уписан у одговарајући регистар привредних друштава, најкасније до 1. јануара 2018. године;
 2. да капитал Подносиоца пријаве није у јавној својини;
 3. да је Подносилац пријаве измирио доспеле обавезе по основу пореза и доприносa;
 4. да Подносилац пријаве није у тешкоћама у складу са правилима за доделу државне помоћи;
 5. да Подносилац пријаве није повезан са купцем или потенцијалним купцем;
 6. да Подносилац пријаве не испуњава услове за стицање статуса МНК или није повезан са групацијом која испуњава услове за стицање статуса МНК, у смислу закона којим се уређују привредна друштва;
 7. Подносилац пријаве који је повезан са групацијом која испуњава услове за стицање статуса МНК и који је повезан са купцем или потенцијалним купцем који испуњава услове за стицање статуса МНК може учестовати у Програму уколико ефекат учешћа резултира увођењем иновативног производа;
 8. да Подносилац пријаве није неоправдано одустао од учешћа у претходним Програмима.

 

Посебни услови:

 

Технички капацитет:

 1. да Подносилац пријаве поседује имплементиран систем квалитета ISO 9001.

 

Пословни капацитет:

 1.  да Подносилац пријаве као претежну делатност обавља прерађивачку делатност у: сектору аутомобилске индустрије – уређаји  и компоненте за аутомобилску индустрију (пластика, гума, машине / опрема); сектору машина  и опреме за друге намене; сектору обраде метала; сектору гуме и пластике; сектору производње кућних апарата и делова кућних апарата; сектору електричних и електронских система и елемената електричних и електронских система;
 2.  да производи Подносиоца пријаве припадају групи директних/индиректних материјала који се налазе у ланцу вредности индустријских сектора из тачке 1. Пословног капацитета и да Подносилац пријаве располаже машинама и опремом које могу бити употребљене за серијску производњу директних/индиректних материјала који се налазе у ланцу вредности индустријских сектора из наведене тачке.

 

Кадровски капацитет:

 1. да Подносилац пријаве има минимум 15 запослених лица у радном односу, на дан 27. августа 2021. године, према евиденцији ЦРОСО.

 

Финансијски капацитет:

 

 1. да је Подносилац пријаве у току 2019. или 2020. пословне године остварио пословни приход од продаје готових производа и услуга (од чега је изузет приход од продаје робе) насталих обављањем делатности из производних сектора који су предмет подршке овог Програма, на домаћем или/и иностраном тржишту, у износу не мањем од 35.000.000,00 РСД  динара;
 2.  да вредност основних средстава исказаних у оквиру позиција АОП 0010 (Некретнине, постројења и опрема) појединачног, односно консолидованог биланса стања, у 2019. или 2020. пословној години Подносиоца пријаве, није мања од 35.000.000,00 РСД динара;
 3. да против Подносиоца пријаве није покренут претходни стечајни поступак, стечајни поступак, поступак реорганизације или поступак ликвидације.

 

НАМЕНА БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА

Програмом се суфинансирају активности Корисника које се односе на унапређење пословних перформанси које су у складу са потребама успостављања сарадње или препорукама МНК. Бесповратна средства која се одобравају у складу са Програмом могу се доделити у вези реализације пројектних активности, односно мера интервенција које се односе на улагање у материјалну имовину и/или консултантску подршку.

 

Улагање у материјалну имовину

Под улагањем у материјалну имовину подразумева се:

 1. Куповина и инсталација неопходних индустријских робота у функцији израде делова и полупроизвода који ће се испоручивати МНК или њиховим добављачима, до три године старости;

Рефундација до 40% од укупне вредности оправданих трошкова, у износу који не може бити већи од 12.000.000,00 РСД.

Под овом мером интервенције се подразумевају и сви неопходни радови на постојећој производној хали ради оспособљавања и стављања у рад неопходних индустријских робота;

 

 1. Куповина опреме за аутоматизацију и унапређење постојећих производних процеса (производне траке, ЦНЦ машине, машине за паковање итд.) који су у функцији израде делова или полупроизвода за МНК или њихове добављаче, до три године старости;

Рефундација до 40% од укупне вредности оправданих трошкова, у износу који не може бити већи од 12.000.000,00 РСД.

Под овом мером интервенције се подразумевају и сви неопходни радови на постојећој производној хали ради оспособљавања и стављања у рад опреме за аутоматизацију и унапређење постојећих производних процеса;

 

 1. Израда и имплементација софтверских решења у циљу оптимизације постојећих производних процеса;

Рефундација до 50% од укупне вредности оправданих трошкова, у износу који не може бити већи од 8.000.000,00 РСД.

 

 1. Куповина опреме за међуфазну контролу квалитета и квалитета готових производа који се испоручују МНК или њиховим добављачима, до три године старости;

Рефундација до 50% од укупне вредности оправданих трошкова, у износу који не може бити већи од 12.000.000,00 РСД.

Под овом мером интервенције се подразумевају и сви неопходни радови на постојећој производној хали ради оспособљавања и стављања у рад опреме за међуфазну контролу квалитета и квалитета готових производа.

 

 1. Куповина неопходног специфичног алата или прибора у складу са захтевом МНК који ће бити у функцији израде делова и полупроизвода за ту МНК.

Рефундација до 40% од укупне вредности оправданих трошкова, у износу који не може бити већи 5.000.000,00 РСД.

 

 1. Куповина и инсталација аутономних робота са способношћу учења и кобота, до 3 године старости и који су неопходни како би се испунили захтеви МНК или добављача МНК;

Рефундација до 70% од укупне вредности оправданих трошкова, у износу који не може бити већи од 15.000.000,00 РСД;

 

 1. Адаптација постојећих производних хала у циљу усклађивања са специфичним технолошким захтевима индустријских сектора којима припада МНК и/или Подносилац пријаве (чисте собе, антистатички под и сл.), а у складу са захтевима и правилима МНК или у циљу успостављања сарадње са МНК;

Рефундација до 50% од укупне вредности оправданих трошкова, у износу који не може бити већи од  8.000.000,00 РСД.

 

Консултанстка подршка

Под консултантском подршком подразумева се подршка:

 1. за оптимизацију производних процеса који су кључни за испуњење захтева МНК, а у складу са очекиваним стандардима управљања производним процесима у циљним секторима, посебно оптимизација постојећих производних линија, успостављање серијске производње и примена контроле квалитета;

Рефундација до 70% до укупне вредности оправданих трошкова, у износу који не може бити већи  од 5.000.000,00 РСД;

 

 1. за увођење или унапређење корпоративног управљања, а које обухвата: стратешко и оперативно планирање, управљање људским ресурсима, маркетиншке активности у циљу повећања обима пласмана производа и проналажење нових клијената;

Рефундација до 70% од укупне вредности оправданих трошкова, у износу који не може бити већи од 2.500.000,00 РСД;

 

 1. за увођење и сертификацију система квалитета према захтевима стандарда који су специфични за индустријске гране у којима послује Подносилац пријаве или МНК (IATF16949/IRIS/CE-3A/CEN и други појединачни специфични стандарди у групи CEN стандарда), као и за имплементацију и сертификацију система менаџмента квалитета ISO 14001, ISO 50001, ISO 18001;

Рефундација до 50% од укупне вредности оправданих трошкова, у износу који не може бити већи од 2.500.000,00 РСД.

 

Подршка за успостављање сарадње са МНК

Под подршком за успостављање сарадње са МНК подразумева се финансијска подршка за:

 

 1. трошкове теренског увида у пословне перформансе Подносиоца пријаве од стране представника МНК (дијагностика);

Рефундација до 80% од укупне вредности оправданих трошкова,  у износу који не може бити већи од 1.500.000,00 РСД по једној спроведеној дијагностици.

 

Трошкови дијагностике који могу бити предмет финансирања односе се на:

 • трошкове дијагностике која се спроводи ради утврђивања пословних перформанси Подносиоца пријаве ради потенцијалне сарадње са МНК;
 • трошкове дијагностике која се спроводи ради утврђивања пословних перформанси Подносиоца пријаве приликом увођења новог производа у његов производни процес.

Оправдани трошкови дијагностике обухватају само трошкове радних сати ангажованог особља. Средства се не могу користити за путне трошкове и трошкове смештаја насталих у току дијагностике.

Подносилац пријаве може да поднесе пријаву истовремено за највише 3 дијагностике, али исте морају бити спроведене од стране представника различитих МНК.

 

 1. трошкове годишњег улиставања на интерактивне платформе намењене повезивању добављача из циљаних сектора,

Рефундација у висини до 100% од укупне вредности оправданих трошкова,  у износу који не може бити већи од 300.000,00 РСД.

Трошкови улиставања који могу бити предмет финансирања обухватају трошкове годишње претплате на интерактивне платформе којом се омогућује потпуни приступ изабраној платформи са могућношћу прегледа целокупног садржаја, односно, прегледа потражње и улиставања производног програма Подносиоца пријаве као понуђача.

Средства се не могу користити за трошкове радних сати утрошених ради идентификовања најоптималније интерактивне платформе.

Подносилац пријаве може да поднесе пријаву истовремено за годишње улиставање на 3 различите платформе.

 

 1. трошкове плаћања премије осиграња од опште одговорности за штету, односно осигурање од одговорности из делатности за штету причињену трећим лицима и/или осигурања од одговорности за производе и/или осигурања од повлачења робе, код друштава за осигурање која су у регистру Акционарских друштава за осигурање и реосигурање при Народној банци Србије, у складу са захтевима МНК са којом је успостављена прва сарадња.

Рефундација у висини до 100% од укупне вредности оправданих трошкова, у износу који не може бити већи од 2.500.000,00 РСД.

 

РАСПОЛОЖИВА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА

 

За реализацију Јавног позива у 2021. години опредељен је буџет у износу од 230.000.000,00 РСД.

Расположива средства се одобравају појединачно Корисницима, рефундацијом као суфинансирање у висини до одређеног процента износа оправданих трошкова.

Средства се додељују одабраном Кориснику у складу одредбама Уредбе као државна помоћ мале вредности (de minimis државна помоћ). У складу са чланом 4. Уредбе, износ de minimis државне помоћи који се додељује Кориснику не сме прећи 23.000.000,00 динара у било ком периоду у току три узастопне фискалне године.

 

НАЧИН ПРИЈАВЉИВАЊА

Јавни позив ће бити објављен 27. августа 2021. године и трајаће 60 дана, односно до 26. октобра 2021. године.

Пријаве се подносе електронски, креирањем корисничког налога на линку https://prijave.ras.gov.rs/dobavljaci/ и верификацијом интернет адресе.

Креирањем корисничког налога отвара се страница за унос података, као и за унос пратеће документације, а све у оквиру Обрасца 1- Пријава за учешће у Програму. Корисник налога након уноса података и комплетирања документације, потврђује да је пријава комплетна, чиме се пријава електронски запримљује. Сваки Подносилац пријаве добија обавештење о пријему пријаве, заводни број пријаве и Уговор о поверљивости информација. Сваки Подносилац пријаве може поднети једну пријаву.

Линк за пријаву је доступан до краја Јавног позива, након чега више није могуће поднети пријаву.

 

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА КОНКУРИСАЊЕ

Сваки Подносилац пријаве је у обавези да уз поднету пријаву на Портал Агенције унесе и следећу документацију:

 1. Образац 2 – Изјаву о испуњености услова Програма, o додељеној државној помоћи de minimis прихватању услова за учешће у програму, која је издата под пуном материјалном и кривичном одговорношћу;
 1. Изјаву да Подносилац пријаве и његова одговорна лица нису осуђивани за привредне преступе, као и да чланови Подносиоца пријаве и одговорна лица у оквиру Подносиоца пријаве нису осуђивани за кривична дела против привреде;
 1. Копију уверења надлежног органа пореске управе да је Подносилац пријаве измирио све доспеле обавезе по основу пореза и доприноса, не старије од месец дана од дана објављивања Јавног позива;
 1. Копију сертификата система квалитета ISO 9001 издатог од стране сертификационог тела акредитованог од стране АТС;
 1. Изјаву да Подносилац пријаве не испуњава услове за стицање статуса МНК и да Подносилац пријаве није повезано са привредним друштвом које испуњава услове за стицање статуса МНК сачињено у слободној форми, осим за Подносиоце пријаве који су повезани са групацијом која испуњава услове за стицање статуса МНК и који су повезани са купцем или потенцијалним купцем који испуњава услове за стицање статуса МНК а чији ефекат учешћа резултира увођењем иновативног производа;
 1. Потписано и уредно попуњено Писмо препоруке МНК, или добављача МНК, на прописаном обрасцу од стране Агенције, под условом да Подносилац пријаве конкурише за мере интервенције: куповина опреме за аутоматизацију и унапређење постојећих производних процеса и адаптација постојећих производних хала;
 1. Изјаву МНК о чињеници да предмет пројекта Подносиоца пријаве који је повезан са МНК у смислу закона о привредним друштвима представља иновативни производ;
 1. Изјаву о току производног и дистрибутивног процеса у оквиру групе, на основу које је могуће утврдити који члан групе врши производњу, а који дистрибуцију готових производа, уколико је Подносилац пријаве матично друштво или зависно друштво у оквиру групе;
 1. Изјаву о постојању обавезе спровођења финансијске консолидације или изузимању од обавезе од спровођења финансијске консолидације, уколико је Подносилац пријаве матично друштво или зависно друштво у оквиру групе;
 1.  Шему повезаности унутар групе, уколико је Подносилац пријаве матично друштво или зависно друштво у оквиру групе. 

 

Подносиоци пријаве који се пријављују ради пројекта који на тржиште Републике Србије уводи иновативни производ, нису у обавези да уз Пријаву поднесу и изјаву у складу са тачком 4.1.1. подтачком 6. Упутства за спровођење Програма подршке привредним друштвима за улазак у ланце добављача МНК у 2021. години.

Подносилац пријаве уз Пријаву може унети и следећу документацију:

 1. Потписано и уредно попуњено Писмо препоруке МНК, или добављача МНК, на прописаном обрасцу од стране Агенције;
 1. Доказ о активном комерцијалном односу са МНК, у случају достављања Писма препоруке добављача МНК (уверење или изјава од стране МНК на прописаном формату или валидан, активан уговор којим се потврђује природа комерцијалног односа);
 1. Копију индустријски специфичних стандарда издатих од стране IAF MLA чланице за екстерне аудите, односно од одговарајуће институције;
 1. Уговор о поверљивости информација потписан електронским потписом законског заступника Подносиоца пријаве.

 

Агенција може, пре доношења Одлуке о избору Учесника у Програму, од Подносиоца пријаве да затражи да достави копију потребних доказа о испуњености услова, као и да затражи на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа, уз назначење рока у којем је потребно доставити тражену документацију.

Агенција задржава право да пре доношења Одлуке о избору Учесника у Програму од Подносиоца  пријаве, затражи да достави додатну документацију, појашњења или састанак путем интернета,  уз назначење рока у којем је потребно доставити тражену документацију, а како би са сигурношћу утврдила да исти испуњава све услове из Програма.

Уколико Подносилац пријаве у назначеном року не достави тражене доказе или не одговори на достављена питања и појашњења, или на други начин не поступи у складу са захтевима Агенције, сматраће се да не испуњава услов за који су му затражени докази, одговор или појашњење на постављено питање.

Подносилац пријаве је дужан да без одлагања писмено обавести Агенцију уколико наступе околности које могу да утичу на испуњеност услова за учешће у Програму. Ова обавеза Подносиоца пријаве постоји докле год његова Пријава није одбијена, тј. све време трајања учешћа у Програму и евентуалног закључења Уговора о додели бесповратних средстава.

Уколико Агенција накнадно дође до сазнања да Учесник или Корисник није испуњавао услове за учешће у Прогаму ни у тренутку доношења Одлуке о избору Учесника, Агенција је овлашћена да посебном одлуком одбије учешће Учесника у Програму, као и да једностраном изјавом воље раскине Уговор о додели бесповратних средстава закључен са Корисником, као и да захтева повраћај уплаћених бесповратних средстава, заједно са законском затезном каматом, почевши од дана исплате средстава.

 

ПРАТЕЋА ДОКУМЕНТАЦИЈА:

 

 1. Текст јавног позива
 2. Упутство о измени Упутства за спровођење Програма подршке привредним друштвима за улазак у ланце добављача МНК у 2021. години 
 3. Упутство о спровођењу Програма подршке привредним друштвима за улазак у ланце добављача мултинационалних компанија у 2021. години
 4. Упутство о измени Упутства о спровођењу Програма подршке привредним друштвима за улазак у ланце добављача МНК у 2021. години
 5. Образац 1 – Пријава за учешће у Програму, који је креиран у оквиру Портала Агенције;
 6. Образац 2 – Изјава о испуњености услова Програма, о додељеној државној помоћи de minimis и о прихватању услова за учешће у Програму;
 7. Образац 3 – Писмо препоруке МНК;
 8. Образац 4 – Писмо препоруке добављача МНК;
 9. Образац 5 – Изјава МНК о статусу активног добављача;
 10. Образац 6 – План унапређења;
 11. Образац 7 – Обрачун одобрених износа бесповратних средстава;
 12. Образац 8 – План самоунапређења
 13. Образац 9 – Обрачуна износа бесповратних средстава у фази самоунапређења
 14. Образац 10 – Захтев за исплату одобрених бесповратних средстава;
 15. Образац 11 – Шестомесечни извештај Корисника, који је креиран у оквиру Портала Агенције;
 16. Образац 12 – Годишњи извештај Корисника, који је креиран у оквиру Портала Агенције;
 17. Упутство за пријављивање;
 18. Упутство за прилагање документације;
 19. Упутство за спровођење дијагностике пословних перформанси Учесника у Програму подршке привредним друштвима за улазак у ланце добављача мултинационалних компанија;
 20. Упутство за верификацију.