ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПАКЕТA УСЛУГА ЗА МЛАДЕ И ЖЕНЕ ПРЕДУЗЕТНИЦЕ

 

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПАКЕТA УСЛУГА ЗА МЛАДЕ И ЖЕНЕ ПРЕДУЗЕТНИЦЕ

 

У оквиру

Програма стандардизованог сета услуга за микро, мала и средња предузећа и предузетнике у 2021. години, Министарства привреде

 

 

      Јавни позив за спровођење пакета услуга за младе и жене предузетнице објављује се у складу са Програмом стандардизованог сета услуга за микро, мала и средња предузећа и предузетнике у 2021. години, Министарства привреде, који се реализује преко Развојне агенције Србије и акредитованих регионалних развојних агенција (у даљем тексту: Програм ССУ за ММСПП).

 

1)    Пакет услуга за младе

подразумева помоћ стручног лица из АРРА младом потенцијалном или новооснованом предузетнику, старости од 18 до 30 година. Помоћ се састоји од расположивих стандардизованих саветодавних услуга, обавезне обуке „Обука за почетнике у пословању”, једне/више специјализованих обука  и менторинг услуге у трајању до 40 сати.

 

2)    Пакет услуга за жене предузетнице

подразумева помоћ стручног лица из АРРА привредном субјекту чији оснивач или власник је жена или је жена један од власника са већинским уделом у власништву (минимум 51%) и један од законских заступника. Помоћ се састоји од расположивих стандардизованих саветодавних услуга, једне или више специјализованих обука  и менторинг услуге у трајању до 40 сати.

 

Саветодавне услуге подразумевају консултације које АРРА пружају у оквиру овог програма везано за:

 1. помоћ при изради пословног плана при пријави за стартaп кредите за почетнике код Фонда за развој;
 2. помоћ при изради пословног плана при пријави за Програм подстицања развоја предузетништва кроз финансијску подршку за жене предузетнице и младе у 2021. години;
 3. подршка у припреми документације и пријаве за програме подршке предузетништву које спроводе Министарство и Развојна агенција;
 4. саветодавне услуге код започињања пословања (подршка при регистрацији и оснивању привредног субјекта, помоћ у вези са планирањем пословања – развој пословне идеје или техничка помоћ у припреми документације и пријаве за доступне националне изворе финансирања из јавног, приватног и цивилног сектора);
 5. саветодавне услуге за развој пословања (техничка помоћ у припреми документације и пријаве за доступне националне изворе финансирања из јавног, приватног и цивилног сектора, донаторске подршке, подршка у пословном повезивању и умрежавању);
 6. саветодавне услуге код пријаве за ЕУ програм Horizon Europe.

 

Обуке које АРРА пружају постојећим и потенцијалним ММСПП обухватају 10 модула:

 1. обука за почетнике у пословању (у трајању од  два дана).
 1. припрема пословног плана и пословање са банкама и инвестициона спремност (у трајању од два дана);
 2. финансијско управљање (у трајању од два дана);
 3. извоз – за оне који први пут извозе (у трајању од два дана);
 4. маркетинг и продаја (у трајању од једног дана);
 5. електронско пословање и информационе технологије у пословању (у трајању од једног дана);
 6. преглед стандарда квалитета и заштите животне средине од значаја за пословање  (у трајању од два дана);
 7. иновације (у трајању од једног дана);
 8. припрема за Јединствено европско тржиште (у трајању од једног дана);
 9. учешће МСП у jавним набавкама (у трајању од једног дана)

 

Услуга менторинга је намењена микро, малим и средњим привредним друштвима и предузетницима и има за циљ развој пословања и смањење броја неуспешних привредних субјеката.

 

Процес менторинга одвија се по методологији РАС, развијеној у сарадњи са Јапанском агенцијом за међународну сарадњу (JICA). Методологија одређује кораке у процесу у оквиру ког стручно лице-ментор спроводи у директном контакту и раду са власником и/или законским заступником привредног субјекта одређени број менторинг сати (од 25 до 50 по кориснику) и то у просторијама корисника (не мање од 75% од укупног броја предвиђених сати). Власник и/или законски заступник привредног субјекта и ментор заједно проучавају актуелно пословање, разлоге тренутних проблема или сметње за даљи развој, најважније потенцијале за раст, те на основу констатованог стања ментор и корисник менторинг услуге припремају план/пројекат развоја.  

 

Методологија стандардизоване услуге менторинга јасно дефинише све кораке и активности у реализацији менторинга (управљање шемом, рад на терену, број посета, активности у оквиру сваке посете, време предвиђено за припрему плана и извештавање) и то кроз водиче: Општи водич за менторинг, Водич за менторинг за почетнике и Водич за менторинг зрелих предузећа.

 

Менторинг чини скуп следећих услуга:

 • Дијагностиковање тренутнe ситуацијe;
 • Помоћ приликом припремања развојних активности/планова/пројеката како би се достигли циљеви привредног субјекта,  задруге.
 • Координација за приступање фондовима, новим технологијама, консултантским услугама и друго како би се подстакао развој и унапређење пословања;
 • Помоћ при имплементацији развојних активности/планова/пројеката;
 • Помоћ у проналажењу пословних партнера;
 • Помоћ при проналажењу потребних информација;
 • Каизен;
 • Упућивање на  одговарајуће специјализоване консултанте.

 

УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ

Право на учешће на јавном позиву за пружање услуге  имају:

1. Млади потенцијални предузетник/предузетница:

 • старости од 18 до 30 година (под лицима старости од 18 година сматраће се лица која постану пунолетна најкасније на дан затварања Јавног позива, а под лицима старости до 30 година сматраће се сви они који су рођени најкасније 1991. године);
 • који немају привредни субјект регистрован у АПР Републике Србије (у регистру привредних друштава и предузетника).

2. Млади предузетник/предузетница::

 • старости од 18 до 30 година (под лицима старости од 18 година сматраће се лица која постану пунолетна најкасније на дан затварања Јавног позива, а под лицима старости до 30 година сматраће се сви они који су рођени најкасније 1991. године);
 • који има регистрован привредни субјект у Агенцији за привредне регистре не дуже од пет година пре дана објављивања Јавног позива, а чији је оснивач и законски заступник физичко лице старости до 30 година; У привредном субјекту који има више власника, већински удео мора бити у власништву једног или више физичких лица старости до 30 година (минимум 51%) и један од законских заступника мора бити физичко лице старости до 30 година.
 • који имају измирене обавезе по основу пореза и доприноса.

3. Жене предузетнице:

 • које имају регистрован привредни субјект у Агенцији за привредне регистре не дуже од пет година пре дана објављивања Јавног позива, а чији је оснивач и законски заступник жена. У привредном субјекту који има више власника, већински удео мора бити у власништву једне или више жена (минимум 51%) и један од законских заступника мора бити жена, да је делатност задруге производња, прерада и занатске услуге;
 • чији привредни субјект има измирене обавезе по основу пореза и доприноса.

 

Пакет услуга  не могу користити потенцијални предузетници и постојећи привредни субјекти зарад обављања следећих делатности:

 1. примарна пољопривредна производња. Примарна пољопривредна производња, у смислу овог програма, обухвата гајење биљних култура и домаћих животиња и остале намене у непосредној вези са гајењем биљака и животиња, као и чување и складиштење, а  не обухвата хладњаче, сушаре, опрему за паковање, сортирање, прераду и сл.;
 2. трговинска делатност, осим делатности које у себи имају одређени степен обраде;
 3. организовање игара на срећу, лутрија и сличних делатности;
 4. производња и продаја оружја и војне опреме;
 5. промет нафте и нафтних деривата;
 6. производња челика и синтетичких влакана и вађење угља;
 7. производња и промет било ког производа или активности, које се, према домаћим прописима или међународним конвенцијама и споразумима, сматрају забрањеним;
 8.  грађевинарство изузев производње грађевинских производа и завршних занатских радова у грађевинарству;
 9. транспорт и саобраћај;
 10. финансијске услуге, услуге маркетинга, консултантске услуге, услуге истраживања тржишта, испитивања јавног мњења;
 11. производња дувана и дуванских производа.
 12. делатности изнајмљивања, рентирања и самоуслуживања, изузев за потребе туризма.

 

Kорисници пакета услуга за младе и жене не могу користити остале услуге које су предвиђене Програмом ССУ за ММСПП 2021.

 

ТРАЈАЊЕ

Крајњи рок за завршетак пакета  услуга корисницима је до 31. децембра 2021. године.

 

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

 

Документација која се обавезно доставља приликом пријављивања на Јавни позив:

 1. За физичка лица, тј. младе потенцијалне предузетнике/предузетницe који немају регистрован привредни субјект: 
 • Образац 1- Попуњена пријава; саставни део пријаве је и опис пословне идеје, тј. опис подносица пријаве на који начин ће му понуђени пакет услуга помоћи у остваривању пословне идеје; Саставни део Обрасца 1 је и «листа понуђених услуга» у оквиру које подносилац пријаве, поред обавезне „Обуке за почетнике у пословању” и услуге менторинга, заокружује саветодавне услуге и специјализоване обуке које жели да добије;

 

 1. За новоосноване привредне субјекте, који имају регистрован привредни субјект у Агенцији за привредне регистре не дуже од пет година пре дана објављивања Јавног позива, у власништву младих предузетника/предузетница:
 • Образац 1- Попуњена пријава; саставни део пријаве је и опис пословне идеје, тј. опис подносиоца пријаве на који начин ће му понуђени пакет услуга помоћи у остваривању пословне идеје; Саставни део Обрасца 1 је и «листа понуђених услуга» у оквиру које подносилац пријаве, поред обавезне „Обуке за почетнике у пословању” и услуге менторинга, заокружује саветодавне услуге и специјализоване обуке које жели да добије;
 •  Потврда надлежне Пореске управе да је Подносилац пријаве измирио све јавне приходе (порезе и доприносе) у претходној години, које не сме бити издато пре датума објављивања јавног позива, или доказ да је Подносилац пријаве поднео Захтев за издавање Потврде
 • Биланс стања и биланс успеха за 2020. годину – Копија Потврде о регистрацији редовног годишњег финансијског извештаја за 2020. годину издата од АПР. Уколико Подносилац пријаве није добио Потврду о регистрацији редовног годишњег финансијског извештаја за 2020. годину, доставити биланс стања и биланс успеха за 2020. годину, потписане и оверене од стране лица одговорног за састављање финансијског извештаја и писану изјаву законског заступника Подносиоца пријаве о веродостојности и истоветности примерку који је достављен АПР на коначну обраду.

Напомена 1: Паушално опорезивани корисници достављају Потврду надлежне Пореске управе да је Подносилац пријаве измирио све јавне приходе (порезе и доприносе) у претходној години, које не сме бити издато пре датума објављивања јавног позива, или доказ да је Подносилац пријаве поднео Захтев за издавање Потврде.

Напомена 2: Документацију под тачком 2.2. и 2.3. нису у обавези да доставе привредни субјекти регистровани у 2021. години.

 

 1. За новоосноване привредне субјекте, који имају регистрован привредни субјект у Агенцији за привредне регистре не дуже од пет година пре дана објављивања Јавног позива, у власништву жена предузетница
 • Образац 1- Попуњена пријава; саставни део пријаве је и опис пословне идеје, тј. опис Подносиоца пријаве на који начин ће му понуђени пакет услуга помоћи у остваривању пословне идеје; Саставни део Обрасца 1 је и «листа понуђених услуга» у оквиру које подносилац пријаве, поред обавезне услуге менторинга, заокружује саветодавне услуге и обуке које жели да добије; „Обука за почетнике у пословању” обавезна је за  потенцијалне или новоосноване предузетнице до 2 године пословања, а факултативна за остале.
 • Потврда надлежне Пореске управе да је Подносилац пријаве измирио све јавне приходе (порезе и доприносе) у претходној години, које не сме бити издато пре датума објављивања јавног позива, или доказ да је Подносилац пријаве поднео Захтев за издавање Потврде;
 • Биланс стања и биланс успеха за 2020. годину – Копија Потврде о регистрацији редовног годишњег финансијског извештаја за 2020. годину издата од АПР. Уколико Подносилац пријаве није добио Потврду о регистрацији редовног годишњег финансијског извештаја за 2020. годину, доставити биланс стања и биланс успеха за 2020. годину, потписане и оверене од стране лица одговорног за састављање финансијског извештаја и писану изјаву законског заступника Подносиоца пријаве о веродостојности и истоветности примерку који је достављен АПР на коначну обраду.

Напомена 1: Паушално опорезивани корисници достављају Потврду надлежне Пореске управе да је Подносилац пријаве измирио све јавне приходе (порезе и доприносе) у претходној години, које не сме бити издато пре датума објављивања јавног позива, или доказ да је Подносилац пријаве поднео Захтев за издавање Потврде.

Напомена 2: Документацију под тачком 3.2. и 3.3. нису у обавези да доставе привредни субјекти регистровани у 2021. години.

 

РАС задржава право да, уколико је потребно, затражи додатну документацију од Подносиоца пријаве, али само за комплетне поднете пријаве.

 

ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА

Укупан буџет за пружање ове услуге износи 23.372.000,00 динара у бруто износу.

Износ који је опредељен за реализацију пакета услуге по кориснику износи 110.000,00 динара у бруто износу, док је појединачна вредност сваке услуге прописана Уредбом о утврђивању Програма стандардизованог сета услуга за микро, мала и средња предузећа и предузетнике у 2021. години.

 

НАЧИН ПРИЈАВЉИВАЊА

Пријаве са свим пратећим обрасцима и документацијом се подносе лично или препорученом поштом АРРА са назнаком: Пријава на Јавни позив за добијање пакета услуга за младе и жене предузетнице у 2021 години.

 

Регионална агенција за развој источне Србије „РАРИС“

Адреса: Трг ослобођења бб, Зајечар 

Телефон: 019/426-376, 019/426-377

E-mail: office@raris.org

www.raris.org

 

Регионални центар за друштвено економски развој „БАНАТ“

Адреса: Чарнојевићева 1, Зрењанин

Телефон: 023/510-567, 023/561-064

E-mail: office@rcrbanat.rs

www.banat.rs

 

Центар за развој Јабланичког и Пчињског округа

Адреса: Пана Ђукића 42, Лесковац

Телефон: 016/315-0115; 016/3150-114

E-mail: info@centarzarazvoj.org

www.centarzarazvoj.org

 

Регионална агенција за просторни и економски развој Рашког и Моравичког округа

Адреса: Цара Душана 77, Краљево

Телефон: 036/397-777;  036/397-770

E-mail: office@kv-rda.org

www.kv-rda.org

 

Регионална развојна агенција „ЈУГ“

Адреса:  Балканска 2/3, Ниш

Телефон: 018/515-447

E-mail: info@rra-jug.rs

www.rra-jug.rs

 

Регионална развојна агенција „Златибор“

Адреса: Петра Ћеловића бб, Ужице

Телефон: 031/523-065, 031/510-098

E-mail: office@rrazlatibor.rs

www.rrazlatibor.co.rs

 

Регионална развојна агенција Бачка

Адреса: Булевар Михајла Пупина 20/II спрат, Нови Сад

Телефон: 021/557-781

E-mail: office@rda-backa.rs

www.rda-backa.rs

 

Регионална развојна агенција Срем

Адреса: Главна 172, Рума

Телефон: 022/470-910

E-mail: office@rrasrem.rs

www.rrasrem.rs

 

Регионална развојна агенција Санџака - SEDA

Адреса: 7. јула бб, Нови Пазар

Телефон: 020/332-700, 020/317-551 (fax)

E-mail: office@seda.org.rs

www.seda.org.rs

 

Регионална агенција за економски развој Шумадије и Поморавља

Адреса: Краља Петра I број 22, Крагујевац

Телефон: 034/302-701; 034/302-702

E-mail: officekg@redasp.rs

www.redasp.rs

 

Регионална агенција за развој и европске интеграције Београд

Адреса: Топличин венац 11/4, Београд

Телефон: 011/2186-730; 011/2186-740

E-mail: office@rarei.rs

www.rarei.rs

 

Регионална развојна агенција Подриња, Подгорине и Рађевине

Адреса: Јована Цвијића 20, Лозница

Телефон: 015/876-096; 015/875-993

E-mail: office@rrappr.rs

www.rrappr.rs

 

Регионална развојна агенција Браничево-Подунавље

Адреса: Стари корзо 30/3, Пожаревац

Телефон: 012/510-824

E-mail: office@rra-bp.rs

www.rra-bp.rs

 

Регионална развојна агенција ПАНОНРЕГ

Адреса: Трг Цара Јована Ненада 15, Суботица

Телефон: 024/554-107

E-mail: office@panonreg.rs

www.panonreg.rs

 

Агенција за регионални развој Расинског округа д.о.о Крушевац

Адреса: Танаска Рајића 18/3, Крушевац

Телефон: 037/202-336

E-mail: office@arrro.rs

www.arrro.rs

 

Регионална развојна агенција „Пчињског округа“ д.о.о. Врање

Адреса: Партизанска 10А/21, Врање

Телефон: 064/685-8604

E-mail: leda_vr@yahoo.com

www.veeda.rs

 

Регионална развојна агенција „Јужни Банат“

Адреса: Карађорђева бр.4, Панчево

Телефон: 013/2190-314, 013/2190-315

E-mail: office@rrajuznibanat.rs

www.rrajuznibanat.rs

 

Јавни позив је отворен до 01.04.2021. године.

Јавни позив, Упутство и други пратећи обрасци доступни су на електронским странама РАС, www.ras.gov.rs, као и на електронским странама АРРА и у штампаном облику у АРРА.

За детаљније информације можете се обратити РАС на електронску адресу: zenemladissu2021@ras.gov.rs.

 

 

Пратећа документација:

 1. Текст Јавног позива 
 2. Упутство за спровођење пакета услуга за младе и жене предузетнице
 3. Образац 1 – Пријава
 4. Образац 2 – Извештај корисника пакета услуга
 5. Образац 3  - Оцена подносиоца пријаве и предлог пакета АРРА
 6. Образац 4 – Листа предложених и одбијених корисника АРРА
 7. Образац 5 - Финални Извештај АРРА о реализованом пакету услуга