Уредба о утврђивању Програма подстицања регионалног и локалног развоја у 2023. години

Службени гласник РС број 18/2023 од 3. марта 2023. године

На основу члана 8. Закона о буџету Републике Србије за 2023. годину („Службени гласник РС”, број 138/22) и члана 42. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон),

 

Влада доноси

УРЕДБУ

о утврђивању Програма подстицања регионалног и локалног развоја у 2023. години

 

Члан 1.

Овом уредбом утврђује се Програм подстицања регионалног и локалног развоја у 2023. години, који је одштампан уз ову уредбу и чини њен саставни део.

Члан 2.

Ова уредба ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

 

05 број 110-1701/2023

У Београду, 2. марта 2023. године

Влада

Председник,

Ана Брнабић, с.р.

 

ПРОГРАМ

ПОДСТИЦАЊА РЕГИОНАЛНОГ И ЛОКАЛНОГ РАЗВОЈА У 2023. ГОДИНИ

 

1. УВОДНИ ДЕО

Законом о буџету Републике Србије за 2023. годину („Службени гласник РС”, број 138/22) у члану 8. у оквиру Раздела 21 – Министарство привреде, Програм 1505 – Регионални развој, Функција 474 – Вишенаменски развојни пројекти, Програмска активност/пројекат 0004 – Подстицање равномерног регионалног развоја на економској класификацији 463 – Трансфери осталим нивоима власти, за реализацију Програма подстицања регионалног и локалног развоја (у даљем тексту: Програм) обезбеђена су средства у износу од 15.000.000,00 динара.

Наведена средства предвиђена су за меру суфинансирања годишње чланарине јединица локалних самоуправа за рад и пословање акредитованих регионалних развојних агенција (у даљем тексту: АРРА).

Програм спроводи Министарство привреде (у даљем тексту: Министарство) у сарадњи са Развојном агенцијом Србије (у даљем тексту: Развојна агенција).

2. ЦИЉ И МЕРА ПРОГРАМА

Циљ Програма је подршка регионалном и локалном развоју кроз повезивање субјеката регионалног развоја на националном, регионалном и локалном нивоу.

Мера Програма је суфинансирање годишње чланарине јединица локалних самоуправа за рад и пословање АРРА.

3. КОРИСНИЦИ СРЕДСТАВА

Право на подношење захтева имају јединице локалне самоуправе које су разврстане у трећу и четврту групу развијености односно девастирана подручја и јединице локалне самоуправе из Региона Косова и Метохије, а које су уплатиле годишњу чланарину за рад и пословање АРРА.

У погледу степена развијености јединице локалне самоуправе примењује се важећа јединствена листа развијености региона и јединице локалне самоуправе у моменту подношења захтева.

4. НАМЕНА СРЕДСТАВА

Суфинансирање чланарине врши се у зависности од степена развијености јединице локалне самоуправе, а у складу са Уредбом о утврђивању услова, критеријума и начина акредитације за обављање послова регионалног развоја и одузимања акредитације пре истека рока на који је издата („Службени гласник РС”, бр. 74/10, 4/12, 44/18 – др. закон, 69/19 и 113/22 – у даљем тексту: Уредба), и то на следећи начин:

1) у износу од 25% годишње чланарине за јединице локалне самоуправе разврстане у трећу групу по степену развијености;

2) у износу од 50% годишње чланарине за јединице локалне самоуправе разврстане у четврту групу по степену развијености;

3) у износу од 75% годишње чланарине за јединице локалне самоуправе разврстане у девастирана подручја и за јединице локалне самоуправе из Региона Косова и Метохије.

 

Учешће у суфинансирању Министарство одређује у односу на износ уплаћене чланарине за рад и пословање АРРА, али не преко минималног износа утврђеног у члану 3. тачка 4) Уредбе којим је као један од услова за акредитацију регионалних развојних агенција прописано да су јединице локалне самоуправе као оснивачи предвидели и обезбедили у оквиру својих одлука о буџету и на основу уговора са регионалним развојним агенцијама годишњу чланарину ради обезбеђења средстава за рад и пословање привредног друштва, односно удружења у износу од најмање 0,10% од укупно остварених пореских прихода из претходне године у односу на годину у којој се врши пренос средстава, осим за град Београд где је годишња чланарина у износу од најмање 0,02% и за град Нови Сад где је годишња чланарина у износу од најмање 0,05%, од укупно остварених пореских прихода из претходне године у односу на годину у којој се врши пренос средстава, као и да су јединице локалне самоуправе из Региона Косова и Метохије као оснивачи предвидели уговором годишњу чланарину ради обезбеђења средстава за рад и пословање привредног друштва, односно удружења у износу од најмање 200.000,00 динара.

Суфинансирање чланарине јединица локалне самоуправе из Региона Косова и Метохије неће се вршити уколико је чланарина већ обезбеђена из буџета Републике Србије.

Уколико је јединица локалне самоуправе оснивач више акредитованих регионалних развојних агенција може се суфинансирати чланарина само за једну акредитовану регионалну развојну агенцију.

5. ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА И НЕОПХОДНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Попуњен образац захтева који припрема Развојна агенција са неопходном документацијом јединице локалне самоуправе подносе Развојној агенцији (непосредно, препорученом поштом или преко АРРА), у два примерка, најкасније до 5. октобра 2023. године. Неблаговремени захтеви неће бити разматрани.

Уз захтев за суфинансирање годишње чланарине, јединица локалне самоуправе дужна је да достави:

1) важећи уговор о чланарини закључен између јединице локалне самоуправе и АРРА;

2) извод из Одлуке о усвајању завршног рачуна буџета јединице локалне самоуправе за 2022. годину, који се односи само на део у коме је приказан преглед укупно остварених буџетских односно текућих прихода – конто 7 у оквиру кога су посебно обележени укупни порески приходи (изузев јединица локалне самоуправе из Региона Косова и Метохије);

3) доказ да је јединица локалне самоуправе извршила пренос средстава на рачун АРРА (извод из Министарства финансија – Управе за трезор).

6. НАЧИН И ПРАЋЕЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА

Министарство и Развојна агенција закључују Уговор о реализацији мере суфинансирања годишње чланарине јединица локалних самоуправа за рад и пословање АРРА.

Развојна агенција врши обраду и контролу поднетих захтева и пратеће документације и доставља Министарству Предлог листе захтева за пренос средстава за суфинансирање годишње чланарине јединица локалне самоуправе за рад и пословање АРРА (у даљем тексту: Предлог листе захтева) са пратећом документацијом до 15. октобра 2023. године.

Након спроведене контроле Предлога листе захтева и пратеће документације од стране Министарства, министар доноси Одлуку о одобравању суфинансирања годишње чланарине јединица локалне самоуправе за рад и пословање АРРА.

Министарство и Развојна агенција могу да објаве Одлуку о суфинансирању годишње чланарине ЈЛС за рад и пословање АРРА на својим сајтовима или да на други начин обавесте ЈЛС о донетој одлуци.

Министарство врши пренос одобрених средстава јединицама локалне самоуправе на прописане рачуне за уплату јавних прихода:

– Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина;

– Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа градова.

Министарство у сарадњи са Развојном агенцијом прати реализацију активности АРРА којима су ЈЛС уплатиле чланарину и може да затражи додатне информације о активностима које се спроводе за јединице локалне самоуправе.

 

Пратећа документација:

Захтев за пренос средстава