Уредба о утврђивању Програма подстицања регионалног и локалног развоја у 2022. години

На основу члана 8. Закона о буџету Републике Србије за 2021. годину („Службени гласник РС”, број 149/20) и члана 42. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон),

Влада доноси

УРЕДБУ

о утврђивању Програма подстицања регионалног
и локалног развоја у 2021. години

 

Члан 1.

Овом уредбом утврђује се Програм подстицања регионалног и локалног развоја у 2021. години, који је одштампан уз ову уредбу и чини њен саставни део.

Члан 2.

Ова уредба ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

05 број 110-491/2021

У Београду, 21. јануара 2021. године

Влада

Председник,

Ана Брнабић, с.р.

ПРОГРАМ
ПОДСТИЦАЊА РЕГИОНАЛНОГ И ЛОКАЛНОГ РАЗВОЈА У 2021. ГОДИНИ

1. УВОДНИ ДЕО

Законом о буџету Републике Србије за 2021. годину („Службени гласник РС”, број 149/20) у члану 8. у оквиру Раздела 21 – Министарство привреде, Програм 1505 – Регионални развој, Функција 474 – Вишенаменски развојни пројекти, Програмска активност/пројекат 0004 – Подстицање равномерног регионалног развоја, Економска класификацији 463 – Трансфери осталим нивоима власти, за реализацију Програма подстицања регионалног и локалног развоја (у даљем тексту: Програм) обезбеђена су средства у износу од 25.000.000,00 динара.

Наведена средства предвиђена су за меру суфинансирања годишње чланарине јединица локалних самоуправа за рад и пословање акредитованих регионалних развојних агенција (у даљем тексту: АРРА).

Програм спроводи Министарство привреде (у даљем тексту: Министарство) у сарадњи са Развојном агенцијом Србије (у даљем тексту: Развојна агенција).

 

2. ЦИЉ И МЕРА ПРОГРАМА

Циљ Програма је подршка регионалном и локалном развоју кроз повезивање субјеката регионалног развоја на националном, регионалном и локалном нивоу.

Мера Програма је суфинансирање годишње чланарине јединица локалних самоуправа за рад и пословање АРРА.

3. КОРИСНИЦИ СРЕДСТАВА

Право на подношење захтева имају јединице локалне самоуправе које су разврстане у трећу и четврту групу развијености односно девастирана подручја и јединице локалне самоуправе из Региона Косова и Метохије, а које су уплатиле годишњу чланарину за рад и пословање АРРА.

У погледу степена развијености јединице локалне самоуправе примењује се важећа јединствена листа развијености региона и јединице локалне самоуправе у моменту подношења захтева.

4. НАМЕНА СРЕДСТАВА

Суфинансирање чланарине врши се у зависности од степена развијености јединице локалне самоуправе, а у складу са Уредбом о утврђивању услова, критеријума и начина акредитације за обављање послова регионалног развоја и одузимања акредитације пре истека рока на који је издата („Службени гласник РС”, бр. 74/10, 4/12, 44/18 – др. закон и 69/19 – у даљем тексту: Уредба), и то на следећи начин:

1) у износу од 25% годишње чланарине за јединице локалне самоуправе разврстане у трећу групу по степену развијености;

2) у износу од 50% годишње чланарине за јединице локалне самоуправе разврстане у четврту групу по степену развијености;

3) у износу од 75% годишње чланарине за јединице локалне самоуправе разврстане у девастирана подручја и за јединице локалне самоуправе из Региона Косова и Метохије.

Учешће у суфинансирању Министарство одређује у односу на износ уплаћене чланарине за рад и пословање АРРА.

Уколико је износ уплаћене чланарине за рад и пословање АРРА већи од минималног износа утврђеног у члану 3. тачка 4) Уредбе, учешће у суфинансирању одређује се у односу на минимални износ.

Суфинансирање чланарине јединица локалне самоуправе из Региона Косова и Метохије неће се вршити уколико је већ обезбеђена из буџета Републике Србије.

Уколико је јединица локалне самоуправе оснивач више акредитованих регионалних развојних агенција може се суфинансирати чланарина само за једну акредитовану регионалну развојну агенцију.

5. ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА И НЕОПХОДНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Захтев са неопходном документацијом јединице локалне самоуправе подносе Развојној агенцији (непосредно или преко АРРА), у два примерка, најкасније до 5. октобра 2021. године. Неблаговремени захтеви неће бити разматрани.

Уз захтев за суфинансирање годишње чланарине, јединица локалне самоуправе дужна је да достави:

1) важећи уговор о чланарини закључен између јединице локалне самоуправе и АРРА;

2) извод из Одлуке о усвајању завршног рачуна буџета јединице локалне самоуправе за 2020. годину, који се односи само на део у коме је приказан преглед укупно остварених буџетских односно текућих прихода – конто 7 (изузев јединица локалне самоуправе из Региона Косова и Метохије);

3) доказ да је јединица локалне самоуправе извршила пренос средстава на рачун АРРА (извод из Министарства финансија – Управе за трезор).

6. НАЧИН И ПРАЋЕЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА

Министарство и Развојна агенција закључују Уговор о реализацији мере суфинансирања годишње чланарине јединица локалних самоуправа за рад и пословање АРРА.

Развојна агенција врши обраду и контролу поднетих захтева и доставља Министарству Предлог листе захтева за пренос средстава за суфинансирање годишње чланарине јединица локалне самоуправе за рад и пословање АРРА са пратећом документацијом до 15. октобра 2021. године.

Након спроведене контроле Предлога листе захтева од стране Министарства, министар привреде доноси Одлуку о одобравању суфинансирања годишње чланарине јединица локалне самоуправе за рад и пословање АРРА.

Министарство врши пренос одобрених средстава јединицама локалне самоуправе на прописане рачуне за уплату јавних прихода:

– Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина;

– Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа градова.

Министарство у сарадњи са Развојном агенцијом прати реализацију активности АРРА у складу са овим програмом.

 

Пратећа документација:

  1. Захтев за пренос средстава