Javni poziv za učešće u Programu pružanja standardizovane usluge mentoringa sektorima prerađivačke industrije u 2020. godini

 

JAVNI POZIV

ZA UČEŠĆE U PROGRAMU PRUŽANjA STANDARDIZOVANE USLUGE MENTORINGA SEKTORIMA PRERAĐIVAČKE INDUSTRIJE U 2020. GODINI,

KOJI JE DEO PROGRAMA „USPOSTAVLjANjE I PROMOCIJA USLUGE MENTORINGA ZA MALA I SREDNjA PREDUZEĆA NA ZAPADNOM BALKANU –FAZA 2“

 

 

OBAVEŠTENjE O PRODUŽENjU ROKA ZA PODNOŠENjE PRIJAVA:

Vlada Republike Srbije je, u cilju sprečavanja širenja virusa COVID 19, proglasila vanredno stanje. U skladu sa tim, RAS produžava trajanje Javnog poziva za učešće u Programu pružanja standardizovane usluge mentoringa sektorima prerađivačke industrije, koji je deo programa RAS i JICA „Uspostavljanje i promocija usluge mentoringa za mala i srednja preduzeća na Zapadnom Balkanu-faza 2“, do 10. juna 2020. godine.

 

Razvojna agencija Srbije (u daljem tekstu: RAS) raspisuje Javni poziv za učešće u„Programu pružanja standardizovane usluge mentoringa sektorima prerađivačke industrije u 2020. godini“, koji je sastavni deo programa „Uspostavljanje i promocija usluge mentoringa za mala i srednja preduzeća na zapadnom balkanu – faza 2“ (u daljem tekstu: Program) sa ciljem unapređenja poslovnog ambijenta i podrške nesmetanom razvoju MMSPP koja posluju u okviru sektora prerađivačke industrije grupisane u četiri oblasti i to: industrija mašina i opreme; prehrambena industrija; drvna i industrija nameštaja i industrija gume i plastike. Javni poziv se objavljuje u skladu sa Godišnjim programom rada Razvojne agencije Srbije za 2020. godinu.

Usluga mentoringa je namenjena mikro, malim i srednjim privrednim društvima i preduzetnicima i ima za cilj razvoj poslovanja i smanjenje broja neuspešnih privrednih subjekata.

Proces mentoringa odvija se po metodologiji RAS, razvijenoj u saradnji sa Japanskom agencijom za međunarodnu saradnju (JICA). Metodologija određuje korake u procesu u okviru kog stručno lice-mentor sprovodi u direktnom kontaktu i radu sa vlasnikom i/ili zakonskim zastupnikom privrednog subjekta određeni broj mentoring sati (od 25 do 50 po korisniku) i to u prostorijama korisnika (ne manje od 75% od ukupnog broja predviđenih sati). Vlasnik i/ili zakonski zastupnik privrednog subjekta i mentor zajedno proučavaju aktuelno poslovanje, razloge trenutnih problema ili smetnje za dalji razvoj, najvažnije potencijale za rast, te na osnovu konstatovanog stanja mentor i korisnik mentoring usluge pripremaju plan/projekat razvoja.

Metodologija standardizovane usluge mentoringa jasno definiše sve korake i aktivnosti u realizaciji mentoringa (upravljanje šemom, rad na terenu, broj poseta, aktivnosti u okviru svake posete, vreme predviđeno za pripremu plana i izveštavanje) i to kroz vodiče: Opšti vodič za mentoring, Vodič za mentoring za početnike i Vodič za mentoring zrelih preduzeća.

 

Mentoring čini skup sledećih usluga:

 • Dijagnostikovanje kako bi se razumela trenutna situacija u privrednom subjektu;
 • Pomoć prilikom pripremanja razvojnih aktivnosti/planova/projekata kako bi se dostigli ciljevi privrednog subjekta;
 • Savetovanje    i           koordinacija   za        pristupanje     fondovima,            novim  tehnologijama, konsultantskim uslugama i drugo kako bi se podstakao razvoj i unapređenje poslovanja;
 • Pomoć za pripremanje kreditnih aplikacija za banke i programe podrške za MMSPP;
 • Pomoć pri implementaciji razvojnih aktivnosti/planova/projekata;
 • Pomoć u pronalaženju poslovnih partnera;
 • Pomoć pri pronalaženju potrebnih informacija;
 • Kaizen;
 • Konsalting;
 • Savetovanje/koučing;
 • Obuka;
 • Upućivanje na odgovarajuće specijalizovane konsultante.

 

USLOVI ZA UČEŠĆE

Pravo na učešće u Programu imaju mikro, mala i srednja privredna društva i preduzetnici, koji ispunjavaju sledeće uslove:

 • da su registrovani na teritoriji Republike Srbije pre februara 2017. godine;
 • da obavljaju delatnost u okviru jednog od sektora prerađivačke industrije grupisane u četiri oblasti i to: industrija mašina i opreme; prehrambena industrija; drvna i industrija nameštaja i industrija gume i plastike (Prilog 1 - Lista klasifikacionih delatnosti koje su prihvatljive za finansiranje po Programu)
 • da su izmirili obaveze po osnovu poreza i doprinosa;
 • da su u većinskom privatnom vlasništvu.

 

TRAJANjE

Krajnji rok za završetak pružanja standardizovane usluge mentoring je 20. novembar 2020. godine.

 

POTREBNA DOKUMENTACIJA

Dokumentacija koja se obavezno dostavlja prilikom prijavljivanja na Javni poziv:

1. Obrazac 1 - Popunjena prijava;

2. Potvrda nadležne Poreske uprave da je Podnosilac prijave izmirio sve javne prihode (poreze i doprinose) u prethodnoj godini, koje ne sme biti izdato pre datuma objavljivanja javnog poziva (original ili kopija).

 

RAS zadržava pravo da, ukoliko je potrebno, zatraži dodatnu dokumentaciju od Podnosioca prijave, ali samo za kompletne podnete prijave.

 

FINANSIJSKA SREDSTVA

Ukupan budžet za pružanje standardizovane usluge mentoring iznosi 3.500.000,00 dinara.

 

NAČIN PRIJAVLjIVANjA

Prijave sa svim pratećim obrascima i dokumentacijom se podnose lično ili preporučenom poštom ARRA sa naznakom: Prijava za učešće u Programu pružanja standardizovane usluge mentoringa sektorima prerađivačke industrije.

 

Regionalna agencija za razvoj istočne Srbije „RARIS“

Adresa: Trg oslobođenja bb, Zaječar Telefon: 019/426-376, 019/426-377

E-mail: office@raris.org www.raris.org

 

Regionalni centar za društveno ekonomski razvoj „BANAT“

Adresa: Čarnojevićeva 1, Zrenjanin Telefon: 023/510-567, 023/561-064

E-mail: office@rcrbanat.rs www.banat.rs

 

Centar za razvoj Jablaničkog i Pčinjskog okruga

Adresa: Pana Đukića 42, Leskovac

Telefon: 016/315-0115; 016/3150-114

E-mail: info@centarzarazvoj.org www.centarzarazvoj.org

 

Regionalna agencija za prostorni i ekonomski razvoj Raškog i Moravičkog okruga

Adresa: Cara Dušana 77, Kraljevo Telefon: 036/397-777; 036/397-770

E-mail: office@kv-rda.org www.kv-rda.org

 

Regionalna razvojna agencija „JUG“

Adresa: Kej Kola srpskih sestara 3/2, Niš Telefon: 018/515-447, 018/522-659

E-mail: info@rra-jug.rs www.rra-jug.rs

 

Regionalna razvojna agencija „Zlatibor“

Adresa: Petra Ćelovića bb, Užice Telefon: 031/523-065, 031/510-098

E-mail: office@rrazlatibor.rs www.rrazlatibor.co.rs

 

Regionalna razvojna agencija Bačka

Adresa: Bulevar Mihajla Pupina 20/II sprat, Novi Sad Telefon: 021/557-781

E-mail: office@rda-backa.rs www.rda-backa.rs

 

Regionalna razvojna agencija Srem

Adresa: Glavna 172, Ruma Telefon: 022/470-910

E-mail: office@rrasrem.rs www.rrasrem.rs

 

Regionalna razvojna agencija Sandžaka - SEDA

Adresa: 7. jula bb, Novi Pazar

Telefon: 020/332-700, 020/317-551 (fax) E-mail: office@seda.org.rs www.seda.org.rs

 

Regionalna agencija za ekonomski razvoj Šumadije i Pomoravlja

Adresa: Kralja Petra I broj 22, Kragujevac Telefon: 034/302-701; 034/302-702

E-mail: officekg@redasp.rs www.redasp.rs

 

Regionalna agencija za razvoj i evropske integracije Beograd

Adresa: Topličin venac 11/4, Beograd Telefon: 011/2186-730; 011/2186-740

E-mail: office@rarei.rs www.rarei.rs

 

Regionalna razvojna agencija Podrinja, Podgorine i Rađevine

Adresa: Jovana Cvijića 20, Loznica Telefon: 015/876-096; 015/875-993

E-mail: office@rrappr.rs www.rrappr.rs

 

Regionalna razvojna agencija Braničevo-Podunavlje

Adresa: Stari korzo 30/3, Požarevac Telefon: 012/510-824

E-mail: office@rra-bp.rs www.rra-bp.rs

 

Regionalna razvojna agencija PANONREG

Adresa: Trg Cara Jovana Nenada 15, Subotica Telefon: 024/554-107

E-mail: office@panonreg.rs www.panonreg.rs

 

Agencija za regionalni razvoj Rasinskog okruga d.o.o Kruševac

Adresa: Tanaska Rajića 18/3, Kruševac Telefon: 037/202-336

E-mail: office@arrro.rs www.arrro.rs

 

Regionalna razvojna agencija „Južni Banat“

Adresa: Karađorđeva br.4, Pančevo Telefon: 013/2190-314, 013/2190-315

E-mail: office@rrajuznibanat.rs www.rrajuznibanat.rs

 

Regionalna razvojna agencija „Pčinjskog okruga“ d.o.o. Vranje

Adresa: Partizanska 10A/21, Vranje Telefon: 064/685-8604

E-mail: leda_vr@yahoo.com

www.veeda.rs

 

Javni poziv je otvoren do 10. juna 2020. godine.

Javni poziv, Uputstvo i prateći obrasci dostupni su na elektronskim stranama RAS, www.ras.gov.rs, kao i na elektronskim stranama ARRA i u štampanom obliku u ARRA.

Za detaljnije  informacije  možete  se  obratiti RAS na  elektronsku adresu: mentoring4sektora@ras.gov.rs ili na broj telefona: 011/3398 809.

 

Prateća dokumentacija: 

 1. Tekst Javnog poziva
 2. Obrazac 1
 3. Formular za evaluaciju prijava
 4. Prilog 1 - Lista klasifikacionih delatnosti 
 5. Uputstvo