JAVNI POZIV - PROGRAM PODRŠKE PRIVREDNIM DRUŠTVIMA ZA USVAJANjE PRINCIPA POSLOVANjA U MEĐUNARODNIM LANCIMA VREDNOSTI U 2023. GODINI

OBAVEŠTENjE

Razvojna agencija Srbije obaveštava sve zainteresovane da je Javni poziv za učešće u Programu podrške privrednim društvima za usvajanje principa poslovanja, objavljen dana 29. decembra 2023. godine, produžen i trajaće do utroška sredstava, ili 30. septembra 2024. godine, u zavisnosti od toga koja od navedenih okolnosti nastupi ranije.

 

JAVNI POZIV

ZA UČEŠĆE U PROGRAMU PODRŠKE

PRIVREDNIM DRUŠTVIMA ZA USVAJANjE PRINCIPA POSLOVANjA U

MEĐUNARODNIM LANCIMA VREDNOSTI U 2023. GODINI

 

RAZVOJNA AGENCIJA SRBIJE se sprovođenjem ovog programa opredelila da podrži kreiranje okvira za uspostavljanje komercijalnih odnosa između multinacionalnih kompanija i domaćih privrednih subjekata, a sve u cilju ostvarivanja bolje integracije stranih ulagača u lokalni ekonomski sistem, s jedne strane, kao i usvajanje principa poslovanja međunarodnih lanaca vrednosti od strane lokalnih kompanija.

 

TRAJANJE JAVNOG POZIVAROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA

Javni poziv je objavljen 29. decembra 2023. godine, i trajaće do utroška sredstava, ili u periodu od 4 meseca od objavljivanja javnog poziva, odnosno do 29. aprila 2024. godine, u zavisnosti od toga koja od navedenih okolnosti nastupi ranije.

 

RASPOLOŽIVA SREDSTVA

Za realizaciju ovog programa opredeljen je budžet u iznosu od 50.000.000,00 RSD.

Bespovratna sredstva se mogu dodeliti za finansiranje opravdanih troškova vezanih za realizaciju najmanje dve projektne aktivnosti, od kojih jedna mora biti „Sprovođenje evaluacije poslovnih performansi koja prethodi ulistavanju na referentne interaktivne platforme.

Raspoloživa sredstva se ugovorom odobravaju Korisnicima, dodelom državne pomoći u ukupnom iznosu koji ne može biti veći od 7.000.000,00 RSD.

 

USLOVI ZA UČEŠĆE

Pravo na učešće i korišćenje bespovratnih sredstava imaju privredni subjekti koja ispunjavaju sledeće uslove:

 • Opšti uslovi:
 1. da je Podnosilac prijave u trenutku podnošenja prijave upisan u odgovarajući registar privrednih društava i preduzetnika, kao i da je registrovan u APR najkasnije do 1. januara 2020. godine;
 2. da je učešće kapitala u javnoj svojini Podnosioca prijave ispod propisanog praga značajnog učešća u smislu zakona kojim se uređuju privredna društva;
 3. da je Podnosilac prijave izmirio dospele obaveze po osnovu poreza i doprinosa;
 4. da Podnosilac prijave nije u teškoćama u skladu sa pravilima za dodelu državne pomoći;
 5. da Podnosilac prijave ostvari više od 150 bodova prilikom procene poslovnih performansi.
 • Posebni uslovi:

Tehnički kapacitet:

 1. da Podnosilac prijave poseduje sertifikat o implementiranom sistemu kvaliteta ISO 9001.

Napomena: Ukoliko Podnosilac prijave ne poseduje važeći sertifikat o implementiranom sistemu kvaliteta ISO 9001, ima mogućnost da mu se odobri učešće u Programu, tako što će se pored ostalih projektnih aktivnosti prijaviti i za odobravanje bespovratnih sredstava za sprovođenje projektnih aktivnosti radi implementacije i sertifikacije sistema kvaliteta ISO 9001.

Poslovni kapaciteti:

 1. da Podnosilac prijave posluje u podržanim delatnostima:
  • proizvodnja električne opreme;
  • proizvodnja metalnih proizvoda;
  • proizvodnja računara, elektronskih i optičkih proizvoda;
  • proizvodnja nepomenutih mašina i nepomenute opreme;
  • proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica;
  • proizvodnja ostalih saobraćajnih sredstava;
  • proizvodnja proizvoda od gume i plastika;
  • ostalo štampanje, pod kojim se podrazumeva samo štampanje etiketa, „pametnih" kartica i nalepnica.
 2. da se Podnosilac prijave u okviru pretežne delatnosti bavi proizvodnjom direktnih ili indirektnih materijala, komponenata, sistema i podsistema koji pripadaju podržanim delatnostima.

Kadrovski kapaciteti:

 1. da Podnosilac prijave ima minimum 15 zaposlenih lica u radnom odnosu, na dan objavljivanja Javnog poziva, prema evidenciji CROSO.

Finansijski kapaciteti:

 1. da je Podnosilac prijave u toku 2022. poslovne godine ostvario prihod od prodaje proizvoda u iznosu ne manjem od 25.000.000,00 dinara – pozicija Bilansa uspeha AOP 1005 Prihod od prodaje proizvoda i usluga;
 2. da je udeo prihoda Podnosioca prijave od prodaje proizvoda u Poslovnom prihodu od prodaje (a koji se za svrhu ovog Programa posmatra kao zbir pozicija AOP 1002 - Prihod od prodaje robe i AOP 1005 Prihod od prodaje proizvoda i usluga) bude veći ili jednak 50% u 2022. godini;
 3. da vrednost osnovnih sredstava, dobijena kao razlika pozicija AOP 0009 (Nekretnine, postrojenja i oprema) i AOP 0012 (Investiciona nekretnina) pojedinačnog, odnosno konsolidovanog bilansa stanja na dan 31.12.2022. poslovnoj godini Podnosioca prijave, nije manja od 25.000.000,00 dinara;
 4. da protiv Podnosioca prijave nije pokrenut prethodni stečajni postupak, nije otvoren stečajni postupak, nije pokrenut postupak reorganizacije ili nije pokrenut postupak likvidacije.

 

NAMENA I VISINA BESPOVRATNIH SREDSTAVA

Podržane mere intervencije

Ovim Programom podržava se finansiranje opravdanih troškova nastalih u sprovođenju aktivnosti koje su podržane u okviru mera intervencija Podrška za unapređenje konkurentnosti i digitalizacije i Konsultanstka podrška za unapređenje poslovnih performansi.

Pod podrškom za unapređenje konkurentnosti i digitalizacije podrazumeva se sprovođenje sledećih projektnih aktivnosti:

 1. Sertifikacija sistema kvaliteta prema zahtevima industrijskih standarda specifičnih za Podržane delatnosti (kao što su IATF16949/IRIS/CE-3A/CEN, VDA 6.3 i drugi pojedinačni specifični standardi u grupi CEN standarda), kao i sertifikacija sistema menadžmenta sistema kvaliteta (ISO 14001, ISO 50001, ISO 18001, ISO 45001, ISO 27001 i sl.).

Bespovratna sredstva za navedenu aktivnost se mogu dodeliti u visini do 50% od vrednosti opravdanih troškova za predmetnu aktivnost, u iznosu koji ne može biti veći od 2.500.000,00 RSD.

 1. Uvođenje softverskih rešenja u cilju optimizacije i digitalizacije postojećih proizvodnih procesa, odnosno kupovina softvera i implementacija.

Bespovratna sredstva za navedenu aktivnost se mogu dodeliti u visini do 70% od vrednosti opravdanih troškova za predmetnu aktivnost, u iznosu koji ne može biti veći od 5.000.000,00 RSD.

 1. Izrada web stranice i optimizacija u internet pretraživačima

Bespovratna sredstva za navedenu aktivnost se mogu dodeliti u visini do 70% od vrednosti opravdanih troškova za predmetnu aktivnost, u iznosu koji ne može biti veći od 300.000,00 RSD.

 1. Troškovi ulistavanja na referentne globalne interaktivne platforme (registracija i evaluacija)

Pod navedenom aktivnošću kao opravdani troškovi priznaju se troškovi registracije i evaluacije u okviru platformi koje služe za razmenu podataka u cilju održivosti i smanjenja rizika unutar lanca snabdevanja, kao i povezivanju kupaca i dobavljača.

Bespovratna sredstva za navedenu aktivnost se mogu dodeliti u visini do 100% od vrednosti opravdanih troškova za predmetnu aktivnosti, u iznosu koji ne može biti veći od 400.000,00 RSD.

Radi ostvarivanja prava na bespovratna sredstva, Podnosilac prijave je u obavezi da sprovede evaluaciju poslovnih performansi koja prethodi ulistavanju na referentne globalne interaktivne platforme. Rezultati evaluacije ne utiču na ostvarivanje prava na bespovratna sredstva.

 

Pod podrškom za unapređenje poslovnih performansi podrazumeva se sprovođenje sledećih projektnih aktivnosti:

 1. Konsultantska podrška za optimizaciju proizvodnih i poslovnih procesa koji su potrebni za ispunjenje zahteva MNK, a u skladu sa očekivanim standardima upravljanja proizvodnim procesima u podržanim delatnostima, posebno optimizacija postojećih proizvodnih linija, uspostavljanje serijske proizvodnje i primena kontrole kvaliteta.

Bespovratna sredstva za navedenu aktivnost se mogu dodeliti u visini do 70% od vrednosti opravdanih troškova za predmetnu aktivnost, u iznosu koji ne može biti veći od 3.000.000,00 RSD.

 1. Konsultantska podrška za uvođenje ili unapređenje korporativnog upravljanja, a koja uključuje ali ne ograničava se na: korporativno upravljanje, strateško i operativno planiranje, postavljanje ključnih pokazatelja učinka, upoznavanje sa principima poslovanja u međunarodnim lancima vrednosti u cilju povećanja obima plasmana proizvoda i pronalaženje novih klijenata.

Bespovratna sredstva za navedenu aktivnost se mogu dodeliti u visini do 70% od vrednosti opravdanih troškova za predmetnu aktivnost, u iznosu koji ne može biti veći od 2.500.000,00 RSD.

 1. Konsultantska podrška za unapređenje i optimizaciju procesa upravljanja kadrovima kroz definisanje organizacionog profila privrednih društava i korporativne kulture i korišćenje automatizovanih alata za karijerno vođenje zaposlenih i selekciju prilikom zapošljavanja.

Bespovratna sredstva za navedenu aktivnost se mogu dodeliti u visini do 70% od vrednosti opravdanih troškova za predmetnu aktivnost, u iznosu koji ne može biti veći od 1.000.000,00 RSD.

 1. Konsultantska podrška za uključivanje tj. uvođenje pravila, procedura i izveštavanja u vezi sa ESG faktorima

Bespovratna sredstva za navedenu aktivnost se mogu dodeliti u visini do 70% od vrednosti opravdanih troškova za predmetnu aktivnost, u iznosu koji ne može biti veći od 1.500.000,00 RSD.

 1. Konsultantska podrška za pripremu koja prethodi sprovođenju terenskog uvida u poslovne performanse od strane MNK ili uvođenja sistema kvaliteta prema zahtevima standarda menadžmenta kvaliteta (ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001, ISO 18001, ISO 45001, ISO 27001 i sl.) i uvođenja sistema kvaliteta prema zahtevima standarda koji su specifični i neophodni za podržane delatnosti.

Bespovratna sredstva za navedenu aktivnost se mogu dodeliti u visini do 70% od vrednosti opravdanih troškova za predmetnu aktivnost, u iznosu koji ne može biti veći od 2.500.000,00 RSD.

 1. Konsultantska podrška za usklađivanje sa zahtevima zelene industrije pod čim se podrazumeva priprema tehničke dokumentacije, studije, elaborata radi smanjenja zagađenja životne sredine, usklađivanja sa zahtevima zelene industrije, energetske efikasnosti u cilju sprovođenja dekarbonizacije i smanjenja industrijskih emisija.

Bespovratna sredstva za navedenu aktivnost se mogu dodeliti u visini do 70% od vrednosti opravdanih troškova za predmetnu aktivnost, u iznosu koji ne može biti veći od 1.500.000,00 RSD.

 1. Konsultantska podrška za planiranje uvođenja softverskih rešenja, odnosno mapiranje procesa koje prethodi uvođenju softverskih rešenja.

Bespovratna sredstva za navedenu aktivnost se mogu dodeliti u visini do 70% od vrednosti opravdanih troškova za predmetnu aktivnost, u iznosu koji ne može biti veći od 1.500.000,00 RSD.

 

NAČIN PRIJAVLJIVANJA

Prijave se podnose elektronskim putem na Portalu Agencije, kreiranjem korisničkog naloga na linku https://prijave.ras.gov.rs/pp/.

 

UPUTSTVO ZA SPROVOĐENJE PROGRAMA

U vezi sa postupkom sprovođenja Programa podrške privrednim društvima za usvajanje principa poslovanja u međunarodnim lancima vrednosti u 2023. godini, uslovima i odredbama koje se odnose na njegovu realizaciju, upućujemo vas da detaljno pogledate Uputstvo za sprovođenje Programa podrške privrednim društvima za usvajanje principa poslovanja u međunarodnim lancima vrednosti u 2023. godini.

 

DOKUMENTACIJA ZA PRIJAVLJIVANJE:

Obavezna dokumentacija:

 1. Obrazac 1 – Obrazac prijave na Program koji se elektronski podnosi na Portalu Agencije;
 2. Obrazac 2 – Izjave Podnosioca prijave koje se odnose na potvrđivanje podnošenja Obrasca 1 putem Portala Agencije, ispunjenost uslova i prihvatanje uslova za učešće u Programu, neosuđivanost Podnosioca prijave i njegovih zakonskih zastupnika za privredne prestupe i krivična dela protiv privrede, koje se daju pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću, kao i o povezanim privrednim društvima i postojanju obaveze sprovođenja finansijske konsolidacije ili izuzimanju od obaveze od sprovođenja finansijske konsolidacije, ukoliko je Podnosilac prijave matično društvo ili zavisno društvo u okviru grupe;
 3. Kopija uverenja nadležnog organa poreske uprave da je Podnosilac prijave izmirio sve  dospele obaveze po osnovu poreza i doprinosa, ne starije od mesec dana od dana podnošenja Prijave;
 4. Kopija važećeg sertifikata sistema kvaliteta ISO 9001 izdatog od strane sertifikacionog tela   akreditovanog od strane ATS (sertifikate dostavljaju Podnosioci prijava koji imaju implementiran sistem kvaliteta, u slučaju da u momentu prijave nemaju dužni su da se prijave na projektne aktivnosti koje se odnose na implementaciju i sertifikaciju sistema kvaliteta ISO 9001);
 5. Dokazi o iznosu opravdanih troškova navedenih u Predlogu projekta (ponude, profakture pružalaca usluge koje sadrže jasno definisan predmet i obim projektnih aktivnosti, rok za realizaciju i planirane troškove).

 

SASTAVNI DEO OVOG PROGRAMA SA UPUTSTVOM ZA SPROVOĐENJE, ČINE I SLEDEĆA DOKUMENTA I OBRASCI:

 1. Obrazac 1 – Obrazac prijave na Program, koji se elektronski podnosi na Portalu Agencije;
 2. Obrazac 2 – Izjave Podnosioca prijave koje se odnose na potvrđivanje podnošenja Obrasca 1 putem Portala Agencije, ispunjenost uslova i prihvatanje uslova za učešće u Programu, neosuđivanost Podnosioca prijave i njegovih zakonskih zastupnika za privredne prestupe i krivična dela protiv privrede, koje se daju pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću, kao i o povezanim privrednim društvima i postojanju obaveze sprovođenja finansijske konsolidacije ili izuzimanju od obaveze od sprovođenja finansijske konsolidacije, ukoliko je Podnosilac prijave matično društvo ili zavisno društvo u okviru grupe);
 3. Obrazac 3 – Zahtev za isplatu odobrenih bespovratnih sredstava;
 4. Uputstvo za sprovođenje postupka verifikacije Projekta.