JAVNI POZIV - PROGRAM PODRŠKE PRIVREDNIM DRUŠTVIMA ZA ULAZAK U LANCE DOBAVLjAČA MULTINACIONALNIH KOMPANIJA U 2022. GODINI

JAVNI POZIV

ZA UČEŠĆE U PROGRAMU PODRŠKE PRIVREDNIM DRUŠTVIMA ZA ULAZAK U LANCE DOBAVLjAČA MULTINACIONALNIH KOMPANIJA U 2022. GODINI

Razvojna agencija Srbije (u daljem tekstu: Agencija) kroz sprovođenje višegodišnjeg Programa podrške privrednim društvima za ulazak u lance dobavljača multinacionalnih kompanija (u daljem tekstu: Program) ima za cilj podizanje kapaciteta privrednih društava u svrhu uključivanja u međunarodne lance vrednosti multinacionalnih kompanija (u daljem tekstu: MNK).

Javni poziv je objavljen 25. novembra 2022. godine i trajaće 60 dana, odnosno do 24.01.2023. godine.

USLOVI ZA UČEŠĆE U PROGRAMU

Pravo na učešće u Programu i korišćenje bespovratnih sredstava ima Podnosilac prijave koji kumulativno ispunjava sledeće opšte posebne  uslove:

Opšti uslovi:

1. da je Podnosilac prijave registrovan u APR, odnosno upisan u odgovarajući registar privrednih društava, najkasnije do 1. januara 2019. godine;

2. da kapital Podnosioca prijave nije u javnoj svojini;

3. da je Podnosilac prijave izmirio dospele obaveze po osnovu poreza i doprinosa;

4. da Podnosilac prijave nije u teškoćama u skladu sa pravilima za dodelu državne pomoći;

5. da Podnosilac prijave nije povezan sa kupcem ili potencijalnim kupcem;

6. da Podnosilac prijave ne ispunjava uslove za sticanje statusa MNK ili nije povezan sa grupacijom koja ispunjava uslove za sticanje statusa MNK, u smislu zakona kojim se uređuju privredna društva;

7. Podnosilac prijave koji je povezan sa grupacijom koja ispunjava uslove za sticanje statusa MNK i koji je povezan sa kupcem ili potencijalnim kupcem koji ispunjava uslove za sticanje statusa MNK može učestovati u Programu ukoliko efekat učešća rezultira uvođenjem inovativnog proizvoda;

8. da Podnosilac prijave nije neopravdano odustao od učešća u prethodnim Programima;

9. da učešće Podnosioca prijave u prethodnim Programima nije okončano zbog pasivnog držanja Podnosioca prijave zbog kojeg prethodni Program nije mogao biti realizovan;

10. da prethodno zaključen Ugovor o dodeli bespovratnih sredstava sa Podnosiocem prijave nije raskinut zbog neizvršenja ugovornih obaveza.

Posebni uslovi:

Tehnički kapacitet:

1. da Podnosilac prijave poseduje implementiran sistem kvaliteta ISO 9001.

Poslovni kapaciteti:

1.  da Podnosilac prijave kao pretežnu delatnost obavlja prerađivačku delatnost ili da poseduje proizvodne kapacitete pomoću kojih može obavljati prerađivačku delatnost u: sektoru automobilske industrije – uređaji i komponente za automobilsku industriju (plastika, guma, mašine / oprema) kao i proizvodnji etiketa/bar kodova za potrebe automobilske industrije; sektoru mašina i opreme za druge namene; sektoru obrade metala; sektoru gume i plastike; sektoru proizvodnje kućnih aparata i delova kućnih aparata; sektoru električnih i elektronskih sistema i elemenata električnih i elektronskih sistema;

2. da Podnosilac prijave obavlja proizvodnju ili poseduje proizvodne kapacitete pomoću kojih može obavljati proizvodnju direktnih materijala ili indirektnih materijala za proizvode koji pripadaju lancima vrednosti u smislu ovog Programa;

3. da Podnosilac prijave raspolaže mašinama i opremom koje mogu biti upotrebljene za serijsku proizvodnju direktnih materijala i indirektnih materijala u smislu ovog Programa.

Kadrovski kapacitet:

1. da Podnosilac prijave ima minimum 15 zaposlenih lica u radnom odnosu, na dan objavljivanja Javnog poziva, prema evidenciji CROSO.

Finansijski kapaciteti:

1. da je Podnosilac prijave u toku 2021. poslovne godine ostvario prihod od prodaje proizvoda u iznosu ne manjem od 35.000.000,00 dinara;

2. da je udeo prihoda Podnosioca prijave od prodaje proizvoda u Poslovnom prihodu od prodaje (a koji se posmatra za svrhu ovog Programa kao zbir pozicija AOP 1002 - Prihod od prodaje robe i AOP 1005 Prihod od prodaje proizvoda i usluga) veći ili jednak 50% u 2021. godini;

3. da vrednost osnovnih sredstava, dobijena kao razlika pozicija AOP 0009 (Nekretnine, postrojenja i oprema) i AOP 0012 (Investiciona nekretnina) pojedinačnog, odnosno konsolidovanog bilansa stanja na dan 31.12.2021. godine Podnosioca prijave, nije manja od 35.000.000,00 dinara;

4. da protiv Podnosioca prijave nije pokrenut prethodni stečajni postupak, nije otvoren stečajni  postupak, nije pokrenut postupak reorganizacije ili nije pokrenut postupak likvidacije.

NAMENA BESPOVRATNIH SREDSTAVA

Bespovratna sredstva se mogu se dodeliti za realizaciju mera intervencija pod kojima se podrazumeva podrška za ulaganje  u materijalnu imovinu, podrška za ulaganje u nematerijalnu imovinu, konsultantska podrška, kao i podrška za uspostavljanje saradnje sa MNK.

Korisnik može ostvariti pravo na jednu ili više mera intervencije u skladu sa potrebama poslovanja, dostavljenim Pismom preporuke MNK/Pismom preporuke Dobavljača MNK kao i ostvarenim bodovima nakon okončanja postupka dijagnostike poslovnih performansi.

Ulaganje u materijalnu imovinu

Pod podrškom za ulaganje u materijalnu imovinu podrazumevaju se sledeće mere intervencije:

1. Kupovina i instalacija proizvodne i procesne opreme visokih performansi (uključujući ali neograničavajući se na industrijske robote, proizvodne trake, CNC mašine, mašine za pakovanje i slično) u funkciji izrade delova i poluproizvoda koji će se isporučivati MNK ili njihovim dobavljačima, do tri godine starosti računajući do trenutka objavljivanja Javnog poziva;

Refundacija do 50% od ukupne vrednosti opravdanih troškova, u iznosu koji ne može biti veći od 14.000.000,00 RSD.

2. Kupovina opreme za ulaznu kontrolu sirovina, međufaznu kontrolu kvaliteta proizvodnje u toku i kvaliteta gotovih proizvoda koji se isporučuju MNK ili njihovim dobavljačima, do tri godine starosti računajući do trenutka objavljivanja Javnog poziva;

Refundacija do 50% od ukupne vrednosti opravdanih troškova, u iznosu koji ne može biti veći od 12.000.000,00 RSD.

3. Kupovina neophodnog specifičnog novog alata ili pribora u skladu sa zahtevom MNK   koji će biti u funkciji izrade delova i poluproizvoda za tu MNK.

Refundacija do 40% od ukupne vrednosti opravdanih troškova, u iznosu koji ne može biti veći 5.000.000,00 RSD.

4. Kupovina i instalacija autonomnih robota sa sposobnošću učenja i kobota, do tri godine starosti računajući do trenutka objavljivanja Javnog poziva i koji su neophodni kako bi se ispunili zahtevi MNK ili dobavljača MNK;

Refundacija do 70% od ukupne vrednosti opravdanih troškova, u iznosu koji ne može biti veći od 15.000.000,00 RSD.

5. Unapređenje prostornog kapaciteta, pod kojim se podrazumeva  adaptacija postojećih proizvodnih hala u cilju usklađivanja sa specifičnim tehnološkim zahtevima lanaca vrednosti u smislu ovog Programa (čiste sobe, antistatički pod i sl.) kao i  izgradnja novih hala u skladu sa zahtevima specifičnih standarda (IATF, VDA 6.3 i sl.), a prema zahtevima i pravilima MNK u funkciji uspostavljanja komercijalne saradnje sa MNK;

Refundacija do 40% od ukupne vrednosti opravdanih troškova, u iznosu koji ne može biti veći od 7.000.000,00 RSD.

Ulaganje u nematerijalnu imovinu

Pod podrškom za ulaganje u nematerijalnu imovinu podrazumevaju se sledeće mere intervencije:

1. Sertifikacija sistema kvaliteta prema zahtevima standarda koji su specifični za poslovanje u lancima vrednosti u smislu ovog Programa  (IATF16949/IRIS/CE-3A/CEN, VDA 6.3 i drugi pojedinačni specifični standardi u grupi CEN standarda), kao i sertifikacija sistema menadžmenta kvaliteta (ISO 14001, ISO 50001, ISO 1800, ISO 45001, ISO 27001 i sl.)

Refundacija do 50% od ukupne vrednosti opravdanih troškova, u iznosu koji ne može biti veći od 2.500.000,00 RSD.

2. Izrada i implementacija softverskih rešenja u cilju optimizacije postojećih proizvodnih procesa;

Refundacija do 50% od ukupne vrednosti opravdanih troškova, u iznosu koji ne može biti veći od 8.000.000,00 RSD.

Konsultanstka podrška

Pod konsultantskom podrškom podrazumevaju se sledeće mere intervencije:

1. Za optimizaciju proizvodnih i poslovnih procesa koji su ključni za ispunjenje zahteva MNK, a u skladu sa očekivanim standardima upravljanja proizvodnim procesima u lancima vrednosti u smislu ovog Programa, posebno optimizacija postojećih proizvodnih linija, uspostavljanje serijske proizvodnje i primena kontrole kvaliteta;

Refundacija do 70% do ukupne vrednosti opravdanih troškova, u iznosu koji ne može biti veći  od 3.000.000,00 RSD.

2. Za uvođenje ili unapređenje korporativnog upravljanja, a koja uključuje ali ne ograničava se na: korporativno upravljanje, strateško i operativno planiranje, upoznavanje sa pricipima poslovanja u međunarodnim lancima vrednosti u cilju povećanja obima plasmana proizvoda i pronalaženje novih klijenata;

Refundacija do 70% od ukupne vrednosti opravdanih troškova, u iznosu koji ne može biti veći od 2.500.000,00 RSD.

3. Za uključivanje tj. uvođenje pravila, procedura i izveštavanja u vezi sa ESG faktorima, što može podrazumevati: zaštitu životne sredine, prava radnika, zdravlje i bezbednost na radu, poštovanje ljudskih prava, korporativno upravljanje (strukture i procese kojima se kompanije usmeravaju i kontrolišu) i s tim u vezi ulogu, sastav i raznolikost upravljačkih tela, etičko ponašanje (npr. borba protiv korupcije i podmićivanja), upravljanje rizicima, transparentnost i objavljivanje (npr. objavljivanje nefinansijskih informacija);

Refundacija do 70% od ukupne vrednosti opravdanih troškova, u iznosu koji ne može biti veći od 1.500.000,00 RSD.

4. Za pripremu koja prethodi sprovođenju terenskog uvida u poslovne performanse od strane MNK ili uvođenja sistema kvaliteta prema zahtevima standarda koji su specifični za lance vrednosti u smislu ovog Programa (uključujući ali ne ograničavajući se na sledeće standarde: IATF16949/IRIS/CE-3A/CEN/VDA 6.3 kao i drugi pojedinačni specifični standardi prema posebnim zahtevima MNK);

Refundacija do 70 % od ukupne vrednosti opravdanih troškova, u iznosu koji ne može biti veći od 2.500.000,00 RSD.

5. Za pripremu plana poslovnog razvoja koji podrazumeva analizu proizvodnih sposobnosti Podnosioca prijave, analizu tržišta sa predlozima tržišta, utvrđivanje ciljeva  poslovnog razvoja i načina ostvarivanja utvrđenih ciljeva.

Refundacija do 70 % od ukupne vrednosti opravdanih troškova, u iznosu koji ne može biti veći od 3.000.000,00 RSD.

6. Za usklađivanje sa zahtevima zelene industrije pod čim se podrazumeva priprema tehničke dokumentacije, studije, eleborata radi usklađivanja sa zahtevima zelene industrije, energetske efikasnosti i radi sprovođenja dekarbonizacije.

Refundacija do 70 % od ukupne vrednosti opravdanih troškova, u iznosu koji ne može biti veći od 1.500.000,00 RSD.

Podrška za uspostavljanje saradnje sa MNK

Pod podrškom za uspostavljanje saradnje sa MNK podrazumeva se finansijska podrška za:

1. troškove terenskog uvida u poslovne performanse Podnosioca prijave od strane predstavnika MNK (dijagnostika);

Refundacija do 80% od ukupne vrednosti opravdanih troškova,  u iznosu koji ne može biti veći od 1.500.000,00 RSD po jednoj sprovedenoj dijagnostici.

2. troškove godišnjeg ulistavanja na referentne interaktivne platforme namenjene povezivanju dobavljača iz ciljanih sektora;

Refundacija u visini do 100% od ukupne vrednosti opravdanih troškova,  u iznosu koji ne može biti veći od 300.000,00 RSD.

3. troškove samostalnog izlaganja na međunarodnom sajmu dobavljača, što obuhvata troškove zakupa prostora, izrade štanda, troškove pratećih usluga (usluge snabdevanja strujom i vodom, usluge snabdevanja internetom, obavezna upisnina ili kotizacija) i troškove transporta uzoraka;

Refundacija u visini do 50% od ukupne vrednosti opravdanih troškova, u iznosu koji ne može biti veći od 2.000.000,00 RSD.

4. troškove plaćanja premije osigranja od opšte odgovornosti za štetu, odnosno osiguranje od odgovornosti iz delatnosti za štetu pričinjenu trećim licima i/ili osiguranja od odgovornosti za proizvode i/ili osiguranja od povlačenja robe, kod društava za osiguranje koja su u registru Akcionarskih društava za osiguranje i reosiguranje pri Narodnoj banci Srbije, u skladu sa zahtevima MNK sa kojom je uspostavljena prva saradnja.

Refundacija u visini do 100% od ukupne vrednosti opravdanih troškova, u iznosu koji ne može biti veći od 2.500.000,00 RSD.

RASPOLOŽIVA FINANSIJSKA SREDSTVA

Za realizaciju ovog Programa opredeljen je budžet u iznosu od 200.000.000,00 RSD.

Raspoloživa sredstva se odobravaju pojedinačno Korisnicima, refundacijom kao sufinansiranje u visini do određenog procenta iznosa opravdanih troškova u iznosu koji ne može biti veći od 23.000.000,00 RSD.

NAČIN PRIJAVLjIVANjA

Prijave se podnose elektronski, kreiranjem korisničkog naloga na linku prijave.ras.gov.rs/Dobavljaci/ i verifikacijom internet adrese.

Link za prijavu je dostupan do kraja Javnog poziva, nakon čega više nije moguće podneti Prijavu.

POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA KONKURISANjE

Svaki Podnosilac prijave je u obavezi da uz podnetu prijavu na Portal Agencije unese i sledeću dokumentaciju:

1. Obrazac 2 – Izjava o ispunjenosti uslova i prihvatanju uslova za učešće u Programu, koja je izdata pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću;

2. Obrazac 3 – Izjava da Podnosilac prijave i njegovi zakonski zastupnici nisu osuđivani za privredne prestupe i krivična dela protiv privrede;

3. Kopiju uverenja nadležnog organa poreske uprave da je Podnosilac prijave izmirio sve dospele obaveze po osnovu poreza i doprinosa, ne starije od mesec dana od dana objavljivanja Javnog poziva;

4. Kopiju sertifikata sistema kvaliteta ISO 9001 izdatog od strane sertifikacionog tela akreditovanog od strane ATS;

5. Izjavu da Podnosilac prijave ne ispunjava uslove za sticanje statusa MNK i da Podnosilac prijave nije povezan sa privrednim društvom koje ispunjava uslove za sticanje statusa MNK sačinjeno u slobodnoj formi, osim za Podnosioce prijave koji su povezani sa grupacijom koja ispunjava uslove za sticanje statusa MNK i koji su povezani sa kupcem ili potencijalnim kupcem koji ispunjava uslove za sticanje statusa MNK a čiji efekat učešća rezultira uvođenjem inovativnog proizvoda;

6. Izjavu MNK o činjenici da predmet projekta Podnosioca prijave koji je povezan sa MNK u smislu zakona o privrednim društvima predstavlja inovativni proizvod;

7. Izjavu o toku proizvodnog i distributivnog procesa u okviru grupe, na osnovu koje je moguće utvrditi koji član grupe vrši proizvodnju, a koji distribuciju gotovih proizvoda, ukoliko je Podnosilac prijave matično društvo ili zavisno društvo u okviru grupe;

8. Izjavu o postojanju obaveze sprovođenja finansijske konsolidacije ili izuzimanju od obaveze od sprovođenja finansijske konsolidacije, ukoliko je Podnosilac prijave matično društvo ili zavisno društvo u okviru grupe;

9. Šemu povezanosti unutar grupe, ukoliko je Podnosilac prijave matično društvo ili zavisno društvo u okviru grupe.

Dodatna dokumentacija koja nije obavezan uslov za učešće u Programu

1. Dokumentacija koja se podnosi radi ostvarivanja prava na veći broj bodova prilikom sprovođenja postupka ocenjivanja i rangiranja dopuštenih Prijava:

• Potpisano i uredno popunjeno Pismo preporuke MNK i/ili Dobavljača MNK, na propisanom obrascu od strane Agencije. Uz ova pisma se dostavljaju i dokazi o aktivnom komercijalnom odnosu sa MNK, u slučaju dostavljanja Pisma preporuke dobavljača MNK (uverenje ili izjava od strane MNK na propisanom formatu  ili validan, aktivan ugovor kojim se potvrđuje priroda komercijalnog odnosa);

• Kopiju industrijski specifičnih standarda izdatih od strane IAF MLA članice za eksterne audite, odnosno od odgovarajuće institucije;

2. Dokumentacija koja se podnosi radi dodatnog uređenja prava i obaveza sa Agencijom:

• Ugovor o poverljivosti informacija potpisan elektronskim potpisom zakonskog zastupnika Podnosioca prijave.

3. Dokumantacija koja se podnosi radi ostvarivanja prava na odobravanje bespovratnih sredstava za implementaciju uslovljenih mera intervencije

Podnosilac prijave je u obavezi da dostavi uredno popunjeno Pismo preporuke MNK ili Pismo preporuke Dobavljača MNK, radi ostvarivanja prava na dodelu bespovratnih sredstava za implementaciju sledećih uslovljenih mera intervencije:

• Kupovina i instalacija proizvodne i procesne opreme visokih performansi;

• Kupovina opreme za ulaznu kontrolu sirovina, međufaznu kontrolu kvaliteta proizvodnje u toku i kvaliteta gotovih proizvoda;

• Kupovina neophodnog specifičnog novog alata ili pribora;

• Kupovina i instalacija autonomnih robota sa sposobnošću učenja i kobota;

• Unapređenje prostornog kapaciteta;

• Izrada i implementacija softverskih rešenja;

• Troškovi plaćanja premije osigranja od opšte odgovornosti za štetu, odnosno osiguranje od odgovornosti iz delatnosti za štetu pričinjenu trećim licima i/ili osiguranja od odgovornosti za proizvode i/ili osiguranja od povlačenja robe.

Napomena: Pismo preporuke MNK ili Pismo preporuke Dobavljača MNK, Podnosilac prijave može dostaviti naknadno, nakon datuma podnošenja Prijave, a najkasnije do trenutka okončanja postupka dijagnostike poslovnih performansi, ali samo u svrhu ostvarivanja prava na odobravanje uslovljenih mera intervencije.

 

PRATEĆA DOKUMENTACIJA:

1. Uputstvo za sprovođenje Programa podrške privrednim društvima za ulazak u lance dobavljača multinacionalnih kompanija u 2022. godini

2. Obrazac 1 – Prijava za učešće u Programu, koji je kreiran u okviru Portala Agencije;

3. Obrazac 2 – Izjava o ispunjenosti uslova Programa i o prihvatanju uslova za učešće u Programu;

4. Obrazac 3 – Pismo preporuke MNK;

5. Obrazac 4 – Pismo preporuke Dobavljača MNK;

6. Obrazac 5 – Izjava MNK o statusu aktivnog dobavljača;

7. Obrazac 6 – Plan unapređenja;

8. Obrazac 7 – Obračun odobrenih iznosa bespovratnih sredstava;

9. Obrazac 10 – Zahtev za isplatu odobrenih bespovratnih sredstava;

10. Prilog 1 - Način utvrđivanja ispunjenosti Posebnog uslova za učešće u Programu/finansijski kapacitet - tačke 1., 2. i 3.;

11. Prilog 2 - Metodologija za utvrđivanje kriterijuma i pondera za ocenjivanje dopuštenih prijava;

12. Uputstvo za prijavljivanje;

13. Uputstvo za prilaganje dokumentacije;

14. Uputstvo za sprovođenje dijagnostike poslovnih performansi učesnika u programu podrške privrednim društvima za ulazak u lance dobavljača MNK;

15. Uputstvo za verifikaciju odobrenih mera intervencije;

16. Izjava da privredno društvo nije osuđivano za za privredne prestupe i krivična dela protiv privrede;

17. Izjava da zakonski zastupnik privrednog društva nije osuđivan za privredne prestupe i krivična dela protiv privrede.