ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПАКЕТA УСЛУГА ЗА МЛАДЕ И ЖЕНЕ ПРЕДУЗЕТНИЦЕ 2022.

 

 

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПАКЕТA УСЛУГА ЗА МЛАДЕ И ЖЕНЕ ПРЕДУЗЕТНИЦЕ

У оквиру

Програма стандардизованог сета услуга за микро, мала и средња предузећа и предузетнике у 2022. години, Министарства привреде

 

 

      Јавни позив за спровођење пакета услуга за младе и жене предузетнице објављује се у складу са Програмом стандардизованог сета услуга за микро, мала и средња предузећа и предузетнике у 2022. години, Министарства привреде, који се реализује преко Развојне агенције Србије и акредитованих регионалних развојних агенција (у даљем тексту: Програм ССУ за ММСПП).

 

1)    Пакет услуга за младе

Пакет услуга које акредитоване регионалне развојне агенције (у даљем тексту: АРРА) пружају младима у оквиру овог програма подразумева помоћ стручног лица из АРРА младом потенцијалном или новооснованом предузетнику који су регистровани у Агенцији за привредне регистре најраније пет година у односу на годину подношења захтева, старости од 18 до 35 година. Помоћ се састоји од расположивих стандардизованих саветодавних услуга, једне/више специјализованих обука и менторинг услуге у трајању до 40 сати. Обука „Обука за почетнике у пословању” је обавезна за потенцијалне и предузетнике који су регистровани у Агенцији за привредне регистре најраније две године у односу на годину подношења захтева.

 

2)    Пакет услуга за жене предузетнице

 

Пакет услуга које АРРА пружају женама предузетницама у оквиру овог програма подразумевају помоћ стручног лица из АРРА привредном субјекту чији оснивач или власник је жена или је жена један од власника са већинским уделом у власништву (минимум 51%) и један од законских заступника. Помоћ се састоји од расположивих стандардизованих саветодавних услуга, једне или више специјализованих обука  и менторинг услуге у трајању до 40 сати. Обука „Обука за почетнике у пословању” је обавезна за предузетнице које су регистрованe у Агенцији за привредне регистре најраније две године у односу на годину подношења захтева.

 

Саветодавне услуге подразумевају консултације које АРРА пружају у оквиру овог програма везано за:

1) помоћ у припреми документације и изради пословног плана при пријави за програме који се односе на почетнике, жене и младе код Фонда за развој Републике Србије; највише шест сати;

2) помоћ при изради пословног плана за субвенције за самозапошљавање код Националне службе за запошљавање; највише два сата;

3) помоћ при изради пословног плана при пријави за остале кредите код Фонда за развој Републике Србије, и за расположиве кредитне линије Гаранцијског фонда АП Војводине; највише пет сати;

4) подршка у припреми документације и пријаве за програме подршке предузетништву које спроводе Министарство и Развојна агенција, осим програма који се односе на почетнике, жене и младе код Фонда за развој Републике Србије; највише три сата;

5) саветодавне услуге код започињања пословања (подршка при регистрацији и оснивању привредног субјекта или задруге, помоћ у вези са планирањем пословања – развој пословне идеје или техничка помоћ у припреми документације и пријаве за доступне националне изворе финансирања из јавног, приватног и цивилног сектора); највише три сата;

6) саветодавне услуге за развој пословања (техничка помоћ у припреми документације и пријаве за доступне националне изворе финансирања из јавног, приватног и цивилног сектора, донаторске подршке, подршка у пословном повезивању и умрежавању); највише два сата

7) саветодавне услуге код пријаве за ЕУ програм Horizon Europe; највише пет сати

8) техничка помоћ у припреми пројеката приликом пријаве на Јавни позив за набавку опреме и пружање услуга предузетницима, микро малим и средњим предузећима у оквиру Програма подршке Европске уније развоју општина – ЕУ ПРО. највише четири сата

За пружање саветодавних услуга је опредељен бруто износ од 2.000,00 динара по сату.

 

Обуке које АРРА пружају постојећим и потенцијалним ММСПП обухватају 10 модула:

 

 1. обука за почетнике у пословању (у трајању од  два дана).
 2. припрема пословног плана и пословање са банкама и инвестициона спремност (у трајању од два дана);
 3.  финансијско управљање (у трајању од два дана);
 4.  извоз – за оне који први пут извозе (у трајању од два дана);
 5. маркетинг и продаја (у трајању од једног дана);
 6.  електронско пословање и информационе технологије у пословању (у трајању од једног дана);
 7.  преглед стандарда квалитета и заштите животне средине од значаја за пословање (у трајању од два дана);
 8.  иновације (у трајању од једног дана);
 9.  припрема за Јединствено европско тржиште (у трајању од једног дана);
 10.  учешће МСП у jавним набавкама (у трајању од једног дана).

 

Менторинг је свеобухватан и релативно дуг процес подршке привредним субјектима који се налазе у пресудном тренутку за развој или опстанак. Представља заједнички рад ментора и привредног субјекта у циљу превазилажења тренутне ситуације и налажења најповољнијих решења за будуће пословање. Кроз овај приступ, привредни субјекат прима равномерну, временски распоређену континуирану подршку, ради постизања што бољих резултата. Јапанска искуства у обављању менторинга су показала да су ефекти оваквог вида консалтинга далеко већи од повремених и краткорочних савета.

 

Процес менторинга одвија се по методологији РАС, развијеној у сарадњи са Јапанском агенцијом за међународну сарадњу (JICA). Методологија одређује кораке у процесу у оквиру којег стручно лице-ментор спроводи у директном контакту и раду са власником и/или законским заступником привредног субјекта, односно менаџментом/управом задруга, одређени број сати (од 25 до 50 по кориснику) и то у просторијама корисника (не мање од 75% од укупног броја предвиђених сати). Власник и/или законски заступник привредног субјекта и менаџмент/управa задруга (односно делегирана лица органа управе задруге) и ментор заједно проучавају актуелно пословање, разлоге тренутних проблема или сметње за даљи развој, најважније потенцијале за раст, те на основу констатованог стања ментор и корисник менторинг услуге припремају план/пројекат развоја.

 

Методологија стандардизоване услуге менторинга јасно дефинише све кораке и активности у реализацији менторинга (управљање шемом, рад на терену, број посета, активности у оквиру сваке посете, време предвиђено за припрему плана и извештавање) и то кроз водиче: Општи водич за менторинг, Водич за менторинг за почетнике и Водич за менторинг зрелих предузећа.

 

Менторинг чини скуп следећих услуга:

 • Дијагностиковање тренутнe ситуацијe;
 • Помоћ приликом припремања развојних активности/планова/пројеката како би се достигли циљеви привредног субјекта, задруге.
 • Координација за приступање фондовима, новим технологијама, консултантским услугама и друго како би се подстакао развој и унапређење пословања;
 • Помоћ при имплементацији развојних активности/планова/пројеката;
 • Помоћ у проналажењу пословних партнера;
 • Помоћ при проналажењу потребних информација;
 • Каизен;
 • Упућивање на одговарајуће специјализоване консултанте.

Саветодавне услуге које су одобрене у оквиру пакета, не могу бити реализоване у склопу менторинг услуге.

 

УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ

Право на учешће на јавном позиву за пружање услуге  имају:

 

1. Млади потенцијални предузетник/предузетница:

 • старости од 18 до 35 година (под лицима старости од 18 година сматраће се лица која постану пунолетна најкасније на дан затварања Јавног позива, а под лицима старости до 35 година сматраће се сви они који су рођени најкасније 1987. године);
 • који немају привредни субјект регистрован у АПР Републике Србије (у регистру привредних друштава и предузетника).

 

2. Млади предузетник/предузетница::

 • старости од 18 до 35 година (под лицима старости од 18 година сматраће се лица која постану пунолетна најкасније на дан затварања Јавног позива, а под лицима старости до 35 година сматраће се сви они који су рођени најкасније 1987. године);
 • који има регистрован привредни субјект у Агенцији за привредне регистре не дуже од пет година пре дана објављивања Јавног позива, а чији је оснивач и законски заступник физичко лице старости до 35 година; У привредном субјекту који има више власника, већински удео мора бити у власништву једног или више физичких лица старости до 35 година (минимум 51%) и један од законских заступника мора бити физичко лице старости до 35 година.
 • који имају измирене обавезе по основу пореза и доприноса.

 

3. Жене предузетнице:

 • које имају који има регистрован привредни субјект у Агенцији за привредне регистре не дуже од пет година пре дана објављивања Јавног позива, а чији је оснивач и законски заступник жена. У привредном субјекту који има више власника, већински удео мора бити у власништву једне или више жена (минимум 51%) и један од законских заступника мора бити женада је делатност задруге производња, прерада и занатске услуге;
 • чији привредни субјект има измирене обавезе по основу пореза и доприноса.

 

Пакет услуга  не могу користити потенцијални предузетници и постојећи привредни субјекти зарад обављања следећих делатности:

 1. примарна пољопривредна производња. Примарна пољопривредна производња, у смислу овог програма, обухвата гајење биљних култура и домаћих животиња и остале намене у непосредној вези са гајењем биљака и животиња, као и чување и складиштење, а  не обухвата хладњаче, сушаре, опрему за паковање, сортирање, прераду и сл.;
 2. трговинска делатност, осим делатности које у себи имају одређени степен обраде;
 3. организовање игара на срећу, лутрија и сличних делатности;
 4. производња и продаја оружја и војне опреме;
 5. промет нафте и нафтних деривата;
 6. производња челика и синтетичких влакана и вађење угља;
 7. производња и промет било ког производа или активности, које се, према домаћим прописима или међународним конвенцијама и споразумима, сматрају забрањеним;
 8.  грађевинарство изузев производње грађевинских производа и завршних занатских радова у грађевинарству;
 9. транспорт и саобраћај;
 10. финансијске услуге, услуге маркетинга, консултантске услуге, услуге истраживања тржишта, испитивања јавног мњења;
 11. производња дувана и дуванских производа.
 12. делатности изнајмљивања, рентирања и самоуслуживања, изузев за потребе туризма.

 

Корисници пакета услуга за младе и жене не могу користити остале услуге које су предвиђене Програмом ССУ за ММСПП 2022.

Корисници пакета за младе и жене из Програма ССУ за ММСПП 2021. не могу се кандидовати за пакет у 2022.години.

 

ТРАЈАЊЕ

Крајњи рок за завршетак пакета  услуга корисницима је до 31. децембра 2022. године.

 

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Документација која се обавезно доставља приликом пријављивања на Јавни позив:

 1. За физичка лица, тј. младе потенцијалне предузетнике/предузетницe који немају регистрован привредни субјект:
  1. Образац 1- Попуњена пријава; саставни део пријаве је и опис пословне идеје, тј. опис подносица пријаве на који начин ће му понуђени пакет услуга помоћи у остваривању пословне идеје; Саставни део Обрасца 1 је и «листа понуђених услуга» у оквиру које подносилац пријаве, поред обавезне „Обуке за почетнике у пословању” и услуге менторинга, заокружује саветодавне услуге и специјализоване обуке које жели да добије; Саставни део пријаве је и изјава о тачности података.

 

 1. За новоосноване привредне субјекте, који имају регистрован привредни субјект у Агенцији за привредне регистре не дуже од 5 година пре дана објављивања Јавног позива, у власништву младих предузетника/предузетница:

2.1 Образац 1- Попуњена пријава; саставни део пријаве је и опис пословне идеје, тј. опис подносица пријаве на који начин ће му понуђени пакет услуга помоћи у остваривању пословне идеје; Саставни део Обрасца 1 је и «листа понуђених услуга» у оквиру које подносилац пријаве, поред обавезне „Обуке за почетнике у пословању” и услуге менторинга, заокружује саветодавне услуге и специјализоване обуке које жели да добије;  Саставни део пријаве је и изјава о тачности података.

2.2 Потврда надлежне Пореске управе да је Подносилац пријаве измирио све јавне приходе (порезе и доприносе) у претходној години, које не сме бити издато пре датума објављивања јавног позива, или доказ да је Подносилац пријаве поднео Захтев за издавање Потврде;

 

Напомена 1: Паушално опорезивани корисници достављају Потврду надлежне Пореске управе да је Подносилац пријаве измирио све јавне приходе (порезе и доприносе) у претходној години, које не сме бити издато пре датума објављивања јавног позива, или доказ да је Подносилац пријаве поднео Захтев за издавање Потврде.

Напомена 2: Документацију под тачком 2.2. нису у обавези да доставе привредни субјекти регистровани у 2022. години.

 

 1. За новоосноване привредне субјекте, који имају регистрован привредни субјект у Агенцији за привредне регистре не дуже од 5 година пре дана објављивања Јавног позива, у власништву жена предузетница:

3.1 Образац 1- Попуњена пријава; саставни део пријаве је и опис пословне идеје, тј. опис Подноца пријаве на који начин ће му понуђени пакет услуга помоћи у остваривању пословне идеје; Саставни део Обрасца 1 је и «листа понуђених услуга» у оквиру које подносилац пријаве, поред обавезне услуге менторинга, заокружује саветодавне услуге и обуке које жели да добије; „Обука за почетнике у пословању” обавезна је за  потенцијалне или новоосноване предузетнице до 2 године пословања. док  за остале кориснике може бити реализована у складу са потребама корисника и проценом АРРА; Саставни део пријаве је и изјава о тачности података.

 

3.2 Потврда надлежне Пореске управе да је Подносилац пријаве измирио све јавне приходе (порезе и доприносе) у претходној години, које не сме бити издато пре датума објављивања јавног позива, или доказ да је Подносилац пријаве поднео Захтев за издавање Потврде;

 

Напомена 1: Паушално опорезивани корисници достављају Потврду надлежне Пореске управе да је Подносилац пријаве измирио све јавне приходе (порезе и доприносе) у претходној години, које не сме бити издато пре датума објављивања јавног позива, или доказ да је Подносилац пријаве поднео Захтев за издавање Потврде.

Напомена 2: Документацију под тачком 3.2. . нису у обавези да доставе привредни субјекти регистровани у 2022. години.

 

 

РАС задржава право да, уколико је потребно, затражи додатну документацију од Подносиоца пријаве, али само за комплетне поднете пријаве.

 

ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА

 

Укупан буџет за пружање ове услуге износи 27.280.000,00   динара у бруто износу.

Износ који је опредељен за реализацију пакета услуге по кориснику износи до 110.000,00 динара у бруто износу за младе потенцијалне предузетнике и до 130.000,00 динара у бруто износу за младе предузетнике и жене предузетнице које , док је појединачна вредност сваке услуге прописана Уредбом о утврђивању Програма стандардизованог сета услуга за микро, мала и средња предузећа и предузетнике у 2022. години.

 

НАЧИН ПРИЈАВЉИВАЊА

Пријаве са свим пратећим обрасцима и документацијом се подносе лично или препорученом поштом АРРА са назнаком: Пријава на Јавни позив за добијање пакета услуга за младе и жене предузетнице у 2022. години.

 

Регионална агенција за развој источне Србије „РАРИС“

Адреса: Трг ослобођења бб, Зајечар  

Телефон: 019/426-376, 019/426-377

E-mail: office@raris.org

www.raris.org

 

Регионални центар за друштвено економски развој „БАНАТ“

Адреса: Чарнојевићева 1, Зрењанин

Телефон: 023/510-567, 023/561-064

E-mail: office@rcrbanat.rs

www.banat.rs

 

Центар за развој Јабланичког и Пчињског округа

Адреса: Пана Ђукића 42, Лесковац

Телефон: 016/315-0115; 016/3150-114

E-mail: info@centarzarazvoj.org

www.centarzarazvoj.org

 

Регионална агенција за просторни и економски развој Рашког и Моравичког округа

Адреса: Цара Душана 77, Краљево

Телефон: 036/397-777;  036/397-770

E-mail: office@kv-rda.org

www.kv-rda.org

 

 

Регионална развојна агенција „ЈУГ“

Адреса:  Балканска 2/3, Ниш

Телефон: 018/515-447

E-mail: info@rra-jug.rs

www.rra-jug.rs

 

Регионална развојна агенција „Златибор“

Адреса: Петра Ћеловића бб, Ужице

Телефон: 031/523-065, 031/510-098

E-mail: office@rrazlatibor.rs

www.rrazlatibor.co.rs

 

Регионална развојна агенција Бачка

Адреса: Булевар Михајла Пупина 20/II спрат, Нови Сад

Телефон: 021/557-781

E-mail: office@rda-backa.rs

www.rda-backa.rs

 

Регионална развојна агенција Срем

Адреса: Главна 172, Рума

Телефон: 022/470-910

E-mail: office@rrasrem.rs

www.rrasrem.rs

 

Регионална развојна агенција Санџака - SEDA

Адреса: 7. јула бб, Нови Пазар

Телефон: 020/332-700, 020/317-551 (fax)

E-mail: office@seda.org.rs

www.seda.org.rs

 

Регионална агенција за економски развој Шумадије и Поморавља

Адреса: Краља Петра I број 22, Крагујевац

Телефон: 034/302-701; 034/302-702

E-mail: officekg@redasp.rs

www.redasp.rs

 

Регионална агенција за развој и европске интеграције Београд

Адреса: Топличин венац 11/4, Београд

Телефон: 011/2186-730; 011/2186-740

E-mail: office@rarei.rs

www.rarei.rs

 

Регионална развојна агенција Подриња, Подгорине и Рађевине

Адреса: Јована Цвијића 20, Лозница

Телефон: 015/876-096; 015/875-993

E-mail: office@rrappr.rs

www.rrappr.rs

 

Регионална развојна агенција Браничево-Подунавље

Адреса: Стари корзо 30/3, Пожаревац

Телефон: 012/510-824

E-mail: office@rra-bp.rs

www.rra-bp.rs

 

Регионална развојна агенција ПАНОНРЕГ

Адреса: Трг Цара Јована Ненада 15, Суботица

Телефон: 024/554-107

E-mail: office@panonreg.rs

www.panonreg.rs

 

Агенција за регионални развој Расинског округа д.о.о Крушевац

Адреса: Танаска Рајића 18/3, Крушевац

Телефон: 037/202-336

E-mail: office@arrro.rs

www.arrro.rs

 

Регионална развојна агенција „Пчињског округа“ д.о.о. Врање

Адреса: Партизанска 10А/21, Врање

Телефон: 064/685-8604

E-mail: leda_vr@yahoo.com

www.veeda.rs

 

Регионална развојна агенција „Јужни Банат“

Адреса: Карађорђева бр.4, Панчево

Телефон: 013/2190-314, 013/2190-315

E-mail: office@rrajuznibanat.rs

www.rrajuznibanat.rs

 

 

Јавни позив је отворен до 10. 05. 2022. године.

Јавни позив, Упутство и други пратећи обрасци доступни су на електронским странама РАС, www.ras.gov.rs, као и на електронским странама АРРА и у штампаном облику у АРРА.

За детаљније информације можете се обратити РАС на електронску адресу: zenemladissu2022@ras.gov.rs.

 

Пратећа документација:

 1. Упутство за спровођење пакета услуга за младе и жене, ССУ за ММСПП 2022.
 2. Образац 1 - Пријава
 3. Образац 2 - Оцена подносилаца пријаве и предлог пакета АРРА
 4. Образац 3 - Листа предложених и одбијених корисника АРРА
 5. Образац 4 - финални извештај АРРА о реализација пакета 
 6. Образац 5 - Извештај корисника пакета услуге follow up