Јавни конкурси

Развојна агенција Србије (у даљем тексту: Агенција) оглашава

 

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ЗАСНИВАЊЕ РАДНОГ ОДНОСА НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ У РАЗВОЈНОЈ АГЕНЦИЈИ СРБИЈЕ

 

I Назив и седиште Агенције: Развојна агенција Србије, Кнеза Милоша број 12, Београд

II Радна места којa се попуњавају:

  1. Радно место: ВИШИ САВЕТНИК ЗА ПОДРШКУ РАЗВОЈА МСП у Сектору за подршку МСП, Одељењу за подршку МСП – једно лице.

Кључне дужности позиције: спроводи дијагностику пословних перформанси постојећих и потенцијалних добављача и даје препоруке за унапређење програма; спроводи дијагностику извозних способности корисника програма подршке за промоцију извоза; учествује у активностима на спровођењу и праћењу програма подршке МСП финансираних од стране министарстава, домаћих и међународних институција и организација; предузима активности на припреми и спровођењу програма подршке за улазак у ланце добављача мултинационалних компанија; учествује у активностима на идентификацији и пружању подршке за успостављање пословне сарадње између мултинационалних компанија и корисника програма подршке за улазак у ланце добављача; предузима активности на припреми и спровођењу програма подршке за промоцију извоза; учествује у активностима мониторинга корисника програма за подршку сектору МСП; предлаже план активности за промоцију програма подршке намењених унапређењу пословних перформанси, конкурентности и извозних активности прерађивачког сектора МСП; идентификује препреке у имплементацији програма развоја МСП и о томе извештава руководиоца Одељења.

Задаци:ажурира базу података о свим корисницима финансијских средстава додељених по програмима из делокруга Одељења; прикупља и систематизује податаке везано за резултате и ефекте програма подршке развоја МСП; предузима  активности на успостављању сарадње са другим организацијама и институцијама у вези са пружањем подршке МСП; израђује извештаје о раду Одељења;

Посебни услови које кандидат мора да испуњава: високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама; најмање 5 година радног искуства у струци; напредни ниво знања енглеског jeзикa, познавање рaда на рачунару (MS Office), положен државни стручни испит.

  1. Радно место: ВИШИ ПРАВНИ САВЕТНИК ЗА ПРАВНУ ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ ПРОГРАМА ПОДРШКЕ МСП у Сектору за правну подршку, Одељењу за правну имплементацију програма подршке МСП – једно лице.

Кључне дужности позиције: прати примену прописа из области рада Одељења; пружа правне савете у погледу правних питања из области рада Одељења под надзором руководиоца; редовно прати извршење уговорних обавеза корисника средстава програма за подршку МСП; израђује нацрте општих и појединачних аката из делокруга рада Одељења; учествује у контроли испуњености свих уговором преузетих обавеза корисника финансијских средстава, додељених по програмима из делокруга Одељења.

Задаци: учествује у креирању, реализацији и праћењу програма Послодавца који се односе на подршку МСП; учествује у изради кварталних извештаја о обављеним контролама; предлаже мере за отклањање уочених потешкоћа у испуњењу уговорних обавеза;

 

Посебни услови које кандидат мора да испуњава: високо образовање на основним академским студијама у обиму од 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама специјалистичким струковним студијама односно студије у трајању од три године; најмање 5 година радног искуства у струци; средњи ниво знања енглеског jeзикa, познавање рaда на рачунару (МS Office) положен државни стручни испит.

  1. Радно место: ПРАВНИ САВЕТНИК ЗА ПОДРШКУ СТРАТЕШКИМ УЛАГАЊИМА И ОРГАНИЗОВАНИМ ИНДУСТРИЈСКИМ ЗОНАМА у Сектору за правну подршку, Одељењу за правну подршку стратешким улагањима и организованим индустријским зонама – једно лице.

Кључне дужности позиције: прати примену прописа из области улагања и доделе државне помоћи; учествује у утврђивању испуњености формалних услова за доделу средстава подстицаја у складу са важећим прописима; даје потребне информације о правном статусу инвестиционог пројекта; пружа правне савете у погледу мање комплексних правних питања под надзором руководиоца; учествује у преговорима ради израде меморандума, споразума и уговора у области директних инвестиција;  припрема текст уговора сагласно одлуци Савета за економски развој; учествује у изради предлога за додељивање статуса управљач и предлога за формирање организоване индустријске зоне; учествује у вршењу административних послова за потребе Савета за економски развој; учествује у вршењу стручне анализе инвестиционих пројеката и анализира поднете пријаве; учествује у изради анализе могућег нивоа подстицаја који се могу доделити инвестиционом пројекту.

Задаци: израђује нацрте одлука о неиспуњавању формалних услова за доделу средстава подстицаја; израђује нацрте одлука о додели средстава подстицаја према инструкцијама Савета за економски развој; учествује у припреми редовних и ванредних извештаја о динамици реализације инвестиционог пројекта са правног аспекта, за потребе надлежног министарства; учествује у контроли извршења уговорних обавеза за реализацију инвестиционих пројеката код којих је планирано запошљавање до 100 лица на основу Уредбе о условима и начину привлачења директних инвестиција („Сл. гласник РС“, бр. 110/2016);

Посебни услови које кандидат мора да испуњава: високо образовање на основним академским студијама у обиму од 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским судијама, специјалистичким струковним студијама или образовање на основним студијама у трајању од три године обима 180 ЕСПБ бодова; најмање 3 године радног искуства у струци; знaњe енглеског jeзикa, познавање рaда на рачунару, положен државни стручни испит.

Заједнички општи услови за све кандидате су следећи: да кандидат има држављанство Републике Србије, да је кандидат пунолетан, да кандидат није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.

Напомена: Кандидат који нема положен државни стручни испит, дужан је да га положи у року од 6 месеци од заснивања радног односа.

III Врста радног односа: Радни однос на неодређено време.

IV Пробни рад: Пробни рад у трајању од 6 месеци.

V Докази које кандидат прилаже уз Образац пријаве: фотокопију дипломе или уверења којом се потврђује стручна спрема, биографију (CV), фотокопијe доказа о радном искуству у струци (потврде, решења и други акти из којих се види на којим пословима, у ком периоду и са којом стручном спремом је стечено радно искуство).

VI Контакт адреса на којој се могу добити обавештења о јавном конкурсу:

Стеван Шапић, виши правни сарадник, Одељење за заједничке правне и опште послове  Сектор за заједничке послове, телефон: 011 3398 506.  

VII Начин и рок за подношење пријава: Пријава на јавни конкурс врши се на Обрасцу пријаве који је доступан на интернет  страници Агенције www.ras.gov.rs или у штампаној верзији на Писарници Агенције.

Истек рока за подношење пријава је 15 дана од дана оглашавања јавног конкурса у дневном листу „Дневник“, односно 03.05.2023. године.

VIII Адреса на којој се подноси Образац пријаве са приложеним доказима: Писарница Развојне агенције Србије, Кнеза Милоша број 12, III спрат (канцеларија број 301), са назнаком: ,,Пријава на јавни конкурс за заснивање радног односа на неодређено време за радно место: (навести назив радног места).

IX Начин и рок у коме се кандидати обавештавају о томе када почиње изборни поступак: Кандидати чије су пријаве благовремене, потпуне, разумљиве и који испуњавају услове предвиђене огласом о јавном конкурсу, биће обаваштени о времену почетка изборног поступка најкасније у року од 30 дана од дана објављивања огласа о јавном конкурсу, путем телефона и/или имејл адресе наведених у Обрасцу пријаве.

Провера знања и вештина обавиће се у просторијама Агенције, на адреси Кнеза Милоша број 12, Београд.

X Знања и вештине који ће се вредновати у изборном поступку и начин њихове провере:

1. Знања које ће конкурсна комисија проверавати код кандидата који учествују у изборном поступку за попуњавање радних места виши правни саветник за правну имплементацију програма подршке МСП у Сектору за правну подршку, Одељењу за правну имплементацију програма подршке МСП и правни саветник за подршку стратешким улагањима и организованим индустријским зонама у Сектору за правну подршку, Одељењу за правну подршку стратешким улагањима и организованим индустријским зонама, су следећа: познавање Закона о јавним агенцијама, познавање Закона о улагањима, познавање Закона о контроли државне помоћи, познавање Уредбе о правилима за доделу државне помоћи, познавање Закона о општем управном поступку, познавање делокруга рада Агенције, знање енглеског језика.

2. Знања које ће конкурсна комисија проверавати код кандидата који учествују у изборном поступку за попуњавање радног места виши саветник за подршку развоја МСП у Сектору за подршку МСП, Одељењу за подршку МСП, су следећа: познавање Закона о јавним агенцијама, познавање Закона о улагањима, Закона о регионалном развоју, познавање Закона о контроли државне помоћи, познавање Уредбе о правилима за доделу државне помоћи, познавање Закона о општем управном поступку, познавање Стратегије индустријске политике Републике Србије од 2021. до 2030. године, познавање Стратегије паметне специјализације у Републици Србији од 2020. до 2027. године, искуство у раду на ЕУ пројектима, познавање делокруга рада Агенције, знање енглеског језика.

Наведене законе, стратегије и уредбу кандидати могу пронаћи на интернет страници Агенције www.ras.gov.rs.

3. Провера знања код кандидата који учествују у изборном поступку за попуњавање радних места за која се расписује јавни конкурс вршиће се путем писменог теста и усменим путем, док ће се знање енглеског језика проверавати симулацијом конкретног задатка и усменим путем.

4. Вештине које ће конкурсна комисија проверавати код кандидата који учествују у изборном поступку за попуњавање радних места за која се расписује јавни конкурс, су следеће: вештина рада на рачунару – провера ће се вршити практичним радом на рачунару, вештина комуникације – провера ће се вршити усменим путем,  организационе способности – провера ће се вршити усменим путем.

XI Делови изборног поступка: Изборни поступак за заснивање радног односа спровешће се у више делова.

XII Мерила за рангирање кандидата за попуњавање радних места за које се расписује јавни конкурс: Приликом сваке провере знања односно вештина кандидати добијају 1, 2 или 3 бода.

XIII Начин и рок обавештавања кандидата о избору за пријем у радни однос: Конкурсна комисија доноси одлуку о избору кандидата који је са најбољим резултатом испунио мерила за избор и доставља је свим кандидатима који су се пријавили на јавни конкурс, у року од 15 дана од дана доношења исте.

 

Напомене: Неблаговремене, непотпуне, неразумљиве и пријаве кандидата  који не испуњавају услове јавног конкурса, конкурсна комисија одбацује решењем које доставља тим кандидатима.

Јавни конкурс спроводи конкурсна комисија коју образује директор Агенције решењем.

Овај конкурс се објављује на интернет страници Агенције и у дневном листу „Дневник“.

Сви изрази, појмови, именице и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.

 

Пратећа документација:

Текст Јавног конкурса

Образац пријаве, правни саветник за подршку стратешким улагањима и организованим индустријским зонама

Образац пријаве, виши правни саветник за правну имплементацију програма подршке МСП

Образац пријаве, виши саветник за подршку развоја МСП