VESTI

RAS SE ZALAŽE ZA RAZVOJ AKCELERATORA U SRBIJI

Mar 19, 2018

Unapređenje uslova za poslovanje MMSP kroz međunarodnu i međuregionalnu saradnju

 

BEOGRAD – 19. marta, 2017. godine – Razvojna agencija Srbije (RAS) će u okviru projekta „Razvijanje akceleratora za poboljšan pristup finansiranju inovacija mikro, malih i srednjih preduzeća (MMSP)“, ovog proleća pokrenuti pilot projekat akceleracije, koji će trajati pet do  šest meseci, a čiji je cilj unapređenje uslova za poslovanje MMSP.

Akceleratori su organizacije koje nude širok dijapazon usluga i investicionih mogućnosti za početnike u poslovanju, cilj im je uključivanje startapova u višemesečne programe, koji sadrže mentorstvo, poslovni prostor, uvezivanje u lance vrednosti i što je najvažnije, početnicima u poslovanju je na raspolaganju pristup kapitalu i investicijama u zamenu za udeo u vlasničkom kapitalu firme.

Ta vrsta podrške MMSP je u Srbiji još nedovoljno razvijena, te će RAS u okviru svojih projektnih aktivnosti raditi na podizanju svesti preduzetnika o značaju te vrste inicijative i usluga.

Glavni cilj projekta je poboljšanje pristupa finansijskim sredstvima za inovacije, kroz unapređenje uslova institucionalnog okvira i odgovarajućih instrumenata javnih politika, razvoj praktičnih rešenja za usluge akceleracije i sprovođenja uticaja na relevantne strateške okvire u partnerskim regionima i na programskom nivou.

Takođe, uz pilot projekat radiće se i na povezivanju ključnih institucija koje imaju velikog uticaja i na program akceleracije i uopšte na preduzetnički ekosistem u Srbiji, kao što su finansijske organizacije, organizacije poslovne infrastrukture, državni sektor, univerziteti i slično.

S tim u vezi, jedan od projektnih ciljeva je i integracija finansijskih institucija, koje obezbeđuju kapital, u regionalne inovacione ekosisteme, kao i integracija javnog sektora, zbog sve veće pažnje koja se poklanja finansijskim programima iz evropskih strukturnih i investicionih fondova.

Primarna ciljna grupa projekta su mikro, mala i srednja preduzeća (MMSP) kojima je potreban kapital, ali im nedostaju veštine da ga obezbede. Inovativna MMSP u svim regionima, imaju ograničen pristup kapitalu, posebno u ranoj fazi razvoja, te iz tog razloga, projekat radi na istraživanju i testiranju inovativnog pravca programa za akceleraciju, kao nove vrste programa za unapređenje spremnosti za investicije. Bitna ciljna grupa projekta su i organizacije za poslovnu podršku, u kojima će se pružiti nove i unapređene usluge akceleracije i za koje je predviđeno uvezivanje u transnacionalnu dunavsku mrežu.

Kao rezultat projekta „Accelerator“ se očekuje uvođenje programa akceleracije u partnerskim zemljama, koje nemaju ili imaju skromna iskustva u vezi sa programom kao što je slučaj sa Srbijom, ili unapređenje već postojećih programa kod iskusnijih partnera.

RAS je, u okviru međunarodne i međuregionalne saradnje, započela sa implementacijom projekta „Razvijanje akceleratora za poboljšan pristup finansiranju inovacija MMSP (Accelerator)“, koji je deo Dunavskog transnacionalnog programa (DTP), u januaru, 2017. godine.

Prema međunarodnim izvorima, u SAD je u 2005. godini postojao samo jedan akcelerator, a danas ih je oko 600. S obzirom da su se inicijative akceleracije pokazale veoma značajnim, jer kroz svoje razvojne projekte kreiraju uspešne kompanije, one su se vrlo brzo raširile i ukorenile i u Evropi.

 

Dunavski Transnacionalni program (DTP) je finansijski instrument Evropske teritorijalne saradnje (ETC), i poznatiji je pod nazivom Interreg. DTP promoviše ekonomsku, društvenu i teritorijalnu koheziju u Dunavskom regionu kroz politike integracije u odabranim poljima. Sa ciljem da dostigne visok nivo teritorijalne integracije u veoma heterogenom dunavskom regionu, ovaj program je osmišljen kao instrument koji će se pozabaviti zajedničkim izazovima i potrebama u specifičnim oblastima politika, u kojima se od međunarodne saradnje očekuje da isporuči konkretne rezultate. Projekti finansirani od strane DTP-a su usmereni na razvoj i praktičnu implementaciju političkih okvira, alata, usluga i investicija u pilote koji su malog obima.

Projekat traje do juna 2019. godine. Zemlje učesnice projekta su Mađarska, Slovenija, Austrija, Češka, Rumunija, Bugarska, Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Srbija.

RAS je jedini partner iz Srbije i na jos jednom projektu Dunavskog transnacionalnog programa (DTP)Reč je o projektu „Učvršćivanje izvrsne istraživačke infrastrukture u dunavskom regionu (RI2integrate)“. Cilj ovog projekta je istraživanje potencijala za ekonomski razvoj i unapređenje integracije funkcionisanja investicionih projekata Evropske unije za razvoj istraživačko-razvojne infrastrukture, a kroz realizaciju inovativnih instrumenata za učenje javnih politika o makroregionalnom učvršćivanju ove infrastrukture u Dunavskom regionu.