JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE POSLOVNIH BANAKA I LIZING KOMPANIJA U REALIZACIJI PROGRAMA PODRŠKE MALIM I SREDNJIM PREDUZEĆIMA ZA NABAVKU OPREME U 2021. GODINI

 

 

Republika Srbija

MINISTARSTVO PRIVREDE

raspisuje

JAVNI POZIV

za učešće poslovnih banaka i lizing kompanija u realizaciji Programa podrške malim i srednjim preduzećima za nabavku opreme u 2021. godini

 

Ministarstvo privrede dodeljuje bespovratna sredstva mikro, malim i srednjim preduzećima, preduzetnicima i zadrugama za nabavku proizvodne opreme/građevinske mehanizacije/mašina i opreme za unapređenje energetske efikasnosti i ekoloških aspekata proizvodnje sa ciljem olakšavanja finansiranja nabavke opreme i jačanja njihove konkurentnosti.

Bespovratna sredstva će ovim preduzećima biti obezbeđena zajedno sa kreditom koji će biti odobren od strane partnerske/ih banke/aka ili finansijskog lizinga lizing kompanije/a, izabranih na osnovu ovog poziva.

Program sprovodi Ministarstvo u saradnji sa Razvojnom agencijom Srbije i odabranim poslovnim bankama i lizing kompanijama.

Ovim putem Ministarstvo privrede poziva sve zainteresovane banke i lizing kompanije da se prijave za učešće u realizaciji programa.

Ukupna sredstva, opredeljena Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2021. godinu, za realizaciju ovog programa iznose 1.550.000.000,00 dinara. Privredni subjekti mogu ostvariti pravo na dodelu bespovratnih sredstava u iznosu do 25% od neto vrednosti nabavke proizvodne opreme. Iznos odobrene bespovratne pomoći ne može biti manji od 500.000,00 RSD, niti veći od 5.000.000,00 RSD. Minimalna sopstvena sredstva firme koja podnosi zahtev iznose 5% od ukupne neto vrednosti opreme koja se nabavlja, dok će ostatak biti obezbeđen iz kredita poslovne banke ili finansijskog lizinga lizing kompanije.

Pravo učešća imaju sve zainteresovane poslovne banke i lizing kompanije koje ispunjavaju zakonom utvrđene uslove za obavljanje delatnosti na teritoriji Republike Srbije. Banke i lizing kompanije moraju da zadovolje i sledeće uslove:

 1. Blagovremeno dostavljena kompletna i ispravna konkursna dokumentacija;
 2. Ponuđeni uslovi su u skladu sa odredbama Programa;
 3. Pokazatelj adekvatnosti kapitala za banke odnosno novčani deo kapitala za lizing kompanije je u skladu sa regulativom NBS;
 4. Banka odnosno lizing kompanija je ostvarila profit u 2020. godini;
 5. Narodna banka Srbije ne sprovodi privremene mere nad bankom odnosno lizing kompanijom.

 

Zainteresovane banke i lizing kompanije dostavljaju original ili overene fotokopije sledećih dokumenata:

 • popunjen Prilog 1 (obrazac dostupan na sajtu ministarstva);
 • obrazac sa potpisom lica ovlašćenih za zastupanje (OP obrazac).

 

Prijave se predaju u zatvorenoj koverti sa naznakom „Prijava za Javni poziv za učešće poslovnih banaka i lizing kompanija u realizaciji Program podrške malim i srednjim preduzećima za nabavku opreme u 2021. godini – NE OTVARATI“, sa punom adresom pošiljaoca na poleđini koverte. Neblagovremene i nepotpune prijave se neće razmatrati.

Prijava se predaje lično ili preporučeno poštom na adresu:

Ministarstvo privrede

Sektor za razvoj malih i srednjih preduzeća i preduzetništva

Kneza Miloša 20

11 000 Beograd

 

ROK ZA PODNOŠENjE PRIJAVA JE 19. FEBRUAR 2021. GODINE.

 

Obavezujući uslovi, za sve banke i lizing kompanije koje su zainteresovane za učešće u Javnom pozivu, kao i kriterijumi za izbor banaka/lizing kompanija, precizno su definisani u Programu podrške malim i srednjim preduzećima za nabavku opreme u 2021. godini.

Tekst ovog programa sa propratnom dokumentacijom za učešće u Javnom pozivu može se preuzeti na internet stranicama:

Ministarstva privrede: www.privreda.gov.rs

Razvojne agencije Srbije:  www.ras.gov.rs

 

Prateća dokumentacija:

 1. Tekst Javnog poziva
 2. Prilog 1 - za banke
 3. Prilog 1 - za lizing kompanije
 4. Nacrt ugovora o realizaciji Programa MP- RAS - Banke
 5. Nacrt ugovora o realizaciji Programa MP- RAS - Lizing kompanije
 6. Uputstvo o načinu sprovođenja Programa
 7. Uredba o utvrđivanju Programa podrške malim i srednjim preduzećima za nabavku opreme u 2021. godini.
 8. Kratki tekst o informacionom sistemu