JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U PROGRAMU PODRŠKE RAZVOJU KONKURENTNOSTI U 2022. GODINI

RAZVOJNA AGENCIJA SRBIJE

OBJAVLJUJE

JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U PROGRAMU PODRŠKE RAZVOJU KONKURENTNOSTI U 2022. GODINI

 

Razvojna agencije Srbije (u daljem tekstu: Agencija) u saradnji sa Ministarstvom privrede  (u daljem tekstu: Ministarstvo) je razvila Program finansijske podrške - Program podrške razvoju konkurentnosti u 2022. godini (u daljem teksu: Program).

Opšti cilj Programa je unapređenje konkurentnosti, bezbednosti i kvaliteta proizvoda i usluga na tržištu, olakšavanje pristupa tržištima i povećanje konkurentnosti, prevashodno malih i srednjih preduzeća, a time i privrede u celini.

Program će doprineti povećanju nivoa korišćenja standarda u proizvodnji i organizaciji poslovanja, sertifikaciji proizvoda, sistema menadžmenta i povećanju korišćenja drugih usluga u oblasti infrastrukture kvaliteta. 

 

NAMENA BESPOVRATNIH SREDSTAVA

Prihvatljive projektne aktivnosti:

Podnosilac prijave u svojoj prijavi, navodi projektne aktivnosti koje planira da realizuje ukoliko mu se odobre finansijska sredstva od strane Agencije.

Prihvatljive projektne aktivnosti u okviru ovog programa su:

 1. Sprovođenje postupaka ocenjivanja usaglašenosti (ispitivanja, kontrolisanja, sertifikacije i dr) proizvoda sa zahtevima srpskih i inostranih (prevashodno evropskih) tehničkih propisa i/ili ostvarivanje uslova za označavanje propisanim znacima (CE, 3A, eko-znak, OEKO-TEX standard 100 i dr) uključujući i procenu bezbednosti kozmetičkih proizvoda i izradu dosijea o kozmetičkom proizvodu sa izveštajem o bezbednosti kozmetičkih proizvoda; sprovođenje postupka dobrovoljnog ocenjivanja usaglašenosti sa srpskim standardima, uključujući i mogućnost nabavke drugih srpskih standarda - kod Instituta za standardizaciju Srbije (u daljem tekstu: ISS) u štampanom ili elektronskom obliku;
 2. Uređenje poslovanja u skladu sa zahtevima međunarodno priznatih standarda sistema menadžmenta (priprema/implementacija standarda sa prvom sertifikacijom ili resertifikacija nekog od sistema, ili integrisanih sistema menadžmenta - iz oblasti kvaliteta, zaštite životne sredine, bezbednosti hrane i dr, uključujući i mogućnost  nabavke i drugih srpskih standarda - kod ISS u štampanom ili elektronskom obliku iz oblasti sistema menadžmenta.

 

Troškovi vezani za „nabavku srpskih standarda“ mogu biti prihvatljivi samo uz aktivnost „Sprovođenje postupaka ocenjivanja usaglašenosti“ ili uz aktivnost „Uređenje poslovanja u skladu sa zahtevima međunarodno priznatih standarda sistema menadžmenta“. Troškovi moraju biti u skladu sa Odlukom o visini naknada za standarde, srodne dokumente i druge publikacije, kao i o visini naknada za usluge koje vrši ISS u obavljanju poslova iz oblasti standardizacije.

Projektne aktivnosti koje nisu prihvatljive:

 1. Projektne aktivnosti usmerene ka: duvanskoj industriji, primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji, organizaciji igara na sreću, proizvodnji i prodaji oružja i vojne opreme, kao i proizvodnji i prometu bilo kog proizvoda koji se prema domaćim propisima ili međunarodnim konvencijama smatraju zabranjenim;
 2. Projektne aktivnosti povezane sa političkim partijama;
 3. Projektne aktivnosti usmerene na donacije u dobrotvorne svrhe.

 

IZNOS BESPOVRATNIH SREDSTAVA

Raspoloživa sredstva odobravaju se pojedinačno korisnicima, refundacijom kao sufinansiranje u visini do 40% odnosno do 60% iznosa opravdanih troškova bez poreza na dodatu vrednost (u daljem tekstu: PDV), za svaku projektnu aktivnost.

Sufinansiranje u visini do 60% predviđeno je za mikro, mala i srednja privredna društva i preduzetnike, a do 40% za velike privredne subjekte, osim za:

- implementaciju i sertifikaciju standarda SRPS EN ISO 50001 gde je predviđeno sufinansiranje u visini  do 60% za sve privredne subjekte nezavisno od njihove veličine.

Maksimalan ukupni iznos odobrenih sredstava za refundaciju je 1.000.000,00 dinara koji jedan korisnik može ostvariti za jednu ili više aktivnosti.

Minimalni iznos odobrenih sredstava za refundaciju je 100.000,00 dinara koji jedan korisnik može ostvariti za jednu ili više aktivnosti.

Zbir opravdanih troškova za refundaciju za sve projektne aktivnosti mora biti u rasponu od navedenog minimalnog i maksimalnog iznosa.

Ukupan budžet Programa iznosi 100.000.000,00 dinara.

Sredstva se dodeljuju korisniku u skladu sa članom 4. Uredbe o pravilima i uslovima za dodelu pomoći male vrednosti (de minimis), kao državna pomoć male vrednosti. U skladu sa članom 4. navedene uredbe, iznos de minimis državne pomoći koji se dodeljuje korisniku ne sme preći 23.000.000,00 dinara u bilo kom periodu u toku tri uzastopne fiskalne godine, uključujući sva podsticajna sredstva dodeljena u tom periodu.

Krajnji rok za završetak svih ugovorenih aktivnosti i realizaciju plaćanja u okviru odobrenog projekta je 12 meseci od dana potpisivanja ugovora sa Agencijom.

Programom će se sufinansirati projektne aktivnosti koje su započete nakon 1. juna 2022. godine, a nisu završene pre objavljivanja javnog poziva.

 

OPŠTI USLOVI ZA UČEŠĆE U PROGRAMU

Pravo na učešće i korišćenje bespovratnih sredstava ima podnosilac prijave koji ispunjava sledeće uslove kumulativno:

 1. da je u trenutku podnošenja prijave registrovan u Agenciji za privredne registre (u daljem tekstu: APR) najmanje dve godine (u Registru privrednih društava ili preduzetnika);
 2. da nad njim nije pokrenut stečajni postupak ili postupak likvidacije;
 3. da je izmirio obaveze po osnovu poreza i doprinosa;
 4. da mu u poslednje dve godine nije izrečena mera zabrane obavljanja delatnosti;
 5. da podnosilac prijave i njegova odgovorna lica nisu osuđivana za privredne prestupe, kao i da članovi podnosioca prijave i odgovorna lica u okviru podnosioca prijave nisu osuđivani za krivična dela protiv privrede;
 6. da za iste opravdane troškove za koje konkuriše, u poslednje dve godine nije koristio podsticajna sredstva koja potiču iz budžeta Republike Srbije, budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine i budžeta jedinica lokalne samouprave;
 7. da nije u teškoćama prema definiciji sadržanoj u Uredbi o pravilima za dodelu državne pomoći; 
 8. da je delatnost podnosioca prijave iz oblasti: proizvodnje, prerade ili usluga IT industrije (izuzetno ukoliko šifra delatosti podnosioca prijave ne odgovara pomenutim oblastima, teret dokazivanja je na podnosiocu prijave);
 9. da delatnost podnosioca prijave nije iz oblasti: proizvodnje i trgovine duvanskih proizvoda, primarne poljoprivredne proizvodnje, proizvodnje oružja i vojne opreme, igara na cpećy, proizvodnje i prometa bilo kog proizvoda koji se prema domaćim propisima ili međunarodnim konvencijama i sporazumima smatraju zabranjenim.

 

POSEBNI USLOVI ZA UČEŠĆE U PROGRAMU

Podnosilac prijave mora da ispuni posebne uslove u pogledu kompetencija isporučioca usluga. Isporučioci usluga mogu biti privredni subjekti specijalizovani za obavljanje predmetne usluge. Kada se radi o proceniteljima bezbednosti kozmetičkog proizvoda i izradi dosijea o kozmetičkom proizvodu isporučioci usluga mogu biti i fizička lica.

Isporučilac usluge koga angažuje korisnik mora da zadovoljava sledeće uslove koji se odnose na sve prihvatljive projektne aktivnosti, odnosno da poseduje sledeću dokumentaciju:

 1. akt o akreditaciji isporučioca usluge, kada se radi o uslugama sprovođenja ocenjivanja usaglašenosti i kada je to primenjivo;
 2. referentnu listu sa minimum tri preporuke;
 3. dokaz da isporučilac usluge ima najmanje tri zaposlena ili na drugi način angažovana lica;
 4. dokaz o kvalifikacijama i kompetencijama angažovanih lica;
 5. korisnik ne sme biti povezano lice sa isporučiocem usluga,
 6. za procenitelja bezbednosti kometičkog proizvoda potrebno je da poseduje javnu ispravu u oblasti visokog obrazovanja, iz oblasti farmacije, medicine, toksikologije ili sličnih ekvivalentnih disciplina ili obrazovanja.

 

DOKUMENTACIJA KOJA SE DOSTAVLJA

Svaki podnosilac prijave je u obavezi da na Portalu Agencije unese sve tražene podatke za:

 1. Obrazac 1 - Prijava za učešće u Programu – Prijava je kreirana u okviru portala Agencije i mora biti elektronski potpisana.

kao i da dostavi sledeću dokumentaciju:

 1. Obrazac 2 - Izjava o ispunjenosti uslova Programa, o dodeljenoj državnoj pomoći de minimis i prihvatanju uslova za učešće u Programu – Izjava  se izdaje pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću i mora biti elektronski potpisana;
 2. Izjavu da podnosilac prijave i njegova odgovorna lica nisu osuđivana za privredne prestupe, kao i da članovi podnosioca prijave i odgovorna lica u okviru podnosioca prijave nisu osuđivani za krivična dela protiv privrede – Izjava se izdaje pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću i mora biti elektronski potpisana;
 3. Kopiju uverenja nadležnog organa Poreske uprave da je podnosilac prijave izmirio sve dospele obaveze po osnovu poreza i doprinosa, koje ne sme biti starije od 30 dana od dana podnošenja prijave;
 4. Ponuda/predrčun/račun izabranog/ih isporučioca za različite projektne aktivnosti. Ponuda/predračun/račun treba da sadrži jasno definisani predmet i obim aktivnosti, rok realizacije i cenu izraženu u dinarima i sa prikazanim PDV. U slučaju da je cena na ponudi izražena u stranoj valuti, preračunava se prema srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan izdavanja ponude/plaćanja računa;
 5. Dokumentacija kojom se dokazuju kompetencije isporučioca usluge  i to:

1) akt o akreditaciji isporučioca (kada se radi o sertifikaciji ili drugim aktivnostima ocenjivanja usaglašenosti), ukoliko je primenjivo. Akt o akreditaciji sertifikacionih tela za sisteme menadžmenta treba da obuhvati najmanje dva standarda;

2) referentna lista sa minimum tri preporuke (ne starije od tri godine) na memorandumu klijenta sa detaljnim opisom vrste usluge i periodom izvršenja kojom dokazuju kompetencije za pružanje predmetne usluge;

3)isporučilac usluge mora da ima najmanje tri zaposlena ili na drugi način angažovana lica (dokaz – npr. izvod iz registra CROSO na dan 31. decembar 2021. godine, overena kopija ugovora o angažovanju lica i dr.), ukoliko je primenjivo;

4) Lista angažovanih lica koji će implementirati projektne aktivnosti i za svakog pojedinačno dokazati sledeće:

 • kvalifikacije i kompetencije ;
 • radno iskustvo minimum tri godine u predmetnoj oblasti za koju se angažuje (dokaz: potvrda poslodavca na memorandumu sa opisom posla ili ugovor o angažovanju na pružanju usluga korisniku kojom dokazuju kompetencije za pružanje predmetne usluge ili drugi dokaz kojim se dokazuje ispunjenost uslova).

5) Za procenitelja bezbednosti kometičkog proizvoda potrebno je da poseduje javnu ispravu u oblasti visokog obrazovanja, iz oblasti farmacije, medicine, toksikologije ili sličnih ekvivalentnih disciplina ili obrazovanja.

 

Komisija  zadržava pravo da pre donošenja Odluke o dodeli bespovratnih sredstava od podnosioca prijave, zatraži da dostavi dodatnu dokumentaciju, pojašnjenja ili sastanak putem interneta, uz naznačavanje roka u kojem je potrebno dostaviti traženu dokumentaciju, a kako bi sa sigurnošću utvrdila da isti ispunjava sve uslove Programa.

 

NAČIN PRIJAVLJIVANJA I ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVE

Prijave se podnose elektronski, kreiranjem korisničkog naloga na linku https://prijave.ras.gov.rs/standardi  i verifikacijom internet adrese.

Kreiranjem korisničkog naloga otvara se stranica za unos podataka, kao i za unos prateće dokumentacije, a sve u okviru Obrasca 1 - Prijava za učešće u Programu. Korisnik naloga nakon unosa podataka i kompletiranja dokumentacije, potvrđuje da je prijava kompletna, čime se prijava elektronski zaprimljuje.

Svaki podnosilac prijave dobija obaveštenje o prijemu prijave i indentifikacioni broj prijave. Svaki podnosilac prijave može podneti jednu prijavu.

Link za prijavu je dostupan do kraja javnog poziva, nakon čega više nije moguće podneti prijavu. 

Javni poziv otvoren od 30. decembra 2022. godine i trajaće do utroška sredstava, a najkasnije do 31. decembra 2023. godine.

Agencija zadržava pravo da privremeno obustavi podnošenje prijava, ukoliko postoji procena da bi sa brojem pristiglih prijava koje su još uvek u procesu obrade, budžet opredeljen za ovaj projekat bio premašen. Nakon što se utvrdi da sredstva nisu u potpunosti utrošena, biće omogućeno ponovno podnošenje prijava.

Agencija će na svom sajtu objaviti obaveštenje o privremenoj obustavi podnošenja prijava.

Javni poziv, Program i svi prateći obrasci dostupni su na internet stranici Agencija: www.ras.gov.rs, internet stranici Ministarstva privrede: www.privreda.gov.rs i portalu Sektora za kvalitet i bezbednost proizvoda Ministarstva privrede: https://tehnis.privreda.gov.rs.

Za dodatne informacije možete se obratiti Agenciji elektronski na adresu: standardi@ras.gov.rs; kao i Ministarstvu na adrese: dragana.puzic@privreda.gov.rs.

 

Program podrške razvoju konkurentnosti u 2022. godini sa uputstvom za sprovođenje

Program o izmeni Programa podrške razvoju konkurentnosti u 2022. godini 

Dokumentacija koja se objavljuje uz javni poziv:

 1. Obrazac 1 - Prijava za učešće u Programu;
 2. Obrazac 2 - Izjava o ispunjenosti uslova Programa, o dodeljenoj državnoj pomoći de minimis i prihvatanju uslova za učešće u Programu;
 3. Izveštaj o realizaciji projektnih aktivnosti;
 4. Obrazac 3 - Zahtev za isplatu (refundaciju) odobrenih sredstava;
 5. Nacrt izjave da podnosilac prijave i njegova odgovorna lica nisu osuđivana za privredne prestupe.