JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U PROGRAMU PODRŠKE PRIVREDNIM DRUŠTVIMA ZA PROMOCIJU IZVOZA U 2021. GODINI

JAVNI POZIV

ZA UČEŠĆE U PROGRAMU PODRŠKE PRIVREDNIM DRUŠTVIMA ZA PROMOCIJU IZVOZA 

 

Razvojna agencija Srbije (u daljem tekstu: Agencija) se kreiranjem Programa podrške privrednim društvima za promociju izvoza (u daljem tekstu: Program) opredelila da podrži unapređenje izvoznih potencijala domaćih privrednih društava, a u cilju povećanja prihoda od izvoza odabranih sektora, uravnoteženja platnog bilansa i unapređenja ugleda Republike Srbije u međunarodnoj poslovnoj zajednici, kao i povećanja plasmana domaćih proizvoda na stranim tržištima.

 

USLOVI ZA PODNOSIOCE PRIJAVA

 

 

Pravo na učešće i korišćenje bespovratnih sredstava ima Podnosilac prijave koji kumulativno ispunjava sledeće opšte i posebne uslove.

Opšti uslovi:

 1. da je Podnosilac prijave registrovan u APR, najkasnije do 1. januara 2018. godine;
 2. da kapital Podnosioca prijave nije u javnoj svojini;
 3. da je Podnosilac prijave izmirio dospele obaveze po osnovu poreza i doprinosa;
 4. da Podnosilac prijave nije u teškoćama u skladu sa pravilima za dodelu državne pomoći;1
 5. da Podnosilac prijave nije neopravdano odustao od učešća u prethodnim Programima podrške privrednim društvima za promociju izvoza koje sprovodi Agencija.

 

Podnosilac prijave koji je učestvovao u prethodnom Programu se može prijaviti za učešće i na ovom ukoliko je Podnosilac prijave sproveo sve mere intervencije iz prethodnog Programa.

Podnosilac prijave iz prethodnog stava se može prijaviti za učešće u Programu kako bi mu se odobrila bespovratna sredstva za druge mere intervencije za isto ciljano tržište u odnosu na ciljano tržište iz prethodnog Programa, ili za iste mere intervencije za različito ciljano tržište u odnosu na ciljano tržište iz prethodnog Programa. Ova odredba se ne primenjuje na meru intervencije izlaganje na međunarodnim sajmovima i poslovnim susretima.

 

 
   

1 Uredba o pravilima za dodelu državne pomoći („Službeni glasnik RS“, broj 13/2010, 100/2011, 91/2012, 37/2013, 97/2013, 119/2014, 23/2021- dr. Uredbe 62/2021 – dr. Uredbe i 99/2021 – dr. uredbe)

 

Posebni uslovi:

Poslovni kapaciteti:

 1. da Podnosilac prijave kao pretežnu delatnost obavlja prerađivačku delatnost u Podržanim sektorima;
 2. da se Podnosilac prijave bavi proizvodnjom:
  • finalnih proizvoda koji su namenjeni krajnjim potrošačima;
  • komponenti proizvoda, pod čime se podrazumeva serijska proizvodnja komponenti proizvoda koji se u neizmenjenom obliku integrišu u proizvode izrađene po meri koji su namenjeni krajnjim potrošačima, kao i proizvodnja komponenti proizvoda koje kupac kao proizvođač u neizmenjenom obliku integriše u finalni proizvod namenjen krajnjem potrošaču.

Kadrovski kapaciteti:

1. da Podnosilac prijave ima minimum 15 zaposlenih lica u radnom odnosu, na dan objavljivanja Javnog poziva, prema evidenciji CROSO;

 

Finansijski kapaciteti:

 1. da je Podnosilac prijave u toku 2019. ili 2020. poslovne godine ostvario poslovni prihod od prodaje gotovih proizvoda nastalih obavljanjem prerađivačke delatnosti iz proizvodnih sektora koji su predmet podrške ovog Programa, u iznosu ne manjem od 35.000.000,00 dinara (Podatak iz zvaničnog obrasca pojedinačnog bilansa uspeha za posmatranu godinu – pod- kategorije AOP 1009 Prihod od prodaje proizvoda i usluga);
 2. da je udeo prihoda od prodaje gotovih proizvoda nastalih obavljanjem prerađivačke delatnosti iz proizvodnih sektora koji su predmet podrške ovog Programa, veći ili jednak 50% od ukupnih poslovnih prihoda (odnos pozicija Zvaničnog obrazaca pojedinačnog bilansa uspeha, za 2019 ili 2020. godinu, prihod od prodaje gotovih proizvoda i usluga pod-kategorije AOP 1009 i AOP 1001 Poslovni prihod);
 3. da je Podnosilac prijave u toku 2019. ili 2020. godine ostvario izvoz od prodaje gotovih proizvoda nastalih obavljanjem prerađivačke delatnosti iz proizvodnih sektora koji su predmet podrške ovog Programa od najmanje 12.000.000 dinara. (Podatak iz zvaničnog obrasca bilansa uspeha za posmatranu godinu – AOP 1011 Prihod od prodaje proizvoda i usluga na inostranom tržištu i to matičnim i zavisnim društvima ili/i AOP 1013 Prihod od prodaje proizvoda i usluga ostalim povezanim pravnim licima ili/i AOP 1015 Prihod od prodaje proizvoda i usluga eksterno, nepovezanim društvima);
 4. da vrednost osnovnih sredstava u 2019. ili 2020. poslovnoj godini nije manja od 35.000.000,00 dinara (Podatak iz zvaničnog obrasca bilansa uspeha za posmatranu godinu – AOP 0010 Nekretnine, postrojenja i oprema);
 5. da protiv Podnosioca prijave nije pokrenut prethodni stečajni postupak, stečajni postupak, postupak reorganizacije ili postupak likvidacije.

 

 

NAMENA BESPOVRATNIH SREDSTAVA

Bespovratna sredstva koja se odobravaju u skladu sa ovim Programom mogu se dodeliti u vezi sa realizacijom projektnih aktivnosti usmerenih ka ciljanim tržištima, odnosno mera intervencija koje se odnose na:

1.Konsultantsku podršku za razvojnu strategiju pozicioniranja na ciljano tržište

 

Pod ovom merom intervencije Korisniku se odobravaju bespovratna sredstva za sprovođenje istraživanja tržišta koje mora obuhvatati analizu celokupnog ciljanog tržišta, analizu konkurentnosti korisnika na ciljanom tržištu, analizu konkurentnosti proizvodnog asortimana korisnika na ciljanom tržištu, identifikaciju kriterijuma za pozicioniranje na ciljanom tržištu kao i izbor strategije pozicioniranja na ciljanom tržištu.

Za ovu meru intervencije sredstva će biti refundirana do 60% od ukupne vrednosti opravdanih troškova istraživanja tržišta svih zemalja u okviru ciljanog tržišta, a u iznosu koji ne može biti veći od 2. 000.000,00 RSD.

 

2.Konsultantsku podršku za aktivnosti izvoznog marketinga

 

Pod ovom merom intervencije Korisniku se odobravaju bespovratna sredstva za sprovođenje sledećih aktivnosti:

 • izradu marketing plana koji podrazumeva identifikaciju distributivnih kanala na ciljanom tržištu i uspostavljanje kontakta sa distributerima kao i izradu plana brendiranja na ciljanom tržištu;
 • izrada dizajna i redizajna jednog ili više proizvoda, pakovanja i ambalaže radi prilagođavanja zahtevima ciljanog tržišta, u skladu sa marketing planom;
 • prilagođavanje web stranice on-line prodaji ili kupovina nove platforme namenjena za elektronsku trgovinu koja je prilagođena isključivo za potrebe Korisnika.

 

Za ovu meru intervencije sredstva će biti refundirana do 60% od ukupne vrednosti opravdanih troškova istraživanja tržišta svih zemalja u okviru ciljanog tržišta, a u iznosu koji ne može biti veći od 2.000.000,00 RSD.

 

3.Izlaganje na međunarodnim sajmovima i poslovnim susretima

 

Pod ovom merom intervencije Korisniku se odobravaju bespovratna sredstva za sprovođenje sledećih aktivnosti:

 • izlaganje na jednom ili više međunarodnih sajmova iz predmetne oblasti od značaja za promociju izvoza na ciljanom tržištu, što obuhvata troškove zakupa prostora, izrade štanda, troškove pratećih usluga (usluge snabdevanja strujom i vodom, usluge snabdevanja internetom, obavezna upisnina ili kotizacija) i troškove transporta uzoraka;
 • poseta kupcu ili distributeru u okviru kompanijske misije, što obuhvata naknadu za usluge posredovanja konsultanta radi identifikacije potencijalnih kupaca ili distributera na ciljanom tržištu, uspostavljanje kontakata sa potencijalnim kupcima ili distributerima, kao i naknadu za pripremu Korisnika za B2B susrete sa potencijalnim kupcima ili distributerima u okviru kompanijskih misija;

 

 

 • učešće na jednom ili više on-line sajmova,  vebinara  i  događaja  iz  podržanih sektora  od značaja za promociju izvoza na ciljano tržište, što obuhvata troškove kotizacije ili participacije.

 

Za ovu meru intervencije sredstva će biti refundirana do 50% od ukupne vrednosti opravdanih troškova, a u iznosu koji ne može biti veći od 2. 000.000,00 RSD.

 

4.Ulazak na ciljano tržište i unapređenje pozicije na istom

 

Pod ovom merom intervencije Korisniku se odobravaju bespovratna sredstva za sticanje atesta, homolgacije, sertifikacije proizvoda i proizvodnih procesa potrebnih za plasman proizvoda na ciljano tržište, ulistavanja jednog ili više proizvoda u trgovinske lance na ciljano tržište i ulistavavanja jednog ili više proizvoda na globalne onlajn prodavnice (primera radi Amazon.com) ili specijalizovane on-line prodavnice za ciljano tržište koje su priznate u međunarodnoj poslovnoj zajednici.

Za ovu meru intervencije sredstva će biti refundirana do 50% od ukupne vrednosti opravdanih troškova, a u iznosu koji ne može biti veći od 2.000.000,00 RSD.

 

5.Konsultantsku podršku za unapređenje izvoznih sposobnosti

 

Pod ovom merom intervencije Korisniku se odobravaju bespovratna sredstva radi sprovođenja jedne ili više obuka u cilju sticanje znanja u vezi sa prodajom na inostranom tržištu / online prodajom, unapređenja finansijskog upravljanja, pronalaženja optimalne kalkulacije cena proizvoda i troškova izvoza i sticanja znanja u vezi sa pravnim / carinskim / poreskim aspektima poslovanja na inostranom tržištu.

Za ovu meru intervencije sredstva će biti refundirana do 50% od ukupne vrednosti opravdanih troškova, a u iznosu koji ne može biti veći od 1.000.000,00 RSD.

 

6.Unapređenje proizvodnih sposobnosti

 

Pod ovom merom intervencije Korisniku se odobravaju bespovratna sredstva za nabavku opreme koja obuhvata:

 • opremu u cilju usklađivanja kvaliteta proizvoda sa zahtevima ciljanog tržišta;
 • opremu u cilju povećanja proizvodnog kapaciteta ili opremu za optimizaciju i unapređenje proizvodnih procesa u skladu sa zahtevima kupca sa kojim je već ugovorena saradnja.

Za ovu meru intervencije sredstva će biti refundirana do 40% od ukupne vrednosti opravdanih troškova, a u iznosu koji ne može biti veći od 5.000.000,00 RSD.

 

ОPRAVDANI TROŠKOVI

 

Opravdani troškovi su troškovi za koje se odobravaju bespovratna sredstva po ovom Programu, a koji ispunjavaju sledeće uslove:

 1. da su nastali nakon dana donošenja odluke o odobravanju mera intervencije;
 2. da su isti navedeni u odluci o odobravanju mera intervencije i ugovoru o dodeli bespovratnih sredstava;
 3. da se aktivnosti, kojima se implementiraju odobrene mere intervencije, sprovode od strane dobavljača ili pružaoca usluga koji nije povezano privredno društvo sa Korisnikom, niti su njihovi zakonski zastupnik ili članovi povezana lica sa zakonskim zastupnikom ili članovima Korisnika, u smislu o zakona kojim se uređuju privredna društva;
 4. da su navedeni u Planu intervencija koji je odobren od strane Agencije;
 5. da su direktno vezani za aktivnosti podržane Programom.

 

Pod opravdanim troškovima se ni u kom slučaju ne mogu podrazumevati: troškovi garancija, polisa osiguranja, kamate, kursne razlike, carinski i administrativni troškovi, troškovi prinudne naplate, putni troškovi i troškovi smeštaja zaposlenih kod korisnika i konsultanta, troškovi proizvodnje ambalaže ili etiketa, kao ni troškovi izrade štampanog i drugog promotivnog materijala.

 

RASPOLOŽIVA FINANSIJSKA SREDSTVA

Za realizaciju ovog programa opredeljen je budžet u iznosu od 185.000.000,00 RSD. Raspoloživa sredstva se odobravaju pojedinačno Korisnicima, refundacijom kao sufinansiranje u visini do određenog procenta iznosa opravdanih troškova projektnih aktivnosti bez PDV.

 

Sredstva se dodeljuju odabranom Korisniku u skladu odredbama Uredbe kao državna pomoć male vrednosti (de minimis državna pomoć). U skladu sa članom 4. Uredbe, iznos de minimis državne pomoći koji se dodeljuje Korisniku ne sme preći 23.000.000,00 dinara u bilo kom periodu u toku tri uzastopne fiskalne godine

 

Svaki Podnosilac prijave može podneti jednu prijavu, s tim što u okviru iste mora da aplicira za više od jedne aktivnosti koje su definisane u tački 4.2. ovog uputstva. Ova odredba se ne primenjuje na Podnosioce prijave koji se prijavljuju kako bi ostvarili pravo na dodelu bespovratnih sredstva za meru intervencije „Unapređenje proizvodnih sposobnosti“ radi nabavke opreme za povećanje proizvodnih kapaciteta ili opreme za optimizaciju i unapređenje postojećih proizvodnih procesa u skladu sa zahtevima kupca sa kojim je prethodno ugovorena saradnja. Korisniku može biti odobren maksimalan iznos od 10.000.000,00 RSD za sve aktivnosti iz Plana intervencija, a po njegovom konačnom odobrenju zaključenjem Ugovora o dodeli bespovratnih sredstava.

 

NAČIN PRIJAVLJIVANJA

Javni poziv je objavljen 17. decembra 2021. godine i trajaće 90 dana, odnosno do 17. marta 2022. godine.

 

Prijave se podnose elektronski, kreiranjem korisničkog naloga na linku https://prijave.ras.gov.rs/izvoz/ i verifikacijom internet adrese. Kreiranjem korisničkog naloga otvara se stranica za unos podataka, kao i za unos prateće dokumentacije, a sve u okviru Obrasca 1- Prijava za učešće u Programu. Korisnik naloga nakon unosa podataka i kompletiranja dokumentacije, potvrđuje da je prijava kompletna, čime se prijava elektronski zaprimljuje. Svaki Podnosilac prijave dobija obaveštenje o prijemu prijave , zavodni broj prijave i ugovor o poverljivosti informacija. Link za prijavu je dostupan do kraja Javnog poziva, nakon čega više nije moguće podneti prijavu.

 

POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA KONKURISANJE

Svaki Podnosilac prijave je u obavezi da uz podnetu prijavu na Portal Agencije priloži i sledeću dokumentaciju:

 

 1. Obrazac 2 – Izjavu o ispunjenosti uslova Programa i dodeljenoj državnoj pomoći de minimis, o prihvatanju uslova za učešće u Programu, koja je izdata pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću;
 2. Izjavu da Podnosilac prijave i njegova odgovorna lica nisu osuđivani za privredne prestupe, kao i da Podnosilac prijave, članovi Podnosioca prijave i odgovorna lica u okviru Podnosioca prijave nisu osuđivani za krivična dela protiv privrede;
 3. Kopiju uverenja nadležnog organa poreske uprave da je Podnosilac prijave izmirio sve dospele obaveze po osnovu poreza i doprinosa, ne starije od mesec dana od dana objavljivanja Javnog poziva;
 4. Kopiju sertifikata sistema kvaliteta ISO 9001 izdatog od strane sertifikacionog tela akreditovanog od strane ATS, ukoliko Podnosilac prijave poseduje ovakav sertifikat;
 5. Kopiju sertifikata sistema za bezbednost hrane HACCP izdatog od strane sertifikacionog tela akreditovanog od strane ATS ukoliko Podnosilac prijave poseduje ovakav sertifikat;
 6. Dokaze o postojanju ugovorene saradnje ukoliko se Podnosilac prijave prijavljuje za učešće u Programu radi izvoza kupcu sa kojim postoji ugovorena saradnja.
 7. Izjavu o toku proizvodnog i distributivnog procesa u okviru grupe, na osnovu koje je moguće utvrditi koji član grupe vrši proizvodnju, a koji distribuciju finalnih gotovih proizvoda iz delatnosti koje su podržane ovim programom, ukoliko je Podnosilac prijave matično društvo ili zavisno društvo u okviru grupe;
 8. Šemu povezanosti unutar grupe, ukoliko je Podnosilac prijave matično društvo ili zavisno društvo u okviru grupe.

 

Podnosilac prijave uz Prijavu može podneti i sledeću dokumentaciju:

 

 • Dokaze o implementaciji industrijskih specifičnih standarda, sertifikata i
 • Kopije izvoznih dozvola neophodnih za poslovanje na ciljanom tržištu;
 • Prethodno izrađene analize ciljanog tržišta, analize plasmana proizvoda, marketing planove i sl.;
 • Ugovor o poverljivosti informacija potpisan elektronskim potpisom zakonskog zastupnika Podnosioca prijave;
 • Drugu dokumentaciju koja može imati uticaja na vrednovanje prijave.

 

 

PRATEĆA DOKUMENTACIJA

Sastavni deo ovog programa, čine i sledeća dokumenta i obrasci:

 

 1. Uputstvo za sprovođenje programa podrške privrednim društvima za promociju izvoza u 2021. godini
 2. Ugovor o poverljivosti informacija 2021-Promocija izvoza
 3. Obrazac 2- Izjava o ispunjenosti uslova Programa i dodeljenoj državnoj pomoći
 4. Uputstvo o izmeni Uputstva za sprovođenje Programa podrške privrednim društvima za promociju izvoza u 2021.
 5. Uputstvo za sprovođenje postupka verifikacjie

 

 • Tekst ovog Javnog poziva je informativnog karaktera.

 

 • U vezi sa postupkom sprovođenja Programa podrške privrednim društvima za promociju izvoza u 2021. godini obavezno pogledati Uputstvo za sprovođenje Programa podrške privrednim društvima za promociju izvoza u 2021. godini kojim su propisane odredbe koje se primenjuju na sprovođenje ovog Programa.