JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE NA MEĐUNARODNOM SAJMU PREHRAMBENE INDUSTRIJE „ANUGA“, KELN, NEMAČKA

 

 

Razvojna agencija Srbije i Privredna komora Srbije zajednički, u skladu sa Programom internacionalizacije privrednih društava broj: 1-06-390-106/2020 od 22.10.2020. godine (u daljem tekstu Program), objavljuju

 

JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE NA MEĐUNARODNOM SAJMU PREHRAMBENE INDUSTRIJE „ANUGA“, KELN, NEMAČKA

 

Razvojna agencija Srbije i Privredna komora Srbije organizuju nastup srpskih privrednika u okviru nacionalnog štanda Srbije na predstojećem međunarodnom sajmu prehrambene industrije “ANUGA” koji će se održati u Kelnu, Nemačka, u periodu od 9. do 13. oktobra 2021. godine.

Nastup na međunarodnom sajmu omogućava izlagačima da predstave svoje proizvode i plasiraju ih na nova tržišta, kao i da pospeše postojeće i steknu nove poslovne kontakte.

Na sajmu “ANUGA” 2021, srpski proizvođači predstaviće svoje proizvodne programe na dva nacionalna štanda Srbije, i to u paviljonu gotovih proizvoda “Fine Food,  sa štandom površine 78.5m² i u paviljonu zamrznutnih proizvoda “Frozen Food”, sa štandom površine 120m².

“ANUGA” (www.anuga.com) je jedan od najvećih međunarodnih sajmova iz oblasti prehrambene industrije na svetu, koji se svake druge godine održava u Kelnu, Nemačka. U 2019. godini na sajmu je učestvovalo 8.000 izlagača iz više od 100 zemalja, a sajam je posetilo više od 169.000 stručnih posetilaca iz 190 zemalja.

Razvojna agencija Srbije snosi troškove zakupa prostora i izgradnje štanda dok izlagači snose troškove participacije koja iznosi 120.000,00 dinara.

Izlagači samostalno organizuju i snose troškove puta, smeštaja i transporta eksponata.

 

Pravo na učešće u okviru nacionalnog štanda na ovom sajmu imaju privredna društva koja ispunjavaju sledeće uslove:

  1. da su registrovani u Agenciji za privredne registre Republike Srbije;
  2. da je pretežna delatnost privrednih subjekata proizvodnja i prerada iz oblasti prehrambene industrije, a u slučaju kada je privredno društvo registrovano za drugu delatnost da imaju registrovan ogranak koji se bavi proizvodnjom ili preradom u prehrambenoj industriji;
  3. da su izmirili sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa;
  4. da nad njima nije pokrenut prethodni stečajni postupak, stečajni postupak ili postupak likvidacije;
  5. da su u prethodnoj godini izvozili svoju robu na bar jedno inostrano tržište;
  6. da nisu u teškoćama .

 

Prijava se vrši isključivo elektronskim putem, kreiranjem korisničkog naloga na sledećoj adresi https://prijave.ras.gov.rs/sajmovi .

Kreiranjem korisničkog naloga otvara se stranica za unos podataka a sve u okviru Obrasca 1- Prijava i Obrazac 2- Izjava. Korisnik naloga nakon unosa podataka i kompletiranja dokumentacije, potvrđuje da je prijava kompletna, čime se prijava elektronski zaprima. Svaki Podnosilac prijave dobija obaveštenje o prijemu prijave i zavodni broj prijave.

Obrazac 1 i Obrazac 2 moraju biti uredno popunjeni i overeni elektronskim potpisom.

Organizatori zadržavaju pravo da, ukoliko je potrebno, zatraže dodatnu dokumentaciju od Podnosioca prijave.

Ispunjenost uslova i izbor izlagača utvrđuju organizatori u skladu sa Programom. Ukoliko se prijavi veći broj kompanija koje ispunjavaju uslove učešća, a usled ograničene kvadrature štanda Organizatori nisu u mogućnosti da prihvate sve prijave, rangiranje će se vršiti u skladu sa bodovanjem definisanim u  tački 2.2.2.3. Programa.

 

Napomena:

Izabrani izlagač je u obavezi da naknadno uz ugovor kojim se regulišu međusobna prava i obaveze između organizatora i izlagača, dostavi sredstvo obezbeđenja- menicu sa kompletnom pratećom dokumentacijom, u skladu sa Programom.

Organizatori zadržavaju pravo da otkažu organizaciju zajedničkog nastupa na sajmu u slučaju otkazivanja ili odlaganja održavanja samog sajma, kao i ako procene da postoje razlozi koji ugrožavaju zdravlje ili bezbednost izlagača.

Samo prijave dostavljene kroz online sistem prijavljivanja smatraće se validnim. 

Rok za podnošenje prijave je 27.04.2021. godine

 

Za sve dodatne informacije možete kontaktirati Ines Novosel (069/3397-621 i ines.novosel@ras.gov.rs), Nataliju Terzić (069/3397-902 i natalija.terzic@ras.gov.rs )   i Zoranu Delić (066/8751-201 i zorana.delic@pks.rs ).

 

Prateća dokumentacija: 

  1. Tekst Javnog poziva
  2. Program internacionalizacije