JАВНИ ПОЗИВ

ЗА УЧЕШЋЕ У ПРОГРАМУ ПОДРШКЕ СЕКТОРИМА ПРЕРАЂИВАЧКЕ ИНДУСТРИЈЕ

 

Развојна агенција Србије (у даљем тексту: РАС) кроз спровођење Програма подршке секторима прерађивачке индустрије (у даљем тексту: Програм) има за циљ унапређење пословног амбијента и повећање конкурентности ММСП у оквиру сектора прерађивачке индустрије груписане у четри области и то: индустрија машина и опреме; прехрамбена индустрија; дрвна и индустрија намештаја и индустрија гуме и пластике као први корак у имплементацији дефинисаних стратешких циљева и активности.

 

УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПРОГРАМУ

Право на учешће и коришћење бесповратних средстава има ММСП које испуњава следеће услове кумулативно:

 1. да је претежна делатност ММСП: производња или прерада производа из сектора прерађивачке индустрије груписане у 4 области и то: индустрија машина и опреме; прехрамбена индустрија; дрвна и индустрија намештаја и индустрија гуме и пластике, односно да је претежна делатност ММСП обухваћена листом класификационих делатности која је саставни део документације за овај програм – Прилог 1.
 2. да претежну шифру делатности није мењало након објављивања Јавног позива;
 3. да је у већинском приватном власништву;
 4. да је, у тренутку подношења пријаве, регистровано у АПР Републике Србије најмање две године;
 5. да води пословне књиге по систему двојног књиговодства;
 6. да је измирило обавезе по основу пореза и доприноса;
 7. да над њим није покренут претходни стечајни поступак, стечајни поступак или поступак ликвидације;
 8. да није у тешкоћама, према дефиницији садржаној у Уредби о правилима за доделу државне помоћи;
 9. да је ангажовало Испоручиоца услуге, који је специјализован за пружање предметне услуге.

Програмом ће се суфинансирати само пројектне активности које су започете након расписивања Јавног позива и нису завршене до тренутка подношења пријаве за учешће у Програму.

 

НАМЕНА БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА

Прихватљиве пројектне активности подразумевају:

 1. Уређење пословања у складу са захтевима међународних стандарда пословања – сертификација и ресертификација;
 2. Усаглашавање производа са захтевима техничких прописа и стандарда;
 3. Набавка и/или имплементација и/или параметризација и/или надградња специјализованог софтвера – „ЕРП“ , која мора обухватити и модуле који се односе на производне процесе.

Подносилац пријаве може поднети једну пријаву за учешће у Програму у оквиру које може конкурисати за више активности.

 

ИЗНОС БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА

Расположива средства се одобравају појединачно Корисницима, као суфинансирање у висини до 40% износа оправданих трошкова без ПДВ, за сваку пројектну активност.

Максималан износ одобрених средстава је 1.000.000,00 динара.

Укупан буџет Програма износи 50.000.000,00 динара.

Рок за завршетак уговорених активности и реализацију плаћања у оквиру одобреног пројекта је 12 месеци од дана потписивања уговора са РАС.

Оправдани трошкови су трошкови за које се одобравају бесповратна средства по овом пројекту,  а који испуњавају следеће услове:

 1. да су настали током реализације пројекта;
 2. да су наведени у планираном буџету пројекта;
 3. да су директно везани за активности које се подржавају кроз овај програм.

 

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА КОНКУРИСАЊЕ

 1. Образац 1 – Пријава пројекта - попуњена, оверена и потписана;
 2. Образац 2 – Изјава Подносиоца пријаве о прихватању услова за доделу средстава и додељеној државној помоћи мале вредности (de minimis државна помоћ) - попуњена, оверена и потписана;
 3. Понуда Испоручиоца за предложени пројекат, која мора да садржи: јасно дефинисан предмет и обим активности, рок реализације и цену услуга изражену у динарима и приказаним ПДВ. У случају да је цена изражена у страној валути прерачунава се према средњем курсу Народне банке Србије на дан издавања понуде. Све евентуалне касније настале курсне разлике сноси Корисник.
 4. Документација о компетенцијама Испоручиоца услуге

• уколико Подносилац пријаве подноси пројекат који се односи на активност под редним бројевима 1 и 2, у делу Прихватљиве пројектне активности:

-  доказ да је Испоручилац услуге акредитован за пружање предметне услуге;

• уколико Подносилац пријаве подноси пројекат који се односи на активности под редним бројем 3, у делу Прихватљиве пројектне активности:

- референтну листу са минимум 5 препорука (не старије од 3 године) клијената из припадајућих сектора. Препоруке доставити на меморандуму клијента, са детаљним описом врсте услуге и периодом извршења.

 1. Уверење надлежне пореске управе да је Подносилац пријаве измирио све јавне приходе (порезе и доприносе), које не сме бити издато пре датума објављивања Јавног позива - оргинал или оверена копија од стране надлежног органа овере).
 2. Финансијска документација: Биланс стања, биланс успеха и статистички извештај за 2018. годину – Копија Потврде о регистрацији редовног годишњег финансијског извештаја издата од АПР.  Уколико Подносилац пријаве није добио Потврду о регистрацији редовног годишњег финансијског извештаја за 2018. годину, потребно је да достави биланс стања, биланс успеха и статистички извештај за 2018. годину, потписан и оверен од стране лица одговорног за састављање финансијског извештаја и писмену изјаву законског заступника привредног друштва о веродостојности и исоветности примерку који је достављен АПР на коначну обраду.
 3. Контролна листа (допунски образац – није обавезан).

РАС задржава право да, уколико је потребно, затражи додатну документацију од Подносиоца пријаве.

 

НАЧИН ПРИЈАВЉИВАЊА И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА

Пријаве са свим пратећим обрасцима и документацијом се подносе лично или препорученом поштом у АРРА, са назнаком: Пријава на јавни позив за учешће по Програму подршке секторима прерађивачке индустрије.

 

Регионална агенција за развој источне Србије „РАРИС“

Адреса: Трг ослобођења бб, Зајечар 

Телефон: 019/426-376, 019/426-377

E-mail: office@raris.org

www.raris.org

Регионални центар за друштвено економски развој „БАНАТ“

Адреса: Чарнојевићева 1, Зрењанин

Телефон: 023/510-567, 023/561-064

E-mail: office@rcrbanat.rs

www.banat.rs

Центар за развој Јабланичког и Пчињског округа

Адреса: Пана Ђукића 42, Лесковац

Телефон: 016/315-0115, 016/3150-114

E-mail: info@centarzarazvoj.org

www.centarzarazvoj.org

Регионална агенција за просторни и економски развој Рашког и Моравичког округа

Адреса: Цара Душана 77, Краљево

Телефон: 036/397-777,  036/397-770

E-mail: office@kv-rda.org

www.kv-rda.org

Регионална развојна агенција „ЈУГ“

Адреса:  Кеј Кола српских сестара 3/2, Ниш

Телефон: 018/515-447, 018/522-659

E-mail: info@rra-jug.rs

www.rra-jug.rs

Регионална развојна агенција „Златибор“

Адреса: Петра Ћеловића бб, Ужице

Телефон: 031/523-065, 031/510-098

E-mail: office@rrazlatibor.rs

www.rrazlatibor.co.rs

Регионална развојна агенција Бачка

Адреса: Булевар Михајла Пупина 20/II спрат, Нови Сад

Телефон: 021/557-781

E-mail: office@rda-backa.rs

www.rda-backa.rs

Регионална развојна агенција Срем

Адреса: Главна 172, Рума

Телефон: 022/470-910

E-mail: office@rrasrem.rs

www.rrasrem.rs

Регионална развојна агенција Санџака - SEDA

Адреса: 7. јула бб, Нови Пазар

Телефон: 020/332-700, 020/317-551 (fax)

E-mail: office@seda.org.rs

www.seda.org.rs

Регионална агенција за економски развој Шумадије и Поморавља

Адреса: Краља Петра I број 22, Крагујевац

Телефон: 034/302-701, 034/302-702

E-mail: officekg@redasp.rs

www.redasp.rs

Регионална агенција за развој и европске интеграције Београд

Адреса: Топличин венац 11/4, Београд

Телефон: 011/2186-730, 011/2186-740

E-mail: office@rarei.rs

www.rarei.rs

Регионална развојна агенција Подриња, Подгорине и Рађевине

Адреса: Јована Цвијића 20, Лозница

Телефон: 015/876-096, 015/875-993

E-mail: office@rrappr.rs

www.rrappr.rs

Регионална развојна агенција Браничево-Подунавље

Адреса: Стари корзо 30/3, Пожаревац

Телефон: 012/510-824

E-mail: office@rra-bp.rs

www.rra-bp.rs

Регионална развојна агенција ПАНОНРЕГ

Адреса: Трг Цара Јована Ненада 15, Суботица

Телефон: 024/554-107

E-mail: office@panonreg.rs

www.panonreg.rs

Агенција за регионални развој Расинског округа д.о.о Крушевац

Адреса: Танаска Рајића 18/3, Крушевац

Телефон: 037/202-336

E-mail: office@arrro.rs

www.arrro.rs

Регионална развојна агенција „Јужни Банат“

Адреса: Карађорђева бр.4, Панчево

Телефон: 013/2190-314, 013/2190-315

E-mail: office@rrajuznibanat.rs

www.rrajuznibanat.rs

 

Упутство за спровођење Програма и сви пратећи обрасци доступни су на сајту РАС: www.ras.gov.rs, а за све додатне информације можете се обратити РАС електронским путем на адресу: 4sektora2019@ras.gov.rs

 

Јавни позив је отворен 10. априла, 2019. године до утрошка средстава, а најкасније до 30.09.2019. године.

 

Пратећа документација:

Позив за учешће

Упутство за Програм подршке секторима прерађивачке индустрије;

Прилог 1 - Листа класификационих делатности које су прихватљиве за финансирање по Програму подршке секторима прерађивачке индустрије;

Образац 1 – Пријава пројекта;

Образац 2 – Изјава подносиоца пријаве о прихватању услова за доделу средстава и додељеној државној помоћи мале вредности (de minimis државна помоћ);

Образац 3 – Захтев за исплату (рефундацију) средстава;

Контролна листа