JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U PROGRAMU PODRŠKE PRIVREDNIM DRUŠTVIMA ZA ULAZAK U LANCE DOBAVLJAČA MULTINACIONALNIH KOMPANIJA U 2021. GODINI

OBAVEŠTENJE

USLED TEHNIČKIH PROBLEMA PORTALA ZA PRIJAVU ZA UČEŠĆE U PROGRAMU PRODUŽEN JE ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA DO PONEDELJKA, 29.11.2021.GODINE

 

OBAVEŠTENJE 

Razvojna agencija Srbije (RAS) obaveštava da je rok za prijavu za učešće u Programu podrške privrednim društvima za ulazak u lance dobavljača multinacionalnih kompanija produžen za 30 dana, odnosno da je rok za prijavu 25.11.2021. godine. 
Takođe, ukupan predviđeni budžet za realizaciju Javnog poziva uvećan je na 374.000.000,00 RSD.
 

 

JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U PROGRAMU PODRŠKE PRIVREDNIM DRUŠTVIMA ZA ULAZAK U LANCE DOBAVLJAČA MULTINACIONALNIH KOMPANIJA U 2021. GODINI

 

 

Razvojna agencija Srbije (u daljem tekstu: Agencija) kroz sprovođenje višegodišnjeg Programa podrške privrednim društvima za ulazak u lance dobavljača multinacionalnih kompanija (u daljem tekstu: Program) ima za cilj podršku privrednim društvima u proizvodnim delatnostima da kroz unapređenje svojih poslovnih performansi ispune uslove da postanu dobavljači multinacionalnih kompanija (u daljem tekstu: MNK).

 

USLOVI ZA UČEŠĆE U PROGRAMU

Pravo na učešće u Programu i korišćenje bespovratnih sredstava ima Podnosilac prijave koji kumulativno ispunjava sledeće opšte  i  posebne  uslove:

 

Opšti uslovi:

 1. da je Podnosilac prijave registrovan u APR, odnosno upisan u odgovarajući registar privrednih društava, najkasnije do 1. januara 2018. godine;
 2. da kapital Podnosioca prijave nije u javnoj svojini;
 3. da je Podnosilac prijave izmirio dospele obaveze po osnovu poreza i doprinosa;
 4. da Podnosilac prijave nije u teškoćama u skladu sa pravilima za dodelu državne pomoći;
 5. da Podnosilac prijave nije povezan sa kupcem ili potencijalnim kupcem;
 6. da Podnosilac prijave ne ispunjava uslove za sticanje statusa MNK ili nije povezan sa grupacijom koja ispunjava uslove za sticanje statusa MNK, u smislu zakona kojim se uređuju privredna društva;
 7. Podnosilac prijave koji je povezan sa grupacijom koja ispunjava uslove za sticanje statusa MNK i koji je povezan sa kupcem ili potencijalnim kupcem koji ispunjava uslove za sticanje statusa MNK može učestovati u Programu ukoliko efekat učešća rezultira uvođenjem inovativnog proizvoda;
 8. da Podnosilac prijave nije neopravdano odustao od učešća u prethodnim Programima.

 

Posebni uslovi:

 

Tehnički kapacitet:

 1. da Podnosilac prijave poseduje implementiran sistem kvaliteta ISO 9001.

 

Poslovni kapacitet:

 

 1. da Podnosilac prijave kao pretežnu delatnost obavlja prerađivačku delatnost u: sektoru automobilske industrije – uređaji  i komponente za automobilsku industriju (plastika, guma, mašine / oprema); sektoru mašina  i opreme za druge namene; sektoru obrade metala; sektoru gume i plastike; sektoru proizvodnje kućnih aparata i delova kućnih aparata; sektoru električnih i elektronskih sistema i elemenata električnih i elektronskih sistema;
 2. da proizvodi Podnosioca prijave pripadaju grupi direktnih/indirektnih materijala koji se nalaze u lancu vrednosti industrijskih sektora iz tačke 1. Poslovnog kapaciteta i da Podnosilac prijave raspolaže mašinama i opremom koje mogu biti upotrebljene za serijsku proizvodnju direktnih/indirektnih materijala koji se nalaze u lancu vrednosti industrijskih sektora iz navedene tačke.

 

Kadrovski kapacitet:

 

 1. da Podnosilac prijave ima minimum 15 zaposlenih lica u radnom odnosu, na dan 27. avgusta 2021. godine, prema evidenciji CROSO.

 

Finansijski kapacitet:

 

 1. da je Podnosilac prijave u toku 2019. ili 2020. poslovne godine ostvario poslovni prihod od prodaje gotovih proizvoda i usluga (od čega je izuzet prihod od prodaje robe) nastalih obavljanjem delatnosti iz proizvodnih sektora koji su predmet podrške ovog Programa, na domaćem ili/i inostranom tržištu, u iznosu ne manjem od 35.000.000,00 RSD  dinara;
 2. da vrednost osnovnih sredstava iskazanih u okviru pozicija AOP 0010 (Nekretnine, postrojenja i oprema) pojedinačnog, odnosno konsolidovanog bilansa stanja, u 2019. ili 2020. poslovnoj godini Podnosioca prijave, nije manja od 35.000.000,00 RSD dinara;
 3. da protiv Podnosioca prijave nije pokrenut prethodni stečajni postupak, stečajni postupak, postupak reorganizacije ili postupak likvidacije.

 

 

NAMENA BESPOVRATNIH SREDSTAVA

 

Programom se sufinansiraju aktivnosti Korisnika koje se odnose na unapređenje poslovnih performansi koje su u skladu sa potrebama uspostavljanja saradnje ili preporukama MNK. Bespovratna sredstva koja se odobravaju u skladu sa Programom mogu se dodeliti u vezi realizacije projektnih aktivnosti, odnosno mera intervencija koje se odnose na ulaganje u materijalnu imovinu i/ili konsultantsku podršku.

 

Ulaganje u materijalnu imovinu

Pod ulaganjem u materijalnu imovinu podrazumeva se:

 

 1. Kupovina i instalacija neophodnih industrijskih robota u funkciji izrade delova i poluproizvoda koji će se isporučivati MNK ili njihovim dobavljačima, do tri godine starosti;

Refundacija do 40% od ukupne vrednosti opravdanih troškova, u iznosu koji ne može biti veći od 12.000.000,00 RSD.

Pod ovom merom intervencije se podrazumevaju i svi neophodni radovi na postojećoj proizvodnoj hali radi osposobljavanja i stavljanja u rad neophodnih industrijskih robota;

 

 1. Kupovina opreme za automatizaciju i unapređenje postojećih proizvodnih procesa (proizvodne trake, CNC mašine, mašine za pakovanje itd.) koji su u funkciji izrade delova ili poluproizvoda za MNK ili njihove dobavljače, do tri godine starosti;

Refundacija do 40% od ukupne vrednosti opravdanih troškova, u iznosu koji ne može biti veći od 12.000.000,00 RSD.

Pod ovom merom intervencije se podrazumevaju i svi neophodni radovi na postojećoj proizvodnoj hali radi osposobljavanja i stavljanja u rad opreme za automatizaciju i unapređenje postojećih proizvodnih procesa;

 

 1. Izrada i implementacija softverskih rešenja u cilju optimizacije postojećih proizvodnih procesa;

Refundacija do 50% od ukupne vrednosti opravdanih troškova, u iznosu koji ne može biti veći od 8.000.000,00 RSD.

 

 1. Kupovina opreme za međufaznu kontrolu kvaliteta i kvaliteta gotovih proizvoda koji se isporučuju MNK ili njihovim dobavljačima, do tri godine starosti;

Refundacija do 50% od ukupne vrednosti opravdanih troškova, u iznosu koji ne može biti veći od 12.000.000,00 RSD.

Pod ovom merom intervencije se podrazumevaju i svi neophodni radovi na postojećoj proizvodnoj hali radi osposobljavanja i stavljanja u rad opreme za međufaznu kontrolu kvaliteta i kvaliteta gotovih proizvoda.

 

 1. Kupovina neophodnog specifičnog alata ili pribora u skladu sa zahtevom MNK koji će biti u funkciji izrade delova i poluproizvoda za tu MNK.

Refundacija do 40% od ukupne vrednosti opravdanih troškova, u iznosu koji ne može biti veći 5.000.000,00 RSD.

 

 1. Kupovina i instalacija autonomnih robota sa sposobnošću učenja i kobota, do 3 godine starosti i koji su neophodni kako bi se ispunili zahtevi MNK ili dobavljača MNK;

 

Refundacija do 70% od ukupne vrednosti opravdanih troškova, u iznosu koji ne može biti veći od 15.000.000,00 RSD;

 

 1. Adaptacija postojećih proizvodnih hala u cilju usklađivanja sa specifičnim tehnološkim zahtevima industrijskih sektora kojima pripada MNK i/ili Podnosilac prijave (čiste sobe, antistatički pod i sl.), a u skladu sa zahtevima i pravilima MNK ili u cilju uspostavljanja saradnje sa MNK;

 

Refundacija do 50% od ukupne vrednosti opravdanih troškova, u iznosu koji ne može biti veći od  8.000.000,00 RSD.

 

Konsultanstka podrška

 

Pod konsultantskom podrškom podrazumeva se podrška:

 

 1. za optimizaciju proizvodnih procesa koji su ključni za ispunjenje zahteva MNK, a u skladu sa očekivanim standardima upravljanja proizvodnim procesima u ciljnim sektorima, posebno optimizacija postojećih proizvodnih linija, uspostavljanje serijske proizvodnje i primena kontrole kvaliteta;

 

Refundacija do 70% do ukupne vrednosti opravdanih troškova, u iznosu koji ne može biti većiod 5.000.000,00 RSD;

 

 1. za uvođenje ili unapređenje korporativnog upravljanja, a koje obuhvata: strateško i operativno planiranje, upravljanje ljudskim resursima, marketinške aktivnosti u cilju povećanja obima plasmana proizvoda i pronalaženje novih klijenata;

 

Refundacija do 70% od ukupne vrednosti opravdanih troškova, u iznosu koji ne može biti veći od 2.500.000,00 RSD;

 

 1. za uvođenje i sertifikaciju sistema kvaliteta prema zahtevima standarda koji su specifični za industrijske grane u kojima posluje Podnosilac prijave ili MNK (IATF16949/IRIS/CE-3A/CEN i drugi pojedinačni specifični standardi u grupi CEN standarda), kao i za implementaciju i sertifikaciju sistema menadžmenta kvaliteta ISO 14001, ISO 50001, ISO 18001;

 

Refundacija do 50% od ukupne vrednosti opravdanih troškova, u iznosu koji ne može biti veći od 2.500.000,00 RSD.

 

Podrška za uspostavljanje saradnje sa MNK

 

Pod podrškom za uspostavljanje saradnje sa MNK podrazumeva se finansijska podrška za:

 

 1. troškove terenskog uvida u poslovne performanse Podnosioca prijave od strane predstavnika MNK (dijagnostika);

Refundacija do 80% od ukupne vrednosti opravdanih troškova,  u iznosu koji ne može biti veći od 1.500.000,00 RSD po jednoj sprovedenoj dijagnostici.

 

Troškovi dijagnostike koji mogu biti predmet finansiranja odnose se na:

 • troškove dijagnostike koja se sprovodi radi utvrđivanja poslovnih performansi Podnosioca prijave radi potencijalne saradnje sa MNK;
 • troškove dijagnostike koja se sprovodi radi utvrđivanja poslovnih performansi Podnosioca prijave prilikom uvođenja novog proizvoda u njegov proizvodni proces.

 

Opravdani troškovi dijagnostike obuhvataju samo troškove radnih sati angažovanog osoblja. Sredstva se ne mogu koristiti za putne troškove i troškove smeštaja nastalih u toku dijagnostike.

Podnosilac prijave može da podnese prijavu istovremeno za najviše 3 dijagnostike, ali iste moraju biti sprovedene od strane predstavnika različitih MNK.

 

 1. troškove godišnjeg ulistavanja na interaktivne platforme namenjene povezivanju dobavljača iz ciljanih sektora,

Refundacija u visini do 100% od ukupne vrednosti opravdanih troškova,  u iznosu koji ne može biti veći od 300.000,00 RSD.

Troškovi ulistavanja koji mogu biti predmet finansiranja obuhvataju troškove godišnje pretplate na interaktivne platforme kojom se omogućuje potpuni pristup izabranoj platformi sa mogućnošću pregleda celokupnog sadržaja, odnosno, pregleda potražnje i ulistavanja proizvodnog programa Podnosioca prijave kao ponuđača.

Sredstva se ne mogu koristiti za troškove radnih sati utrošenih radi identifikovanja najoptimalnije interaktivne platforme.

Podnosilac prijave može da podnese prijavu istovremeno za godišnje ulistavanje na 3 različite platforme.

 

 1. troškove plaćanja premije osigranja od opšte odgovornosti za štetu, odnosno osiguranje od odgovornosti iz delatnosti za štetu pričinjenu trećim licima i/ili osiguranja od odgovornosti za proizvode i/ili osiguranja od povlačenja robe, kod društava za osiguranje koja su u registru Akcionarskih društava za osiguranje i reosiguranje pri Narodnoj banci Srbije, u skladu sa zahtevima MNK sa kojom je uspostavljena prva saradnja.

 

Refundacija u visini do 100% od ukupne vrednosti opravdanih troškova, u iznosu koji ne može biti veći od 2.500.000,00 RSD.

 

RASPOLOŽIVA FINANSIJSKA SREDSTVA

 

Za realizaciju Javnog poziva u 2021. godini opredeljen je budžet u iznosu od 230.000.000,00 RSD.

Raspoloživa sredstva se odobravaju pojedinačno Korisnicima, refundacijom kao sufinansiranje u visini do određenog procenta iznosa opravdanih troškova.

Sredstva se dodeljuju odabranom Korisniku u skladu odredbama Uredbe kao državna pomoć male vrednosti (de minimis državna pomoć). U skladu sa članom 4. Uredbe, iznos de minimis državne pomoći koji se dodeljuje Korisniku ne sme preći 23.000.000,00 dinara u bilo kom periodu u toku tri uzastopne fiskalne godine.

 

NAČIN PRIJAVLjIVANjA

 

Javni poziv će biti objavljen 27. avgusta 2021. godine i trajaće 60 dana, odnosno do 26. oktobra 2021. godine.

Prijave se podnose elektronski, kreiranjem korisničkog naloga na linku https://prijave.ras.gov.rs/dobavljaci/  i verifikacijom internet adrese.

Kreiranjem korisničkog naloga otvara se stranica za unos podataka, kao i za unos prateće dokumentacije, a sve u okviru Obrasca 1 - Prijava za učešće u Programu. Korisnik naloga nakon unosa podataka i kompletiranja dokumentacije, potvrđuje da je prijava kompletna, čime se prijava elektronski zaprimljuje. Svaki Podnosilac prijave dobija obaveštenje o prijemu prijave, zavodni broj prijave i Ugovor o poverljivosti informacija. Svaki Podnosilac prijave može podneti jednu prijavu.

Link za prijavu je dostupan do kraja Javnog poziva, nakon čega više nije moguće podneti prijavu.

 

POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA KONKURISANJE

 

Svaki Podnosilac prijave je u obavezi da uz podnetu prijavu na Portal Agencije unese i sledeću dokumentaciju:

 

 1. Obrazac 2 – Izjavu o ispunjenosti uslova Programa, o dodeljenoj državnoj pomoći de minimis prihvatanju uslova za učešće u programu, koja je izdata pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću;
 2. Izjavu da Podnosilac prijave i njegova odgovorna lica nisu osuđivani za privredne prestupe, kao i da članovi Podnosioca prijave i odgovorna lica u okviru Podnosioca prijave nisu osuđivani za krivična dela protiv privrede;
 3. Kopiju uverenja nadležnog organa poreske uprave da je Podnosilac prijave izmirio sve dospele obaveze po osnovu poreza i doprinosa, ne starije od mesec dana od dana objavljivanja Javnog poziva;
 4. Kopiju sertifikata sistema kvaliteta ISO 9001 izdatog od strane sertifikacionog tela akreditovanog od strane ATS;
 5. Izjavu da Podnosilac prijave ne ispunjava uslove za sticanje statusa MNK i da Podnosilac prijave nije povezano sa privrednim društvom koje ispunjava uslove za sticanje statusa MNK sačinjeno u slobodnoj formi, osim za Podnosioce prijave koji su povezani sa grupacijom koja ispunjava uslove za sticanje statusa MNK i koji su povezani sa kupcem ili potencijalnim kupcem koji ispunjava uslove za sticanje statusa MNK a čiji efekat učešća rezultira uvođenjem inovativnog proizvoda;
 6. Potpisano i uredno popunjeno Pismo preporuke MNK, ili dobavljača MNK, na propisanom obrascu od strane Agencije, pod uslovom da Podnosilac prijave konkuriše za mere intervencije: kupovina opreme za automatizaciju i unapređenje postojećih proizvodnih procesa i adaptacija postojećih proizvodnih hala;
 7. Izjavu MNK o činjenici da predmet projekta Podnosioca prijave koji je povezan sa MNK u smislu zakona o privrednim društvima predstavlja inovativni proizvod;
 8. Izjavu o toku proizvodnog i distributivnog procesa u okviru grupe, na osnovu koje je moguće utvrditi koji član grupe vrši proizvodnju, a koji distribuciju gotovih proizvoda, ukoliko je Podnosilac prijave matično društvo ili zavisno društvo u okviru grupe;
 9. Izjavu o postojanju obaveze sprovođenja finansijske konsolidacije ili izuzimanju od obaveze od sprovođenja finansijske konsolidacije, ukoliko je Podnosilac prijave matično društvo ili zavisno društvo u okviru grupe;
 10. Šemu povezanosti unutar grupe, ukoliko je Podnosilac prijave matično društvo ili zavisno društvo u okviru grupe. 

 

Podnosioci prijave koji se prijavljuju radi projekta koji na tržište Republike Srbije uvodi inovativni proizvod, nisu u obavezi da uz Prijavu podnesu i izjavu u skladu sa tačkom 4.1.1. podtačkom 6. Uputstva za sprovođenje Programa podrške privrednim društvima za ulazak u lance dobavljača MNK u 2021. godini.

 

Podnosilac prijave uz Prijavu može uneti i sledeću dokumentaciju:

 

 1. Potpisano i uredno popunjeno Pismo preporuke MNK, ili dobavljača MNK, na propisanom obrascu od strane Agencije;
 2. Dokaz o aktivnom komercijalnom odnosu sa MNK, u slučaju dostavljanja Pisma preporuke dobavljača MNK (uverenje ili izjava od strane MNK na propisanom formatu ili validan, aktivan ugovor kojim se potvrđuje priroda komercijalnog odnosa);
 3. Kopiju industrijski specifičnih standarda izdatih od strane IAF MLA članice za eksterne audite, odnosno od odgovarajuće institucije;
 4. Ugovor o poverljivosti informacija potpisan elektronskim potpisom zakonskog zastupnika Podnosioca prijave.

 

Agencija može, pre donošenja Odluke o izboru Učesnika u Programu, od Podnosioca prijave da zatraži da dostavi kopiju potrebnih dokaza o ispunjenosti uslova, kao i da zatraži na uvid original ili overenu kopiju svih ili pojedinih dokaza, uz naznačenje roka u kojem je potrebno dostaviti traženu dokumentaciju.

Agencija zadržava pravo da pre donošenja Odluke o izboru Učesnika u Programu od Podnosioca  prijave, zatraži da dostavi dodatnu dokumentaciju, pojašnjenja ili sastanak putem interneta,  uz naznačenje roka u kojem je potrebno dostaviti traženu dokumentaciju, a kako bi sa sigurnošću utvrdila da isti ispunjava sve uslove iz Programa.

Ukoliko Podnosilac prijave u naznačenom roku ne dostavi tražene dokaze ili ne odgovori na dostavljena pitanja i pojašnjenja, ili na drugi način ne postupi u skladu sa zahtevima Agencije, smatraće se da ne ispunjava uslov za koji su mu zatraženi dokazi, odgovor ili pojašnjenje na postavljeno pitanje.

Podnosilac prijave je dužan da bez odlaganja pismeno obavesti Agenciju ukoliko nastupe okolnosti koje mogu da utiču na ispunjenost uslova za učešće u Programu. Ova obaveza Podnosioca prijave postoji dokle god njegova Prijava nije odbijena, tj. sve vreme trajanja učešća u Programu i eventualnog zaključenja Ugovora o dodeli bespovratnih sredstava.

Ukoliko Agencija naknadno dođe do saznanja da Učesnik ili Korisnik nije ispunjavao uslove za učešće u Progamu ni u trenutku donošenja Odluke o izboru Učesnika, Agencija je ovlašćena da posebnom odlukom odbije učešće Učesnika u Programu, kao i da jednostranom izjavom volje raskine Ugovor o dodeli bespovratnih sredstava zaključen sa Korisnikom, kao i da zahteva povraćaj uplaćenih bespovratnih sredstava, zajedno sa zakonskom zateznom kamatom, počevši od dana isplate sredstava.

 

PRATEĆA DOKUMENTACIJA:

 1. Tekst javnog poziva
 2. Uputstvo o izmeni Uputstva za sprovođenje Programa podrške privrednim društvima za ulazak u lance dobavljača MNK u 2021. godini 
 3. Uputstvo o sprovođenju Programa podrške privrednim društvima za ulazak u lance dobavljača multinacionalnih kompanija u 2021. godini
 4. Uputstvo o izmeni Uputstva o sprovođenju Programa podrške privrednim društvima za ulazak u lance dobavljača MNK u 2021. godini 
 5. Obrazac 1 – Prijava za učešće u Programu, koji je kreiran u okviru Portala Agencije;
 6. Obrazac 2 – Izjava o ispunjenosti uslova Programa, o dodeljenoj državnoj pomoći de minimis i o prihvatanju uslova za učešće u Programu;
 7. Obrazac 3 – Pismo preporuke MNK;
 8. Obrazac 4 – Pismo preporuke dobavljača MNK;
 9. Obrazac 5 – Izjava MNK o statusu aktivnog dobavljača;
 10. Obrazac 6 – Plan unapređenja;
 11. Obrazac 7 – Obračun odobrenih iznosa bespovratnih sredstava;
 12. Obrazac 8 – Plan samounapređenja
 13. Obrazac 9 – Obračuna iznosa bespovratnih sredstava u fazi samounapređenja
 14. Obrazac 10 – Zahtev za isplatu odobrenih bespovratnih sredstava;
 15. Obrazac 11 – Šestomesečni izveštaj Korisnika, koji je kreiran u okviru Portala Agencije;
 16. Obrazac 12 – Godišnji izveštaj Korisnika, koji je kreiran u okviru Portala Agencije;
 17. Uputstvo za prijavljivanje;
 18. Uputstvo za prilaganje dokumentacije;
 19. Uputstvo za sprovođenje dijagnostike poslovnih performansi Učesnika u Programu podrške privrednim društvima za ulazak u lance dobavljača multinacionalnih kompanija;
 20. Uputstvo za verifikaciju.