Program standardizovanog seta usluga za mikro,mala i srednja preduzeća i preduzetnike

 

PROGRAM STANDARDIZOVANOG SETA USLUGA ZA MIKRO, MALA I SREDNJA PREDUZEĆA I PREDUZETNIKE U 2022. GODINI KOJI SE REALIZUJE PREKO AKREDITOVANIH REGIONALNIH RAZVOJNIH AGENCIJA

 

 

Standardizovani set usluga koji se sprovodi preko akreditovanih regionalnih razvojnih agencija (ARRA), u smislu ovog programa, predstavlja četiri grupe standardizovanih usluga, i to: obuke, savetodavne usluge, mentoring i paket usluga za mlade i žene preduzetnice.

Opšti cilj Programa je podrška rastu i razvoju mikro, malih i srednjih preduzeća i preduzetnika (MSPP), zadruga i klastera kroz unapređenje dostupnosti, obima i kvaliteta usluga podrške za njihovo poslovanje.

Za potencijalna i postojeća mikro, mala i srednja preduzeća i preduzetnike, zadruge i klastere usluge iz ovog programa su besplatne.

 

Obuke

Obuke koje ARRA pružaju postojećim i potencijalnim MSPP obuhvataju sledeće module:

 1. obuka za početnike u poslovanju (u trajanju od dva dana);
 2. priprema poslovnog plana i poslovanje sa bankama i investiciona spremnost (u trajanju od dva dana);
 3. finansijsko upravljanje (u trajanju od dva dana);
 4. izvoz - za one koji prvi put izvoze (u trajanju od dva dana);
 5. marketing i prodaja (u trajanju od jednog dana);
 6. elektronsko poslovanje i informacione tehnologije u poslovanju (u trajanju od jednog dana);
 7. pregled standarda kvaliteta i zaštite životne sredine od značaja za poslovanje (u trajanju od dva dana);
 8. inovacije (u trajanju od jednog dana);
 9. priprema za Jedinstveno evropsko tržište (u trajanju od jednog dana);
 10. učešće MSPP u javnim nabavkama (u trajanju od jednog dana).

 

Savetodavne usluge

Savetodavne usluge koje ARRA pružaju u okviru ovog programa su:

 1. pomoć u pripremi dokumentacije i izradi poslovnog plana pri prijavi za programe koji se odnose na početnike, žene i mlade kod Fonda za razvoj Republike Srbije;
 2. pomoć pri izradi poslovnog plana za subvencije za samozapošljavanje kod Nacionalne službe za zapošljavanje;
 3. pomoć pri izradi poslovnog plana pri prijavi za ostale kredite kod Fonda za razvoj Republike Srbije, i za raspoložive kreditne linije Garancijskog fonda AP Vojvodine;
 4. podrška u pripremi dokumentacije i prijave za programe podrške preduzetništvu koje sprovode Ministarstvo i Razvojna agencija, osim programa koji se odnose na početnike, žene i mlade kod Fonda za razvoj Republike Srbije;
 5. savetodavne usluge kod započinjanja poslovanja (podrška pri registraciji i osnivanju privrednog subjekta ili zadruge, pomoć u vezi sa planiranjem poslovanja - razvoj poslovne ideje ili tehnička pomoć u pripremi dokumentacije i prijave za dostupne nacionalne izvore finansiranja iz javnog, privatnog i civilnog sektora);
 6. savetodavne usluge za razvoj poslovanja (tehnička pomoć u pripremi dokumentacije i prijave za dostupne nacionalne izvore finansiranja iz javnog, privatnog i civilnog sektora, podrška u poslovnom povezivanju i umrežavanju);
 7. savetodavne usluge kod prijave za EU program HorizonEurope;
 8. tehnička pomoć u pripremi projekata prilikom prijave na Javni poziv za nabavku opreme i pružanje usluga preduzetnicima, mikro, malim i srednjim preduzećima u okviru Programa podrške Evropske unije razvoju opština – EUPRO.

 

Mentoring

Proces mentoringa odvija se po metodologiji RAS, razvijenoj u saradnji sa Japanskom agencijom za međunarodnu saradnju (JICA).

Metodologija određuje korake u procesu u okviru kojeg stručno lice-mentor sprovodi u direktnom kontaktu i radu sa vlasnikom i/ili zakonskim zastupnikom privrednog subjekta, odnosno menadžmentom/upravom zadruga, određeni broj sati (od 25 do 50 po korisniku) i to u prostorijama korisnika (ne manje od 75% od ukupnog broja predviđenih sati). Kroz ovaj pristup, privredni subjekt prima ravnomernu, vremenski raspoređenu kontinuiranu podršku, radi postizanja što boljih rezultata.

Japanska iskustva u obavljanju mentoringa su pokazala da su efekti ovakvog vida konsaltinga daleko veći od povremenih i kratkoročnih saveta.

 

Paket usluga za mlade i žene preduzetnice

 

 1. Paket usluga za mlade podrazumeva pomoć stručnog lica iz ARRA mladom potencijalnom ili novoosnovanom preduzetniku, starosti od 18 do 35 godina. Pomoć se sastoji od raspoloživih standardizovanih savetodavnih usluga, obuke „Obuka za početnike u poslovanju”, jedne/više specijalizovanih obuka  i mentoring usluge u trajanju do 40 sati.

 

 1. Paket usluga za žene preduzetnice podrazumeva pomoć stručnog lica iz ARRA privrednom subjektu čiji osnivač ili vlasnik je žena ili je žena jedan od vlasnika sa većinskim udelom u vlasništvu (minimum 51%) i jedan od zakonskih zastupnika. Pomoć se sastoji od raspoloživih standardizovanih savetodavnih usluga, jedne ili više specijalizovanih obuka  i mentoring usluge u trajanju do 40 sati.

 

Razvojna agencija sprovodi Javni poziv na osnovu koga vrši odabir korisnika ove usluge.

 

Listu Akreditovanih regionalnih razvojih agencija pogledajte OVDE.