JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE NA MEĐUNARODNOM SAJMU ROBNIH MARKI „PLMA“, AMSTERDAM, HOLANDIJA 2021

 

Razvojna agencija Srbije i Privredna komora Srbije zajednički, u skladu sa Programom internacionalizacije privrednih društava i preduzetnika broj: 1-06-390-106/2020 od 22.10.2020. godine (u daljem tekstu Program), objavljuju

 

JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE NA MEĐUNARODNOM SAJMU ROBNIH MARKI „PLMA“, AMSTERDAM, HOLANDIJA

 

Razvojna agencija Srbije i Privredna komora Srbije organizuju nastup srpskih privrednika u okviru nacionalnog štanda Srbije na predstojećem međunarodnom sajmu robnih marki PLMA” koji će se održati u Amsterdamu, Holandija, u periodu od 14. do 15. decembra 2021. godine.

Nastup na međunarodnom sajmu omogućava izlagačima da predstave svoje proizvode i plasiraju ih na nova tržišta, kao i da pospeše postojeće i steknu nove poslovne kontakte.

Na sajmu PLMA” 2021, srpski proizvođači predstaviće svoje proizvodne programe na dva nacionalna štanda Srbije, i to u hali za prehrambenu industriju sa mogućnošću izlaganja ukupno 25 kompanija.

PLMA” više od 30 godina predstavlja vodeće mesto na kome se susreću proizvođači sa predstavnicima najvećih maloprodajnih lanaca. U 2019. godini na sajmu je učestvovalo više od 2.700  izlagača od čega se 60 zemalja predstavilo sa nacionalnim štandovima. Sajam je posetilo preko15.000 stručnih posetilaca iz više od 110 zemalja. U 2020. godini sajam je održan samo u virtuelnom formatu.

Razvojna agencija Srbije snosi troškove zakupa prostora i izgradnje štanda dok izlagači snose troškove participacije koja iznosi 120.000,00 dinara.

Izlagači samostalno organizuju i snose troškove puta, smeštaja i transporta eksponata kao i troškove obaveznog članstva u Asocijaciji proizvođača robnih marki (Private Label Manufacturers Association) u iznosu od 1.500,00 evra, koje je uslov organizatora sajma za učešće na sajmu „PLMA“.

 

Pravo na učešće u okviru nacionalnog štanda na ovom sajmu imaju privredna društva koja ispunjavaju sledeće uslove:

  1. da su registrovani u Agenciji za privredne registre Republike Srbije;
  2. da je pretežna delatnost privrednih subjekata proizvodnja i prerada iz oblasti prehrambene industrije, a u slučaju kada je privredno društvo registrovano za drugu delatnost da imaju registrovan ogranak koji se bavi proizvodnjom ili preradom u prehrambenoj industriji;
  3. da su izmirili sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa;
  4. da nad njima nije pokrenut prethodni stečajni postupak, stečajni postupak ili postupak likvidacije;
  5. da su u prethodnoj godini izvozili svoju robu na bar jedno inostrano tržište;
  6. da nisu u teškoćama .

 

Prijava sa vrši isključivo elektronskim putem, kreiranjem korisničkog naloga na sledećoj adresi https://prijave.ras.gov.rs/sajmovi .

Kreiranjem korisničkog naloga otvara se stranica za unos podataka a sve u okviru Obrasca 1- Prijava i Obrazac 2- Izjava. Korisnik naloga nakon unosa podataka i kompletiranja dokumentacije, potvrđuje da je prijava kompletna, čime se prijava elektronski zaprima. Svaki Podnosilac prijave dobija obaveštenje o prijemu prijave i zavodni broj prijave.

Obrazac 1 i Obrazac 2 moraju biti uredno popunjeni i overeni elektronskim potpisom.

Organizatori zadržavaju pravo da, ukoliko je potrebno, zatraže dodatnu dokumentaciju od Podnosioca prijave.

Ispunjenost uslova i izbor izlagača utvrđuju organizatori u skladu sa Programom. Ukoliko se prijavi veći broj kompanija koje ispunjavaju uslove učešća, a usled ograničene kvadrature štanda Organizatori nisu u mogućnosti da prihvate sve prijave, rangiranje će se vršiti u skladu sa bodovanjem definisanim u  tački 2.2.2.3. Programa.

 

Napomena:

Izabrani izlagač je u obavezi da naknadno uz ugovor kojim se regulišu međusobna prava i obaveze između organizatora i izlagača, dostavi sredstvo obezbeđenja- menicu sa kompletnom pratećom dokumentacijom, u skladu sa Programom.

Organizatori zadržavaju pravo da otkažu organizaciju zajedničkog nastupa na sajmu u slučaju otkazivanja ili odlaganja održavanja samog sajma, kao i ako procene da postoje razlozi koji ugrožavaju zdravlje ili bezbednost izlagača.

Samo prijave dostavljene kroz online sistem prijavljivanja smatraće se validnim. 

Rok za podnošenje prijave je 17.9.2021. godine

 

Za sve dodatne informacije možete kontaktirati Ines Novosel (069/3397-621 i ines.novosel@ras.gov.rs ), Nataliju Terzić (069/3397-902 i natalija.terzic@ras.gov.rs )   i Zoranu Delić (066/8751-201 i zorana.delic@pks.rs ).

 

Prateća dokumentacija:

  1. Javni poziv
  2. Program internacionalizacije privrednih društava i preduzetnika