VESTI

OTVOREN JAVNI POZIV ZA SPROVOĐENJE PAKETA USLUGA ZA MLADE I ŽENE PREDUZETNICE

Sep 07, 2023

Javni poziv za sprovođenje paketa usluga za mlade i žene preduzetnice objavljen u skladu sa Programom standardizovanog seta usluga za mikro, mala i srednja preduzeća i preduzetnike u 2023. godini Ministarstva privrede, a koji se realizuje preko Razvojne agencije Srbije i akreditovanih regionalnih razvojnih agencija

 

Javnim pozivom za sprovođenje paketa usluga za mlade i žene preduzetnice predviđena su dva seta usluga: Prvi set odnosi se na usluge za mlade, koji podrazumeva pomoć stručnog lica iz Akreditovanih regionalnih razvojnih agencija (ARRA) mladom potencijalnom ili novoosnovanom preduzetniku, starosti od 18 do 35 godina. Pomoć se sastoji od raspoloživih standardizovanih savetodavnih usluga, obavezne obuke „Obuka za početnike u poslovanju”, jedne/više specijalizovanih obuka i mentoring usluge u trajanju do 40 sati.

Drugi set usluga namenjen je ženama preduzetnicama i sastoji se od pomoći stručnog lica iz ARRA privrednom subjektu čiji osnivač ili vlasnik je žena ili je žena jedan od vlasnika sa većinskim udelom u vlasništvu (minimum 50%) i jedan od zakonskih zastupnika. Predviđena je podrška u vidu raspoloživih standardizovanih savetodavnih usluga, jedne ili više specijalizovanih obuka  i mentoring usluge u trajanju do 40 sati.

Javni poziv je otvoren do 27. septembra  2023. godine, a pravo učešća imaju:

Mladi potencijalni preduzetnici/preduzetnice:

  • starosti od 18 do 35 godina (pod licima starosti od 18 godina smatraće se lica koja postanu punoletna najkasnije na dan zatvaranja Javnog poziva, a pod licima starosti do 35 godina smatraće se svi oni koji su rođeni najkasnije 1988. godine);
  • koji nemaju privredni subjekt registrovan u APR Republike Srbije (u registru privrednih društava i preduzetnika).

 Mladi preduzetnici/preduzetnice:

  • starosti od 18 do 35 godina (pod licima starosti od 18 godina smatraće se lica koja postanu punoletna najkasnije na dan zatvaranja Javnog poziva, a pod licima starosti do 35 godina smatraće se svi oni koji su rođeni najkasnije 1988. godine);
  • koji ima registrovan privredni subjekt u Agenciji za privredne registre  najranije pet godina u odnosu na godinu objavljivanja Javnog poziva, a čiji je osnivač i zakonski zastupnik fizičko lice starosti do 35 godina; U privrednom subjektu koji ima više vlasnika, većinski udeo mora biti u vlasništvu jednog ili više fizičkih lica starosti do 35 godina (minimum 51%) i jedan od zakonskih zastupnika mora biti fizičko lice starosti do 35 godina.
  • koji imaju izmirene obaveze po osnovu poreza i doprinosa.

Žene preduzetnice:

  • novoosnovane i postojeće preduzetnice, kao i mikro i mala privredna društva, koja su registrovana u Agenciji za privredne registre (APR), a čiji je osnivač i zakonski zastupnik žena. U privrednom društvu koje ima više osnivača, minimalni udeo koji mora biti u vlasništvu jedne ili više žena je 50% i jedan od zakonskih zastupnika mora biti žena.
  • koje imaju izmirene obaveze po osnovu poreza i doprinosa.

Savetodavne usluge podrazumevaju konsultacije koje ARRA pružaju u okviru ovog programa: pomoć u pripremi dokumentacije i izradi poslovnog plana pri prijavi za programe koji se odnose na početnike, žene i mlade koje realizuju Ministarstvo privrede i Fond za razvoj Republike Srbije; pomoć pri izradi poslovnog plana za subvencije za samozapošljavanje kod Nacionalne službe za zapošljavanje;pomoć pri izradi poslovnog plana pri prijavi za ostale kredite kod Fonda za razvoj Republike Srbije, i za raspoložive kreditne linije Garancijskog fonda AP Vojvodine;podrška u pripremi dokumentacije i prijave za programe podrške preduzetništvu koje sprovode Ministarstvo i Razvojna agencija, savetodavne usluge kod započinjanja poslovanja (podrška pri registraciji i osnivanju privrednog subjekta ili zadruge, pomoć u vezi sa planiranjem poslovanja – razvoj poslovne ideje ili tehnička pomoć u pripremi dokumentacije i prijave za dostupne nacionalne izvore finansiranja iz javnog, privatnog i civilnog sektora); savetodavne usluge za razvoj poslovanja (tehnička pomoć u pripremi dokumentacije i prijave za dostupne izvore finansiranja iz javnog, privatnog i civilnog sektora, donatorske podrške, podrška u poslovnom povezivanju i umrežavanju);savetodavne usluge kod prijave za EU program Horizon Europe;

Obuke koje ARRA pružaju postojećim i potencijalnim MMSPP obuhvataju 10 modula: obuka za početnike u poslovanju; priprema poslovnog plana i poslovanje sa bankama i investiciona spremnost; finansijsko upravljanje; izvoz – za one koji prvi put izvoze; marketing i prodaja; elektronsko poslovanje i informacione tehnologije u poslovanju; pregled standarda kvaliteta i zaštite životne sredine od značaja za poslovanje; inovacije; priprema za Jedinstveno evropsko tržište; učešće MSP u javnim nabavkama.

Mentoring je besplatna usluga  kojom se pruža sveobuhvatna podrška korisnicima kroz individualni pristup. Proces mentoringa odvija se po metodologiji Razvojne agencije Srbije (RAS), razvijenoj u saradnji sa Japanskom agencijom za međunarodnu saradnju (JICA). Mentoring predstavlja zajednički rad mentora i privrednog subjekta u cilju prevazilaženja trenutne situacije i nalaženja najpovoljnijih rešenja za buduće poslovanje. Kroz ovaj pristup, privredni subjekat prima ravnomernu, vremenski raspoređenu kontinuiranu podršku, radi postizanja što boljih rezultata. Japanska iskustva u obavljanju mentoringa su pokazala da su efekti ovakvog vida konsaltinga daleko veći od povremenih i kratkoročnih saveta.

Javni poziv, Uputstvo i obrasci za prijavu dostupni su na sajtu RAS, kao i na internet stranama akreditovanih razvojnih agencija i u štampanom obliku u ARRA.

Za detaljnije informacije možete se obratiti RAS na elektronsku adresu: zenemladissu2023@ras.gov.rs