VESTI

Javni poziv - Grantovi

Jun 09, 2017

 

Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava u okviru

Programa dodele bespovratnih sredstava u oblasti omladinskog i ženskog preduzetništva u okviru Projekta podrške razvoju privatnog sektora u južnoj i jugozapadnoj Srbiji u 2017. godini za korisnike programa u 2014. i 2015. godini kojima nisu odobrena bespovratna sredstva, a čiji su projekti ocenjeni pozitivno po pitanju usaglašenosti sa procedurama zaštite životne sredine

 

Program dodele bespovratnih sredstava u oblasti omladinskog i ženskog preduzetništva u okviru Projekta podrške razvoju privatnog sektora u južnoj i jugozapadnoj Srbiji u 2017. godini za korisnike programa u 2014. i 2015. godini kojima nisu odobrena bespovratna sredstva, a čiji su projekti ocenjeni pozitivno po pitanju usaglašenosti sa procedurama zaštite životne sredine (Program) realizuje Razvojna agencija Srbije (RAS) u saradnji sa akreditovanim regionalnim razvojnim agencijama iz Užica, Kraljeva, Novog Pazara i Leskovca (ARRA). Program se realizuje u okviru Projekta podrške razvoju privatnog sektora u južnoj i jugozapadnoj Srbiji (Projekat), koji finansira Vlada Sjedinjenih Američkih Država, preko Misije USAID-a u Republici Srbiji.

 

Ciljevi Projekta i Programa

 

Opšti cilj Projekta je unapređenje razvoja sektora mikro, malih i srednjih preduzeća i preduzetništva, povećanje prodaje, unapređenje izvoza i kreiranje novih radnih mesta u sledećim sektorima:

    agroindustrija,

    modna industrija (tekstilna industrija i proizvodnja odeće i obuće),

    laka industrija,

u 3 grada (Vranje, Leskovac i Novi Pazar) i 9 opština (Preševo, Bujanovac, Medveđa, Raška, Sjenica, Tutin, Priboj, Prijepolje i Nova Varoš) južne i jugozapadne Srbije (u daljem tekstu: 12 gradova i opština).

Jedan od ciljeva Projekta jeste podsticanje preduzetničkog delovanja mladih i žena, a ostvarenje istog je predviđeno kroz realizaciju ovog programa.

Program će pružanjem finansijske pomoći podržati razvoj omladinskog i ženskog preduzetništva kroz dodelu bespovratnih sredstava za nabavku opreme.

 

Ciljna grupa

 

Kandidati (mladi1 i žene) koji su učestvovali u Programu obuke za započinjanje biznisa i dodelu bespovratnih sredstava u oblasti omladinskog i ženskog preduzetništva u 2014. godini i kandidati koji su učestvovali u Programu obuke za započinjanje biznisa i dodelu bespovratnih sredstava u oblasti omladinskog i ženskog preduzetništva u 2015. godini (u daljem tekstu: osnovni programi) i čiji su biznis planovi u fazi II osnovnih prorama „Dodela bespovratnih sredstava najboljim biznis planovima“ (u daljem tekstu: faza II) ocenjeni pozitivno po pitanju usaglašenosti sa procedurama zaštite životne sredine, a kojima nisu odobrena bespovratna sredstva za nabavku opreme.

 

Uslovi za dodelu bespovratnih sredstava su:

 

    da kandidati zadovoljavaju sve uslove navedene u fazi I „Obuka za započinjanje biznisa“ osnovnih prorama:

 

mladi i žene

    da nemaju registrovanu sopstvenu delatnost,

    da imaju prebivalište na teritoriji 12 gradova i opština,

    da su državljani Republike Srbije,

    da nisu osuđivani za krivična dela protiv privrede i krivična dela protiv imovine,

 

mladi i žene - vlasnici privrednih društava i preduzetnici:

    da su registrovali delatnost u pomenutim sektorima i na teritoriji 12 gradova i opština,

    da su većinski vlasnici privrednih društava ili osnivači preduzetničkih radnji,

    da imaju prebivalište na teritoriji 12 gradova i opština,

    da su državljani Republike Srbije,

    da žele da unaprede svoje poslovanje, a registrovali su svoju delatnost u poslednje dve godine, odnosno, u trenutku objavljivanja Programa ne posluju duže od dve godine,

    da nisu osuđivani za krivična dela protiv privrede i krivična dela protiv imovine, kao ni da privredna društva u njihovom vlasništvu nisu osuđivana za krivična dela protiv privrede i krivična dela protiv imovine.

 

    da kandidati konkurišu sa biznis idejom prikazanom u biznis planovima koje su dostavili u fazi II osnovnih programa

    da su biznis planovi koje su kandidati dostavili ocenjeni pozitivno po pitanju usaglašenosti sa procedurama zaštite životne sredine

    registracija biznisa u Agenciji za privredne registre, koji je u većinskom vlasništvu kandidata (privrednog društva/preduzetnika - za mlade i žene koji nemaju registrovanu sopstvenu delatnost).

 

Namena bespovratnih sredstava

 

Bespovrtana sredstva će se odobravati za nabavku opreme navedene u biznis planu, za koju je podnosilac zahteva dostavio preciznu tehničku specifikaciju.

 

Primalac bespovratnih sredstava ne sme, ni pod kakvim okolnostima, nabavljati sredstvima sledeće:

    vojnu opremu;

    opremu za nadzor;

    robu i usluge za podršku policiji ili drugim aktivnostima za sprovođenje zakona;

    opremu i usluge za abortus;

    sredstva za kontracepciju;

    luksuznu robu;

    opremu za kockanje;

    opremu za proizvodnju alkohola;

    opremu za modifikaciju vremenskih uslova;

    motorna vozila;

    farmaceutske proizvode;

    pesticide;

    đubrivo;

    poljoprivredne proizvode;

    osnovno stado;

    sadnice;

    polovnu opremu;

    trajna obrtna sredstva;

    imovinu u vlasništvu Vlade SAD.

 

Dokumentacija koja se dostavlja prilikom konkurisanja za bespovratna sredstva:

    Prijavni formular za dodelu bespovratnih sredstava (obrazac 1);

    Projektovani budžet (obrazac 2);

    Izjava o doprinosu podnosioca prijave, ukoliko isti postoji (obrazac 3);

    Prilozi uz dostavljenu konkursnu dokumentaciju (obrazac 4);

    Uticaj poslovne ideje na razvoj sektora, lokalno ekonomski i regionalni razvoj (obrazac 5)

    Opis organizacije (obrazac 6).

    Kopiju biznis plana sa kojim je kandidat konkurisao u okviru osnovnog programa.

 

Finansijski okvir

 

Ukupna raspoloživa sredstva iznose 75.000,00 USD, u dinarskoj protivvrednosti po utvrđenom kursu Narodne banke Srbije.

 

Način prijavljivanja

 

Javni poziv će trajati do 16. juna 2017. godine.


 

Program, prijava i drugi prateći obrasci dostupni su na elektronskim stranama Razvojne agencije Srbije na adresi www.ras.gov.rs i akreditovanih regionalnih razvojnih agencija angažovanih na Projektu, kao i u štampanom obliku u akreditovanim regionalnim razvojnim agencijama angažovanim na Projektu.

 

Za detaljnije informacije možete se obratiti akreditovanim regionalnim razvojnim agencijama, čiji kontakti su dati u daljem tekstu.

 

Prijave se podnose lično ili preporučenom poštom odgovarajućoj akreditovanoj regionalnoj razvojnoj agenciji koja je angažovana na Projektu, prema području, i to:

    Regionalna agencija za prostorni i ekonomski razvoj Raškog i Moravičkog okruga d.o.o. Kraljevo; Cara Dušana 77, 36000 Kraljevo; tel: 036/397-777; e-mail: office@kv-rda.org; www.kv-rda.org; za područje opštine Raška;

    Regionalna razvojna agencija - Zlatibor d.o.o. Užice; Petra Ćelovića bb, 31000 Užice; tel: 031/523-065; 510-098; e-mail: office@rrazlatibor.rs; www.rrazlatibor.rs; za područje opštine Priboj, Nova Varoš i Prijepolje;

    Regionalna razvojna agencija Sandžaka „SEDA“ d.o.o. Novi Pazar; 7. jula bb, 36300 Novi Pazar; tel: 020/332-700; 317-551; e-mail: office@seda.org.rs; www.seda.org.rs; za područje grada Novog Pazara i opština Tutin i Sjenica;

    Centar za razvoj Jablaničkog i Pčinjskog okruga d.o.o. Leskovac; Pana Đukića 42, 16000 Leskovac; tel: 016/315-0115; e-mail: info@centarzarazvoj.org; www.centarzarazvoj.org; za područje gradova Leskovca i Vranja i opština Medveđa, Preševo i Bujanovac.

 

 

Prateća dokumentacija:

    Program dodele bespovratnih sredstava u oblasti omladinskog i ženskog preduzetništva u okviru Projekta podrške razvoju privatnog sektora u južnoj i jugozapadnoj Srbiji u 2017. godini za korisnike programa u 2014. i 2015. godini kojima nisu odobrena bespovratna sredstva, a čiji su projekti ocenjeni pozitivno po pitanju usaglašenosti sa procedurama zaštite životne sredine

    Prijavni formular za dodelu bespovratnih sredstava (obrazac 1);

    Projektovani budžet (obrazac 2);

    Izjava o doprinosu podnosioca prijave, ukoliko isti postoji (obrazac 3);

    Prilozi uz dostavljenu konkursnu dokumentaciju (obrazac 4);

    Uticaj poslovne ideje na razvoj sektora, lokalno ekonomski i regionalni razvoj (obrazac 5),

    Opis organizacije (obrazac 6).