Support To Entrepreneurship

 • Evropska mreža preduzetništva (EEN)
 • Uspostavljanje i promocija mentoring usluge za MSPP u zemljama Zapadnog Balkana
 • Razvoj elektronskog poslovanja

Evropska mreža preduzetništva (EEN - Enterprise Europe Network)

Evropska mreža preduzetništva je projekat koji je Evropska komisija pokrenula 2008. godine u cilju efikasnog i efektivnog iskorišćavanja potencijala mikro, malih i srednjih preduzeća i to kroz pružanje informacija i podršku preduzećima i preduzetnicima širom Evrope (u vezi sa svim aspektima prava intelektualne svojine, raspoloživim sredstvima EU, mogućnostima povećanja konkurentnosti, inovativnosti i transfera tehnologija MSP na evropskom nivou kroz promovisanje inovativnih rešenja). EEN mrežu čini 101 konzorcijum sa 600 umreženih partnera (univerziteti, privredne komore, agencije, instituti). U periodu 2014-2020 EEN će se sprovoditi u okviru EU programa – Program za konkurentnost malih i srednjih preduzeća. Evropska mreža preduzetništva u Srbiji (Enterprise Europе Network / Serbia) je projekat odobren od strane Evropske komisije u sklopu Programa za konkurentnost i inovacije EU (CIP). Na čelu projekta nalazi se Konzorcijum koji čine predstavnici institucija koje realizuju ovaj projekat, kao i predstavnici institucija posmatrača projekta. Institucije u ulozi realizatora su: Razvojna agencija Srbije, kao koordinator, kao i Univerziteti u Novom Sadu, Beogradu i Nišu, Institut Mihailo Pupin i Privredna komora Srbije, kao partneri na projektu. Posmatrači Projekta su: Ministarstvo privrede, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Kancelarija za evropske integracije.

Usluge Evropske mreže preduzetništva su:

 • Pružanje informacija o direktivama evropskih propisa i preporuka, mogućnostima koje nudi tržište Evropske unije, tržištima drugih zemalja koje su uključene u EEN mrežu, mogućnostima za uspostavljanje poslovne saradnje, programima i fondovima EU namenjenim mikro, malim i srednjim preduzećima,
 • Posredovanje u transferu novih tehnologija i znanja,
 • Promovisanje vašeg preduzeća i pronalaženje partnera na inostranom tržištu,
 • Stimulacija mikro, malih i srednjih preduzeća da inoviraju i time budu konkurentnija na tržištu.

  Da biste se priključili mreži, neophodno je da popunite jedan od navedenih formulara:

 1. BCD Form (Business Cooperation Database) - ukoliko želite da ostvarite poslovnu saradnju sa preduzećima širom Evropske unije
 2. Transfer Offer Form - ukoliko imate tehnologiju koju želite da ponudite
 3. Transfer Request Form – ukoliko ste u potrazi za novom tehnologijom

i mi ćemo za vas da pronađemo partnera u zemljama sa kojima želite da ostvarite direktan kontakt.

 

Baza poslovne saradnje (BCD – Business Cooperation Database)

 • Najveća baza ponude i tražnje poslovnih partnera iz Evrope,
 • Oko 600 članica mreže svakodnevno radi na povezivanju kompanija koje imaju profil u bazi,
 • Kompanije su predstavljene u formi anonimnih profila, te su svi podaci zaštićeni.

  Kako koristiti ovu uslugu:

 • Potrebno je popuniti formular za Bazu poslovne saradnje koji možete naći na internet stranici een-srbija.rs ili ga potražiti od partnera u mreži,
 • Preporučujemo popunjavanje  profila na engleskom jeziku zbog stručne terminologije, ali isti može biti popunjen i na srpskom jeziku,
 • Popunjen formular dostaviti bilo kom partneru u mreži,
 • Partner kome ste dostavili popunjen formular dužan je da vaš profil postavi u Bazu, obaveštava vas o stranim kompanijama zainteresovanim za vaš profil i periodično vam dostavlja profile koji odgovaraju vašim zahtevima za saradnju,
 • Nakon što se vaš profil upari sa drugim odgovarajućim profilom, razmenjuju se kontakti vaše kompanije i zainteresovane strane kompanije, čime stupate u direktnu komunikaciju.

 

Međunarodni poslovni susreti:

 • Događaji su zasnovani na konceptu direktnog povezivanja kompanija putem organizacije unapred zakazanih kratkih sastanaka (b2b „business 2 business“),
 • Kompanije se unapred prijavljuju za učešće, a spisak učesnika i njihovih profila je dostupan sve vreme na internet stranici mreže,
 • Kompanije same biraju s kim će se sastati na događaju, dok je organizacija i logistika prepuštena partnerima u mreži,
 • Poslovni susreti se najčešće organizuju u okviru velikih sajmova i skupova.

  Kako koristiti ovu uslugu:

 • Pogledajte spisak najavljenih događaja na: enterprise-europe-network.ec.europa.eu,
 • Obavestite bilo kog partnera u mreži da ste zainteresovani za učešće na nekom događaju,
 • Popunite registracioni formular na internetu ili zatražite od partnera u mreži da vam pošalju formular u elektronskoj ili štampanoj formi,
 • Pratite prijavu kompanija na internet stranici događaja i naznačite s kojim kompanijama želite da ostvarite kontakt,
 • Pre samog događaja, organizatori će vam poslati plan ugovorenih sastanaka,
 • Partneri u mreži pružiće vam pomoć u svim fazama prijave i učešća.

 

Posete kompanijama u inostranstvu:

 • Osnovni cilj poseta kompanijama u inostranstvu jeste poslovno povezivanje i prenos znanja, iskustva i tehnologije,
 • Osim razgovora sa predstavnicima kompanija domaćina, posete mogu obuhvatiti i obilazak njihovih proizvodnih kapaciteta,
 • Partneri u mreži u saradnji sa članovima mreže iz drugih evropskih država organizuju posete i pružaju kompanijama logističku podršku za vreme posete.

  Kako koristiti ovu uslugu:

 • Zainteresovane kompanije mogu se javiti partnerima u mreži sa inicijativom da se organizuje poseta stranim kompanijama iz određenog sektora,
 • Članice mreže iz Srbije i inostranstva dogovaraju mogućnost organizovanja posete, kao i njene uslove.

 

Uslovi za korišćenje usluga Evropske mreže preduzetništva:

 • Usluge poslovne saradnje su besplatne;
 • Angažovanje partnera u Evropskoj mreži preduzetništva u Srbiji finansira Evropska unija kroz Okvirni program za konkurentnost i inovacije (CIP) i Nacionalna agencija za regionalni razvoj;
 • Troškovi učešća na događajima u inostranstvu propisuju sami organizatori iz zemlje u kojoj se događaj organizuje. Ukoliko postoje, te troškove snose kompanije učesnice;
 • Putne troškova, troškove smeštaja i dnevnica i druge troškove učestvovanja na događaju snose kompanije učesnice.

 

Delovanjem Evropske mreže preduzetništva u Srbiji mikro, mala i srednja preduzeća i preduzetnici u poziciji su da dobiju informacije o uslovima za ulazak na tržište Evropske unije (relevantni zakoni, direktive i dr), prilikama za izvoz, javnim nabavkama, novim tehnologijama, potencijalnim partnerima, mogućnostima tehnološkog razvoja i Okvirnim programima Evropske unije, kao i da sa jednog mesta imaju pristup novim tehnologijama. Prave informacije i prava informativna rešenja za probleme mikro, malih i srednjih preduzeća će doprineti razvoju sektora MMSP i njegovom razvoju na današnjim dinamičnim i otvorenim tržištima.  

Više informacija:  www.een-srbija.rs  

Uspostavljanje i promocija mentoring usluge za MSPP u zemljama Zapadnog Balkana

Projekat je nastao kao nastavak saradnje između Nacionalne agencije za regionalni razvoj i Japanske agencije za međunarodnu saradnju na realizaciji projekta „Institucionalizacija mentoringa kao usluge za podršku MSPP“, koji je bio realizovan u periodu od 2008. do 2011. godine. Sada se projekat realizuje u Srbiji, Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini, a Razvojna agencija Srbije ima ulogu koordinatora projekta. Projekat će se realizovati u trajanju od tri godine, od 2013. do 2016. godine. Donaciju Projekta vrši Vlada Japana.  

Cilj projekta: Uspostavljanje, unapređenje i promocija mentoring sistema u zemljama Zapadnog Balkana sa ciljem podržavanja nesmetanog razvoja i smanjenja neuspešnih preduzeća i preduzetnika pružanjem sveobuhvatne i blagovremene podrške preduzetnicima koji se nalaze u presudnom trenutku za razvoj ili opstanak.

Projekat realizuje konzorcijum koga čine:

- Japanska agencija za međunarodnu saradnju - JICA, Japan

- Nacionalna agencija za regionalni razvoj, Republika Srbija

- Sarajevska regionalna razvojna agencija - SERDA, Bosna i Hercegovina

- Direkcija za razvoj malih i srednjih preduzeća Crne Gore, Crna Gora   

Projekat se sastoji iz dve komponente i to: unapređenja standardizovanog modela mentoringa u Srbiji, i podrške u uvođenju sistema standardizovane usluge mentoring u Bosni i Hercegovni i Crnoj Gori na osnovu modela u Srbiji.   

Aktivnosti:

- Razvoj i jačanje kapaciteta (jačanje kapaciteta u partnerskim institucijama, razvoj strategije/plana Mentoring sistema, izrada vodiča za imlementaciju mentoringa, izrada kriterijuma i procedure za sertifikaciju mentora, izrada trening materijala za mentore)

- Trening aktivnosti (unapređenje trening metode u Srbiji, izrada plana treninga za Srbiju, Crnu Goru i Bosnu i Hercegovinu, trening mentora i trening trenera za mentore u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini uz podršku Srbije, dodatni treninzi „na poslu“ za mentore i mentor trenere)

- Organizacija seminara i studijskih poseta  

Razvoj elektronskog poslovanja

Projekat IPA 2012 „Razvoj elektronskog poslovanja“ koji finansira Evropska unija ima za cilj pružanje podrške povećanju produktivnosti i konkurentnosti mikro, malih i srednjih preduzeća (MMSP) u Srbiji, kao i njihovo učešće na međunarodnom tržištu i jačanje inovativnih kapaciteta obezbeđivanjem tehničke pomoći usmerene ka unapređenju poslovnog, pravnog i zakonodavnog okruženja u oblasti elektronskog poslovanja i elektronske trgovine.  

MMSP će dobiti direktnu podršku za učešće u elektronskoj trgovini i elektronskom poslovanju kao inovativnim sredstvima koja će njihovim proizvodima i uslugama olakšati pristup međunarodnom tržištu i smanjiti troškove.  

Aktivnosti projekta biće realizovane kroz tri komponente:

U okviru komponente I – jačanje institucionalnih kapaciteta, projekat će pružiti podršku korisnicima i glavnim zainteresovanim stranama u unapređenju pravnog i zakonodavnog okruženja koje utiče na elektronsko poslovanje i elektronsku trgovinu, sa ciljem njihovog lakšeg prihvatanja u privatnom sektoru. Za ostvarivanje ovog cilja od ključne važnosti će biti da sve aktivnosti u okviru ove komponente, koje su namenjene zakonodavnom i pravnom razvoju, budu zasnovane na opsežnoj analizi nedostataka u odnosu na propise Evropske unije i najbolje prakse.

U okviru komponente II – razvoj elektronske trgovine, projekat će, u saradnji sa korisnicima i zainteresovanim stranama, raditi na razvoju i pružanju podrške promociji i prihvatanju elektronske trgovine od strane glavnih ciljnih grupa (MMSP i potrošača). Od posebne važnosti u okviru ove komponente su aktivnosti namenjene podizanju svesti ciljnih grupa.

U okviru komponente III – pružanje podrške interakciji državne uprave i poslovnog sektora (G2B) i elektronskom fakturisanju, projekat će podržati pripremne aktivnosti za prihvatanje tehnologija za unapređenje interakcije između državne uprave i poslovnog sektora, sa posebnim naglaskom na uspostavljanje servisne magistrale organa državne uprave za interakciju sa poslovnim sektorom (G2B GSB) koja će obuhvatati usluge elektronskog fakturisanja i elektronskog naručivanja za preduzeća.  

Korisnici projekta i glavni partneri su Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija i Ministarstvo privrede Republike Srbije.  

Više informacija:  www.eposlovanje.biz