JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE POSLOVNIH BANAKA I LIZING KOMPANIJA U REALIZACIJI PROGRAMA PODRŠKE MALIM PREDUZEĆIMA ZA NABAVKU OPREME U 2022. GODINI

Republika Srbija

MINISTARSTVO PRIVREDE

raspisuje

JAVNI POZIV

za učešće poslovnih banaka i lizing kompanija u realizaciji Programa podrške malim preduzećima za nabavku opreme u 2022. godini

 

Ministarstvo privrede  u saradnji sa Razvojnom agencijom Republike Srbije, i uz podršku  projekta „Direktna dodela bespovratnih sredstava Razvojnoj agenciji Srbije – povećana i tehnološki unapređena rešenja za proizvodne kapacitete među mikro i malim preduzećima i preduzetnicima“, koji finansira Evropska unija, dodeljuje bespovratna sredstva mikro i malim preduzećima, preduzetnicima i zadrugama za nabavku proizvodne opreme/građevinske mehanizacije/mašina i opreme za unapređenje energetske efikasnosti i ekoloških aspekata proizvodnje sa ciljem olakšavanja finansiranja nabavke opreme i jačanja njihove konkurentnosti.

 

Ovim putem Ministarstvo privrede poziva sve zainteresovane banke i lizing kompanije da se prijave za učešće u realizaciji programa.

Ministarstvo privrede je obezbedilo sredstva za realizaciju ovog programa u iznosu od 1.900.000.000,00 dinara. Pored navedenog, dodatna sredstva obezbeđena su iz pretpristupnih fondova EU – IPA 19, u iznosu od 10.000.000,00 evra. Privredni subjekti mogu ostvariti pravo na dodelu bespovratnih sredstava u iznosu do 25% od neto vrednosti nabavke proizvodne opreme. Iznos odobrene bespovratne pomoći ne može biti manji od 500.000,00 RSD, niti veći od 5.000.000,00 RSD. Minimalna sopstvena sredstva firme koja podnosi zahtev iznose 5% od ukupne neto vrednosti opreme koja se nabavlja, dok će ostatak biti obezbeđen iz kredita poslovne banke ili finansijskog lizinga lizing kompanije.

Pravo učešća imaju sve zainteresovane poslovne banke i lizing kompanije koje ispunjavaju zakonom utvrđene uslove za obavljanje delatnosti na teritoriji Republike Srbije. Banke i lizing kompanije moraju da zadovolje i sledeće uslove:

 1. Da su blagovremeno dostavili kompletnu i ispravnu konkursnu dokumentaciju;
 2. Da su ponudili uslove su u skladu sa odredbama ovog programa;
 3. Da je pokazatelj adekvatnosti kapitala za banke odnosno novčani deo kapitala za lizing kompanije u skladu sa regulativom NBS;
 4. Da je banka odnosno lizing kompanija  ostvarila profit u 2021. godini;
 5. Da NBS nije izrekla meru lizing kompaniji u skladu sa Odlukom o bližim uslovima i načinu vršenja nadzora nad obavljanjem poslova davaoca lizinga („Službeni glasnik RS“, br. 85/2011) odnosno banci u skladu sa  Odlukom o bližim uslovima i načinu vršenja kontrole banaka i posebne revizije banke ("Sl. glasnik RS", br. 30/2015 i 1/2020).

Zainteresovane banke i lizing kompanije dostavljaju original ili overene fotokopije sledećih dokumenata:

 • popunjen Prilog 1 (obrazac dostupan na sajtu ministarstva);
 • obrazac sa potpisom lica ovlašćenog za zastupanje, koji je potpisao Prilog 1 (OP obrazac).

 

Prijave se predaju u zatvorenoj koverti sa naznakom „Prijava za Javni poziv za učešće poslovnih banaka i lizing kompanija u realizaciji Program podrške malim preduzećima za nabavku opreme u 2022. godini – NE OTVARATI“ sa punom adresom pošiljaoca na poleđini koverte. Neblagovremene i nepotpune prijave se neće razmatrati.

 

Prijava se predaje lično ili preporučeno poštom na adresu:

Ministarstvo privrede

Sektor za razvoj malih i srednjih preduzeća i preduzetništva

Kneza Miloša 20

11 000 Beograd

 

ROK ZA PODNOŠENjE PRIJAVA JE 11. APRIL 2022. GODINE.

Obavezujući uslovi, za sve banke i lizing kompanije koje su zainteresovane za učešće u Javnom pozivu, kao i kriterijumi za izbor banaka/lizing kompanija, precizno su definisani u Programu podrške malim preduzećima za nabavku opreme u 2022. godini.

 

Tekst ovog programa sa propratnom dokumentacijom za učešće u Javnom pozivu može se preuzeti na internet stranicama:

Ministarstva privrede: www.privreda.gov.rs

Razvojne agencije Srbije:  www.ras.gov.rs

 

Prateća dokumentacija:

 1. Uredba Program opreme
 2. Javni poziv
 3. Prilog 1 - za banke
 4. Prilog 1 - za lizing kompanije
 5. Kratak tekst o informacionim sistemima
 6. Instrukcija o oslobađanju od PDV-a i carine

 

Komisija za ocenjivanje i selekciju prijava banaka i lizing kompanija je donela odluku da pravo na učešće u realizaciji Programa podrške malim preduzećima za nabavku opreme u 2022. godini ima šest najbolje rangiranih banaka i dve lizing kompanije.

 Obaveštavamo da je Komisija donela odluku da sledeće banke i lizing kompanije učestvuju u sprovođenju Programa:

 1. BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA AKCIONARSKO DRUŠTVO Beograd
 2. BANCA INTESA A.D. Beograd
 3. OTP Banka A.D.
 4. NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. Beograd
 5. ERSTE BANK A.D. Novi Sad
 6. EUROBANK DIREKTNA A.D. Beograd
 7. Intesa Leasing doo Beograd
 8. UNICREDIT LEASING DOO Beograd

Sve dodatne informacije biće objavljene na sajtu Ministarstva privrede i Razvojne agencije Srbije u sklopu Javnog poziva za dodelu bespovratnih sredstava privrednim subjektima u okviru Programa podrške malim preduzećima za nabavku opreme u 2022. godini, čija objava se očekuje krajem maja/početkom juna meseca.