JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE NA KINESKOM MEĐUNARODNOM UVOZNOM SAJMU „CHINA INTERNATIONAL IMPORT EXPO“, ŠANGAJ, NR KINA

 

 

Razvojna agencija Srbije i Privredna komora Srbije zajednički, u skladu sa Programom internacionalizacije privrednih društava broj: 1-01-110-13/2019 od 30.10.2019. godine, objavljuju

 

JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE NA KINESKOM MEĐUNARODNOM UVOZNOM SAJMU „CHINA INTERNATIONAL IMPORT EXPO“,

ŠANGAJ, NR KINA

 

Razvojna agencija Srbije i Privredna komora Srbije organizuju nastup srpskih privrednika u okviru nacionalnog štanda Srbije na na predstojećem III Kineskom međunarodnom uvoznom sajmu “China International Import Expo” koji će se održati u Šangaju, NR Kina, u periodu od 05. do 10. novembra 2020. godine.

Nastup na međunarodnom sajmu omogućava izlagačima da predstave svoje proizvode i plasiraju ih na nova tržišta, kao i da pospeše postojeće i steknu nove poslovne kontakte.

“China International Import Expo” čiji su organizatori Vlada Narodne Republike Kine i Kineski međunarodni uvozno-izvozni biro (China International Import Expo Bureau) održava se u cilju podsticanja uvoza strane robe i usluga u Kinu, a u skladu sa nastojanjem Kine da promoviše globalizaciju i otvorenost tržišta.

Od ovog sajma se očekuje da bude platforma na kojoj bi zemlje učesnice predstavile svoje ekonomske potencijale i dobile priliku da ostvare kontakte sa kineskim partnerima. Očekuje se učešće predstavnika više od 100 zemalja i regiona, kao i 150.000 profesionalnih kupaca iz Kine i drugih zemalja.

Na sajmu “China International Import Expo” Srbije će se predstaviti sa nacionalnim štandom u hali za prehrambenu industriju.

Razvojna agencija Srbije snosi troškove zakupa prostora i izgradnje štanda dok izlagači snose troškove participacije koja iznosi 1.000 evra (u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan registracije menice u Registru menica od strane izlagača).

Izlagači samostalno organizuju i snose troškove puta, smeštaja i transporta eksponata.

 

Pravo na učešće na nacionalnom štandu na sajmu imaju privredna društva koja ispunjavaju sledeće uslove:

1. da su registrovani u Agenciji za privredne registre Republike Srbije;

2. da je pretežna delatnost privrednih subjekata proizvodnja i prerada iz delatnosti iz koje je sajam, a u slučaju velikih privrednih društava koji su registrovani za drugu delatnost da imaju registrovan ogranak koji se bavi proizvodnjom ili preradom iz delatnosti iz koje je sajam;

3. da su izmirili sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa;

4. da nad njima nije pokrenut prethodni stečajni postupak, stečajni postupak ili postupak likvidacije;

5. da su da su u prethodnoj godini izvozili svoju robu na bar jedno inostrano tržište;

6. da nisu u teškoćama[1] .

 

Dokumentacija koju je potrebno dostaviti:

1) Obrazac 1 – Prijava (popunjena, potpisana i overena);

2) Ispunjenost uslova delatnosti  će se proveravati na osnovu šifre delatnosti pod kojom je privredni subjekat registrovan u APR. Izuzetno, u slučaju da se pretežna šifra privrednog subjekta odnosi na drugu delatnost, a privredni subjekat obavlja i delatnost koja je predviđena kao uslov, potrebno je dostaviti obrazloženje i dokaz za obavljanje te delatnosti;

3) Obrazac 2 - Izjavu da Podnosilac prijave nije u teškoćama, da nije registrovan prethodni stečajni postupak, stečajni postupak ili postupak likvidacije;

4) Uverenje nadležne poreske uprave da je Podnosilac prijave izmirio sve javne prihode (poreze i doprinose), koje ne sme biti starije od tri meseca od datuma objavljivanja javnog poziva (original ili fotokopija);

5) Menica sa meničnim pismom i kopijom kartona deponovanih potpisa ovlašćenih lica Podnosioca prijave, kao sredstvo obezbeđenja, u slučaju da se utvrdi nepoštovanje ugovornih obaveza. Uz menicu se dostavlja i kopija zahteva Podnosioca prijave za registraciju te menice u Registru menica i ovlašćenja Narodne banke Srbije, koji je overen od strane poslovne banke Podnosioca prijave, kao i odštampani obrazac „Rezultati pretrage menica - Narodna banka Srbije“, sa veb sajta NBS.

 

Za potrebe sajma, popunite i dostavite dokument Letter of Authorization (na kraju dokumenta upisuje se naziv firme, datum i pečat) koji je dostupan u sklopu dokumentacije.

Organizatori zadržavaju pravo da, ukoliko je potrebno, zatraže dodatnu dokumentaciju od Podnosioca prijave.

Organizatori zadržavaju pravo da otkažu organizaciju zajedničkog nastupa na sajmu u slučaju otkazivanja ili odlaganja održavanja samog sajma ili ako procene da  postoje razlozi koji ugrožavaju zdravlje i bezbednost izlagača.

Prijava sa kompletnom pratećom dokumentacijom dostavlja se Razvojnoj agenciji Srbije, u naznačenom roku, na adresu sajmovi@ras.gov.rs  i Beograd, Kneza Miloša 12, sa naznakom za Javni poziv za učešće na međunarodnom sajmu CIIE.

Samo prijave sa potpunom dokumentacijom, dostavljene na gore pomenutu adresu smatraće se validnim. 

Rok za podnošenje prijave je 22.06.2020. godine

Ispunjenost uslova i izbor izlagača utvrđuju organizatori u skladu sa Programom internacionalizacije privrednih društava.