JAVNI POZIV

ZA UČEŠĆE U PROGRAMU PODRŠKE PRIVREDNIM DRUŠTVIMA ZA ULAZAK U LANCE DOBAVLJAČA MULTINACIONALNIH KOMPANIJA

 

Razvojna agencija Srbije (u daljem tekstu: RAS) kroz sprovođenje višegodišnjeg Programa podrške privrednim društvima za ulazak u lance dobavljača multinacionalnih kompanija (u daljem tekstu: Program) ima za cilj podršku privrednim društvima u proizvodnim delatnostima da kroz unapređenje svojih poslovnih performansi ispune uslove da postanu dobavljači multinacionalnih kompanija (u daljem tekstu: MNK).

 

USLOVI ZA UČEŠĆE U PROGRAMU

Podnosioci prijava moraju da ispunjavaju sve sledeće opšte uslove:

 1. Da su registrovani u APR Republike Srbije;
 2. Da su registrovani najkasnije 1. januara 2016. godine;
 3. Da su u privatnom vlasništvu;
 4. Da je registrovana delatnost podnosioca prijave proizvodnja i prerada u: sektoru automobilske industrije - uređaji i komponente za automobilsku industriju (plastika, guma, mašine/oprema); sektoru mašina i opreme za druge namene; sektoru prerade drveta i proizvodnje nameštaja; sektoru obrade metala; sektoru gume i plastike; sektoru proizvodnje kućnih aparata i delova kućnih aparata; sektoru električnih i elektronskih sistema i elemenata električnih i elektronskih sistema;
 5. Da su proizvodi podnosioca prijave, u grupi direktnih materijala[1] koje nabavljaju MNK, odnosno da ulaze u sastavnicu gotovog proizvoda MNK;
 6. Da nisu u teškoćama prema definiciji sadržanoj u Uredbi o pravilima za dodelu državne pomoći;
 7. Da nije povezano lice sa kupcem/potencijalnim kupcem (u smislu Uredbe o pravilima za dodelu državne pomoći);
 8. Da nad njima nije pokrenut prethodni stečajni postupak, stečajni postupak ili postupak likvidacije;
 9. Da u prethodnih 12 meseci od dana podnošenja prijave nisu bili u blokadi u kontinuitetu duže od 14 dana ili ukupno 30 dana;
 10. Da su izmirili sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa;
 11. Da imaju najmanje 15 zaposlenih, na neodređeno vreme, na dan 31.12.2018. godine;
 12. Da imaju ostvaren poslovni prihod u 2018. godini od najmanje 400.000,00 evra, u dinarskoj protivvrednosti;
 13. Da im je vrednost osnovnih sredstava najmanje 500.000,00 evra, u dinarskoj protivvrednosti u bilansu stanja u 2018. godini;
 14. Da imaju implementiran sistem kvaliteta ISO 9001.

 

NAMENA BESPOVRATNIH SREDSTAVA

Programom se sufinansiraju aktivnosti privrednih društava na pripremi i realizaciji unapređenja svojih performansi u skladu za zahtevima MNK. Programom će se sufinansirati sledeće grupe aktivnosti:

 • Investiranje u materijalnu imovinu Korisnika Programa, pod čime se podrazumeva dogradnja i rekonstrukcija proizvodnih objekata – RAS će sufinansirati ovu aktivnost u iznosu do 40% od ukupne vrednosti opravdanih troškova;
 • Investiranje u materijalnu imovinu Korisnika Programa pod čime se podrazumeva kupovina proizvodne opreme (do 3 godine starosti) – RAS će sufinansirati ovu aktivnost u iznosu do 60% od ukupne vrednosti opravdanih troškova;
 • Investiranje u materijalnu imovinu Korisnika Programa pod čime se podrazumeva kupovina i instalacija opreme za automatizaciju/digitalizaciju proizvodnih procesa – RAS će sufinansirati ovu aktivnost u iznosu do 70% od ukupne vrednosti opravdanih troškova;
 • Konsultantska podrška za modernizaciju proizvodnih linija – RAS će sufinansirati ovu aktivnost u iznosu do 80% od ukupne vrednosti opravdanih troškova;
 • Konsultantska podrška za uspostavljanje serijske proizvodnje – RAS će sufinansirati ovu aktivnost u iznosu do 80% od ukupne vrednosti opravdanih troškova;
 • Konsultantska podrška za optimizaciju proizvodnih procesa prema zahtevima ciljnih sektora – RAS će sufinansirati ovu aktivnost u iznosu do 80% od ukupne vrednosti opravdanih troškova;
 • Konsultantska podrška za unapređenje kontrole kvaliteta gotovih proizvoda – RAS će sufinansirati ovu aktivnost u iznosu do 60% od ukupne vrednosti opravdanih troškova;
 • Konsultantska podrška za sertifikaciju sistema kvaliteta prema zahtevima standarda specifičnih industrijskih grana – RAS će sufinansirati ovu aktivnost u iznosu do 50% od ukupne vrednosti opravdanih troškova;
 • Konsultantska podrška za uvođenje ili unapređenje korporativnog upravljanja – RAS će sufinansirati ovu aktivnost u iznosu do 50% od ukupne vrednosti opravdanih troškova.

Svaki podnosilac prijave po ovom programu može podneti jednu prijavu, sa tim što može da aplicira za više prethodno aktivnosti definisanih do maksimalnog iznosa intervencije.

 

IZNOS BESPOVRATNIH SREDSTAVA

Za realizaciju ovog prvog javnog poziva u okviru Programa opredeljen je budžet u iznosu od 463.000.000,00 dinara.

Ovim programom RAS kroz sufinansiranje opravdanih troškova projektnih aktivnosti podržava realizaciju definisanih aktivnosti.

Maksimalan iznos po Korisniku Programa iznosi 23.000.000,00 dinara, koliki je i prag za dodelu „de minimis“ državne pomoći. Ukoliko je isto privredno društvo već bilo korisnik državne pomoći u tekućoj i prethodne 2 godine, iznos odobrenih bespovratnih sredstava će biti umanjen za taj iznos.

U zavisnosti od vrste odobrenih projektnih aktivnosti, RAS će sufinansirati projekte Korisnika Programa kroz:

 • Refundaciju bespovratnih sredstava u punom iznosu nakon završetka projektnih aktivnosti za konsultantske usluge (u smislu ovog programa);
 • Uplatu avansa u visini od maksimalno 30% odobrenog iznosa i refundaciju preostalog iznosa bespovratnih sredstava nakon završetka projektnih aktivnosti za investiranje u materijalnu imovinu (u smislu ovog programa).

 

POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA KONKURISANJE

 1. Obrazac 1 – Prijava (popunjena, potpisana i overena);
 2. Obrazac 2 – Izjava o prihvatanju uslova Programa i de minimis dodeljenoj državnoj pomoći;
 3. Uverenje nadležne poreske uprave da je podnosilac prijave izmirio sve javne prihode (poreze i doprinose), koje ne sme biti izdata pre datuma objavljivanja Javnog poziva (original ili overena kopija);
 4. Overena kopija sertifikata sistema kvaliteta;
 5. Bilans stanja, bilans uspeha i statistički izveštaj podnosioca prijave za 2018. godinu – Kopija Potvrde o registraciji redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja za 2018. godinu izdata od APR. (Ukoliko podnosilac prijave nije dobio Potvrdu o registraciji redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja za 2018. godinu, dostaviti bilans stanja, bilans uspeha i statistički izveštaj za 2018. godinu, potpisane i overene od strane lica odgovornog za sastavljanje finansijskog izveštaja i pisanu izjavu zakonskog zastupnika podnosioca prijave o verodostojnosti i istovetnosti primerku koji je dostavljen APR na konačnu obradu);
 6. Overena kopija izveštaja CROSO na dan 31.12.2018. o broju zaposlenih, po svim osnovima;
 7. Pismo preporuke MNK (opciono, ukoliko postoji, dostaviti u formatu definisanom od strane RAS).

RAS zadržava pravo da, ukoliko je potrebno, zatraži dodatnu dokumentaciju od podnosioca prijave.

 

NAČIN PRIJAVLJIVANJA I ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA

Prijave sa svim pratećim obrascima i dokumentacijom se podnose lično ili preporučenom poštom u štampanoj formi i formi elektronskog dokumenta[2] potpisanim elektronskim potpisom (na „USB“ memoriji ), na sledeću adresu:

Razvojna agencija Srbije

Kneza Miloša 12/III, 11000 Beograd

sa naznakom: Prijava na javni poziv za učešće u Programu podrške privrednim društvima za ulazak u lance dobavljača multinacionalnih kompanija.

Uputstvo i svi prateći obrasci dostupni su na elektronskim stranama RAS, na adresi www.ras.gov.rs.

Za detaljnije informacije možete se obratiti RAS na: dobavljaci@ras.gov.rs.

 

Javni poziv za učešće u Programu je raspisan 13. maja 2019. godine i trajaće 30 dana sa mogućnošću ponovnog otvaranja ukoliko celokupni iznos bespovratnih sredstava ne bude utrošen.

 

Prateća dokumentacija:

Obaveštenje

U okviru Programa podrške privrednim društvima za ulazak u lance dobavljača multinacionalnih kompanija unesene su ispravke u okviru Obrasca 1- Prijava za učešće u Programu. U delu koji se odnosi na učešće pojedinačnih proizvoda u poslovnom prihodu podnosioca prijave, dva puta je bila unesena 2017. godina. U skladu sa prethodnim, ispravljena polja se sada odnose na 2017. i 2018. godinu. Takođe, u okviru polja koja obuhvataju podatke o ukupnom izvozu podnosioca prijave, napravljene su ispravke u bilansnim pozicijama koje se koriste za izračunavanje tražene vrednosti.

Pomenuti dokument možete pronaći u nastavku, zajedno sa ostalom pratećom dokumentacijom.

Sve prijave koje su pristigle sa prethodno dostupnim obrascem, biće svakako prihvaćene i pregledane u skladu sa Uputstvom za sprovođenje ovog programa.

 

 


[1] Direktni materijali, integrisani u gotov proizvod, ulaze u sastavnicu gotovog proizvoda. Indirektni materijali, koji nisu integrisani u gotov proizvod, ne ulaze u sastavnicu gotovog proizvoda (Izvor: Chartered Institute of Procurement & Supply, CIPS, https://ch.scm-portal.net/glossary/materials_direct.shtml)

 

[2] Skup podataka sastavljen od slova, brojeva, simbola, grafičkih, zvučnih i video materijala, u elektronskom obliku