Odobrena sredstva u okviru Programa za unapređenje saradnje i podizanja kapaciteta na regionalnom i lokalnom nivou

 

JAVNI POZIV

 za učešće u Programu za unapređenje saradnje i podizanje kapaciteta na regionalnom i lokalnom nivou

 

Razvojna agencija Srbije (u daljem tekstu: RAS) kroz sprovođenje Programa za unapređenje saradnje i podizanje kapaciteta na regionalnom i lokalnom nivou (u daljem tekstu: Program) ima za cilj unapređenje ekonomskog i regionalnog razvoja kroz jačanje međuinstitucionalne saradnje i kapaciteta ARRA, JLS i KLER. Program se raalizuje kroz sledeće aktivnosti:

 • promociju značaja regionalnog razvoja i subjekata regionalnog razvoja, kao i važnosti pridruživanja EU;
 • umrežavanje partnera na međunarodnom, regionalnom i lokalnom nivou kroz unapređivanje i jačanje međuinstitucionalne saradnje;
 • unapređenje kapaciteta subjekata regionalnog razvoja u oblastima: upravljanje razvojnim projektima, privlačenje direktnih investicija i promocija izvoza; pristup i povlačenje sredstava iz različitih izvora finansiranja (EU i drugi fondovi);
 • podršku za podsticanje ravnomernijeg regionalnog razvoja kroz realizaciju međuinstitucionalnih aktivnosti i kreiranje mehanizama podrške MMSP i preduzetnicima (kroz prikupljanje podataka o potrebama privrede, obradu i analizu podataka), odnosno stimulisanje poslovnog udruživanja i kreiranje lanaca vrednosti.

 

Podnosilac prijave u svojoj prijavi navodi aktivnosti koje planira da realizuje ukoliko mu se odobre finansijska sredstva od strane RAS. Projekat predstavlja skup tih aktivnosti.

 

USLOVI ZA UČEŠĆE U PROGRAMU

Pravo na učešće u Programu i korišćenje bespovratnih sredstava imaju ARRA i JLS, odnosno KLER, kao partneri, ukoliko ispunjavaju sledeće opšte uslove: 

1.      da imaju ugovor o saradnji partnera na projektu;

2.      da imaju izmirene obaveze po osnovu poreza i doprinosa;

3.      da su obezbedili obavezno učešće za realizaciju projekta u skladu sa ovim programom;

4.      da za iste aktivnosti za koje konkurišu za dodelu bespovratnih sredstava nisu koristili podsticajna sredstva koja potiču iz budžeta Republike Srbije, budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine i budžeta JLS ili donatorskih organizacija.

Podnosilac prijave može da kandiduje najviše jedan projekat. Kao Podnosilac prijave smatraju se svi partneri na projektu.

Sredstva se ne mogu koristiti za:

1. projekte čiji će učinak neposredno koristiti jednom privrednom subjektu;

2. projektne aktivnosti koje su usmerene ka sektorima: duvanska industrija; organizacija igara na sreću; proizvodnja i prodaja oružja i vojne opreme; trgovina i primarna poljoprivredna proizvodnja;

3. projekte koji se tiču samo ili uglavnom individualnih stipendija za studije i obuke, kao i individualna sponzorstva za učešće na radionicama;

4. zaostale obaveze po osnovu taksi i poreza, zajmove i rate za otplatu kredita;

5. troškove garancija, polisa osiguranja, kamate, troškove bankarskog poslovanja i kursne razlike;

6. carinske i administrativne troškove;

7. troškove prinudne naplate;

8. projekti koji su povezani sa političkim partijama;

9. projekte usmerene na donacije u dobrotvorne svrhe.

 

FINANSIJSKA SREDSTVA

Ukupan budžet Programa iznosi 10.000.000,00 dinara.

Raspoloživa sredstva se odobravaju po projektu kao sufinansiranje u visini do 50% opravdanih troškova projekta bez PDV.

 

Maksimalan iznos bespovratnih sredstava je 2.000.000,00 dinara.

 

Krajnji rok za završetak ugovorenih aktivnosti i realizaciju plaćanja u okviru odobrenog projekta je 18 meseci od datuma potpisivanja ugovora sa RAS.

 

Troškovi projekta 

Opravdani troškovi su troškovi za koje se odobravaju bespovratna sredstva po ovom projektu, a koji ispunjavaju sledeće uslove:

(1)   da su nastali tokom realizacije projekta;

(2)   da su navedeni u planiranom budžetu projekta;

(3)   da su neophodni za implementaciju aktivnosti projekta;

(4)   da su merljivi i da se evidentiraju, a prema važećim računovodstvenim standardima;

(5)   da su razumni u skladu sa zahtevima finansijskog upravljanja, posebno u pogledu ekonomičnosti i efikasnosti;

(6) da se navedeni troškovi ne pokrivaju iz nekih drugih izvora finansiranja (ne sme doći do duplog finansiranja).

 

 

 

Kao opravdani troškovi projekta priznaju se:

1.      Troškovi pripreme i organizacije događaja (obuka, seminar, konferencija i sl.):

1.1            Troškovi angažovanja predavača, trenera, mentora i moderatora;

1.2            Troškovi prevoda;

1.3            Troškovi zakupa prostora i/ili opreme;

1.4            Troškovi osveženja za učesnike (ketering, bezalkoholna pića);

1.5            Troškovi pripreme, izrade i nabavke promotivnog materijala (troškovi dizajna, izrada pozivnica, publikacija, lifleta, brošura, uputstava, fascikle, olovke, USB i sl);

1.6            Putni troškovi – prevoz učesnika i lica angažovanih na projektu (karte, iznajljivanje prevoznih sredstava, putarina, gorivo);

1.7            Troškovi smeštaja učesnika i lica angažovanih na projektu;

2.      Troškovi izrade analiza:

2.1            Troškovi izrade studija izvodljivosti, izrada projektno tehničke dokumentacije;

2.2            Troškovi sprovođenja istraživanja i izrada analiza;

2.3            Troškovi publikacija (studija, analiza i izveštaja o istraživanjima).

3.      Troškovi razvoja i unapređenja usluga podrške za podsticanje ravnomernijeg regionalnog razvoja:

3.1            Troškovi pripreme i razvoja nove usluge;

3.2            Troškovi za unapređenje postojećih usluga;

3.3            Troškovi angažovanja specijalizovanih stručnjaka;

3.4            Troškovi kreiranja sistema za monitoring i evaluaciju usluga;

3.5            Ostali troškovi razvoja i unapređenja usluga.

4.    Troškovi za povećanje vidljivosti projekta (reklame, bilbordi, totemi, promo filmovi, nastup u medijima, izrada internet prezentacija)

4.1            Troškovi štampane reklame

4.2            Troškovi audio i video reklame

4.3            Troškovi internet reklame

5.    Troškovi upravljanja projektom (mogu biti u maksimalnoj visini do 20% ukupne vrednosti projekta):

5.1            Plate lica zaposlenih kod podnosioca prijave/partnera angažovanih na projektu;

5.2            Troškovi zakupa kancelarijskog prostora za vreme trajanja projekta;

5.3            Režijski troškovi kancelarijskog prostora za vreme trajanja projekta (troškovi električne energije, grejanja, vode, telefona i sl.);

5.4            Troškovi nabavke potrošnog materijala za potrebe kancelarije u kojoj će se projekat implementirati (papir, toneri, olovke, fascikle i drugo).

 

Neprihvatljivi troškovi

Bespovratna sredstva se ne mogu koristiti za:

 1. zaostale obaveze po osnovu taksi i poreza, zajmova i rata za otplatu kredita;
 2. troškove garancija, polisa osiguranja, kamata, bankarskog poslovanja, kursnih razlika;
 3. kazne, finansijske kazne i troškove sudskog postupka;
 4. carinske troškove;
 5. troškove prinudne naplate;
 6. PDV.

 

POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA KONKURISANJE

Podneta prijava mora biti potpuna.

Dokumentacija koja se obavezno dostavlja prilikom podnošenja predloga projekta je:

 1. Obrazac 1 – Prijava projekta (popunjena i potpisana od strane Podnosioca prijave);
 2. Obrazac 2 – Izjava podnosioca prijave o prihvatanju uslova za dodelu sredstava;
 3. Obrazac 3 – Izjava o dodeljenoj državnoj pomoći male vrednosti (de minimis državna pomoć);
 4. Obrazac 4 – Budžet projekta;
 5. Obrazac 5 – Narativ budžeta;
 6. Obrazac 6 – Struktura učešća partnera na projektu;
 7. Obrazac 7 – Podaci o partnerima na projektu;
 8. Ugovor o saradnji na realizaciji projekta zaključen između partnera (ARRA i JLS, odnosno KLER)
 9. Uverenje nadležne poreske uprave da je podnosilac prijave izmirio sve javne prihode (poreze i doprinose), koje ne sme biti izdata pre datuma objavljivanja Javnog poziva (orginal ili fotokopija);
 10. Finansijska dokumentacija: Bilans stanja, bilans uspeha i statistički izveštaj podnosioca prijave za 2016. godinu sa kopijom Potvrde o registraciji redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja za 2016. godinu izdatom od APR, odnosno Odluka o usvajanju završnog računa budžeta jedinice lokalne samouprave za 2016. godinu. (Ukoliko Podnosilac prijave nije dobio Potvrdu o registraciji redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja za 2016. godinu, dostaviti bilans stanja, bilans uspeha i statistički izveštaj za 2016. godinu, potpisane i overene od strane lica odgovornog za sastavljanje finansijskog izveštaja i pisanu izjavu zakonskog zastupnika podnosioca prijave o verodostojnosti i istovetnosti primerku koji je dostavljen APR na konačnu obradu);
 11. Obrazac 8 – Kontrolna lista (dopunski obrazac – nije obavezan).

 

RAS zadržava pravo da, ukoliko je potrebno, zatraži dodatnu dokumentaciju od Podnosioca prijave, ali samo za kompletne prijave.

 

Način prijavljivanja i rok za podnošenje prijava 

Prijave projekta sa svim pratećim obrascima i dokumentacijom se podnose lično ili preporučenom poštom u RAS, u štampanom i elektronskom obliku (na USB), na adresu: Beograd, Kneza Miloša 12/III, kancelarija 301, sa naznakom: Prijava na Javni poziv za učešće u Programu za unapređenje saradnje i podizanje kapaciteta na regionalnom i lokalnom nivou.

 Javni poziv je otvoren do utroška sredstava.

Uputstvo za sprovođenje Programa i svi prateći obrasci dostupni su na sajtu RAS: www.ras.gov.rs, a za sve detaljnije informacije o Programu možete se obratiti RAS na elektronsku adresu:  regionalnirazvoj@ras.gov.rs

 

 

Prateća dokumentacija:

Uputstvo

Obrazac 1

Obrazac 2

Obrazac 3

Obrazac 4

Obrazac 5

Obrazac 6

Obrazac 7

Obrazac 8

Obrazac 9

Obrazac 10