Zatvoreni programi / konkursi

Program podrške malim preduzećima za nabavku opreme u 2018. godini

Obaveštenje

Na sednici Vlade Republike Srbije usvojena je Uredbu o izmenama Uredbe o utvrđivanju Programa podrške malim preduzećima za nabavku opreme u 2018. godini, kojom su dodatno opredeljena sredstva u iznosu od 299.972.436,00 dinara, u cilju nastavka realizacije Programa podrške malim preduzećima za nabavku opreme u 2018. godini. 

Nastavak rada Komisije za dodelu bespovratnih sredstava planiran je nakon potpisivanja aneksa ugovora sa partnerima po Programu podrške malim preduzećima za nabavku opreme u 2018. godini. 

S obzirom na iznos raspoloživih sredstava Komisija za dodelu bespovratnih sredstava će razmatrati  isključivo zahteve privrednih subjekata koji su se zaključno sa 12. junom 2018. godine prijavili po Javnom pozivu kod banke ili lizing kompanije.

Ministarstvo privrede će blagovremeno dati obaveštenje o daljem toku programa.

 

Ministarstvo privrede obaveštava sve zainteresovane da je prijem novih zahteva po osnovu Javnog poziva za dodelu bespovratnih sredstava u okviru Programa podrške malim preduzećima za nabavku opreme  obustavljen od 12.juna 2018. godine,  do daljeg.

Prijem novih zahteva se obustavlja, kako bi se sagledala raspoloživost bespovratnih sredstava, budući da je Komisija za dodelu bespovratnih sredstava primila veliki broj zahteva.

Ministarstvo privrede će blagovremeno dati obaveštenje o daljem toku programa.

 

Program podrške malim preduzećima za nabavku opreme u 2018. godini (u daljem tekstu: Program) sprovodi Ministarstvo privrede (u daljem tekstu: Ministarstvo) u saradnji sa Razvojnom agencijom Srbije (u daljem tekstu: Razvojna agencija) i odabranim poslovnim bankama i lizing kompanijom:

1. BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA AKCIONARSKO DRUŠTVO, Beograd 
2. CRÉDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA, A.D. Novi Sad
3. HALKBANK, Beograd
4. EUROBANK AKCIONARSKO DRUŠTVO, Beograd
5. PROCREDIT BANKA A.D. Beograd

1. RAIFFEISEN LEASING DOO Beograd
 
Ukupno raspoloživa sredstva za realizaciju Programa iznose 556.322.062,70 dinara.
Opšti cilj Programa jeste jeste jačanje konkurentnosti privrednih subjekata, unapređenje njihovog poslovanja i internacionalizacije, kao i kreiranje novih radnih mesta kroz investicije u nabavku proizvodne opreme i opreme direktno uključene u proces proizvodnje razmenjivih dobara (u daljem tekstu: proizvodne opreme) i to:
1) nove proizvodne opreme i/ili mašina;
2) transportno-manipulativnih sredstava uključenih u proces proizvodnje i unutrašnjeg transporta
3) novih delova, specijalizovanih alata za mašine ili drugih kapitalnih dobara .
 
Sredstva za realizaciju Programa se ne mogu koristiti za:
1) porez na dodatu vrednost (u daljem tekstu: PDV);
2) pokrivanje troškova koji su u vezi sa nabavkom opreme kao što su: carinski i administrativni troškovi, troškovi transporta, špedicije, skladištenja i manipulacije, montaže i instaliranja opreme, obuke i dr.;
3) pokrivanje troškova koji su u vezi sa odobravanjem i sprovođenjem bankarskog kredita, odnosno finansijskog lizinga, kao što su troškovi: obrade zahteva, kamate, trošak kreditnog biroa za korisnika, upisa zaloge u Agenciji za privredne registre (u daljem tekstu: APR), osiguranja pokretnosti, kursnih razlika i sl.;
4) refundaciju sredstava za već nabavljenu (avansiranu, plaćenu ili isporučenu) opremu;
5) zajmove i rate za otplatu kredita, kao i za reprogram kredita;
6) ostale troškove koji nisu u skladu sa namenom Programa.
 
Korisnici bespovratnih sredstava 
Pravo da se prijave na konkurs za dodelu bespovratnih sredstava imaju: 
1. pravna lica, registrovana u APR kao privredna društva ili zadruge, koja su razvrstana na mikro ili mala pravna lica u skladu sa Zakonom o računovodstvu („Službeni glasnik RS”, broj 62/13) prema finansijskim izveštajima za 2016. godinu, kao i
2) preduzetnici registrovani u APR.
 
Uslovi učešća u Programu 
Uslovi koje moraju da ispune podnosioci prijave za dodelu bespovratnih sredstava:
1) Da su podneli jednoj od banaka ili lizing kompanija uključenih u realizaciju ovog programa: 
- popunjen zahtev za dodelu bespovratnih sredstava sa potrebnom dokumentacijom kojom dokazuju uslove iz ovog odeljka;
- profakturu/predračun/predugovor/ponudu ne stariju od dana objavljivanja javnog poziva; 
- sliku opreme sa profakture;
2) da su upisani u registar APR najkasnije 31. decembra 2016. godine;
3) da nisu razvrstani kao srednje ili veliko pravno lice u skladu sa Zakonom o računovodstvu prema finansijskim izveštajima za 2016. godinu;
4) da nad njima nije pokrenut stečajni postupak ili postupak likvidacije;
5) da su izmirili dospele obaveze javnih prihoda;
6) da im u roku od dve godine pre podnošenja prijave nije izrečena pravosnažna mera zabrane obavljanja delatnosti;
7) da vlasnici i odgovorna lica nisu osuđivani za krivična dela protiv privrede u periodu od pet godina;
8) da su u većinskom privatnom vlasništvu; 
9)da nisu u grupi povezanih lica u kojoj su neki od članova velika ili srednja pravna lica;
10) svrha i namena investiranja u proizvodnu opremu su u skladu sa prirodom delatnosti subjekta;
11) da su privredna društva, zadruge i preduzetnici, prema evidenciji Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja o broju radnika na dan 30. decembra 2017. godine imali najmanje jednog zaposlenog  na neodređeno vreme, odnosno da je preduzetnik kao osnivač bio obveznik doprinosa po osnovu obavljanja samostalne delatnosti ili po bilo kojoj drugoj osnovi;
12) da ne obavljaju delatnosti u sledećim sektorima:
1. primarna poljoprivredna proizvodnja. Primarna poljoprivredna proizvodnja, između ostalog, u smislu ovog programa, obuhvata gajenje biljnih kultura i domaćih životinja i ostale namene u neposrednoj vezi sa gajenjem biljaka i životinja, kao i čuvanje i skladištenje  (nije isključena nabavka opreme za obavljanje delatnosti  pakovanja, sortiranja, prerade i zamrzavanja npr. hladnjače ili sušare);
2. izvođenje građevinskih radova (proizvodnja građevinskih proizvoda je dozvoljena);
3. saobraćaj i transport;
4. proizvodnja duvanskih proizvoda;
5. bilo koji oblik trgovinske, turističke ili ugostiteljske delatnosti, izuzev pekara sa industrijskom proizvodnjom i prodajom, i usluga keteringa;
6. štampanje i umnožavanje audio i video zapisa, izuzev štamparskih usluga; 
7. uslužne delatnosti (uključujući između ostalog i konsultantske, marketinške, računovodstvene i usluge istraživanja tržišta kao i ostale usluge informacione tehnologije, proizvodnje i emitovanja digitalnog sadržaja); 
8. organizovanje igara na sreću, lutrija i sličnih delatnosti; 
9. proizvodnja i prodaja oružja i vojne opreme; 
10. proizvodnja i promet nafte i naftnih derivata; 
11. proizvodnja čelika i sintetičkih vlakana i vađenje uglja;
12. proizvodnja i promet bilo kog proizvoda ili aktivnosti, koje se prema domaćim propisima ili međunarodnim konvencijama i sporazumima, smatraju zabranjenim.
Sredstva po ovom programu ne mogu se koristiti ni za projekte privrednih subjekata u drugim delatnostima, ako ne doprinose ostvarivanju specifičnih ciljeva Programa.
13) da nisu u teškoćama  prema sledećoj definiciji:
Privredni subjekt u teškoćama je privredni subjekt koji nije sposoban da sopstvenim sredstvima, sredstvima svojih vlasnika/akcionara ili poverilaca ili sredstvima iz drugih izvora na tržištu spreči gubitke i koji bi, bez intervencije države, kratkoročno ili srednjoročno, ugrozili njegov opstanak;
Privredni subjekt je u teškoćama:
– ako je odgovornost za njegove dugove ograničena, a izgubio je više od polovine osnovnog kapitala, od čega je u poslednjih 12 meseci izgubio više od četvrtine osnovnog kapitala;
– ako najmanje jedno lice neograničeno odgovora za njegove dugove, a u finansijskim izveštajima prikazano je da je njegov kapital smanjen za više od polovine, od čega je u poslednjih 12 meseci izgubljeno više od četvrtine kapitala;
– ako ispunjava uslove za otvaranje stečajnog postupka;
Privredni subjekt je u teškoćama i ako nije ispunjen nijedan uslov iz stava 1. ove tačke, ako postoje očigledni pokazatelji koji ukazuju na to da je u teškoćama, kao što su: rast gubitaka, smanjenje ukupnog prihoda, rast zaliha, višak kapaciteta, smanjenje novčanih tokova, rast duga, porast troškova kamata i pad ili nulta neto vrednost imovine. U najvećim teškoćama je privredni subjekt koji je nesposoban za plaćanje (insolventan) ili nad kojim je otvoren stečajni postupak;
Privredni subjekt koji je osnovan pre manje od tri godine ne smatra se privrednim subjektom u teškoćama, izuzev ako je reč o malom ili srednjem privrednom subjektu koji ispunjava uslove za otvaranje stečajnog postupka;
14) da u tekućoj fiskalnoj godini i u prethodne dve godine (u 2016, 2017. i 2018. godini) nisu primili državnu pomoć čija bi visina zajedno sa traženim sredstvima prekoračila iznos od 23 miliona dinara.
     Pri proveri kreditne sposobnosti privrednog subjekta, poslovne banke i lizing kompanije će se voditi kriterijumima koje koriste u svojim  redovnim kreditnim, odnosno operacijama u vezi sa finansijskim lizingom. Privredni subjekti će se ugovorno obavezati da predmetnu opremu neće otuđiti najmanje 24 meseca po sklapanju ugovora o dodeli bespovratnih sredstava, ugovora o kreditu, odnosno ugovora o finansijskom lizingu.
Privredni subjekti mogu otplatiti sredstva kredita, odnosno finansijskog lizinga prevremeno u odnosu na rok koji je definisan u ugovoru sa bankom, odnosno lizing kompanijom, s tim da ukoliko prevremenu otplatu izvrše u toku prve trećine trajanja ugovora o kreditu, odnosno finansijskom  lizingu, dužni su da vrate celokupan iznos odobrenih bespovratnih sredstava.
 
Finansijski okvir 
 Privredni subjekti koji zadovolje uslove Programa i kojima banke, odnosno lizing kompanije uključene u realizaciju Programa, uslovno odobre kredit odnosno finansiranje mogu ostvariti pravo na sufinansiranje do 25% neto vrednosti nabavke proizvodne opreme. Privredni subjekat je u obavezi da obezbedi učešće u visini 5% neto vrednosti proizvodne opreme, dok će se preostalih 70% neto vrednosti proizvodne opreme obezbediti iz kredita poslovnih banaka ili finansijskog lizinga lizing kompanije uključenih u sprovođenje ovog Programa. 
U slučaju da su ukupni neto troškovi nabavke opreme viši od 20.000.000,00 dinara, korisnik može da finansira razliku većim sopstvenim učešćem ili da za ovaj iznos uveća kreditni zahtev kod banke, ili zahtev za finansijski lizing kod lizing kompanije.
Iznos odobrene bespovratne pomoći u visini do 25% od neto vrednosti proizvodne opreme ne može biti manji od 500.000,00 dinara, niti veći od 5.000.000,00 dinara.
 
Način prijavljivanja i rok za podnošenje prijava 
Precizno i tačno popunjena prijava i prateća dokumentacija u dva primerka (original i overena fotokopija), u skladu sa Programom, predaju se prilikom podnošenja zahteva za kredit, odnosno finansijski lizing, u jednoj od ekspozitura/filijala sledećih poslovnih banaka i lizing kompanije:
 
1. BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA AKCIONARSKO DRUŠTVO, Beograd 
2. CRÉDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA, A.D. Novi Sad
3. HALKBANK, Beograd
4. EUROBANK AKCIONARSKO DRUŠTVO, Beograd
5. PROCREDIT BANKA A.D. Beograd

1. RAIFFEISEN LEASING DOO Beograd
 
U navedenim poslovnim bankama i lizing kompaniji se mogu dobiti i sve informacije neophodne za učešće u Programu.  
 
Potrebna dokumentacija:
1) prijavni obrazac – Obrazac broj 1;
2) potpisana pisana izjava o prihvatanju uslova za dodelu sredstava - Obrazac broj 2;
3) profaktura ili predugovor (kopija);
4) slika opreme sa profakture/predračuna/predugovora;
5) original ili overena kopija potvrde nadležne filijale Poreske uprave da je podnosilac zahteva izmirio sve dospele obaveze javnih prihoda; 
6) original ili overena kopija potvrde nadležnog suda da privrednom subjektu u poslednje dve godine nije izrečena pravosnažna mera zabrane obavljanja delatnosti;
7) original ili overena fotokopija potvrde da vlasnici i/ili odgovorna lica privrednog subjekta nisu osuđivana za krivična dela protiv privrede.
 
Javni poziv je otvoren dok se raspoloživa sredstva ne utroše. Privredni subjekti mogu podneti samo jedan zahtev za dodelu bespovratnih sredstava za nabavku opreme kod jedne banke ili lizing kompanije.
 
Nepotpune prijave neće se razmatrati. Prijave dostavljene na pisarnicu Ministarstva će biti diskvalifikovane.
 
Na internet stranama Ministarstva: www.privreda.gov.rs, i Razvojne agencije:  www.ras.gov.rs. može se preuzeti neophodna konkursna dokumentacija: Obrazac broj 1, Obrazac broj 2, kao i Program podrške malim preduzećima za nabavku opreme u 2018. godini, Informacija o načinu sprovođenja Programa, i Informacija o uslovima izabranih banaka i lizing kompanija, u kojima su bliže definisani svi bitni elementi i pravila za učešće u ovom Javnom pozivu.
 
 
 

Prateća dokumentacija:

Informacija o načinu sprovođenja Programa 2018

Informacija o uslovima izabranih banaka i lk

Uredba,program,oprema 2018

Obrazac br.1 za privredne subjekte-oprema 2018

Obrazac br.2 za privredne subjekte 2018

Obrazac br.3 za banke i lizing kompanije 2018