Uredba o utvrđivanju programa podrške akreditovanim regionalnim razvojnim agencijama u 2020. godini

Na osnovu člana 8. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2020. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 84/19) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US, 44/14 i 30/18 – dr. zakon),

Vlada donosi

 

Član 1.

Ovom uredbom utvrđuje se Program podrške akreditovanim regionalnim razvojnim agencijama u 2020. godini, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Član 2.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 broj 110-440/2020

U Beogradu, 21. januara 2020. godine

Vlada

Predsednik,

Ana Brnabić, s.r.

 

PROGRAM
PODRŠKE AKREDITOVANIM REGIONALNIM RAZVOJNIM AGENCIJAMA U 2020. GODINI

 

I. PREDMET

Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2020. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 84/19), u članu 8. u okviru Razdela 21 – Ministarstvo privrede, Program – 1505 Regionalni razvoj, Funkcija 474 – Višenamenski razvojni projekti, Programska aktivnost/projekat 0004 – Podsticanje ravnomernog regionalnog razvoja, Ekonomska klasifikacija 424 – Specijalizovane usluge, obezbeđena su sredstva u iznosu od 20.000.000,00 dinara za realizaciju Programa podrške akreditovanim regionalnim razvojnim agencijama u 2020. godini (u daljem tekstu: Program).

Za realizaciju Programa mogu se koristiti i sredstva koja su odobrena u skladu sa Uredbom o utvrđivanju Programa standardizovanog seta usluga koje sprovode akreditovane regionalne razvojne agencije 2019. godini („Službeni glasnik RS”, broj 68/19) ukoliko se utvrdi preostali iznos neutrošenih sredstava nakon realizacije tog programa.

Programom se utvrđuju cilj, namena sredstava, korisnici sredstava i usluga, način korišćenja sredstava, neophodna dokumentacija, način realizacije i praćenje realizacije Programa.

Program sprovodi Ministarstvo privrede (u daljem tekstu: Ministarstvo) u saradnji sa Razvojnom agencijom Srbije (u daljem tekstu: Razvojna agencija).

 

II. CILJ

Cilj Programa je podizanje kapaciteta akreditovanih regionalnih razvojnih agencija (u daljem tekstu: ARRA) za pružanje usluga u pripremi međunarodnih, regionalnih i lokalnih razvojnih projekata sa kojima jedinice lokalne samouprave odnosno ustanove i organizacije čiji su osnivači jedinice lokalne samouprave učestvuju na javnim konkursima koje je raspisalo Ministarstvo privrede, kao i druge republičke, pokrajinske i međunarodne institucije.

 

III. NAMENA SREDSTAVA

Sredstva utvrđena Programom namenjena su ARRA za pružanje usluga jedinicama lokalnih samouprava odnosno ustanovama i organizacijama čiji su osnivači jedinice lokalne samouprave u pripremi i realizaciji međunarodnih, regionalnih i lokalnih razvojnih projekata u 2020. godini.

 

IV. KORISNICI SREDSTAVA I USLUGA

Korisnici sredstava mogu biti samo akreditovane regionalne razvojne agencije (u daljem tekstu: ARRA), koje su akreditovane u skladu sa Zakonom o regionalnom razvoju („Službeni glasnik RS”, br. 51/09, 30/10 i 89/15 – dr. zakon) i Uredbom o utvrđivanju uslova, kriterijuma i načina akreditacije za obavljanje poslova regionalnog razvoja i oduzimanja akreditacije pre isteka roka na koji je izdata („Službeni glasnik RS”, br. 74/10, 4/12, 44/18 – dr. zakon i 69/19).

Korisnici usluga koje pružaju ARRA su jedinice lokalne samouprave, kao i ustanove i organizacije čiji su osnivači jedinice lokalne samouprave.

 

V. NAČIN KORIŠĆENjA SREDSTAVA

Sredstva utvrđena Programom dodeljuju se ARRA za uslugu pružanja pomoći jedinicama lokalne samouprave odnosno ustanovama i organizacijama čiji su osnivači jedinice lokalne samouprave u pripremi predloga projekata.

Sredstva predviđena ovim programom odobravaju se do njihovog utroška.

Sredstva se dodeljuju za realizaciju usluge na sledeći način:

a) za pripremu predloga projekta međunarodnog karaktera odobrava se iznos od 50.000,00 dinara, a ukoliko je pripremljen predlog projekta i odobren na javnom konkursu, odobrava se dodatni iznos od 25.000,00 dinara;

b) za pripremu predloga projekta regionalnog karaktera odobrava se iznos od 30.000,00 dinara, a ukoliko je pripremljen predlog projekta i odobren na javnom konkursu, odobrava se dodatni iznos od 15.000,00 dinara;

v) za pripremu predloga projekta lokalnog karaktera odobrava se iznos od 20.000,00 dinara, a ukoliko je pripremljen predlog projekta i odobren na javnom konkursu, odobrava se dodatni iznos od 10.000,00 dinara.

Iznos sredstava za pripremu predloga projekta odobrava se samo po jednom osnovu.

Osnov za odobravanje sredstava predstavlja objavljen javni poziv/konkurs koji sprovode domaće i/ili međunarodne institucije.

Ukoliko je predlog projekta formalno pravno ispravan, ali projekat nije odobren za (su)finansiranje od strane institucije koja je raspisala javni konkurs, Ministarstvo Odlukom odobrava sredstva za pripremu predloga projekta.

Ukoliko je isti projekat podnet na javni konkurs kod druge institucije i ta institucija ga odobri za (su)finansiranje, Ministarstvo odobrava samo dodatni iznos sredstava.

Razvojni projekat je projekat izgradnje ili obnove komunalne, ekonomske, ekološke, socijalne i druge infrastrukture, jačanja institucija, razvoja privrednih društava i preduzetništva, podsticanja naučno-istraživačkog rada, kao i drugi projekti koji doprinose sveobuhvatnom društveno-ekonomskom ili regionalnom razvoju.

Kao projekat međunarodnog karaktera tretiraće se projekat koji je finansiran od međunarodne institucije, a u čiju realizaciju su pored domaćih uključeni i međunarodni partneri.

Kao projekat regionalnog karaktera tretiraće se projekat koji se odnosi na minimum dve jedinice lokalne samouprave a koji se finansira od domaćih i/ili međunarodnih institucija i čija realizacija ima uticaj na ove jedinice lokalne samouprave.

Ministarstvo neće odobravati sredstva za:

– projektne obrasce i slične aplikacije koji se podnose po osnovu sponzorstva, a ne predstavljaju razrađen projekat;

– projektne obrasce i slične aplikacije koje predstavljaju samo obrazac prijave, a ne razrađen projekat;

– projektne obrasce i slične aplikacije koji predstavljaju samo koncept projekta;

– projektne obrasce i slične aplikacije koji se isključivo odnose na nabavku materijala, a ne predstavljaju razrađen projekat;

– projekte u kojima je ARRA nosilac projekta;

– projekte koji nisu blagovremeno prijavljeni Razvojnoj agenciji u skladu sa rokovima predviđenim ovim programom;

– projekte u čijoj je pripremi ARRA već učestvovala u prethodnom periodu;

– projekte za koje ARRA nije dostavila dopis ili elektronsku prepisku od institucije koja je raspisala javni konkurs o statusu projekta.

 

VI. NEOPHODNA DOKUMENTACIJA

ARRA dostavlja Razvojnoj agenciji u dva primerka (od kojih jedan može da bude u elektronskom obliku) sledeću dokumentaciju za realizaciju usluge pružanja pomoći u pripremi i sprovođenju međunarodnih, regionalnih i lokalnih razvojnih projekata:

1) Obrazac 1 – Obrazac za proveru formalne ispravnosti prijave;

2) javni poziv institucije koja je raspisala javni poziv/konkurs;

3) formalnu prijavu sa kojom se apliciralo na javni poziv/konkurs;

4) dokaz (e-mail, dopis) institucije koja je raspisala javni poziv/konkurs o statusu projekta;

5) dokaz da je projekat odobren po javnom pozivu/konkursu (odluka, rešenje ugovor, rang lista projekata);

6) Obrazac 2 – Godišnji pregled pripremljenih projekata.

Razvojna agencija priprema Obrazac 1 i Obrazac 2 na koje saglasnost daje Ministarstvo, a koje popunjavaju ARRA.

Razvojna agencija je u obavezi da pripremljene obrasce objavi na svom sajtu.

 

VII. NAČIN REALIZACIJE

Ministarstvo po usvajanju Programa potpisuje ugovor o realizaciji Programa sa Razvojnom agencijom, kojim Razvojna agencija preuzima obavezu:

– da zaključi ugovore o realizaciji Programa sa ARRA koje ispunjavaju uslove za učešće u Programu;

– da vrši nadzor i kontrolu realizacije Programa od strane ARRA;

– da nakon donošenja Odluke i prenosa sredstava od strane Ministarstva prenosi sredstva ARRA;

– da ukoliko ne utroši sva preneta sredstva, ta sredstva vrati u budžet Republike Srbije.

Razvojna agencija pisanim putem obaveštava ARRA i poziva da pristupe potpisivanju ugovora o realizaciji Programa u roku od osam dana od dana dostavljanja pisanog obaveštenja.

Obavezni elementi ugovora koji zaključuju Razvojna agencija i ARRA su: mogući novčani iznos za namene za koje se sredstva odobravaju, način prenosa bespovratnih sredstava, rokovi za završetak aktivnosti, kao i obaveza ARRA da sve aktivnosti realizuje u toku 2020. godine.

ARRA dostavlja Razvojnoj agenciji izveštaje o realizovanim aktivnostima i prateću dokumentaciju za prvi kvartal do 15. aprila 2020. godine, za drugi kvartal do 15. jula 2020. godine, za treći kvartal do 15. oktobra 2020. godine i za četvrti kvartal do 15. januara 2021. godine.

Ministarstvo vrši kontrolu Predloga liste realizovanih aktivnosti ARRA po kvartalima, dostavljenu od strane Razvojne agencije do kraja meseca u kome ARRA dostavlja kvartalni izveštaj o realizovanim aktivnostima i prateću dokumentaciju, nakon čega ministar privrede donosi Odluku o odobravanju sredstava ARRA za sproveden standardizovan set usluga za navedeni kvartal (u daljem tekstu: Odluka).

Nakon donošenja Odluke Razvojna agencija podnosi Ministarstvu Zahtev za prenos odobrenih sredstava. Nakon prenosa sredstava od strane Ministarstva na račun Razvojne agencije, Razvojna agencija odobrena sredstva prenosi na račun ARRA.

Za četvrti kvartal Ministarstvo vrši prenos preostalog iznosa sredstava Razvojnoj agenciji do 15. decembra 2020. godine na osnovu Zahteva Razvojne agencije za prenos preostalog iznosa sredstava.

Krajnji rok za dostavljanje dokaza o evaluaciji i odobrenju svih prijavljenih projekata iz 2020. godine za koje, u periodu evaluacije po kvartalima, nisu pristigli dokazi je 31. mart 2021. godine nakon kojeg ministarstvo donosi odluku za četvrti kvartal.

 

VIII. PRAĆENjE REALIZACIJE

ARRA je dužna da Ministarstvu i Razvojnoj agenciji omogući kontrolu realizacije aktivnosti i uvid u dokumentaciju u svakoj fazi realizacije Programa.

Godišnji izveštaj o realizovanim aktivnostima ARRA dostavlja Razvojnoj agenciji najkasnije do 30. aprila 2021. godine.

Razvojna agencija je u obavezi da sve aktivnosti u vezi sa ovim programom kao i Izveštaj o realizaciji Programa završi i dostavi ministarstvu do 31. maja 2021. godine nakon čega se dostavlja Godišnji izveštaj Vladi.

Razvojna agencija je u obavezi da neutrošena sredstva vrati u budžet Republike Srbije najkasnije do 30. juna 2021. godine, sem ukoliko Vlada posebnim aktom ne rasporedi sredstva za realizaciju programa za iste namene.

 

Prateća dokumentacija:

  1. Obrazac 1
  2. Obrazac 2