Затворени позиви / конкурси

КРЕИРАЈ ЖИВОТ - Јавни позив за спровођење стандардизоване услуге менторинг

Јавни позив за спровођење стандардизоване услуге менторинга објављује се у складу са Програмом Министарства привреде - Стандардизовани сет услуга (ССУ) за микро, мала и средња предузећа и предузетнике у 2017. години, који се реализује преко акредитованих развојних агенција (АРРА).

Услуга менторинга је намењена микро, малим и средњим привредним друштвима и предузетницима, као и задругама, а у циљу пружања подршке несметаном развоју и смањења броја неуспешних привредних субјеката и задруга, кроз пружање свеобухватне и благовремене подршке корисницима.

Процес менторинга одвија се по методологији РАС, развијеној у сарадњи са Јапанском агенцијом за међународну сарадњу (JICA). Методологија одређује кораке у процесу у оквиру којег стручно лице- ментор спроводи у директном контакту и раду са оснивачем и/или одговорним лицем привредног субјекта, односно менаџментом/управом задруга, одређени број сати (од 25 до 50 по кориснику) и то у просторијама корисника (не мање од 75% од укупног броја предвиђених сати). Оснивач и/или одговорно лице привредног субјекта и менаџмент/управa задруга (односно делегирана лица органа управе задруге) и ментор заједно проучавају актуелно пословање, разлоге тренутних проблема или сметње за даљи развој, најважније потенцијале за раст, те на основу констатованог стања ментор и корисник менторинг услуге припремају план/пројекат развоја.

Методологија стандардизоване услуге менторинга јасно дефинише све кораке и активности у реализацији менторинга (управљање шемом, рад на терену, број посета, активности у оквиру сваке посете, време предвиђено за припрему плана и извештавање) и то кроз водиче: Општи водич за менторинг, Водич за менторинг за почетнике и Водич за менторинг зрелих предузећа.

Менторинг чини скуп следећих услуга:

 • Дијагностиковање како би се разумела тренутна ситуација у привредном субјекту односно задрузи;
 • Помоћ приликом припремања развојних активности/планова/пројеката како би се достигли циљеви привредног субјекта, задруге;
 • Саветовање и координација за приступање фондовима, новим технологијама, консултантским услугама и друго како би се подстакао развој и унапређење пословања; Помоћ за припремање кредитних апликација за банке и програме подршке за ММСПП и задруге;
 • Помоћ при имплементацији развојних активности/планова/пројеката;
 • Помоћ у проналажењу пословних партнера;
 • Помоћ при проналажењу потребних информација;
 • Консалтинг;
 • Саветовање/коучинг;
 • Обука;
 • Упућивање на одговарајуће специјализоване консултанте.

Услуга се односи на бесплатан менторинг за микро, мала и средња привредна друштва, предузетнике и задруге, који послују до три године или се налазе у критичном тренутку за њихов даљи развој или за опстанак на тржишту.

Заинтересовани кандидати подносе пријаве у три категорије:

 • Новоосновани привредни субјекти - не старији од 3 године од дана објављивања Јавног позива;
 • Постојећи привредни субјекти - регистровани пре априла 2014. године;
 • Задруге.

УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ

Право на учешће на јавном позиву за пружање услуге менторинг имају:

1. Микро, мала и средња привредна друштва и предузетници, а који испуњавају следеће услове:

 • 1. Микро, мала и средња привредна друштва и предузетници, а који испуњавају следеће услове: регистровани на територији Републике Србије;
 • имају измирене обавезе по основу пореза и доприноса;
 • не обављају делатност у оквиру војне индустрије и не организују игре на срећу/лутрију.

2. Задруге које испуњавају следеће услове:

 • да је оријентисана ка подршци ММСПП и оснивачким актом то јасно дефинише;
 • да је делатност задруге производња и занатске услуге;
 • да имају измирене обавезе по основу пореза и доприноса;
 • да не обављају делатност у оквиру војне индустрије и не организују игре на срећу/лутрију.

РАС ће одбацити пријаву уколико током процеса оцене, селекције или уговарања утврди да је Подносилац пријаве:

 • у сукобу интереса;
 • дао лажне информација или није дао све потребне информације које је РАС захтевао, а које представљају услов за учешће на Јавном позиву.

ТРАЈАЊЕ

Крајњи рок за завршетак пружања стандардизоване услуге менторинг је 31. децембар 2017. године.

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Документација која се обавезно доставља приликом пријављивања на Јавни позив:

1. За новоосноване привредне субјекте, не старије од 3 године од дана објављивања јавног позива:

  1.1. Образац 1- Попуњена пријава;

  1.2. Извод о регистрацији привредног субјекта;

  1.3. Уверење надлежне Пореске управе да је Подносилац пријаве измирио све јавне приходе (порезе и доприносе), које не сме бити издато пре датума објављивања конкурса (оригинал или копија);

  1.4. Биланс стања, биланс успеха и статистички анекс за 2016. годину, за које овлашћено лице из предузећа/радње мора дати писану изјаву да је сваки од докумената веродостојан и истоветан примерку који је достављен АПР на коначну обраду (изјава потписана и оверена печатом привредног субјекта). За привредне субјекте који воде пословне књиге по систему простог књиговодства потребно је доставити копије Пореске пријаве за коначно утврђивање пореза на приходе од самосталне делатности и доприноса за обавезно социјално осигурање за 2016. годину (образац ППДГ-1С), оверене од стране Пореске управе, као и копију биланса успеха (образац БУ) за 2016. годину која је прилог обрасца ППДГ-1С. За паушално опорезиване обвезнике потребно је доставити копију Књиге о оствареном промету паушално опорезованих обвезника (образац КПО) за 2016. годину, оверену и потписану од стране законског заступника. У случају промене система вођења пословних књига привредног субјекта услед промене правне форме, потребно је да привредни субјект достави финансијске извештаје у складу са системом вођења пословних књига који је примењивао у 2015. години.

Напомена: Документацију под тачком 1.3. и 1.4. нису у обавези да доставе привредни субјекти регистровани у 2016. години.

2. За привредне субјекте који су регистровани пре априла 2014. године:

  2.1. Образац 1- Попуњена пријава;

  2.2. Извод о регистрацији привредног субјекта (копија);

  2.3. Уверење надлежне Пореске управе да је Подносилац пријаве измирио све јавне приходе (порезе и доприносе), које не сме бити издато пре датума објављивања конкурса (оригинал или копија);

  2.4. Биланс стања, биланс успеха и статистички анекс за 2016. годину, за које овлашћено лице из предузећа/радње мора дати писану изјаву да је сваки од докумената веродостојан и истоветан примерку који је достављен АПР на коначну обраду (изјава потписана и оверена печатом привредног субјекта). За привредне субјекте који воде пословне књиге по систему простог књиговодства потребно је доставити копије Пореске пријаве за коначно утврђивање пореза на приходе од самосталне делатности и доприноса за обавезно социјално осигурање за 2016. годину (образац ППДГ-1С), оверене од стране Пореске управе, као и копију биланса успеха (образац БУ) за 2016. годину која је прилог обрасца ППДГ-1С. За паушално опорезиване обвезнике потребно је доставити копију Књиге о оствареном промету паушално опорезованих обвезника (образац КПО) за 2016. годину, оверену и потписану од стране законског заступника. У случају промене система вођења пословних књига привредног субјекта услед промене правне форме, потребно је да привредни субјект достави финансијске извештаје у складу са системом вођења пословних књига који је примењивао у 2015. години.

3. За задруге:

  3.1. Образац 1- Попуњена пријава;

  3.2. Уверење надлежне Пореске управе да је Подносилац пријаве измирио све јавне приходе (порезе и доприносе), које не сме бити издатo пре датума објављивања конкурса (оригинал или копија);

  3.3. Биланс стања, биланс успеха и статистички анекс за 2016. годину, за које овлашћено лице из задруге мора дати писану изјаву да је сваки од докумената веродостојан и истоветан примерку који је достављен АПР (изјава потписана и оверена печатом задруге).

РАС задржава право да, уколико је потребно, затражи додатну документацију од Подносиоца пријаве, али само за комплетне поднете пријаве.

ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА

Укупан буџет за пружање стандардизоване услуге менторинг износи 6.000.000,00 динара. За пружање услуге опредељен је бруто износ од 1.500,00 динара по сату.

НАЧИН ПРИЈАВЉИВАЊА

Пријаве са свим пратећим обрасцима и документацијом се подносе лично или препорученом поштом АРРА са назнаком: Пријава на јавни позив за добијање услуге менторинг у 2017. години.

Prateća dokumentacija:

Uputstvo

Obrazac 1

Obrazac 2

Model ugovora АRRA sa korisnicima mentoringa

Formular za evaluaciju prijava

Formular Izvestaja o trajanju usluge

 

Регионална агенција за развој источне Србије „РАРИС“

 

Адреса: Трг ослобођења бб, Зајечар
Телефон: 019/426-376, 019/426-377
E-mail: office@raris.org

www.raris.org

Регионални центар за друштвено економски развој „БАНАТ“

Адреса: Чарнојевићева 1, Зрењанин
Телефон: 023/510-567, 023/561-064
E-mail: office@rcrbanat.rs

www.banat.rs

Центар за развој Јабланичког и Пчињског округа

Адреса: Пана Ђукића 42, Лесковац
Телефон: 016/315-0115, 016/233-440
E-mail: info@centarzarazvoj.org

www.centarzarazvoj.org

Регионална агенција за просторни и економски развој Рашког и Моравичког округа

Адреса: Цара Душана 77, Краљево
Телефон: 036/397-777, 036/397-770
E-mail: office@kv-rda.org

www.kv-rda.org

Регионална развојна агенција „ЈУГ“

Адреса: Кеј Кола српских сестара 3/2, Ниш
Телефон: 018/515-447, 018/522-659
E-mail: info@rra-jug.rs

www.rra-jug.rs

Регионална развојна агенција „Златибор“

Адреса: Петра Ћеловића бб, Ужице
Телефон: 031/523-065, 031/510-098
E-mail: office@rrazlatibor.rs

www.rrazlatibor.co.rs

Регионална развојна агенција Бачка

Адреса: Булевар Михајла Пупина 20/II спрат, Нови Сад
Телефон: 021/557-781
E-mail: office@rda-backa.rs

www.rda-backa.rs

Регионална развојна агенција Срем

Адреса: Главна 172, Рума
Телефон: 022/470-910
E-mail: office@rrasrem.rs

www.rrasrem.rs

Регионална развојна агенција Санџака - SEDA

Адреса: 7. јула бб, Нови Пазар
Телефон: 020/332-700, 020/317-551 (fax)
E-mail: office@seda.org.rs

www.seda.org.rs

Регионална агенција за економски развој Шумадије и Поморавља

Адреса: Краља Петра I број 22, Крагујевац
Телефон: 034/302-701, 034/302-702
E-mail: officekg@redasp.rs

www.redasp.rs

Регионална агенција за развој и европске интеграције Београд

Адреса: Топличин венац 11/4, Београд
Телефон: 011/2186-730, 011/2186-740
E-mail: office@rarei.rs

www.rarei.rs

Регионална развојна агенција Подриња, Подгорине и Рађевине

Адреса: Јована Цвијића 20, Лозница
Телефон: 015/876-096, 015/875-993
E-mail: office@rrappr.rs

www.rrappr.rs

Регионална развојна агенција Браничево-Подунавље

Адреса: Стари корзо 30/3, Пожаревац
Телефон: 012/510-824
E-mail: office@rra-bp.rs

www.rra-bp.rs

Регионална развојна агенција ПАНОНРЕГ

Адреса: Трг Цара Јована Ненада 15, Суботица Телефон: 024/554-107 E-mail: office@panonreg.rs

www.panonreg.rs

Агенција за регионални развој Расинског округа д.о.о Крушевац

Адреса: Танаска Рајића 18/3, Крушевац
Телефон: 037/202-336
E-mail: office@arrro.rs

www.arrro.rs

Јавни позив је отворен 45 дана од дана објављивања.

Јавни позив, Упутство и други пратећи документи доступни су на електронским странама РАС, www.ras.gov.rs, као и на електронским странама АРРА и у штампаном облику у АРРА.

За детаљније информације можете се обратити РАС на електронску адресу: mentoring@ras.gov.rs или на број телефона: 011/3398 809.