ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ПРОГРАМУ ПОДРШКЕ ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА ЗА ПРОМОЦИЈУ ИЗВОЗА У 2022. ГОДИНИ

ОБАВЕШТЕЊЕ:  Рок за подношење пријава је продужен и исте се могу предати до 05. априла 2023. године.

 

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА УЧЕШЋЕ У ПРОГРАМУ ПОДРШКЕ ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА

ЗА ПРОМОЦИЈУ ИЗВОЗА У 2022. ГОДИНИ

 

Развојна агенција Србије (у даљем тексту:  Агенција)  се креирањем Програма подршке привредним друштвима за промоцију извоза (у даљем тексту: Програм) определила да подржи унапређење извозних потенцијала домаћих привредних друштава, а у циљу повећања прихода од извоза селектованих сектора, повећања степена искоришћености њихових постојећих производних капацитета, унапређења њихове конкурентности, уравнотежења платног биланса Републике Србије и повећања  пласмана домаћих производа на страним тржиштима.

 

УСЛОВИ ЗА ПОДНОСИОЦЕ ПРИЈАВА

Право на учешће и коришћење бесповратних средстава има Подносилац пријаве који кумулативно испуњава следеће опште и посебне  услове.

Општи услови:

 1. да је Подносилац пријаве регистрован у АПР,  закључно са  1. јануаром  2019. године;
 2. да Република Србија, аутономна покрајна или јединица локалне самоуправе немају учешћа у власништву привредног друштва;
 3. да је Подносилац пријаве измирио доспеле обавезе по основу пореза и доприноса;
 4. да Подносилац пријаве није у  тешкоћама  у складу са  правилима за доделу државне помоћи;
 5. да Подносилац пријаве није неоправдано одустао од учешћа у претходним Програмима подршке привредним друштвима за промоцију извоза које спроводи Агенција.

Подносилац пријаве који је учествовао у претходном Програму се може пријавити за учешће и на овом уколико је Подносилац пријаве имплементирао све мере интервенције из претходног Програма, односно коме су верификоване активности учешћа кроз претходни Програм. Такође, Подносилац пријаве из претходног става се може пријавити за учешће у Програму како би му се одобрила бесповратна средстава за друге мере интервенције (друге мере интервенције у односу на претходна, односно ранија учешћа у програмима Агенције за подршку извоза). Ова одредба се не примењује на меру интервенције излагање на међународним сајмовима и пословним сусретима.

Посебни услови:

Пословни капацитети:

 1. да Подносилац пријаве као претежну делатност обавља прерађивачку делатност у  Подржаним секторима;
 2. да се Подносилац пријаве бави производњом:
 • финалних производа који су намењени крајњим потрошачима;
 • компоненти производа, под чиме се подразумева серијска производња компоненти производа који се у неизмењеном облику интегришу у производе израђене по мери који су намењени крајњим потрошачима, као и производња компоненти производа које купац као произвођач у неизмењеном облику интегрише у финални производ намењен крајњем потрошачу.

Кадровски капацитети:

 1. да Подносилац пријаве  има минимум  15 запослених лица у радном односу, на дан објављивања Јавног позива, према евиденцији ЦРОСО.

Уколико Подносилац пријаве није члан групе у смислу Закона о привредним друштвима, кадровски капацитет доказује се према евиденцији ЦРОСО подносиоца пријаве.

Уколико је Подносилац пријаве матично привредно друштво или члан групе која обавља производњу финалних производа из делатности које су подржане овим Програмом на нивоу групе, кадровски капацитет доказује се према евиденцији ЦРОСО, збрајањем релевантних података сваког појединачног привредног друштва који је члан групе.

Финансијски капацитети:

Право на учешће у Програму и остваривање права на коришћење бесповратних средстава имају Подносиоци пријава који се баве искључиво производњом производа из подржаних сектора.

За потребе утврђивања испуњености Финансијских  капацитета дефинисаних под тачком 1., 2. 3. и 4. посматрају се подаци из Званичних појединачних односно консолидованих финансијских извештаја и то позиције обрасца Биланса успеха односно Биланса стања за 2021. годину.

Услови:

 1. да је Подносилац пријаве у току 2021. пословне године остварио приход од продаје производа у износу не мањем од 35.000.000,00 динара – Позиција Биланса успеха АОП 1005 Приход од продаје производа и услуга.
 2. да је удео Прихода од продаје производа у Пословном приходу од продаје буде већи или једнак 50% у 2021. години (односно, процентуалан однос позиција Биланса успеха Подносиоца пријаве, и то АОП 1005 - Приход од продаје производа и услуга и збира позиција АОП 1005 - Приход од продаје производа и услуга и АОП 1002 - Приход од продаје робе).
 3. да је Подносилац пријаве у току 2021. године остварио приход од извоза по основу продаје производа од најмање 12.000.000,00 динара. – позиција Биланса успеха – АОП 1007 Приход од продаје производа и услуга на иностраном тржишту.
 4. да вредност основних средстава, добијена као разлика позиција АОП 0009 -Некретнине, постројења и опрема) и АОП 0012 Инвестициона некретнина обрасца Биланса стања Подносиоца пријаве на дан 31.12.2021. није мања од 35.000.000,00 динара;
 5. да против Подносиоца пријаве није покренут претходни стечајни поступак, стечајни поступак, поступак реорганизације или поступак ликвидације.

За потребе утврђивања испуњености услова из тачке 1. 2. 3. и 4. Финансијских капацитета могућа су следећа сценарија:

а) Уколико Подносилац пријаве није члан групе извештаја подаци за потребе испуњености дефинисаних услова, посматрају се из Појединачних званичних годишњих финансијских извештаја Подносиоца пријаве за 2021. годину;

б) Уколико је Подносилац пријаве матично друштво групе и у складу са чланом 31. Закона о рачуноводству има обавезу састављања Консолидованих финансијских извештаја, а група претежно остварује приходе производњом и продајом производа из сектора који су подржани овим Програмом, екстерно, неповезаним друштвима, подаци за потребе испуњености дефинисаних услова, посматрају се из Консолидованих званичиних годишњих финансијских извештаја за 2021. годину;

в) Уколико је Подносилац пријаве матично друштво групе или повезано друштво унутар групе у складу са Законом о рачуноводству и уколико је група изузета од финансијске консолидације и уколико делатност производње и продаје производа из подржаних сектора обављају више повезаних друштва унутар групе продајом екстерно, неповезаном лицу, подаци за потребе испуњености дефинисаних услова, добијају се сабирањем позиција из Појединачних званичних годишњих финансијских извештаја за 2021. годину сваког члана групе произвођача производа.

 

НАМЕНА БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА

Бесповратна средства која се одобравају у складу са овим Програмом могу се доделити у вези са реализацијом пројектних активности усмерених ка циљаним тржиштима, односно мера интервенција које се односе на:

 1. Консултантску  подршку  за развојну стратегију позиционирања на циљано тржиште

Под овом мером интервенције Кориснику се одобравају бесповратна средства за спровођење истраживања  тржишта које мора обухватати анализу целокупног циљаног тржишта, анализу конкурентности корисника на циљаном тржишту, анализу конкурентности производног асортимана корисника на циљаном тржишту, идентификацију критеријума за позиционирање на циљаном тржишту као и избор стратегије позиционирања на циљаном тржишту.

За ову меру интервенције  средства ће бити рефундирана  до  60%  од укупне вредности оправданих трошкова  истраживања тржишта свих земаља у оквиру циљаног тржишта, а у  износу који не може бити већи  од  2. 000.000,00 РСД.

 1. Консултантску подршку за активности извозног маркетинга

Под овом мером интервенције Кориснику се одобравају бесповратна средства за спровођење следећих активности:

 • 2.1. израду маркетинг плана који подразумева идентификацију дистрибутивних канала на циљаном тржишту и успостављање контакта са дистрибутерима као и израду плана брендирања  на циљаном тржишту;
 • 2.2. израда дизајна  и редизајна  једног или више  производа, паковања и амбалаже ради прилагођавања захтевима циљаног тржишта, у складу са маркетинг планом;
 • 2.3. прилагођавање wеб странице  онлине  продаји или  куповина нове платформе намењена за електронску трговину која је прилагођена искључиво за потребе Корисника.

За ову меру интервенције  средства ће бити рефундирана  до  60%  од укупне вредности оправданих трошкова  истраживања тржишта свих земаља у оквиру циљаног тржишта, а у  износу који не може бити већи  од  2.000.000,00 РСД.

 1. Улазак на циљано тржиште и унапређење позиције на истом

Под овом мером интервенције Кориснику се одобравају бесповратна средства за стицање атеста, хомолгације, сертификације производа и производних процеса потребних за пласман производа на циљано тржиште, улиставања  једног или више производа  у трговинске ланце на циљано тржиште и улистававања једног или више производа  на глобалне онлајн  продавнице  (примера ради Амазон.цом) или специјализоване  онлине продавнице за циљано тржиште које су признате у међународној пословној заједници.

За ову меру интервенције  средства ће бити рефундирана  до  50%  од укупне вредности оправданих трошкова, а у  износу који не може бити већи  од  2.000.000,00 РСД.

 1. Консултантску подршку за унапређење извозних способности

Под овом мером интервенције Кориснику се одобравају бесповратна средства ради спровођења  једне или више обука у циљу  стицање знања у вези са продајом на иностраном тржишту /  онлине  продајом, унапређења финансијског  управљања, проналажења оптималне калкулације  цена производа и трошкова извоза  и стицања   знања у вези са правним / царинским / пореским аспектима пословања на иностраном тржишту.

За ову меру интервенције  средства ће бити рефундирана  до  50%  од укупне вредности оправданих трошкова, а у  износу који не може бити већи  од  1.000.000,00 РСД.

 1. Самостално Излагање на међународним сајмовима и пословним сусретима

Под овом мером интервенције Кориснику се одобравају бесповратна средства за спровођење следећих активности:

 • 5.1. излагање на  једном или више међународних сајмова  који се одржавају у иностранству, а из предметне области од значаја за промоцију извоза на  циљаном тржишту, што обухвата трошкове закупа простора, израде штанда, трошкове пратећих услуга  (услуге снабдевања струјом и водом, услуге снабдевања интернетом, обавезна уписнина или котизација)  и трошкове транспорта узорака;
 • 5.2. посета купцу или дистрибутеру у оквиру компанијске мисије, што обухвата накнаду за услуге посредовања консултанта ради идентификације потенцијалних купаца или дистрибутера на циљаном тржишту, успостављање контаката са потенцијалним купцима или дистрибутерима, као и накнаду за припрему Корисника за  Б2Б  сусрете са потенцијалним купцима или дистрибутерима у оквиру компанијских мисија;
 • 5.3. учешће на  једном или више  он-лине  сајмова,  вебинара  и  догађаја  из  подржаних сектора  од значаја за промоцију извоза на циљано тржиште, што обухвата трошкове котизације или партиципације.

За ову меру интервенције средства ће бити рефундирана до 50%  од укупне вредности оправданих трошкова,  а у  износу који не може бити већи  од  2. 000.000,00 РСД.

 1. Унапређење производних способности

Под овом мером интервенције Кориснику се одобравају бесповратна средства за набавку опреме  која обухвата:

 • 6.1. опрему у циљу усклађивања квалитета производа са захтевима циљаног тржишта;
 • 6.2. опрему у циљу повећања производног капацитета или  опрему за оптимизацију и унапређење производних процеса у складу са захтевима купца са којим је већ уговорена сарадња.

За ову меру интервенције  средства ће бити рефундирана  до  40%  од укупне вредности оправданих трошкова, а у  износу који не може бити већи  од  5.000.000,00 РСД.

Оправдани трошкови су трошкови за које се одобравају бесповратна средства по овом Програму, а који испуњавају следеће услове:

 1. да су настали након дана објаве Јавног позива;
 2. да су исти наведени у одлуци  о одобравању мера интервенције и  уговору  о додели бесповратних средстава;
 3. да се активности, којима се имплементирају одобрене мере интервенције, спроводе од стране добављача или пружаоца услуга који није повезано привредно друштво са Корисником, нити су њихови законски заступник или чланови повезана лица са законским заступником или члановима Корисника, у смислу о закона којим се уређују привредна друштва;
 4. да су наведени у Плану интервенција  који је одобрен од стране Агенције;
 5. да се односе на опрему до 3 године старости у односу на дан расписивања Јавног позива;
 6. да су директно везани за активности подржане Програмом.

Под оправданим трошковима се ни у ком случају не могу подразумевати: трошкови гаранција, полиса осигурања, камате, курсне разлике,  царински  и административни  трошкови, трошкови  принудне наплате, путни трошкови и трошкови смештаја запослених код корисника и консултанта,  трошкови производње  амбалаже или етикета, као ни трошкови  израде штампаног и другог промотивног материјала.

 

РАСПОЛОЖИВА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА

За реализацију овог Програма опредељен је буџет у износу од 150.000.000,00 ДИН. Расположива средства се уговором одобравају појединачно Корисницима, рефундацијом као суфинансирање у висини до одређеног процента износа оправданих трошкова пројектних активности без ПДВ.

Средства се додељују одабраном Кориснику у складу одредбама Уредбе као државна помоћ мале вредности (де минимис  државна помоћ). У складу са чланом 4. Уредбе, износ де минимис државне помоћи који се додељује Кориснику не сме прећи 23.000.000,00 динара у било ком периоду у току три узастопне фискалне године.

Сваки Подносилац пријаве може поднети једну пријаву, с тим што у оквиру  исте  мора да аплицира за више од једне мере интервенције које су дефинисане у  тачки 4.2. Упутства. Ова одредба се не примењује на Подносиоце пријаве који се пријављују како би остварили право на доделу бесповратних средства за меру интервенције „Унапређење производних способности“ ради набавке опреме за повећање производних капацитета или опреме за оптимизацију и унапређење постојећих производних процеса у складу са захтевима купца са којим је претходно уговорена сарадња.

Кориснику може бити одобрен максималан износ од  10.000.000,00 ДИН  за све мере интервенције, односно активности из Плана интервенција, а по његовом коначном одобрењу  закључењем Уговора о додели бесповратних средстава.

 

НАЧИН ПРИЈАВЉИВАЊА

Јавни позив је објављен 21. децембра 2022. године са роком за подношење пријава до 05. априла 2023. године.

Пријаве се подносе електронски, креирањем корисничког налога на линку https://prijave.ras.gov.rs/izvoz и верификацијом интернет адресе. Креирањем корисничког налога отвара се страница за унос података, као и за унос пратеће документације, а све у оквиру Обрасца 1 - Пријава за учешће у Програму. Корисник налога након уноса података и комплетирања документације, потврђује да је пријава комплетна, чиме се пријава електронски запримљује. Сваки Подносилац пријаве добија обавештење о  пријему пријаве, заводни број пријаве и уговор о поверљивости информација. Линк за пријаву је доступан до краја Јавног позива, након чега више није могуће поднети пријаву.

 

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА КОНКУРИСАЊЕ

Сваки Подносилац пријаве је у обавези да уз поднету пријаву на Портал Агенције приложи и следећу документацију:

 1. Образац 2 – Изјаву о испуњености услова Програма и додељеној државној помоћи де минимис,  о прихватању услова за учешће у Програму, која је издата под пуном материјалном и кривичном одговорношћу;
 2. Образац 3 - Опис пројекта у ком ће детаљно образложити разлог због ког се пријављује за доделу бесповратних средстава, навести земљу у коју планира да извози као циљано тржиште, предлог мера интервенција и планираних активности ради имплементирања мера интервенција, уз детаљно образложење на који начин ће наведене мере интервенције и активности допринети повећању извозних способности Подносиоца пријаве на циљано тржиште;
 3. Изјаву да Подносилац пријаве и његова одговорна лица нису осуђивани за привредне преступе, као и да Подносилац пријаве,  чланови Подносиоца пријаве и одговорна лица у оквиру Подносиоца пријаве нису осуђивани за кривична дела против привреде;
 4. Копију уверења надлежног органа пореске управе да је Подносилац пријаве  измирио све доспеле обавезе по основу пореза и доприноса, не старије од месец дана од дана објављивања Јавног позива;
 5. Копију сертификата система квалитета ИСО 9001 издатог од стране сертификационог тела акредитованог од стране АТС, уколико Подносилац пријаве поседује овакав сертификат;
 6. Копију сертификата система за безбедност хране  ХАЦЦП  издатог од стране  сертификационог  тела акредитованог од стране АТС уколико Подносилац пријаве поседује овакав сертификат;
 7. Доказе о постојању уговорене сарадње уколико се Подносилац пријаве пријављује за учешће у Програму ради извоза купцу са којим постоји уговорена сарадња;
 8. Изјаву о току производног и дистрибутивног процеса у оквиру групе, на основу које је могуће утврдити који члан групе врши производњу, а који дистрибуцију финалних готових производа из делатности које су подржане овим програмом, уколико је Подносилац пријаве матично друштво или зависно друштво у оквиру групе;
 9. Шему повезаности унутар групе, уколико је Подносилац пријаве матично друштво или зависно друштво у оквиру групе.

Подносилац пријаве уз Пријаву може поднети и следећу документацију:

 • Доказе о имплементацији индустријских специфичних стандарда, сертификата и
 • Копије извозних дозвола неопходних за пословање на циљаном тржишту;
 • Претходно израђене анализе циљаног тржишта, анализе пласмана производа, маркетинг планове и сл.;
 • Уговор о поверљивости информација потписан електронским потписом законског заступника Подносиоца пријаве;
 • Другу документацију која може имати утицаја на вредновање пријаве.

Програм и сви пратећи обрасци доступни су на интернет страници www.ras.gov.rs

 

ПРАТЕЋА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Саставни део овог програма са упутством са за спровођење, чине и следећа документа и обрасци:

 1. Образац 1 – Пријава за учешће у Програму, који је креиран у оквиру Портала Агенције;
 2. Образац 2 – Изјава о испуњености услова Програма и додељеној државној помоћи де минимис,  и о прихватању одредби Упутства за учешће у Програму;
 3. Образац 3 – План  интервенција;
 4. Образац 4 – Захтев за исплату одобрених бесповратних средстава;
 5. Уговор о поверљивости информација
 6. Упутство за спровођење поступка верификације