ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ПРОГРАМУ ПОДРШКЕ ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА ЗА ПРОМОЦИЈУ ИЗВОЗА У 2020. ГОДИНИ

 

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА УЧЕШЋЕ У ПРОГРАМУ ПОДРШКЕ ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА ЗА ПРОМОЦИЈУ ИЗВОЗА У 2020. ГОДИНИ

 

Развојна агенција Србије (у даљем тексту: Агенција) се креирањем Програма подршке привредним друштвима за промоцију извоза (у даљем тексту: Програм) определила да подржи унапређење извозних потенцијала домаћих привредних друштава, а у циљу повећања прихода од извоза селектованих сектора, повећања степена искоришћености њихових постојећих производних капацитета, унапређења њихове конкурентности, уравнотежења платног биланса Републике Србије и повећања пласмана домаћих производа на страним тржиштима.

 

УСЛОВИ ЗА ПОДНОСИОЦЕ ПРИЈАВА

Право на учешће и коришћење бесповратних средстава има Подносилац пријаве који кумулативно испуњава следеће опште и посебне услове:

Општи услови

 1. да је Подносилац пријаве регистрован у АПР, закључно са 1. јануаром 2018. године;
 2. да капитал Подносиоца пријаве није у јавној својини;
 3. да је Подносилац пријаве измирио доспеле обавезе по основу пореза и доприноса;
 4. да Подносилац пријаве није у тешкоћама у складу са правилима за доделу државне помоћи.

 

Посебни услови:

Технички капацитети:

 1. да Подносилац пријаве поседује имплементиран систем квалитета ISO 9001;
 2. да Подносилац пријаве поседује имплементиран систем квалитета HACCP, уколико послује у сектору прехрамбене индустрије.

 

Пословни капацитети:

 1. да је претежна делатност Подносиоца пријаве у сектору прехрамбене индустрије или сектору дрвне индустрије (производња намештаја);
 2. да  се Подносилац пријаве претежно бави производњом финалних производа из горе наведених сектора, који су намењени за малопродају.

 

Кадровски капацитети:

 1. да Подносилац пријаве има минимум 15 запослених лица у радном односу, на дан 25. децембар 2020. године, према евиденцији ЦРОСО.

 

Финансијски капацитети:

 1. да је Подносилац пријаве у 2019. години остварио пословни приход од најмање  36.000.000,00 динара;
 2. да вредност основних средстава Подносиоца пријаве, у билансу стања у 2019. години, није мања од 36.000.000,00 динара;
 3. да против Подносиоца пријаве није покренут претходни стечајни поступак, стечајни поступак, поступак реорганизације или поступак ликвидације;
 4. да је Подносилац пријаве у 2019. години остварио извоз од најмање 12.000.000 РСД.

 

 

НАМЕНА БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА

Бесповратна средства која се одобравају у складу са овим Програмом могу се доделити у вези са реализацијом пројектних активности усмерених ка циљаним тржиштима, односно мера интервенција које се односе на:

 • Консултантску подршку за активности извозног маркетинга
 • Анализа тржишта и производног асортимана Корисника ради извоза на циљана тржишта;
 • Израда анализе пласмана производа, укључујући private label дистрибутивне канале;
 • Израда маркетинг плана и идентификација дистрибутивних канала на циљаном тржишту и успостављање контаката са дистрибутерима;
 • Израда плана брендирања производа према циљаном тржишту;
 • Маркетиншке активности на промоцији бренда или производа Корисника предвиђене планом маркетинга или планом брендирања;
 • Дизајн и редизајн производа, паковања и амбалаже ради прилагођавања регулаторним захтевима циљаног тржишта или анализи тржишта и маркетинг плану или плану брендирања.

Средства по овој активности се не могу користити за трошкове израде амбалаже или етикета и трошкове израде штампаног и другог промотивног материјала.

За ову активност могућа је рефундација до 60% од укупне вредности оправданих трошкова, а у максималном износу од 3.000.000,00 РСД.

 • Излагање на међународним сајмовима и пословним сусретима
 • Излагање на међународним сајмовима из области дрвне и прехрамбене индустрије, на циљаном тржишту;

Средства по овој активности се могу користити за: закуп простора, израду штанда и пратеће услуге (струја, вода, интернет, обавезна уписнина) и трошкове транспорта узорака/експоната;

 • Посета купцу или дистрибутеру у оквиру компанијске мисије;

Средства по овој активности се могу користити за: ангажовање консултантата за идентификацију потенцијалних купаца или дистрибутера на циљаном тржишту, успостављање контакта са потенцијалним купцима или дистрибутерима, припрему Корисника за B2B сусрете са потенцијалним купцима или дистрибутерима у окиру компанијских мисија.

 • Учешће на online сајмовима, вебинарима и догађајима из области дрвне и прехрамбене индустрије;

Средства по овој активности се могу користити за трошкове партиципације за учешће на овим догађајима.

За ову активност могућа је рефундација до 50% од укупне вредности оправданих трошкова, а у максималном износу од 1.500.000,00 РСД.

 • Улазак на циљано тржиште и унапређење позиције на истом
 • Трошкови атеста, хомологације, сертификације производа и производних процеса потребних за пласман производа на циљаном тржишту;

У случају сертификације производа и производних процеса средства по овој активности се могу користити само за трошкове прве сертификације;

 • Трошкови улиставања производа у трговинске ланце на циљаном тржишту.

За ову активност могућа је рефундација до 50% од укупне вредности оправданих трошкова, а у максималном износу од 3.000.000,00 РСД.

 • Консултантску подршку за унапређење извозних способност
 • Стицање знања у вези са продајом на иностраном тржишту/online продајом;
 • Финансијско управљање;
 • Калкулација цена производа и трошкова извоза;
 • Стицање знања у вези са правним/царинским/пореским аспектима пословања на иностраном тржишту.

За ову активност могућа је рефундација до 50% од укупне вредности оправданих трошкова, а у максималном износу од 1.000.000,00 РСД.

 • Унапређење производних способности
 • Развој новог производа према захтевима циљаних тржишта;
 • Набавка  специфичне опреме у циљу повећања извоза на циљана тржишта;

Средства за ову активност могу бити рефундирана само уколико су све остале активности из Плана интервенције спроведене и верификоване. Активност је условљена реализацијом осталих активности из Плана интервенције и извештајем консултанта о евентуалним потребама привредног друштва за набавком опреме ради омогућавања извоза на циљано тржиште. Опрема мора бити идентификована кроз захтеве циљаног тржишта и у функцији унапређења извозних активности на циљаном тржишту.

За ову активност могућа је рефундација до 60% од укупне вредности оправданих трошкова, а у максималном износу од 4.000.000,00 РСД.

 

Трошкови који не могу бити предмет суфинансирања по овом програму су:

 • Трошкови гаранција, полиса осигурања, камате, курсне разлике;
 • Царински и административни трошкови;
 • Трошкови принудне наплате.

Агенција задржава право да коригује коначни процентуални удео суфинансирања за сваку активност, као и одобрени износ.

 

РАСПОЛОЖИВА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА

За реализацију овог програма опредељен је буџет у износу од 150.000.000,00 РСД.

Расположива средства се одобравају појединачно Корисницима, рефундацијом као суфинансирање у висини до одређеног процента износа оправданих трошкова пројектних активности без ПДВ.

Сваки Подносилац пријаве пријаве може поднети једну пријаву, с тим што у оквиру једне пријаве мора да аплицира за више од једне активности Кориснику може бити одобрен максималан износ од 10.000.000,00 РСД за све активности из Плана интервенција, а по његовом коначном одобрењу.

Агенција суфинансира активности Корисника кроз рефундацију трошкова до одређеног процента, а који представљају прихватљиве трошкове у смислу овог Програма. Оправдани трошкови у односу на које се додељују бесповратна средства не обухватају обрачунати ПДВ.

Рефундација трошкова се врши након комплетне реализације активности која је обухваћена Планом интервенција прихваћеног од стране Агенције, уз достављање тражене документације, а након што Агенција верификује да су активности завршене.

 

НАЧИН ПРИЈАВЉИВАЊА

Јавни позив за учешће у Програму је расписан 25. децембра 2020. године и трајаће 60 дана, односно до 23. фебруара 2021. године.

Пријаве се подносе електронски, креирањем корисничког налога на линку https://prijave.ras.gov.rs/Izvoz и верификацијом интернет адресе. Креирањем корисничког налога отвара се страница за унос података, као и за унос пратеће документације, а све у оквиру Обрасца 1- Пријава за учешће у Програму. Корисник налога након уноса података и комплетирања документације, потврђује да је пријава комплетна, чиме се пријава електронски запримљује. Сваки Подносилац пријаве добија обавештење о пријему пријаве, заводни број пријаве и Уговор о поверљивости информација.  Линк за пријаву је доступан до краја Јавног позива, након чега више није могуће поднети пријаву.

Сваки Подносилац пријаве може поднети једну пријаву, с тим што је у обавези да аплицира за минимум две активности које су дефинисане као прихватљиве

                                

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА КОНКУРИСАЊЕ

Сваки Подносилац пријаве је у обавези да уз поднету пријаву на Портал Агенције приложи и следећу документацију:

 1. Образац 2 – Изјаву о испуњености услова Програма и додељеној државној помоћи de minimis, која је издата под пуном материјалном и кривичном одговорношћу;
 2. Образац 3 – Предлог плана интервенција;
 3. Изјаву да Подносилац пријаве и његов законски заступник нису осуђивани за кривична дела против привреде;
 4. Копију уверења надлежног органа пореске управе да је Подносилац пријаве измирио све доспеле обавезе по основу пореза и доприноса, не старије од месец дана од дана објављивања Јавног позива;
 5. Копију сертификата система квалитета ISO 9001 издатог од стране сертификационог тела акредитованог од стране АТС;
 6. Уговор о поверљивости информација потписан електронским потписом законског заступника Подносиоца пријаве.

 

Подносилац пријаве уз Пријаву може поднети и следећу документацију:

 • Доказ о активном комерцијалном односу са иностраним купцем;
 • Копије индустријски специфичних стандарда издатих од стране IAF MLA чланице за екстерне аудите, односно од одговарајуће институције;
 • Копије извозних дозвола;
 • Претходно израђене анализе циљаног тржишта, анализе пласмана производа, маркетинг планове и сл.;
 • Као и другу документацију која може имати утицаја на вредновање пријаве. 

 

Програм и сви пратећи обрасци доступни су на интернет страници: www.ras.gov.rs

 

Пратећа документација