Mera sufinansiranja godišnje članarine JLS za rad i poslovanje ARRA

Cilj mere je jačanje institucionalnih kapaciteta jedinica lokalne samouprave kroz sufinansiranje godišnje članarine za rad i poslovanje ARRA. 

Pravo na podnošenje zahteva imaju jedinice lokalne samouprave koje su razvrstane u treću i četvrtu grupu razvijenosti, odnosno devastirana područja. 
U pogledu stepena razvijenosti jedinica lokalne samouprave primenjuje se važeća jedinstvena lista razvijenosti regiona i jedinica lokalne samouprave u momentu podnošenja zahteva.

 

Sufinansiranje članarine vrši se u zavisnosti od stepena razvijenosti jedinice lokalne samouprave, a u skladu sa Uredbom o utvrđivanju uslova, kriterijuma i načina akreditacije za obavljanje poslova regionalnog razvoja i oduzimanja akreditacije pre isteka roka na koji je izdata („Službeni glasnik RS”, br. 74/10 i 4/12 ), i to na sledeći način: 

1) u iznosu od 25% godišnje članarine za jedinice lokalne samouprave razvrstane u treću grupu po stepenu razvijenosti; 
2) u iznosu od 50% godišnje članarine za jedinice lokalne samouprave razvrstane u četvrtu grupu po stepenu razvijenosti;
3) u iznosu od 75% godišnje članarine za jedinice lokalne samouprave razvrstane u devastirana područja.


Uz zahtev za sufinansiranje godišnje članarine, jedinica lokalne samouprave dužna je da dostavi: 
1) dokaz da je jedinica lokalne samouprave osnivač ARRA; 
2) važeći ugovor o članarini zaključen između ARRA i jedinice lokalne samouprave;
3) dokaz da je jedinica lokalne samouprave izvršila prenos sredstava na račun ARRA (izvod iz Ministarstva finansija - Uprave za trezor); 
4) odluku o usvajanju završnog računa budžeta jedinice lokalne samouprave za prethodnu godinu.


Za sve dodatne informacije možete se obratiti na e-mail: marija.jovanovic@ras.gov.rs

 

Uredba o utvrđivanju programa podsticanja regionalnog i lokalnog razvoja u 2018 godini ovde

Obrazac zahteva za lokalne samouprave preuzmite ovde