JAVNI POZIV

ZA UČEŠĆE U PROGRAMU PODRŠKE INTERNACIONALIZACIJI MSP KROZ INDIVIDUALNO UČEŠĆE NA MEĐUNARODNIM SAJMOVIMA U INOSTRANSTVU

 

Razvojna agencija Srbije (u daljem tekstu: RAS) kroz Program podrške internacionalizaciji MSP kroz individualno učešće na međunarodnim sajmovima u inostranstvu, obezbeđuje institucionalnu podršku malim i srednjim preduzećima, koja su izvozno orijentisana i koja žele da povećaju obim svoje spoljnotrgovinske razmene.

 

USLOVI ZA UČEŠĆE U PROGRAMU

Pravo na učešće i korišćenje bespovratnih sredstava ima MSP koje ispunjava sledeće uslove kumulativno:

Opšti uslovi

1)   da je pretežna delatnost MSP proizvodnja i prerada (ispunjenost ovog uslova se proverava na osnovu šifre delatnosti pod kojom su registrovani u APR);

2)   da je u većinskom  privatnom vlasništvu;

3)   da je, u trenutku podnošenja prijave, registrovano u APR Republike Srbije najmanje dve godine;

4)   da vodi poslovne knjige po sistemu dvojnog knjigovodstva;

5)   da je izmirilo obaveze po osnovu poreza i doprinosa;

6)   da nad njime nije pokrenut prethodni stečajni postupak, stečajni postupak ili postupak likvidacije;

7)   da nije u teškoćama prema definiciji sadržanoj u Uredbi o pravilima za dodelu državne pomoći;

8)   da je u prethodne tri godine realizovalo najmanje jedan izvozni posao.

Specifični uslovi

1)   da se prijava ne odnosi na učešće na sajmu koji organizuju RAS i Privredna komora Srbije;

2)   da proizvodi poseduju neophodne sertifikate za plasman na željenom tržištu;

3)   da je predloženi projekat (sajam) u skladu sa delatnošću koju Podnosilac prijave obavlja;

4)   Programom se mogu sufinansirati projekti koje su započeti u 2019. godini, a nisu realizovani do trenutka podnošenja prijave za učešće u Programu. Pod ovim se podrazumeva da sajam nije održan do trenutka podnošenja prijave.

5)   da bi prijava bila razmatrana, sajam za koji Podnosilac prijave podnosi projekat mora da bude međunarodnog karaktera, da na njemu učestvuju preduzeća iz najmanje 5 zemalja i da se održava u inostranstvu. Takođe, neophodno je da se sajam održava u kontinuitetu najmanje 3 godine.

 

NAMENA BESPOVRATNIH SREDSTAVA

Prihvatljive projektne aktivnosti podrazumevaju:

1.   zakup izlagačkog prostora;

2.   izgradnju izlagačkog prostora;

3.   administrativne troškove (upisnina) i troškove tehničkih usluga (priključak struje i vode, utrošak struje i vode, internet);

4.   izradu promotivnog materijala (dizajn i štampu).

Podnosilac prijave može podneti jednu prijavu za učešće u Programu u okviru koje može konkurisati za više aktivnosti.

Podnosilac prijave ne može konkurisati samo za projektne aktivnosti pod rednim brojevima 3 i 4.

Trošak izrade promotivnog materijala može biti priznat u visini do 3% od ukupne vrednosti opravdanih troškova projekta, a u maksimalnom iznosu do 60.000,00 RSD.

 

IZNOS BESPOVRATNIH SREDSTAVA

Raspoloživa sredstva se odobravaju pojedinačno Korisnicima kao sufinansiranje u visini do 40% iznosa opravdanih troškova projekta, bez PDV.

Maksimalan iznos odobrenih sredstava je 1.000.000,00 dinara.

Ukupan budžet Programa iznosi 40.000.000,00 dinara.

 

Rok za završetak ugovorenih aktivnosti i realizaciju plaćanja u okviru odobrenog projekta je 9 meseci od dana potpisivanja ugovora sa RAS.

 

Opravdani troškovi su troškovi za koje se odobravaju bespovratna sredstva po ovom projektu, a koji ispunjavaju sledeće uslove:

1)   da su nastali tokom realizacije projekta;

2)   da su navedeni u planiranom budžetu projekta;

3)   da su neophodni za implementaciju aktivnosti projekta.

 

POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA KONKURISANJE

Dokumentacija koja se obavezno dostavlja prilikom podnošenja predloga projekta:

1)   Obrazac 1 – Prijava projekta - popunjena, overena i potpisana;

2)   Obrazac 2 – Izjava podnosioca prijave o prihvatanju uslova za dodelu sredstava i dodeljenoj državnoj pomoći male vrednosti (de minimis državna pomoć) - popunjena, overena i potpisana;

3)   Ponuda Isporučioca za predloženi projekat mora da sadrži jasno definisan predmet i obim aktivnosti, rok realizacije i cenu usluga izraženu u dinarima i prikazanim PDV. U slučaju da je cena izražena u stranoj valuti preračunava se prema srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan izdavanja ponude. Sve eventualne kasnije nastale kursne razlike snosi Korisnik;

4)   Uverenje nadležne poreske uprave da je Podnosilac prijave izmirio sve javne prihode (poreze i doprinose), koje ne sme biti izdato pre datuma objavljivanja Javnog poziva (orginal ili overena kopija od strane nadležnog organa overe);

5)   Bilans stanja, bilans uspeha i statistički izveštaj podnosioca prijave za 2018. godinu sa kopijom Potvrde o registraciji redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja za 2018. godinu izdatom od APR;

Ukoliko Podnosilac prijave nije dobio Potvrdu o registraciji redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja za 2018. godinu, dostaviti bilans stanja, bilans uspeha i statistički izveštaj za 2018. godinu, potpisane i overene od strane lica odgovornog za sastavljanje finansijskog izveštaja i pisanu izjavu zakonskog zastupnika Podnosioca prijave o verodostojnosti i istovetnosti primerku koji je dostavljen APR na konačnu obradu.

6)   Kopija ugovora o zaključenom spoljnotrgovinskom poslu sa inostranim kupcem ili odgovarajuća dokumentacija iz koje se nedvosmisleno zaključuje da je Podnosilac prijave realizovao izvozni posao u poslednje tri godine (kopija faktura, carinska deklaracija - „JCI“);

7)   Kopija sertifikata za proizvod/proces.

 

RAS zadržava pravo da, ukoliko je potrebno, zatraži dodatnu dokumentaciju od Podnosioca prijave.

 

NAČIN PRIJAVLJIVANJA I ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA

Prijave sa svim pratećim obrascima i dokumentacijom se podnose lično ili preporučenom poštom u ARRA, sa naznakom: Prijava na javni poziv za učešće po Programu podrške internacionalizaciji MSP kroz individualno učešće na međunarodnim sajmovima u inostranstvu.

 

Regionalna agencija za razvoj istočne Srbije „RARIS“

Adresa: Trg oslobođenja bb, Zaječar 

Telefon: 019/426-376, 019/426-377

E-mail: office@raris.org

www.raris.org

Regionalni centar za društveno ekonomski razvoj „BANAT“

Adresa: Čarnojevićeva 1, Zrenjanin

Telefon: 023/510-567, 023/561-064

E-mail: office@rcrbanat.rs

www.banat.rs

Centar za razvoj Jablaničkog i Pčinjskog okruga

Adresa: Pana Đukića 42, Leskovac

Telefon: 016/315-0115, 016/3150-114

E-mail: info@centarzarazvoj.org

www.centarzarazvoj.org

Regionalna agencija za prostorni i ekonomski razvoj Raškog i Moravičkog okruga

Adresa: Cara Dušana 77, Kraljevo

Telefon: 036/397-777,  036/397-770

E-mail: office@kv-rda.org

www.kv-rda.org

Regionalna razvojna agencija „JUG“

Adresa:  Kej Kola srpskih sestara 3/2, Niš

Telefon: 018/515-447, 018/522-659

E-mail: info@rra-jug.rs

www.rra-jug.rs

Regionalna razvojna agencija „Zlatibor“

Adresa: Petra Ćelovića bb, Užice

Telefon: 031/523-065, 031/510-098

E-mail: office@rrazlatibor.rs

www.rrazlatibor.co.rs

Regionalna razvojna agencija Bačka

Adresa: Bulevar Mihajla Pupina 20/II sprat, Novi Sad

Telefon: 021/557-781

E-mail: office@rda-backa.rs

www.rda-backa.rs

Regionalna razvojna agencija Srem

Adresa: Glavna 172, Ruma

Telefon: 022/470-910

E-mail: office@rrasrem.rs

www.rrasrem.rs

Regionalna razvojna agencija Sandžaka - SEDA

Adresa: 7. jula bb, Novi Pazar

Telefon: 020/332-700, 020/317-551 (fax)

E-mail: office@seda.org.rs

www.seda.org.rs

Regionalna agencija za ekonomski razvoj Šumadije i Pomoravlja

Adresa: Kralja Petra I broj 22, Kragujevac

Telefon: 034/302-701, 034/302-702

E-mail: officekg@redasp.rs

www.redasp.rs

Regionalna agencija za razvoj i evropske integracije Beograd

Adresa: Topličin venac 11/4, Beograd

Telefon: 011/2186-730, 011/2186-740

E-mail: office@rarei.rs

www.rarei.rs

Regionalna razvojna agencija Podrinja, Podgorine i Rađevine

Adresa: Jovana Cvijića 20, Loznica

Telefon: 015/876-096, 015/875-993

E-mail: office@rrappr.rs

www.rrappr.rs

Regionalna razvojna agencija Braničevo-Podunavlje

Adresa: Stari korzo 30/3, Požarevac

Telefon: 012/510-824

E-mail: office@rra-bp.rs

www.rra-bp.rs

Regionalna razvojna agencija PANONREG

Adresa: Trg Cara Jovana Nenada 15, Subotica

Telefon: 024/554-107

E-mail: office@panonreg.rs

www.panonreg.rs

Agencija za regionalni razvoj Rasinskog okruga d.o.o Kruševac

Adresa: Tanaska Rajića 18/3, Kruševac

Telefon: 037/202-336

E-mail: office@arrro.rs

www.arrro.rs

Regionalna razvojna agencija „Južni Banat“

Adresa: Karađorđeva br.4, Pančevo

Telefon: 013/2190-314, 013/2190-315

E-mail: office@rrajuznibanat.rs

www.rrajuznibanat.rs

 

Uputstvo za sprovođenje Programa i svi prateći obrasci dostupni su na sajtu RAS: www.ras.gov.rs, a za sve dodatne informacije možete se obratiti RAS elektronskim putem na adresu: sajam2019@ras.gov.rs

 

Javni poziv je otvoren 10. aprila, 2019. godine do utroška sredstava, a najkasnije do 30.09.2019. godine.

Prateća dokumentacija: