JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE NA KINESKOM MEĐUNARODNOM UVOZNOM SAJMU „CHINA INTERNATIONAL IMPORT EXPO“, ŠANGAJ, NR KINA

Razvojna agencija Srbije i Privredna komora Srbije zajednički, u skladu sa Programom internacionalizacije privrednih društava i preduzetnika broj: 1-06-390-106/2020 od 22.10.2020. godine, objavljuju

 

JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE NA KINESKOM MEĐUNARODNOM UVOZNOM SAJMU „CHINA INTERNATIONAL IMPORT EXPO“,

ŠANGAJ, NR KINA

 

Razvojna agencija Srbije i Privredna komora Srbije organizuju nastup srpskih privrednika u okviru nacionalnog štanda Srbije na predstojećem 4. Kineskom međunarodnom uvoznom sajmu “China International Import Expo” koji će se održati u Šangaju, NR Kina, u periodu od 5. do 10. novembra 2021. godine.

Nastup na međunarodnom sajmu omogućava izlagačima da predstave svoje proizvode i plasiraju ih na kinesko tržište, kao i da pospeše postojeće i steknu nove poslovne kontakte.

“China International Import Expo” čiji su organizatori Vlada Narodne Republike Kine i Kineski međunarodni uvozno-izvozni biro (China International Import Expo Bureau) održava se u cilju podsticanja uvoza strane robe i usluga u Kinu, a u skladu sa nastojanjem Kine da promoviše globalizaciju i otvorenost tržišta.

Od ovog sajma se očekuje da bude platforma na kojoj bi zemlje učesnice predstavile svoje ekonomske potencijale i dobile priliku da ostvare kontakte sa kineskim partnerima. Očekuje se učešće izlagača iz više od 100 zemalja, kao i 150.000 profesionalnih kupaca iz Kine.

Na sajmu “China International Import Expo” Srbije će se predstaviti sa nacionalnim štandom površine 200 m2 u hali za prehrambenu industriju.

Razvojna agencija Srbije snosi troškove zakupa prostora i izgradnje štanda, dok izlagači snose troškove participacije koja iznosi 120.000,00 dinara.

Izlagači samostalno organizuju i snose troškove puta, smeštaja i transporta eksponata.

 

Pravo na učešće u okviru nacionalnog štanda na ovom sajmu imaju privredna društva i preduzetnici koja ispunjavaju sledeće uslove:

  1. da su registrovani u Agenciji za privredne registre Republike Srbije;
  2. da je pretežna delatnost privrednih subjekata proizvodnja i prerada u prehrambenoj industriji, a u slučaju kada je privredno društvo registrovano za drugu delatnost da imaju registrovan ogranak koji se bavi proizvodnjom ili preradom u prehrambenoj industriji;
  3. da su izmirili sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa;
  4. da nad njima nije pokrenut prethodni stečajni postupak, stečajni postupak ili postupak likvidacije;
  5. da su da su u prethodnoj godini izvozili svoju robu na bar jedno inostrano tržište;
  6. da nisu u teškoćama .

 

Prijave se podnose isključivo elektronski, kreiranjem korisničkog naloga na linku https://prijave.ras.gov.rs/sajmovi

Kreiranjem korisničkog naloga otvara se stranica za unos podataka a sve u okviru Obrasca 1- Prijava i Obrazac 2- Izjava. Korisnik naloga nakon unosa podataka i kompletiranja dokumentacije, potvrđuje da je prijava kompletna, čime se prijava elektronski zaprima. Svaki Podnosilac prijave dobija obaveštenje o prijemu prijave i zavodni broj prijave.

Obrazac 1 i Obrazac 2. moraju biti uredno pupunjeni i overeni elektronskim potpisom.

Za potrebe sajma, neophodno je dostaviti  dopunsku dokumentaciju: Letter of Authorization i Letter of Commitment of Enterprise uredno popunjenu i overenu kroz online sistem prijavljivanje. Obrasci za navedena dokumenta se naleze uz Obrazac 1 i Obrazac 2. na gore navedenom linku.

Organizatori zadržavaju pravo da, ukoliko je potrebno, zatraže dodatnu dokumentaciju od Podnosioca prijave.

Ispunjenost uslova i izbor izlagača sprovodi se u skladu sa Programom.

 

Napomena:

Izabrani izlagač je u obavezi da naknadno uz ugovor kojim se regulišu međusobna prava i obaveze između organizatora i izlagača dostavi sredstvo obezbeđenja - menicu sa kompletnom pratećom dokumentacijom, u skladu sa Programom.

Organizatori zadržavaju pravo da otkažu organizaciju zajedničkog nastupa na sajmu u slučaju otkazivanja ili odlaganja održavanja samog sajma, kao i ako procene  da postoje razlozi koji ugrožavaju zdravlje ili bezbednost izlagača

Ukoliko usled otežanih okolnosti putovanja u NR Kinu ne bude bilo moguće fizičko prisustvo izlagača na samom sajmu, Organizatori će nastaviti organizaciju nacionalnog štanda a izlagači će moći da pošalju eksponate i odrede predstavnika u NR Kini koji će predstavljati izlagača na nacionalnom štandu. U takvim okolnostima, organizator može da umanji troškove participacije o čemu će blagovremeno obavestiti izlagače.

Samo prijave dostavljene kroz online sistem prijavljivanja smatraće se validnim. 

Rok za podnošenje prijave je 19.04.2021. godine

 

Za sve dodatne informacije možete kontaktirati Ines Novosel (069/3397-621 i ines.novosel@ras.gov.rs ), Nataliju Terzić (069/3397-902 i natalija.terzic@ras.gov.rs ) i Zoranu Delić (066/8751-201 i zorana.delic@pks.rs ).

 

  1. Tekst Javnog poziva
  2. Program internacionalizacije