Уредбa о утврђивању програма подршке акредитованим регионалним развојним агенцијама у 2020. години

 

На основу члана 8. Закона о буџету Републике Србије за 2020. годину („Службени гласник РС”, број 84/19) и члана 42. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 - исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 - УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 - др. закон),

 

Влада доноси

 

 

УРЕДБУ

О УТВРЂИВАЊУ ПРОГРАМА ПОДРШКЕ АКРЕДИТОВАНИМ РЕГИОНАЛНИМ РАЗВОЈНИМ АГЕНЦИЈАМА У 2020. ГОДИНИ

 

 

Члан 1.

Овом уредбом утврђује се Програм подршке акредитованим регионалним развојним агенцијама у 2020. години, који је одштампан уз ову уредбу и чини њен саставни део.

 

Члан 2.

Ова уредба ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

 

                              05 Број:

                              У Београду, 21. јануара 2020. године

 

 

В Л А Д А   

                    

                                                                                                                                                        ПРЕДСЕДНИК

 

 

 

 

ПРОГРАМ
ПОДРШКЕ АКРЕДИТОВАНИМ  РЕГИОНАЛНИМ РАЗВОЈНИМ АГЕНЦИЈАМА У 2020. ГОДИНИ

 

I. ПРЕДМЕТ

 

Законом о буџету Републике Србије за 2020. годину („Службени гласник РС”, број 84/19), у члану 8. у оквиру Раздела 21 - Министарство привреде, Програм - 1505 Регионални развој, Функција 474 - Вишенаменски развојни пројекти, Програмска активност/пројекат 0004 - Подстицање равномерног регионалног развоја, Eкономска класификација 424 - Специјализоване услуге, обезбеђена су средства у износу од 20.000.000,00 динарa за реализацију Програма подршке акредитованим регионалним развојним агенцијама у 2020. години (у даљем тексту: Програм).

За реализацију Програма могу се користити и средства која су одобрена у складу са Уредбом о утврђивању Програма стандардизованог сета услуга које спроводе акредитоване регионалне развојне агенције 2019. години („Службени гласник РС”, број 68/19) уколико се утврди преостали износ неутрошених средстава након реализације тог програма.

Програмом се утврђују циљ, намена средстава, корисници средстава и услуга, начин коришћења средстава, неопходна документација, начин реализације и праћење реализације Програма.

Програм спроводи Министарство привреде (у даљем тексту: Министарство)  у сарадњи са Развојном агенцијом Србије (у даљем тексту: Развојна агенција).

 

II. ЦИЉ

 

Циљ Програма је подизање капацитета акредитованих регионалних развојних агенција (у даљем тексту: АРРА) за пружање услуга у припреми међународних, регионалних и локалних развојних пројеката са којима јединице локалне самоуправе односно установе и организације чији су оснивачи јединице локалне самоуправе учествују на јавним конкурсима које је расписало Министарство привреде, као и друге републичке, покрајинске и међународне институције.

 

III. НАМЕНА СРЕДСТАВА

 

Средства утврђена Програмом намењена су АРРА за пружање услуга јединицама локалних самоуправа односно установама и организацијама чији су оснивачи јединице локалне самоуправе у припреми и реализацији међународних, регионалних и локалних развојних пројеката у 2020. години.

 

IV. КОРИСНИЦИ СРЕДСТАВА И УСЛУГА

 

Корисници средстава могу бити само акредитоване регионалне развојне агенције (у даљем тексту: АРРА), које су акредитоване у складу са Законом о регионалном развоју („Службени гласник РС”, бр. 51/09, 30/10 и 89/15-др. закон)  и Уредбом о утврђивању услова, критеријума и начина акредитације за обављање послова регионалног развоја и одузимања акредитације пре истека рока на који је издата („Службени гласник РС”, бр. 74/10, 4/12, 44/18 – др. закон и 69/19).

Корисници услуга које пружају АРРА су јединице локалне самоуправе, као и  установе и организације чији су оснивачи јединице локалне самоуправе.

 

V. НАЧИН КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА

 

Средства утврђена Програмом додељују се AРРА за услугу пружања помоћи јединицама локалне самоуправе односно установама и организацијама чији су оснивачи јединице локалне самоуправе у припреми предлога пројеката.

Средства предвиђена овим програмом одобравају се до њиховог утрошка.

Средства се додељују за реализацију услуге на следећи начин:

 1. за припрему предлога пројекта међународног карактера одобрава се износ од 50.000,00 динара, а уколико је припремљен предлог пројекта и одобрен на јавном конкурсу, одобрава се додатни износ од 25.000,00 динара;

б) за припрему предлога пројекта регионалног карактера одобрава се износ од 30.000,00 динара, а уколико је припремљен предлог пројекта и одобрен на јавном конкурсу, одобрава се додатни износ од 15.000,00 динара;

в) за припрему предлога пројекта локалног карактера одобрава се износ од 20.000,00 динара, а уколико је припремљен предлог пројекта и одобрен на јавном конкурсу, одобрава се додатни износ од 10.000,00 динара.

    Износ средстава за припрему предлога пројекта одобрава се само по једном основу.

Основ за одобравање средстава представља објављен јавни позив/конкурс који спроводе домаће и/или међународне институције.

Уколико је предлог пројекта формално-правно исправан, али пројекат није одобрен за (су)финансирање од стране институције која је расписала јавни конкурс, Министарство Одлуком одобрава средства за припрему предлога пројекта.

Уколико је исти пројекат поднет на јавни конкурс код друге институције и та институција га одобри за (су)финансирање, Министарство одобрава само додатни износ средстава.

Развојни пројекат је пројекат изградње или обнове комуналне, економске, еколошке, социјалне и друге инфраструктуре, јачања институција, развоја привредних друштава и предузетништва, подстицања научно-истраживачког рада, као и други пројекти који доприносе свеобухватном друштвено-економском или регионалном развоју.

Као пројекат међународног карактера третираће се пројекат који је финансиран од међународне институције, а у чију реализацију су поред домаћих укључени и међународни партнери.

Као пројекат регионалног карактера третираће се пројекат који се односи на минимум две јединице локалне самоуправе а који се финансира од домаћих и/или међународних институција и чија реализација има утицај на ове јединице локалне самоуправе.

Министарство неће одобравати средства за:

 • пројектне обрасце и сличне апликације који се подносе по основу спонзорства, а не представљају разрађен пројекат;
 • пројектне обрасце и сличне апликације које представљају само образац пријаве, а не разрађен пројекат;
 • пројектне обрасце и сличне апликације који представљају само концепт пројекта;
 • пројектне обрасце и сличне апликације који се искључиво односе на набавку материјала, а не представљају разрађен пројекат;
 • пројекте у којима је АРРА носилац пројекта;
 • пројекте који нису благовремено пријављени Развојној агенцији у складу са роковима предвиђеним овим програмом;
 • пројекте у чијој је припреми АРРА већ учествовала у претходном периоду;
 • пројекте за које АРРА није доставила допис или електронску преписку од институције која је расписала јавни конкурс о статусу пројекта.

 

 

 

VI. НЕОПХОДНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

 

АРРА доставља Развојној агенцији у два примерка (од којих један може да буде у електронском облику) следећу документацију за реализацију услуге пружања помоћи у припреми и спровођењу међународних, регионалних и локалних развојних пројеката:

 1. Образац 1 - Oбразац за проверу формалне исправности пријаве;
 2. јавни позив институције која је расписала јавни позив / конкурс;
 3. формалну пријаву са којом се аплицирало на јавни позив / конкурс;
 4. доказ (e-mail, допис) институције која је расписала јавни позив / конкурс о статусу пројекта;
 5. доказ да је пројекат одобрен по јавном позиву / конкурсу (одлука, решење уговор, ранг листа пројеката);
 6. Образац 2- Годишњи преглед припремљених пројеката.

Развојна агенција припрема Образац 1 и Образац 2 на које сагласност даје Министарство, а које попуњавају АРРА.

Развојна агенција је у обавези да припремљене обрасце објави на свом сајту.

 

VII. НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ

 

Министарство по усвајању Програма потписује уговор о реализацији Програма са Развојном агенцијом, којим Развојна агенција преузима обавезу:

 • да закључи уговоре о реализацији Програма са АРРА које испуњавају услове за учешће у Програму;
 • да врши надзор и контролу реализације Програма од стране АРРА;
 • да након доношења Одлуке и преноса средстава од стране Министарства преноси средства АРРА;
 • да уколико не утроши сва пренета средства, та средства врати у буџет Републике Србије.

Развојна агенција писаним путем обавештава АРРА и позива да приступе потписивању уговора о реализацији Програма у року од осам дана од дана достављања писаног обавештења.

Обавезни елементи уговора који закључују Развојна агенција и АРРА су: могући новчани износ за намене за које се средства одобравају, начин преноса бесповратних средстава, рокови за завршетак активности, као и обавеза АРРА да све активности реализује у току 2020. године.

АРРА доставља Развојној агенцији извештаје о реализованим активностима и пратећу документацију за први квартал до 15. априла 2020. године, за други квартал до 15. јула 2020. године, за трећи квартал до 15. октобра 2020. године и за четврти квартал до 15. јануара 2021. године.

Министарство врши контролу Предлога листе реализованих активности АРРА по кварталима, достављену од стране Развојне агенцијe до краја месеца у коме АРРА доставља квартални извештај о реализованим активностима и пратећу документацију, након чега министар привреде доноси Одлуку о одобравању средстава АРРА за спроведен стандардизован сет услуга за наведени квартал (у даљем тексту: Одлука).

Након доношења Одлуке Развојна агенција подноси Министарству Захтев за пренос одобрених средстава. Након преноса средстава од стране Министарства на рачун Развојне агенције, Развојна агенција одобрена средства преноси на рачун АРРА.

За четврти квартал Министарство врши пренос преосталог износа средстава Развојној агенцији до 15. децембра 2020. године на основу Захтева Развојне агенције за пренос преосталог износа средстава.

    Крајњи рок за достављање доказа о евалуацији и одобрењу свих пријављених пројеката из 2020. године за које, у периоду евалуације по кварталима, нису пристигли докази  је 31. март 2021. године након којег министарство доноси одлуку за четврти квартал.

 

VIII. ПРАЋЕЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ

 

АРРА је дужна да Министарству и Развојној агенцији омогући контролу реализације активности и увид у документацију у свакој фази реализације Програма.

Годишњи извештај о реализованим активностима АРРА доставља Развојној агенцији најкасније до 30. априла 2021. године.

Развојна агенција је у обавези да све активности у вези са овим програмом као и Извештај о реализацији Програма заврши и достави министарству до 31. мајa 2021. године након чега се доставља Годишњи извештај Влади.

Развојна агенција је у обавези да неутрошена средства врати у буџет Републике Србије најкасније до 30. јуна 2021. године,  сем уколико Влада посебним актом не распореди средства за реализацију програма за исте намене.

 

Пратећа документација: 

Образац 1

Образац 2